לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
ביטוח לאומי- חוקים ותקנות דע זכויתיך -מימוש זכויות רפואיותקצבאותנכות ועוד


חוקים ותקנות בביטוח הלאומי

להלן קישורים החשובים לעוסקים בשרותי ייעוץ פנסיוני

‏תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי), התשמ"ה - 1985‏

‏תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), תשי"ז - 1956‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (הוראת שעה), התשמ"א - 1981‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (הוראת שעה) התשמ"ז - 1987‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח) (הוראת שעה), התשמ"ח - 1988‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד מועסקים במיפקד האוכלוסין והדיור), התשנ"ו - 1995‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח בעד מועסקים בבחירות לרשויות המקומיות)(הוראת שעה), התשמ"ד - 1983‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (התאמת מועדים לשנת מס), התשמ"ח - 1987‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגים מיוחדים של מבוטחים) התשמ"ז - 1987.‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו - 1985‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ייצוג בפני המוסד) תש"ל - 1970‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (היטל המיועד לרכישת ציוד לצרכי בטיחות אישית) (רמת הגולן) תשל"ה - 1975‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (זכויות וחובות לפי חוק הביטוח הלאומי לשאינם תושבי ישראל), התשמ"ז - 1987‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים לתושבי ירושלים שהעתיקו את מקום מגוריהם ליהודה, שומרון וחבל עזה), התשנ"ג - 1993‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הענקות מטעמי צדק), תשל"ה - 1975‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים - הוראת שעה), התשמ"ח - 1988‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מתנדבים באזור מוחזק), תשל"ד - 1974‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום פיצויים בשל עוולה של מתנדב), תשמ"א - 1980‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (פעולת התנדבות להצלת חייו או רכושו של הזולת), התשנ"א - 1991‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), תשי"ח - 1958‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (כללים ותנאים לתשלום גמול והחזר הוצאות לחברי מועצה או לחברי ועדה), התשס"ב - 2001‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (פתיחת סניפים ומינוי מנהליהם), תשל"ג - 1973‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מועדים להגשת תובענות), תש"ל - 1969‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מועד להגשת ערעור על החלטות מסויימות), תשל"ז - 1977‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (סיוע משפטי), תשל"ח - 1978‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הממוצע של שעות עבודה והכנסה של עובד עצמאי),תשכ"ה - 1965‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (נערות נשואות שבגדר ילד), תשל"ז-1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית), התשנ"ז - 1997‏
‏תקנות הביטוח לאומי (ביטוח ברשות לעת זיקנה ולשאירים), תשי"ד - 1954‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ברשות), תשל"ט - 1979‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זיקנה ושאירים), תשל"ז - 1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום קיצבאות בעד ילדים וחלוקתן), תשי"ט - 1959‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (גימלאות בביטוח זיקנה ושאירים), תשט"ז - 1956‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת שאירים לאלמנה שנישאה) תשל"ז - 1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד - ‏1954‏‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה של עובדים עצמאיים), תשי"ז - 1957‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (הוראת שעה מס' 2), התשמ"ג - 1982‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) (תיקון והוראת שעה), התשמ"ג - 1982‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשכ"ג - 1963‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (רישום), תשי"ח - 1957‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תחולה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל), תשל"ב - 1972‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז - 1956‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), התשכ"ח - 1968‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים), התשנ"ז - 1997‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז - 1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות וגיהות בעבודה), התשמ"ח - 1988‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (סמל מיוחד ותעודה לנכים) תשכ"ז - 1967‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ"א - 1981‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), תשי"ד - 1954‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפוז בביטוח אמהות)‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפוז ליולדת ולילוד), התשנ"ד - 1993‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הוראת שעה - חישוב ההכנסה של החדשים ינואר, פברואר ומרס 1986), התשמ"ו-1986‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מיוחד בעד יילוד של אשה שנפטרה), תשל"ג - 1973‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (גמלה לשמירת הריון), התשנ"א - 1991‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קיצבה משפחתית), תש"ך - 1960‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (עיכוב תשלום קיצבת ילדים), תשל"ט - 1979‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (עיכוב תשלום קיצבת ילדים), תשמ"ג - 1983‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הפחתת נקודת קיצבה מקיצבת ילדים), תשל"ט - 1979‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ"ו - 1985‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ"א - 1990‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קיצבאות ילדים) (הגשת תביעה ואופן תשלום הקיצבה), התשנ"ב - 1992‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קצבת ילדי עובדים), תשכ"ה - 1965‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים), תשכ"ו - 1965‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת ילדי עובדים) (עובדים חלקיים ודורשי עבודה), תשכ"ה - 1965‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קצבת ילדי עובדים) (הוראת שעה), תשל"ו - 1975‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג - 1972‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה), תשל"ד - 1974‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"א - 1991‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הרחבת חוג המבוטחים בביטוח אבטלה ותשלום דמי ביטוח), התשנ"ח - 1997‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג - 1983‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מענק למבוטל שעובד בשכר נמוך), התשנ"ה - 1994‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ח - 1998‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות), תשל"ד - 1974‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תחילת החוק לגבי נכים קודמים), תשל"ה - 1975‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הגדרת הכנסת נכה), תשל"ו - 1975‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), התשמ"ד - 1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח עקרת בית בביטוח נכות), תשל"ו - 1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), התשמ"ד - 1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), תשל"ד - 1974‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), התשמ"ד - 1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מעבר), התשמ"ד - 1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה), התשנ"ה - 1995‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), תשל"ח - 1977‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תגמול בעד שירות חד-יומי), התשמ"ז - 1986‏
‏תקנות שירות מילואים (תגמולים) (הענקות לנערים עובדים המשתתפים בחינוך קדם צבאי), תשל"ז - 1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מבחני הכנסה לקביעת הזכות לגימלת סיעוד ושיעורה), התשמ"ח - 1988‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (מניעת כפל תשלומים), התשמ"ח - 1988‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (בדיקה מחדש של מידת התלות בעזרת הזולת של זכאי לגימלת סיעוד), התשמ"ח - 1988‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ערר על החלטת ועדה מקומית מקצועית), התשמ"ח - 1988‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ליקוי זמני), התש"ס - 2000‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד)(הגשת תביעה), התשמ"ח - 1988‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הגשת תביעה לגמלה ואופן תשלומה), התשנ"ח - 1998‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (בדיקות רפואיות), תשכ"ה - 1965‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום מקדמות של גימלה), תשל"ט - 1979‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ"ד - 1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (עיגול גימלאות), התשל"ו - 1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקיצבת נכות לפי פרק ט'), התשמ"ד - 1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (העברת ניכויי קיצבה לאוצר המדינה), תשל"ז - 1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), תשי"ד-1954‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח ומקדמות-הוראת שעה), התשמ"ד - ‏1984‏‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) (הוראת שעה), התשמ"א - 1981‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ו - 1966‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשמ"א - 1981‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה - 1995‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (פטור מתשלום דמי ביטוח למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי), התשמ"ז - 1987‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), תשל"ז - 1977‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (חישוב הפרשי דמי ביטוח וגימלאות בשל שומה סופית),התשמ"ו - 1986‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח - קנסות והפרשי הצמדה), תשמ"ד - 1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביצוע ההסכם בדבר ביטוח סוציאלי בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה האיטלקית), התשנ"א - 1991‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח - הוראת שעה), התשמ"ג - 1982‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח - הוראת שעה), התשמ"ה - 1985‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (דינים וחשבונות של קבלנים), תשי"ח - 1957‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה, דמי ביטוח והכנסת מקסימום), התשכ"ו - 1966‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (עיגול הכנסה ודמי ביטוח), התש"ם - 1980‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול גימלאות, הכנסה שנתית ודמי ביטוח), התשמ"ה - 1985‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ריבית), תשכ"ו - 1966‏
‏צו הביטוח הלאומי (שינוי שיעור ההפרשה לחשבון הענקות) (הוראת שעה)‏
‏צו הביטוח הלאומי (סוגי מקרים של התנדבות מחוץ לישראל) התשמ"ז-1987‏
‏צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב - 1972‏
‏צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), התשמ"א - 1981‏
‏צו הביטוח הלאומי (סוגי משרתים במילואים לעניין תגמול), התשנ"ה - 1995‏
‏צו הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד) (ועדות מקומיות מקצועיות), התשמ"ח - 1981‏
‏צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד - 1984‏
‏צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשמ"ז - 1987‏
‏צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח)(מס' 2), התשמ"ז - 1987‏
‏צו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח), התשנ"ט - 1999‏
‏צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו - 1985‏
‏צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה כחוק תגמולים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ב - 1962‏
‏צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק שירות בתי הסוהר כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ג - 1963‏
‏צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של ממלכת הולנד כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשל"ח - 1978‏
‏צו הביטוח הלאומי (קביעת חוקי תגמולים הפטורים מתשלום דמי ביטוח),התשנ"א - 1991‏
‏צו הביטוח הלאומי (קביעת פקודת הפיצויים לעובדים כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תש"ך - 1960.‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הודעה בדבר יציאה את ישראל), התשס"ה-2004‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מענק מיוחד וקיצבה מיוחדת לנכים), תשכ"ה - 1965‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מקדמות), התשמ"ד-1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות)(בדיקה מחדש ותביעה חדשה), התשס"א-2000‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח בעד חייל בשירות קבע), תשכ"ה-1965‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ניכויים לטובת ארגון נכים), התשמ"ו-1986‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (היוון), תשל"ח-1978‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התשנ"ח-1998‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה), תשל"ט-1979‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה), תשל"ו-1976‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת זיקנה יחסית), תשל"א - 1971‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (תשלומים בהכשרה מקצועית לענין דמי אבטלה), התשנ"ו - 1995‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002‏
‏צו הביטוח הלאומי (אזורי ניסוי), התשס"ח- 2008‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד - 1984‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח - 1978‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז - 1956‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד) (הוראת שעה), התשס"ז-2006‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים), התשל"ט-1978‏
‏תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס"ט - 2009‏

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל