נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
ייעוץ השקעות וקופות גמל

התאמת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתים ולמבוטחים

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 (להלן – תיקון מס' 3), כולל שורה של תיקוני חקיקה בתחום החיסכון הפנסיוני, שהמרכזי שבהם הינו הפניית כל הכספים המופקדים לחיסכון פנסיוני החל מיום 1 בינואר 2008 לקצבה. בנוסף, ביום 1 ביולי 2009 נכנס לתוקף חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, אשר ביטל את מס רווח הון בגין ריבית ורווחים שנצברו בקופות גמל לתגמולים, לרבות בקופות ביטוח לתגמולים.
מטרת חוזר זה היא להתאים ולעדכן את הדיווח השנתי ואת הדיווח הרבעוני הנשלחים לעמיתים ולמבוטחים לתיקוני החקיקה האמורים.

כללים למסלולי השקעה

במוצרי חיסכון פנסיוני מוצעים שפע רב של מסלולי השקעה.בחלק גדול מהם מנוהלים נכסים בהיקף כספי נמוך. הסדרת הכללים עשויה לתרום הן לשיפור איכות ניהול ההשקעות במסלולי ההשקעה והן לצמצום הבעיות התפעוליות של הגופים המוסדיים..

תיקון 3

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008*
תיקון סעיף 11.בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005[1](להלן – החוק העיקרי),

ביטוח משלים לעמיתים בקופות גמל- טיוטה

חוזר בנושא ביטוח משלים לעמיתים בקופות גמל - טיוטה30 ביולי 2007

חברות מנהלות של קופות גמל לקצבה שאינן קופות ביטוח (להלן – חברה מנהלת של קרן פנסיה) מעניקות כיום כיסויים ביטוחיים משלימים לאלו הניתנים במסגרת תקנון קרן הפנסיה (להלן – ביטוח משלים), וזאת באמצעות חברות ביטוח.חברות מנהלות של קופות גמל שאינן קופות גמל לקצבה, אינן קופות גמל מרכזיות ואינן קופות ביטוח (להלן – חברה מנהלת של קופת גמל) רשאיות לבטח את עמיתי קופות הגמל שבניהולן בביטוח חיים קבוצתי בחברת ביטוח, כאמור בתקנה 31 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – תקנות מס הכנסה), ובהתאם לתנאיה, כאשר דמי הביטוח נגבים מחשבונות עמיתי קופת הגמל (להלן – ביטוח חיים קבוצתי).

בנוסף, אין מניעה חוקית כי גם חברות מנהלות של קופות גמל יעניקו כיסויים ביטוחיים באמצעות חברות ביטוח, כפי שעושות חברות מנהלות של קרנות פנסיה.

דברי הסבר לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ח-2007

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2007

הודעות והמלצות המומחים בנושא קופות הגמל ,קרנות ההשתלמות

פרסומי משרד האוצר קופות גמל

תקנות סוף 2005 גיל 60 ומשיכה

התקנות האחרונות שפורסמו בנושא משיכה מקופות גמל גיל 60 ומשיכה לעצמאיים

מושגי יסוד -בורסה

עקרונות בהשקעות ומכשירים פיננסיים

תקנות ניירות ערך - עסקה בן חברה לבעל שליטה

תקרות הפקדה לשנת 2005 - קרנות השתלמות וקופות גמל

תקרות לשנת 2004

פטורים,נקודות זיכוי ,תקרות,הפקדות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל