לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך

עמדת ממונה: תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון

 

כ"ז בטבת התשע"ה
18 בינואר 2015

שה. 2015-1043

 

 

 

בעקבות פרסום עמדת הממונה: תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון

 

(נא תשומת לבכם, חוזר זה אינו רלוונטי ל"פורשור" שאינה מקבלת שום סוג של עמלות מגופי ביטוח ופנסיה)

 

 

בהוראות דין שונות נקבע שלגופים המוסדיים ולבעלי הרישיון ישנן חובות נאמנות כלפי לקוחותיהם. כך, סעיף 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, קובע שחברה מנהלת מחויבת לפעול באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהעמיתים ולא תעדיף כל ענין וכל שיקול על פני טובתם. סעיף 56 לחוק האמור מחיל חובה זו גם על קופת ביטוח (למעט קופת ביטוח שהיא קופת גמל בניהול אישי) ועל מבטחים המנהלים קופות כאמור.

 

סעיף 15 לחוק הפיקוח על שירותים פנסיוניים (ייעוץ ((פנסיוני)), שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה- 2005, קובע שבעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה ולא יעדיף את ענייניו האישיים על פני טובת לקוחותיו, למעט העדפה של מוצר פנסיוני שלסוכן פנסיוני זיקה אליו.

 

עקב מספר פניות שהופנו לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, נבחנו לאחרונה מספר חוזים של גופים מוסדיים עם בעלי רישיון, ונמצא כי גופים מוסדיים נוהגים לשלם לבעלי רישיון (ייעוץ ושיווק פנסיוני)דמי עמילות שנגזרים מדמי הניהול שמשלם העמית או המבוטח. בהתאם לחוזים אלה, דמי העמילות שישולמו לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר ככל שדמי הניהול שישלם הלקוח יהיו גבוהים יותר.

 

תשלום דמי עמילות באופן האמור, שמעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר, הוא פסול ואינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות שמוטלת הן על הגופים המוסדיים והן על בעלי הרישיונות בהתאם להוראות שפורטו לעיל. הגופים המוסדיים ובעלי הרישיון מחויבים לדאוג לטובת לקוחותיהם ולא להעדיף כל עניין אחר, לרבות רווחיהם האישיים, על פני טובתם.

 

 

 

 

           

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל