נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
הפרדת ייעוץ ושיווק
הודעה לעיתונות

השר אולמרט פרסם טיוטת הוראות המסדירות את ההכשרה הנדרשת מהסוכנים ומהיועצים הפנסיונים לקראת יישום הרפורמה בשוק ההון
אולמרט: עם כניסת חוק הייעוץ הפנסיוני לתוקף, יש ליצור בהירות בנוגע לדרישות מהשחקנים בשוק. ההוראות קובעות כיצד ניתן לקבל רישיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני וצפויות להעלות את איכות התיווך במוצרים הפנסיונים

 מ"מ ראש הממשלה ושר האוצר, מר אהוד אולמרט, פרסם טיוטת הוראות המסדירות את ההכשרה הנדרשת מסוכני ביטוח ומסוכנים ויועצים פנסיונים. ההוראות כוללות טיוטות תקנות המסדירות את אופן קבלת הרישיון לסוכן ביטוח כללי סוכן פנסיוני ופנסיוני, הוראות לעניין תקופת ההתמחות והבחינות, וכן כללים למתן פטור מבחינות או מתקופת התמחות. כמו כן פורסמו טיוטות חוזרים של המפקח על הביטוח הקובעים בין היתר, את בסיס הידע הנדרש בכל אחד מענפי הביטוח.
התקנות משנות את הדרישות הקיימות כיום לקבלת רישיון סוכן ביטוח, ומאחדות את הדרישות לקבלת רישיון סוכן ביטוח, על ענפיו השונים (חיים, אלמנטרי וימי), עם הדרישות שיחולו על יועצים פנסיונים. כך למשל, כל סוכני הביטוח ידרשו לידע בסיסי בסטטיסטיקה, כלכלה ומימון כפי שנדרש מיועץ השקעות.

במסגרת תהליך ההכשרה, יידרש מבקש רישיון לעמוד בבחינות ביסודות, בתקופת התמחות ובבחינות גמר. הבחינות ביסודות יורכבו מארבע בחינות, כאשר שלוש מהן אלו בחינות הנדרשות גם מיועצי השקעות, מהן פטורים בעלי תואר אקדמי רלוונטי.
בחינות הגמר יבחנו את רמת הידע המקצועי הדרוש במישרין לשם העיסוק בתחום המבוקש. הבחינות בענף ביטוח פנסיוני יכללו בחינה בתחום הביטוח הפנסיוני ואת הבחינה בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסים לפי תקנות ייעוץ השקעות.
תקופת ההתמחות בכל ענפי הביטוח תקוצר לששה חודשים במהלכם לא ניתן יהיה לקבל עמלות תיווך או ייעוץ.

התקנות גם קובעות כללים לגבי אימון מתמחים, לפיהם, בין היתר, רק יחיד יוכל לשמש כמאמן למתמחים. אולם, כהוראת שעה, בשנת 2006 יועץ פנסיוני שהוא חברה או שותפות וכן חברה מנהלת יוכלו לאמן מתמחים, זאת כדי לאפשר את כניסתם לתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני של גופים אשר טרם הרפורמה (חקיקת בכר) לא העסיקו סוכני ביטוח.

דברי הסבר
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (בקשה לרשיון, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני) ותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות)

התקנות להלן מחליפות את תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח), התשכ"ט- 1969 (להלן – תקנות הפיקוח) הקיימות היום. התקנות קובעות הסדרים בהתאם לתיקונים בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א- 1981 לעניין סוכן ביטוח, ובהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה- 2005 לעניין ייעוץ ושיווק פנסיוני.

להלן עיקרי התקנות:

1 .כללילאור דרישות החוק לגבי התאמת השירות ללקוח וחובות האמון והזהירות כלפיו, על פי התקנות תהיה תחלופה מלאה בין רשיונות והדרישות לקבלת כל אחד מסוגי הרשיונות זהות.

2 .בקשה לרשיון סוכן ביטוח יחיד וסוכן ביטוח תאגיד:
התקנות קובעות את הפרטים והמסמכים אותם יש למסור בעת בקשת רשיון, בהתאם לאמור בחוקים לעיל.

3 .בחינות:
מוצע לבטל את בחינות המתמחה בענפי הביטוח השונים ולהרחיב את הידע הנדרש בנושאים המשיקים לפעילות בעל הרשיון, כגון ידע בסיסי בסטטיסטיקה, כלכלה ומימון.
לאור זאת, מוצע שהבחינות יערכו בשני שלבים - בחינות ביסודות ובחינות הגמר.

א.הבחינות ביסודות -
יכללו בחינה ביסודות הביטוח, וכן את הבחינות בחשבונאות, בכלכלה, ובסטטיסטיקה ומימון (שלוש בחינות) הנדרשות ממבקש רשיון יועץ השקעות לפי תקנות מכח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995 (להלן – תקנות ייעוץ השקעות).
ניתן יהיה לקבל פטור מהבחינות שייערכו ע"י הרשות לניירות ערך לפי כללי הפטור הקבועים בתקנות ייעוץ השקעות.

ב.בחינות הגמר –
1 .בחינות הגמר בביטוח פנסיוני יכללו בחינה בידיעה מקפת בביטוח פנסיוני וכן את הבחינה בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים לפי תקנות ייעוץ השקעות.
2 .בחינות הגמר בענף ביטוח כללי יכללו בחינת גמר ברכוש ובחינת גמר בתאונות.
3 .בחינת הגמר בענף ימי תכלול בחינה אחת בנושאי הביטוח הימי.

ככלל, התנאי המקדים היחיד לגשת לבחינות הגמר הוא עמידה בבחינות ביסודות. מכאן, שכדי לקבל רשיון יש לעמוד בשני תנאים מצטברים: סיום תקופת התמחות ועמידה בבחינות הגמר, וניתן להבחן בבחינות הגמר במהלך תקופת ההתמחות. נושאי הבחינות השונות שיערכו ע"י הממונה, יפורסמו בחוזר. 

4 .תקופת התמחות:
כצעד משלים לשינוי מתכונת הבחינות, מוצע לקצר את תקופת ההתמחות משנתיים לששה חודשים, בדומה לתקופת ההתמחות הנדרשת מיועצי השקעות, על פי תקנות ייעוץ השקעות.
בתקופת ההתמחות יותר למתמחה להתמחות בענף ביטוח אחד.
תנאי מקדים לתחילת ההתמחות הוא עמידה בבחינות ביסודות, או קבלת פטור מהן.
במהלך ההתמחות, מתמחה לא יקבל עמלות תיווך וייעוץ אך יוכל לעבוד בשכר שישולם על ידי מאמנו או התאגיד שמעסיק את שניהם.

5 .פטור מחובת התמחות או בחינות:
מוצע לפטור מהבחינה ביסודות הביטוח בעל תואר אקדמי בביטוח וכן בעל תואר אקדמי בכלכלה, בחשבונאות או במנהל עסקים עם התמחות בביטוח, כאשר התמחות בביטוח חייבת לכלול לפחות חמישים שעות לימוד אקדמאיות בתחום הביטוח.
כן מוצע כי בחינות הגמר, שהינן בחינות המשקפות את רמת הידע המקצועי הדרוש במישרין לשם העיסוק נשוא הרשיון המבוקש, תהיינה בחינות חובה ולפיכך לא ניתן יהיה לקבל מהן פטור.
לעניין חובת ההתמחות, ניתן יהיה לקבל פטור מהתמחות יינתן אם המבקש הועסק ע"י גוף מוסדי במשך 4 שנים לפחות, והוכיח שידיעותיו וניסיונו המקצועי בענף המבוקש מצדיקים הענקת פטור כאמור.

6 .מאמנים למתמחים:
כמאמן יוכל לשמש רק יחיד בעל ותק של 3 שנים לפחות בענף הרלוונטי. התמחות אצל כל בעל רשיון (סוכן, יועץ או משווק) תוכר לכל סוג של רשיון מבוקש.
בדרך זו תוגבר אחריותו האישית של המאמן לטיב ההתמחות. כצעד משלים, מוצע להגביל את מספר המתמחים בו זמנית אצל מאמן לשלושה.
המבקש להירשם כמאמן להגיש לממונה בקשה לרישום כמאמן.

7 .תחילה:
תחילתן של תקנות אלה בתוך שישים יום ממועד פרסומן.

8 .תקופת מעבר:
מי שערב יום התחילה היה רשאי להתמחות לפי תקנות הפיקוח לא יידרש לעמוד בבחינות ביסודות לפי תקנות אלה. מי שהחל התמחותו לפני יום התחילה, יהיה רשאי להמשיך את התמחותו לפי הכללים ששררו טרם התקנת התקנות, אך הוא יוכל לבקש שיחולו עליו הוראות תקנות אלה.
מי שערב יום התחילה אימן מתמחה, יהיה רשאי להמשיך ולאמנו עד לסיום התמחותו.

9 .הוראת שעה:
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), רשיון סוכן ביטוח הוא רשיון לעסוק באחד מענפי ביטוח אלה: ביטוח פנסיוני, ביטוח ימי או ביטוח כללי. מוצע כי מי שערב יום הפרסום החזיק רשיון בענף ביטוח חיים ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות, או מי שערב יום הפרסום החזיק רשיון בענף ביטוח רכוש ואין בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות או מי שערב יום הפרסום החזיק רשיון בענף ביטוח תאונות ואין בידיו רשיון בענף ביטוח רכוש, ישתתף תוך שנה מיום הפרסום, בהכשרה בהתאם לתכנית שיורה הממונה. 

החלת ההוראות החדשות לעניין מאמנים עלולה להפריע לכניסתם לתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני של גופים אשר טרם חקיקת החוק לא העסיקו סוכני ביטוח. לפיכך, נקבעה הוראת מעבר על פיה במהלך שנת 2006 יועץ פנסיוני שהוא חברה או שותפות וכן חברה מנהלת יוכלו לאמן מתמחים. כתנאי להוראת המעבר על התאגיד לקבוע תכנית לאימון המתמחים, לאשרה על ידי דירקטוריון החברה או ע"י השותפים הכלליים בשותפות, לפי העניין, ולמנות נושא משרה (בשותפות – שותף כללי) שיחתום על כתב התחייבות בדבר תחילת התמחות.

ימ. 2005-7011

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח, עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (בקשה לרשיון, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ד) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981[1] (להלן- חוק הביטוח) ומתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-44 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005[2] (להלן- חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1 .

בתקנות אלה –
"בחינות ביסודות"- בחינה ביסודות הביטוח, וכן בחינות ליועץ השקעות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ"ז- 1997[3] (להלן- תקנות ייעוץ השקעות) למעט חלק הבחינה המתייחס לדיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית ולניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים;

"בחינות גמר בביטוח פנסיוני"- בחינה בידיעה מקפת בביטוח פנסיוני וכן הבחינה בניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים לפי תקנות ייעוץ השקעות;

"בחינת גמר בענף ביטוח ימי"-בחינה בידיעה מקפת בביטוח ימי;

"בחינות גמר בענף ביטוח כללי"- בחינות בידיעה מקפת בביטוח כללי;

"יועץ פנסיוני" ו-"סוכן שיווק פנסיוני"- כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

"סוכן ביטוח"- כהגדרתו בחוק הביטוח;

"תקנות האגרות"- תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח, עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (אגרות), התשס"ה-2005.

 

פרק ראשון: בקשה לרשיון

 

בקשה של יחיד

2 .

בקשה לרשיון סוכן ביטוח, לרשיון יועץ פנסיוני או לרשיון סוכן שיווק פנסיוני, תכלול, בין היתר, פרטים ומסמכים אלה: 

 

 

(1)

תצהיר כי מלאו למבקש שמונה עשר שנים וכי הוא אזרח או תושב ישראל, לפי הנוסח שבתוספת הראשונה, וכן תעודות ומסמכים שידרוש הממונה להוכחת פרטים אלה;

 

 

(2)

מידע מן המרשם לגבי המבקש, מתוך המרשם הפלילי המתנהל לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981[4] ;

 

 

(3)

אישור הרשות לניירות ערך כי עמד בבחינות לפי תקנות ייעוץ השקעות או קיבל פטור מהן; 

 

 

(4)

אישור של הממונה כי עמד בבחינות הנערכות על ידו בהתאם לתקנות אלה, או קיבל פטור מהן;

 

 

(5)

אישור כי עבר תקופת התמחות או שוחרר ממנה; 

 

 

(6)

עותק צילומי של שובר תשלום האגרה בעד הרשיון לפי תקנות האגרות.

בקשה לרשיון סוכן תאגיד

3 .

בקשה לרשיון סוכן תאגיד תכלול, בין היתר, פרטים ומסמכים אלה:

 

 

(1)

התחייבות לפי הנוסח שבתוספת השנייה כי מי שיעסקו בשם החברה בתיווך יהיו בעלי רשיון סוכן ביטוח, ולעניין שותפות - התחייבות שכל השותפים שאינם שותפים מוגבלים, יהיו בעלי רשיון סוכן ביטוח;

 

 

(2)

רשימת שמות המנהלים או מורשי החתימה האחרים הרשאים לייצג את החברה או את השותפות, לפי הענין, או לפעול בשמם, והתחייבות לדווח על כל שינוי שחל בהם;

 

 

(3)

עותק צילומי של שובר תשלום האגרה בעד הרשיון לפי תקנות האגרות.

בקשה לרשיון יועץ פנסיוני שהוא שותפות או חברה

4 .

בקשה לרשיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא שותפות או חברה תכלול, בין היתר, פרטים ומסמכים אלה:

 

 

(1)

התחייבות לפי הנוסח שבתוספת השלישית, כי מי שיעסקו בשם החברה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה שהם בעלי רשיון יועץ פנסיוני וכן התחייבות כי לא יכהן בחברה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה כהגדרתה בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; ולעניין שותפות- כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה או שותפים בה, שהם בעלי רשיון יועץ פנסיוני;

 

 

(2)

רשימת שמות המנהלים או מורשי החתימה האחרים הרשאים לייצג את השותפות או החברה, לפי העניין, או לפעול בשמם, והתחייבות לדווח על כל שינוי שחל בהם;

 

 

(3)

עותק צילומי של שובר תשלום האגרה בעד הרשיון לפי תקנות האגרות.

 

פרק שני: בחינות  

בחינות

5 .

(א)

מבקש רשיון סוכן יחיד בענף ביטוח כללי ייבחן, לפני תחילת התמחותו, בבחינות ביסודות, ולאחר שעמד בבחינות - בבחינות גמר בענף ביטוח כללי.

 

 

(ב)

מבקש רשיון סוכן יחיד בענף ביטוח ימי ייבחן, לפני תחילת התמחותו, בבחינות ביסודות, ולאחר שעמד בבחינות - בבחינת גמר בענף ביטוח ימי.

 

 

(ג)

מבקש רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני או רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני ייבחן, לפני תחילת התמחותו, בבחינות ביסודות, ולאחר שעמד בבחינות - בבחינות גמר בביטוח פנסיוני.

בקשה להיבחן

6 .

המבקש להיבחן יגיש בקשתו לממונה ארבעים יום לפחות לפני המועד שנקבע לבחינות, באופן שעליו יורה הממונה; לבקשה יצורף עותק צילומי של שובר התשלום של האגרה בעד הבחינות לפי תקנות האגרות.

מועדי הבחינות

7 .

(א)

הממונה יקבע את מועדי הבחינות, את סדרי הבחינות ואת מקום עריכתן.

 

 

(ב)

הממונהישלח לכל מבקש להיבחן שבקשתו הוגשה כאמור בתקנה 6 הודעה בכתב על מועד בחינתו ומקום עריכתה; ההודעה תישלח עשרים יום לפחות לפני מועד הבחינה.

סדרי הבחינות

8 .

הבחינות יהיו בכתב.

תכנית הבחינות

9 .

(א)

הבחינות, למעט הבחינות לפי תקנות ייעוץ השקעות, יהיו בנושאים שיורה עליהם הממונה.

 

 

(ב)

הממונה יהיה רשאי להוסיף או לגרוע נושאים מהבחינות ובלבד שפרסם הודעה על כך לא יאוחר מחודשיים לפני מועד הבחינות.

ערעור

10 .

(א)

נבחן רשאי לערער על ציון שקיבל בבחינה; הערעור יוגש לממונה , בכתב, כשהוא מנומק, תוך שלושים ימים מיום פרסום הציונים ויצורף לו עותק צילומי של שובר התשלום בעד אגרת ערעור לפי תקנות האגרות.

 

 

(ב)

נבחן המבקש לערער על ציון שקיבל, רשאי לעיין במשרדי הממונה בשאלות הבחינה שהן נושא הערעור.

 

 

(ג)

הממונה ימנה בודקים לבדיקת ערעורים.

 

 

(ד)

הממונה ימסור לעורר החלטה בערעור תוך ארבעים וחמישה ימים מן היום האחרון להגשת הערעור.

 

 

(ה)

החלטה בערעור תהא סופית, ולא ניתן עוד לערער עליה.

משגיחים

11 .

(א)

הממונה ימנה משגיחים על הבחינות דרך כלל או לבחינה מסוימת; המשגיחים יכול שיהיו גם מי שאינם עובדי מדינה.

 

 

(ב)

נבחן חייב למלא אחר הוראות המשגיח בבחינה.

משמעת

12 .

(א)

נבחן שפגע במשמעת בשעת הבחינה רשאי המשגיח להפסיק את בחינתו ולהוציאו מאולם הבחינות; לעניין זה, "פגיעה במשמעת"- לרבות הימצאות ספר, רשימה או כתב אחר ברשותו, שהחזקתם לא הותרה, וכן החזקת אוזניות, טלפון סלולרי וכל מכשיר הקלטה או תקשורת, הפרעה כלשהי למהלך התקין של הבחינה או דיבור, העברת חומר לנבחן אחר, היענות לפניה של נבחן אחר, יצירת קשר כלשהו עם אחר או אי מילוי אחר הוראות המשגיח.

 

 

(ב)

נבחן שפגע במשמעת כאמור בתקנת משנה (א), בין אם הופסקה בחינתו והוצא מאולם הבחינות ובין שהוזהר ולא הופסקה בחינתו או לא הוצא, רשאי הממונה לפסול בחינתו; כן רשאי הממונה לאסור עליו להשתתף בבחינה במועדים אחרים, בין באותו נושא ובין בנושאים אחרים.

 

 

(ג)

הממונה לא יקבל החלטה לפי תקנת משנה (ב) אלא אם כן נתן לנבחן הזדמנות לטעון את טענותיו.

 פרק שלישי: התמחות

מאמנים

13 .

(א)

ההתמחות תהיה אצל מאמן שהוא יחיד.

 

 

 

(ב)

הרוצה להתמחות בענף ביטוח ימי יתמחה אצל יחיד בעל רשיון בענף ביטוח ימי בעל ותק של שלוש שנים לפחות.

 

 

 

(ג)

הרוצה להתמחות בענף ביטוח כללי יתמחה אצל יחיד בעל רשיון בענף ביטוח כללי בעל ותק של שלוש שנים לפחות.

 

 

 

(ד)

הרוצה להתמחות בענף ביטוח פנסיוני יתמחה אצל יחיד שהוא בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני או בעל רשיון יועץ פנסיוני או בעל רשיון סוכן שיווק פנסיוני, בעל ותק של שלוש שנים לפחות.

 

 

 

(ה)

הרוצה להתמחות בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני יתמחה אצל יחיד שהוא בעל רשיון יועץ פנסיוני או בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני או בעל רשיון סוכן שיווק פנסיוני, בעל ותק של שלוש שנים לפחות.

 

רישום כמאמן

14 .

(א)

המבקש להירשם כמאמן יגיש לממונה בקשה לפי הנוסח שבתוספת הרביעית.

 

 

 

(ב)

מאמן שהתקיימו בו תנאי מהתנאים לפי סעיף 29 לחוק הביטוח או סעיף 10 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, או מאמן שהממונה שוכנע, לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי הוא לא מילא את חובותיו כמאמן, רשאי הממונה לשלול את זכותו לשמש כמאמן, לתקופה שיקבע או לצמיתות.

 

ממפר מתמחים אצל מאמן אחד

15 .

לא יתמחו יותר מאשר שלושה מתמחים באותה עת אצל מאמן, אלא על פי הרשאה מאת הממונה.

 

התמחות בענף ביטוח אחד

16 .

מתמחה המבקש רשיון סוכן ביטוח לא יהיה רשאי להתמחות ביותר מענף ביטוח אחד בתקופה מקבילה.

 

התמחות חופפת

17 .

מתמחה המבקש רשיון יועץ פנסיוני או רשיון סוכן שיווק פנסיוני לא יהיה רשאי להתמחות גם בענף ביטוח כללי או ימי במהלך תקופת התמחותו.

 

זיקה בין מאמן למתמחה

18 .

מתמחה יעבוד אצל מאמנו או באותו תאגיד בו מועסק מאמנו.

 

שכר עבודת מתמחה

19 .

מתמחה לא יקבל עמלות תיווך או ייעוץ.

 

רישום להתמחות

20 .

לא יירשם אדם כמתמחה אלא אם כן עמד בבחינות ביסודות, או קיבל פטור מהן.

 

תחילת התמחות

21 .

(א)

הרוצה להתמחות יודיע לממונה על התחלת התמחותו ויצרף לבקשתו כתב התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית, חתום בידי מאמן, אישור על עמידה בבחינות ביסודות וכן עותק צילומי של שובר תשלום של האגרה בעד רישום מתמחה לפי תקנות האגרות.

 

 

 

(ב)

מועד תחילת ההתמחות לא יקדם למועד בו התקבלו כל המסמכים לפי תקנת משנה (א) במשרדי הממונה.

 

תקופת ההתמחות

22 .

(א)

תקופת ההתמחות לקבלת רשיון סוכן ביטוח בכל אחד מענפי הביטוח, לקבלת רשיון יועץ פנסיוני או לקבלת רשיון סוכן שיווק פנסיוני היא ששה חודשים.

 

 

 

(ב)

מתמחה יתמחה אצל מאמנו לפחות 30 שעות שבועיות.

 

 

 

(ג)

נעדר מתמחה מהתמחות אצל מאמנו -

 

 

 

 

(1)

למשך יותר מארבעה עשר ימים במהלך תקופת התמחותו, יידחה גמר ההתמחות במספר הימים כאמור העולה על ארבעה עשר;

 

 

 

(2)

לתקופה העולה על ששים ימים, תופסק התמחותו.

מינימום התמחות אצל מאמן

23 .

(א)

לא תוכר התמחות אצל מאמן שתקופתה פחותה מששה חדשי התמחות מלאה, אלא אם נתקיים אחד מאלה:

 

 

 

 

(1)

המאמן נפטר;

 

 

 

(2)

המאמן פשט את הרגל או הוכרז פסול דין;

 

 

 

(3)

המאמן ביקש ביטול רשיונו או שבוטל או הותלה רשיונו;

 

 

 

(4)

המאמן עזב את מקום העבודה שבו התחיל לאמן את המתמחה;

 

 

 

(5)

נשללה מהמאמן זכותו לשמש כמאמן, לתקופה או לצמיתות.

 

 

(ב)

הופסקה התמחות כאמור בתקנת משנה (א), תוכר התמחות אצל מאמן שתקופתה פחותה מששה חודשים.

פיקוח על מתמחים

24 .

הממונהיפקח על המתמחים והוא יהיה רשאי לברר עם המאמן והמתמחה את טיב ההתמחות ולבקר במקום ההתמחות.

 

החלפת מאמן

25.

מתמחה הרוצה להחליף את מאמנו, יודיע על כך לממונה, תוך ציון הסיבה להחלפה.

 

הפסקת התמחות

26.

(א)

ראה הממונהכי אין עבודת המתמחה אצל המאמן מהווה התמחות נאותה, יודיע למתמחה ולמאמן על השעיית ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, ויקבע מועד שבו יוכלו לטעון את טענותיהם לפניו, אם ירצו בכך.

 

 

 

(ב)

שמע הממונה את טענות המתמחה והמאמן, או לא הופיעו לטעון טענותיהם במועד שנקבע כאמור, רשאי הממונה להחליט על הפסקת ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן, מן המועד שיקבע.

 

 

 

(ג)

הממונה יחליט בדבר תקפות משך ההתמחות של המתמחה אצל אותו מאמן עד למועד הפסקת ההתמחות והחלטתו תימסר למאמן ולמתמחה.

 

גמר התמחות

27.

תמה תקופת ההתמחות, יגיש המתמחה לממונה אישור מאמן בנוסח שבתוספת הששית; הממונה ייתן לו, לפי בקשתו, אישור על סיום התמחות.

 

ביטול

28.

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (רשיון לסוכן ביטוח), התשכ"ט-1969[5] (להלן- תקנות רשיון סוכן ביטוח) - בטלות.

 

תחילה

29.

תחילתן של תקנות אלה בתוך ששים ימים מיום פרסומן (להלן- יום התחילה).

 

הוראות מעבר

30.

(א)

מי שערב יום התחילה היה רשאי להתמחות לפי תקנות רשיון סוכן ביטוח לא יידרש לעמוד בבחינות ביסודות לפי תקנות אלה.  

 

 

 

(ב)

מי שהחל התמחותו לפני יום התחילה יהיה רשאי להמשיך את התמחותו לפי תקנות רשיון סוכן ביטוח אלא אם ביקש להחיל עליו את הוראות תקנות אלה.  

 

 

 

(ג)

מי שערב יום התחילה אימן מתמחה יהיה רשאי להמשיך ולאמנו עד לסיום התמחותו. 

 

הוראת שעה

31.

(א)

מי שערב יום הפרסום החזיק רשיון בענף ביטוח חיים ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות, ישתתף, תוך שנה מיום הפרסום, בהכשרה בהתאם לתכנית שעליה יורה הממונה.

לא השתתף בהכשרה כאמור, הממונה רשאי להתנות תנאים ברשיונו לעניין זה.

 

 

 

(ב)

מי שערב יום הפרסום החזיק רשיון בענף ביטוח רכוש ואין בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות ישתתף, תוך שנה מיום הפרסום, בהכשרה בהתאם לתכנית שעליה יורה הממונה.
לא השתתף בהכשרה כאמור, הממונה רשאי להתנות תנאים ברשיונו לעניין זה.

 

 

 

(ג)

מי שערב יום הפרסום החזיק רשיון בענף ביטוח תאונות ואין בידיו רשיון בענף ביטוח רכוש ישתתף, תוך שנה מיום הפרסום, בהכשרה בהתאם לתכנית שעליה יורה הממונה.
לא השתתף בהכשרה כאמור, הממונה רשאי להתנות תנאים ברשיונו לעניין זה.

 

 

 

(ד)

על אף האמור בתקנה 13 (א) לתקנות אלה, יועץ פנסיוני שהוא חברה או שותפות וכן חברה מנהלת יוכלו לאמן מתמחים, בתקופה שמיום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006) ועד ליום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006), ובלבד שנתקיימו שני אלה:

 

 

 

 

(1)

נקבעה לאימון המתמחים אשר אושרה על ידי דירקטוריון או השותפים הכלליים, לפי העניין.

 

 

 

 

(2)

מונה נושא משרה או שותף כללי, לפי העניין, שיחתום על כתב התחייבות בדבר תחילת התמחות כאמור בתקנה 19 לתקנות.

 

 

התוספת הראשונה
(לפי תקנה 2)
בקשה לרשיון של יחיד

אני הח"מ ________________________ בעל ת.ז מספר _________________, שכתובתי היא ____________________________________________________________לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 1. מלאו לי 18 שנה.
 2. אני אזרח/ית תושב/ת ישראל.
 3. פרטי האישיים, הנתונים בדבר ההשכלה והוותק המקצועי כפי שמסרתי בטפסי רישום ובמסמכים אחרים שהוגשו לממונה, נכונים.
 4. התמחתי אצל מר/גב' __________________ בעל/ת ת.ז מספר _______________ במשך ששה חודשים, לפחות 30 שעות בשבוע, בענף הבא:

o ביטוח פנסיוני החל מיום _______עד יום _______.

o ביטוח כללי החל מיום ________ עד יום _______.

o ביטוח ימיהחל מיום ________ עד יום _______.

 1. התמחיתי אצל מר/גב' __________________ בעל/ת ת.ז מספר _______________ בייעוץ פנסיוני/ בשיווק פנסיוני (מחק את המיותר), במשך ששה חודשים, החל מיום _________עד ליום ______לפחות 30 שעות בשבוע.

(יש למחוק את סעיף 4 או 5, לפי העניין)
זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

________________

________________

________________

תאריך

שם המבקש

חתימה

 א י ש ו ר

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________, שזהה/תה את עצמו/ה ע"י תעודת זהות מס' __________________, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/יה להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

________________

________________

________________

תאריך

שם עורך הדין

חתימה

 התוספת השניה (לפי תקנה3)
בקשה לרשיון סוכן ביטוח תאגיד

אני הח"מ ________________________ בעל ת.ז מספר _________________, שכתובתי היא _____________________________________________________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 1. אני עושה תצהירי זה מכח תפקידי כ___________________________ (*תואר התפקיד) ב_______________________ (*שם התאגיד).
 2. הנני מגיש בקשה זו בשם __________________________, לשם קבלת רשיון סוכן תאגיד בענפים הבאים:

o חיים

o פנסיוני

o ימי

 1. הנני מתחייב כי מי שיעסקו בשם התאגיד בתיווך יהיו בעלי רשיון סוכן ביטוח.

(לגבי שותפות - הנני מתחייב שכל השותפים שאינם שותפים מוגבלים, יהיו בעלי רשיון סוכן);

 1. רשימת שמות המנהלים או מורשי החתימה האחרים הרשאים לייצג את התאגיד או לפעול בשמו, אשר מצורפת לבקשה זו, נכונה.
 2. אני מתחייב לעדכן את הממונה בכל שינוי שיחול במנהליו ו/או מורשי החתימה של התאגיד.
 3. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

 

________________

________________

תאריך

חתימה

 
א י ש ו ר

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________, שזהה/תה את עצמו/ה ע"י תעודת זהות מס' __________________, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/יה להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

________________

________________

________________

תאריך

 

שם עורך הדין

חתימה

 

התוספת השלישית (לפי תקנה4 )
בקשה לרשיון יועץ פנסיוני שהוא שותפות או חברה

אני הח"מ ___________________________ בעל ת.ז מספר ___________________, שכתובתי היא ____________________________________________________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

 1. אני עושה תצהירי זה מכח תפקידי כ___________________________ (*תואר התפקיד) ב_______________________ (*שם השותפות/חברה).
 2. הנני מגיש בקשה זו בשם __________________________, לשם קבלת רשיון יועץ פנסיוני שהוא שותפות/חברה. (מחק את המיותר)
 3. הריני להצהיר כי כל השותפים הם בעלי רשיון יועץ פנסיוני; (מחק אם מיותר)
 4. הנני מתחייב כי מי שיעסוק בשם השותפות בייעוץ פנסיוני הם עובדיה או השותפים בה, שהם בעלי רשיון יועץ פנסיוני/ הנני מתחייב כי כל מי שיעסוק בשם החברה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה שהם בעלי רשיון יועץ פנסיוני; (מחק את המיותר);
 5. הנני מתחייב כי לא יכהן בחברה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005;(מחק אם מיותר)
 6. רשימת שמות המנהלים או מורשי החתימה האחרים הרשאים לייצג את השותפות או החברה או לפעול בשם השותפות/ החברה אשר מצורפת לבקשה זו, נכונה. (מחק את המיותר)
 7. אני מתחייב לעדכן את הממונה בכל שינוי שיחול במנהליה ו/או מורשי החתימה של השותפות/ החברה (מחק את המיותר).
 8. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

________________

________________

תאריך

חתימה

 א י ש ו ר

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________, שזהה/תה את עצמו/ה ע"י תעודת זהות מס' __________________, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/יה להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

________________

________________

________________

תאריך

שם עורך הדין

חתימה

התוספת הרביעית (לפי תקנה 15)
בקשה לרישום כמאמן

1. אני הח"מ ____________________ בעל ת.ז. מספר ________________, מבקש להירשם כמאמן (*הקף בעיגול) :

א.בענפי הביטוח הבאים:
o פנסיוניהנני בעל ותק של ___ שנים בענף ביטוח זה.
o כללי הנני בעל ותק של ___ שנים בענף ביטוח זה .
o ימיהנני בעל ותק של ___ שנים בענף ביטוח זה.

ב.בייעוץ פנסיוניהנני בעל ותק של ___ שנים בענף ביטוח זה.
ג.בשיווק פנסיוני הנני בעל ותק של ___ שנים בענף ביטוח זה.

2. אני מצהיר כי אני מכיר את הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו על פיהם, בכל הנוגע לאימון מתמחים, ומתחייב לקיים את כל הכללים הקבועים בהן.  

________________

________________

________________

תאריך

שם המבקש

חתימה

 התוספת החמישית (לפי תקנה19)
כתב התחייבות לתחילת התמחות

אני הח"מ __________________ בעל ת.ז מספר ______________, מאשר בזאת כי קיבלתי להתמחות את מר/גב' __________________בעל/ת ת.ז מספר ______________ באחד מאלה: (יש להקיף בעיגול)

א.באחד מענפי הביטוח הבאים:
o פנסיוניהחל מיום ________________.
o כללי החל מיום ________________.
o ימי החל מיום ________________ .

ב. בייעוץ פנסיוני החל מיום ________________.

ג. בשיווק פנסיוני החל מיום ________________.

 2. תקופת ההתמחות תהיה ששה חודשים ובתקופה זו יעבוד/תעבוד המתמחה תחת פיקוחי לפחות 30 שעות בשבוע.

 3. אני מתחייב לערוך רישום מסודר בדבר שעות העבודה של המתמחה וימי היעדרותו/היעדרותה.

 4. אני מתחייב להודיע לממונה בדבר:

א. הפסקת ההתמחות של המתמחה הנ"ל אצלי וסיבותיה.

ב. היעדרותי מהעבודה יותר משישים יום בתקופת ההתמחות.

 5. עם סיום ההתמחות אני מתחייב להכין תצהיר בדבר סיום ההתמחות, בהתאם לנוסח שיקבע על ידי הממונה.

6. הריני לאשר כי נכון למועד זה אני מאמן את המתמחים הבאים:

 שם____________ת.ז _______________החל מיום ____________.

שם____________ת.ז _______________החל מיום ____________.

 

________________

________________

________________

תאריך

שם המאמן

חתימה

 התוספת השישית (לפי תקנה26)
אישור מאמן לגמר התמחות

 אני הח"מ __________________________ בעל ת.ז מספר ___________________, הרשום כמאמן במשרדי הממונה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

1. מר/גב'_________________________בעל/ת ת.ז מספר___________________ התמחה/תה אצלי במשך שישה חודשים לפחות 30 שעות בשבוע באחד מאלה: (הקף בעיגול)

א. באחד מענפי הביטוח הבאים:

oפנסיוני החל מיום _________ עד יום _________.

oכלליהחל מיום _________ עד יום _________.

oימיהחל מיום _________ עד יום _________.

ב. בייעוץ פנסיוני החל מיום _________ עד יום _________.

ג. בשיווק פנסיוני החל מיום _________ עד יום _________.

 

2. בתקופה זו נעדר/ה המתמחה מעבודתו/ה תחת פיקוחי____________ ימים.

 

3. להלן חוות דעתי על רמת ידיעותיו/ה והישגיו/ה המקצועיים של המתמחה ופירוט פעילותו של המתמחה במהלך התמחותו:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 4. הריני לאשר כי במהלך תקופת התמחות זו לא אימנתי יותר משלושה מתמחים בו זמנית.

5. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

________________

________________

________________

תאריך

שם המאמן

חתימה

 

א י ש ו ר

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' _____________, שזהה/תה את עצמו/ה ע"י תעודת זהות מס' __________________, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/יה להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

 

________________

________________

________________

תאריך

שם עורך הדין

חתימה

 

 

 

ימ. 2005-7022

 

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות), התשס"ה-2005

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 25(ד) ו-112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981[6] (להלן- החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

 

הגדרות

25 .

בתקנות אלה –

 

"מוסד מוכר"- אחד מאלה:

 

(1)מוסד בישראל שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958[7];

(2)מוסד בחוץ לארץ שהוכר, לעניין הוראה זו, על ידי אוניברסיטה בארץ, שהיא מוסד מוכר כאמור בפסקה (1);

 

"תואר אקדמי"- תואר ממוסד מוכר.

 

פטור מבחינה

26 .

יחיד המבקש רשיון סוכן ביטוח יהיה פטור מהבחינה ביסודות הביטוח אם הוא–

 

 

 

(1)

בעל תואר אקדמי בכלכלה, בחשבונאות או במינהל עסקים עם התמחות בביטוח הכוללת לפחות חמישים שעות לימוד אקדמאיות, למעט תואר כאמור ממוסד שהמפקח הורה כי לא יוכר לענין זה;

 

 

 

(2)

בעל תואר אקדמי בביטוח למעט תואר כאמור שהמפקח הורה כי לא יוכר לענין זה.

 

פטור מהתמחות

27 .

יחיד יהיה פטור מחובת התמחותאם היה מועסק על ידי גוף מוסדי במשך ארבעשנים לפחות, והמפקח שוכנע שידיעותיו וניסיונו המקצועי בענף בו מבוקש הרשיון מצדיקות הענקת פטור.

 

תחילה

28 .

תחילתן של תקנות אלה ______________.

 

 

 

__ ב_____ התשס"ה

 

(__ ב_____ 2005)

(חמ _________)

אהוד אולמרט

שר האוצר


חוזר ביטוח 2005-122 סיווג: סוכנים <טיוטא>

 פירוט נושאי הבחינות לקבלת רשיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני  

להלן יפורטו נושאי הבחינות לקבלת רשיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני, שיערכו בהתאם לתקנותהפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח, עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (בקשה לרשיון, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ה-2005.

בחינה ביסודות הביטוח
1 .חוקים ספציפיים לעניין הביטוח וחוקים אחרים המשפיעים על ענף הביטוח ופסיקה רלוונטית:

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 והתקנות שעל פיו, פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, פקודת מס הכנסה, חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980, חוק השליחות, תשכ"ה-1965, חוקהפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), תשכ"ד-1964, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.

2 .עקרונות בביטוח:

זיקת הביטוח לצורותיה השונות, חובת הגילוי, שיפוי, תחלוף, השתתפות בביטוח כפל, סיבה קרובה, הביטוח לפי ענפי הביטוח השונים, חוזה ביטוח, ההצעה והפוליסה, סוגי פוליסות, תוספות, תנאים, סייגים, ביטול פוליסה, סך פיצוי, גבול אחריות, חיתום, עסקת ביטוח כהתקשרות חוזית.

3 .מושגי יסוד בביטוח:

ערך כינון, סכום ביטוח, ביטוח חסר, ביטוח יתר, דמי ביטוח, הפחתת/ביטול תגמולי ביטוח, התיישנות, הצמדה בביטוח, ביטוח משנה ומשותף, השתתפות עצמית.

4 .מעמדו החוקי של סוכן הביטוח, יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני וחובותיו ע"פ חוק וע"פ חוזרי המפקח על הביטוח וחוזרי הממונה.

 


בחינת גמר בביטוח פנסיוני

1.חוקים, תקנות, פסיקה רלוונטית, חוזרי המפקח על הביטוח וחוזרי הממונה:

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963, חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (התייחסות החוק לסל הבריאות ולתכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים)), חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (ביטוח סיעודי), חוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981 והתקנות שעל פיו, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005, תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), תשכ"ד-1964, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, חוזרי המפקח על הביטוח וחוזרי הממונה בנושאים שלהלן.

2.ביטוח חיים:

המספרים הגדולים, ריבית, לוחות תמותה, רזרבות, עלות הביטוח, חיתום, ריסק, ביטוח מעורב, ביטוח לכל החיים, גמלא, מבנה הפוליסה ותנאיה, נספחים והרחבות לפוליסות, ערכי פדיון וסילוק, הצמדה, ביטוח "עדיף", תוכניות ביטוח מאושרות, מבנה תעריף הביטוח, עתודות לביטוח חיים, קביעת גיל המבוטח, מוות מתאונה, ביטוח מנהלים, ביטוח שותפים, ביטוח ריסק ליחיד, ביטוח נוסף לנכות מתאונה, כיסויים נוספים לסוגי נכות שונים, ריסק קבוצתי (חישוב תעריף, חלוקת רווחים, תנאים כלליים וכו'), פוליסות משתתפות ברווחים (מאפייני הפוליסה, חישוב תשואות, אופן השקעת הכספים וכו'), עדיף מנהלים, ביטוח חברים בעלי שליטה ו"תגמולים לעצמאיים", רפורמה שנת 2004, חישוב תשואה יומי, דמי ניהול, קנסות משיכה, גילוי נאות במועד ההצעה, כללי העברת כספים בין גופים פנסיוניים.

3.פנסיה:

עקרון הביטוח בקרן פנסיה, דיווח לעמיתים, הרפורמה של שנת 1995, הרפורמה של שנת 2003, פנסיה תקציבית, קרנות פנסיה ותיקות גרעוניות (תוכנית הפנסיה, תנאי הצטרפות, תשלום דמי גמולים, חישוב פנסיית זקנה, נכות ושאירים, סיוע ממשלתי, רציפות זכויות כולל רציפות זכויות עם פנסיה תקציבית), קרנות פנסיה ותיקות מאוזנות (סיוע ממשלתי ישיר, סוגי התוכניות, תנאי הצטרפות), קרן פנסיה מקיפה חדשה וקרן פנסיה מקיפה חדשה כללית (מבנה תאגידי, רישוי, מגבלת פעמיים שמ"ב, המוצר הפנסיוני - כיסויים ביטוחיים, רבדי כיסוי, תקופת אכשרה, מסלולי השקעה, חישוב הפנסיה לזקנה, נכות או פטירה, ניכוי פרמיות, נוסחת ערך פדיון, תשואה פיננסית יומית ותשואה דמוגרפית), המבנה האקטוארי של קרנות הפנסיה (קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת נכות ואופן חישובן, ביטוח שארים, אובדן כושר עבודה), נוסחת ערכי הפדיון בקרנות הפנסיה החדשות, שינוי מקדמי המרה, כללי השקעה בכל סוגי הקרנות.

4.קופות גמל:

סוגי קופות הגמל (כולל קופות מסלוליות וקופות בניהול אישי), הפרשות עמית עצמאי ועמית שכיר, כללי פתיחת חשבון בקופת גמל, כללי העברת כספים בין הקופות, מרכיבי חשבון בקופות גמל (תגמולים, פיצויים וכו'), ניוד מסלולי השקעה, פדיון כספים, אפשרויות משיכת כספים לעמיתים (שכיר, עצמאי ומעסיק), הפקדות בסכומים חד פעמיים, אפשרות לקבלת רנטה בקופות, ביטוח חיים קבוצתי בקופות גמל, הוראת מוטבים.

5.ביטוח תאונות אישיות, מחלות ואשפוז:

ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות, ביטוחי שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח עובדים זרים, ביטוח נכות. תכניות השב"ן של קופות החולים - מאפיינים עיקריים, מהות הכיסויים הניתנים, מאפייני הכיסוי הסיעודי הניתן באמצעות המדינה, היחס בין רובדי הכיסוי בשוק הפרטי לעומת הזכויות הניתנות במסגרת סל הבסיס והשב"ן, מאפיינים כלליים (סוגי תגמולי ביטוח בבריאות לרבות אפשרות לקיזוז תגמולי ביטוח, תקופת הביטוח, אפשרות לשינוי פרמיות/תנאים, חיתום (מצב רפואי קודם)).

ביטוח אובדן כושר עבודה (להלן – א.כ.ע) (הגדרה כללית, הגדרת עיסוק, הרחבות, החרגות וביטולן, הבחנה מנכות, גיל כניסה, חישובי מס, הליכי הגשת תביעה, חזרה לכושר עבודה וא.כ.ע. חוזר), סוגי פיצויים שונים בגין א.כ.ע. (יחסי, לינארי, צמוד מדד, צמוד אג"ח) וקיזוזים, הבחנה בין ביטוח א.כ.ע. קבוצתי מול אישי (כללים החלים על ביטוח א.כ.ע. קולקטיבי, חישוב גיל אקטוארי של קבוצה, פרופיל סיכונים תעסוקתי, חיתום קבוצתי, זכות להמשכיות באופן אישי).

6.הטבות מס:

מושגים כלליים (הכנסת עבודה, הכנסה מזכה, נקודות זיכוי וכו'), הטבות מס בשלב ההפקדה (גמלאים, עצמאיים, ושכירים) כללי התרת הוצאה למעסיק, הטבות מס בשלב המשיכה (פיצויי פיטורין, תגמולים לשכירים, תגמולים לעצמאיים, קצבה חודשית, מס רווחי הון באפיקים השונים), כללי רצף פיצויים ורצף קצבה, חרטות מרצף, קופה ציבורית, מס רווחי הון, קצבה מזכה מול קצבה מוכרת, פנסיה לעצמאים, זכאות ללא תנאי, סעיף 147 לחוק הירושה.

7.איסור הלבנת הון:

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000, חוק איסור הלבנת הון (תיקון), התשס"ב – 2002, צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב – 2001.

 בחינת גמר בענף ביטוח ימי

1 .ביטוח מטענים:

הדין החל על ביטוח ימי ואווירי, תנאי מכר בינ"ל (FOB, CIFוכו'), זיקת ביטוח, סוגי פוליסות בביטוח מטענים, מהותה של הפוליסה הפתוחה, סעיפי המכון מטענים, (C), (B), (A), סעיפי המכון לביטוח סחורות מיוחדות, סעיפי המכון לביטוח סיכוני מלחמה ושביתות, תיאור הטובין, סעיף הסיווג, סעיף המסע, גבולות אחריות וסכומי ביטוח, ביטול ושינוי הפוליסה, סוגי נזקים, היזק כללי- General average, חובות המבוטח במקרה של תביעה, מסמכי התביעה, ביטוח מותנה (Contingency).

2 .אחריות מובילים והנוהל בספנות ובתעופה:

אמנת האג, האג ויזבי, אמנת וורשה, שטרי חכירה, שטר מטען ימי ואווירי מהותם ותפקידם, סוגי המכולות, חובות מובילים וגבולות אחריותם, מסמכים ונהלים במטעני יבוא/יצוא בים ובאוויר, סוגי אוניות, מועדוני כיסוי ושיפוי (P&I CLUB).

3 .ביטוח כלי שייט קטנים:

פרק 10 לתקנות הנמלים (בטיחות השייט), התשמ"ג – 1982, פוליסת הביטוח בכלי שייט קטנים, סעיפי המכון יאכטות, Institute yacht clauses– ביטוח גוף כלי השייט וביטוח צד ג', סעיפי המכון ביטוח מלחמה ושביתות (יאכטות), סעיף סירות מהירות, סעיף הובלה יבשתית, Transit clause, ביטוח סקי ונגררים, תביעות וסוגי נזקים.

4 .חוזרי המפקח על הביטוח ופסיקה רלוונטית בנושאים שלעיל.

בחינות גמר בענף ביטוח כללי

בחינות הגמר בענף ביטוח כללי כוללות שני חלקים נפרדים - בחינת גמר בביטוח רכוש ובחינת גמר בביטוח תאונות:

בחינת גמר בביטוח רכוש

1 .עקרונות הביטוח וביטוח אש, הפוליסה המקובלת לביטוח אש.

2 .קביעת סכומי הביטוח:

ערך מוסכם, נזק ראשון, ערך שיפוי וערך כינון, ביטוח חסר, ביטוח יתר, תנאי פוליסת הצהרה, נוהל הגשת תביעות.

3 .סיכונים נלווים:

גניבה/פריצה ושוד, התפוצצות, נזקי טבע ורעידת אדמה, סערה וסופה, נזקי מים, שיטפון, התנגשות, פרעות, שביתות, נזק בזדון, קלקול מלאי, הוצאות הצלה ומנע, סיכונים נוספים.

4 .הרחבות:

סכום ביטוח נוסף, שכר אדריכלים, פינוי הריסות, התאמת מפתח, סעיף שומה, בגדי עובדים, רכוש שכור ומושכר לאחרים, הרחבות נוספות.

5 .ביטוח דירות:

הפוליסה התקנית, בתים משותפים, פוליסה ביטוח דירה מורחבת.

6 .ביטוחי רכוש מיוחדים:

כל הסיכונים, ביטוח כספים בכספת ובהעברה, נאמנות, מטענים בהעברה, לוחות זכוכית, ביטוח אובדן רווחים, קלקול מזון.

7 .ביטוח הנדסי:

עבודות קבלניות, שבר מכני, קלקול סחורה ואובדן רווחים כתוצאה משבר מכני, ציוד מכני הנדסי, ציוד אלקטרוני.

8 .ביטוח פשיעת מחשב, ביטוח תוכנה.

9 .חוזרי המפקח על הביטוח ופסיקה רלוונטית בנושאים שלעיל.

בחינת גמר בביטוח תאונות

1 .החקיקה המתייחסת לענף ביטוח תאונות:

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, חוק השליחות, תשכ"ה-1965, פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, פקודת הנזיקין, חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980, חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (ביטוח סיעוד), חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994 (התייחסות החוק לסל הבריאות ולתכניות השב"ן (שירותי בריאות נוספים בקופות החולים)), חוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981 והתקנות שעל פיו.

2 .מושגים:

אחריות שילוחית, אשם תורם, מעוולים יחד, מעמד צד ג', גבולות האחריות, אחריות צולבת, קבלני משנה, בסיס אירוע, בסיס תביעה.

3 .ביטוח חבויות:

רשלנות, ביטוח צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח אחריות מוצר, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח פיצויים לעובדים בשטחים, ביטוח תושבי השטחים ועובדים זרים בישראל.

4 .ביטוח תאונות אישיות, מחלות ואשפוז:

ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות, ביטוחי שיניים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח עובדים זרים, ביטוח נכות. תכניות השב"ן של קופות החולים - מאפיינים עיקריים, מהות הכיסויים הניתנים, מאפייני הכיסוי הסיעודי הניתן באמצעות המדינה, היחס בין רובדי הכיסוי בשוק הפרטי לעומת הזכויות הניתנות במסגרת סל הבסיס והשב"ן, מאפיינים כלליים (סוגי תגמולי ביטוח בבריאות לרבות אפשרות לקיזוז תגמולי ביטוח, תקופת הביטוח, אפשרות לשינוי פרמיות/תנאים, חיתום (מצב רפואי קודם)).

ביטוח אובדן כושר עבודה (להלן – א.כ.ע) (הגדרה כללית, הגדרת עיסוק, הרחבות, החרגות וביטולן, הבחנה מנכות, גיל כניסה, חישובי מס, הליכי הגשת תביעה, חזרה לכושר עבודה וא.כ.ע. חוזר), סוגי פיצויים שונים בגין א.כ.ע. (יחסי, לינארי, צמוד מדד, צמוד אג"ח) וקיזוזים, הבחנה בין ביטוח א.כ.ע. קבוצתי מול אישי (כללים החלים על ביטוח א.כ.ע. קולקטיבי, חישוב גיל אקטוארי של קבוצה, פרופיל סיכונים תעסוקתי, חיתום קבוצתי, זכות להמשכיות באופן אישי).

5 .ביטוח רכב:

הפוליסה התקנית, סוגי נזקים, ערך שוק, שיפוי, רכב מסחרי, אופנוע, ביטול ביטוח, השבתה, ההבדל בין פוליסה תקנית לבין פוליסה לא תקנית.

6 .רכב חובה:

הגדרות ע"פ פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, וחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, פוליסה לביטוח "חובה", קרנית, הפול.

7 .חוזרי המפקח על הביטוח ופסיקה רלוונטית בנושאים שלעיל.

 

 תחילה

הוראות חוזר זה יחולו על בחינות שיערכו ע"י הממונה החל מיום 1.2.06.

 

 ידין ענתבי

ממלא מקום הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

חוזר ביטוח 2005-161 סיווג: סוכנים <טיוטא>

השלמת הכשרת סוכן ביטוח בענפי בריאות או רכוש או תאונות

1.כללי

א.על כל סוכן ביטוח אשר ערב יום התחילה של חוזר זה (להלן – יום התחילה), החזיק ברשיון בענף ביטוח חיים ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות לעבור הכשרה בהיקף של 60 שעות לימוד, בנושאים הנוגעים לביטוח תאונות אישיות וביטוח מפני מחלות ואשפוז שנקבעו בחוזר המפקח "פירוט נושאי הבחינות לקבלת רשיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני" לבחינת הגמר בביטוח פנסיוני.

ב.על כל סוכן ביטוח אשר ערב יום התחילה החזיק ברשיון בענף ביטוח רכוש ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות לעבור הכשרה בהיקף של 80 שעות לימוד, בנושאים שנקבעו בחוזר המפקח "פירוט נושאי הבחינות לקבלת רשיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני" לבחינת הגמר בביטוח תאונות.

ג.על כל סוכן ביטוח אשר ערב יום התחילה החזיק ברשיון בענף ביטוח תאונות ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח רכוש לעבור הכשרה בהיקף של 60 שעות לימוד, בנושאים שנקבעו בחוזר המפקח "פירוט נושאי הבחינות לקבלת רשיון סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני" לבחינת הגמר בביטוח רכוש.

2.המוסדות המוכרים לצורך ההכשרה

ההכשרה תיעשה במסגרת אחד המוסדות הבאים: חברת ביטוח הפועלת בענף מחלות ואשפוז, גוף העוסק בלימודים בתחום הביטוח, מוסד שהוכר בהתאם להוראות חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח- 1958.

סוכן שעבר הכשרה, יחזיק בידיו תעודה המעידה על השתתפותו המלאה בתכנית ההכשרה.

3.תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל סוכן ביטוח אשר ערב יום התחילה, החזיק ברשיון בענף ביטוח חיים ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות, על כל סוכן ביטוח אשר ערב יום התחילה החזיק ברשיון בענף ביטוח רכוש ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח תאונות ועל כל סוכן ביטוח אשר ערב יום התחילה החזיק ברשיון בענף ביטוח תאונות ולא היה בידיו רשיון בענף ביטוח רכוש.

4.תחילה

הוראות חוזר זה יחולו מיום פרסומו.

ידין ענתבי המפקח על הביטוח


[1]ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859;

[2]ס"ח התשס"ה, עמ' 918.

[3]ק"ת התשנ"ז עמ'352; התשס"ד, עמ' 312.

[4]ס"ח התשמ"א, עמ' 322; התשס"ד, עמ' 483.

[5]ק"ת התשכ"ט, עמ' 804; התשמ"ז, עמ' 489.

[6]ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ה, עמ' 859.

[7]ס"ח התשי"ח, עמ' 191; התשס"ה, עמ' 420.

צור קשר


1-700-700-913

.

עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל