לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
כללים למסלולי השקעה

 

י"ד באב התשס"ט
4 באוגוסט 2009

 

חוזר  2009-156
סיווג:  <טיוטה>

 

 

 

 

 

 

כללים לאישור מסלולי השקעה במוצרי חיסכון פנסיוני - טיוטת חוזר

 

   בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (גמל), התשס"ה-2005       וסעיף  2   (ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן – חוק הביטוח),ולאחר 
   התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

 1 .      כללי

.

 

  לשמותיהם של מוצרי חיסכון פנסיוני ושל מסלולי השקעה חשיבות בבואו של פרט לקבל    החלטה מושכלת באיזה מוצר חיסכון פנסיוני או באיזה מסלול לבחור. שמות המוצרים והמסלולים מהווים פרמטר בזיהוי מוצר החיסכון הפנסיוני בו נמצא כספו של החוסך.

בשנים האחרונות עבר שוק החיסכון הפנסיוני שינויים רבים הן בשל שינויים בבעלויות על קופות גמל והן בשל רפורמת הניידות שקבעה שניתן לנייד כספי חיסכון פנסיוני בין סוגי מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים. 

 

לנוכח שינויים אלה וכדי להגביר את השקיפות עלה הצורך לקבוע כללים לאישור מסלולי השקעה במוצרי חיסכון פנסיוני וכללים לקביעת שמותיהם.

 

2 .      הגדרות

מוצר חסכון פנסיוני – כולל מוצר פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, קופת גמל מרכזית לפיצויים וביטוח תלוי תשואה כהגדרתו בחוק הביטוח.

 

מסלול ברירת מחדל- כמשמעותו בתקנה 2(א) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(הקמת מסלולי ברירת מחדל), התשס"ט-2009;

 

מסלול השקעה מתמחה -  מסלול השקעה שאינו מסלול ברירת מחדל;

 

3 .      הכללים

א.       אישור מסלולי השקעה מתמחים

גוף מוסדי לא ינהל בכל מוצר חיסכון פנסיוני מסלולי השקעה מתמחים, אלא אם כן הם בעלי מובהקות השקעה שונה זה מזה.

 

ב.        הכללים לקביעת שם של מסלול השקעה

1)         כללי:

גוף מוסדי לא יכנה מסלול השקעה בשם שעלול להטעות את ציבור העמיתים, כגון שם שלכאורה עולה ממנו הבטחה כלשהי להשיג או לעמוד בקריטריון איכותי או כמותי. כך למשל לא ישתמש גוף מוסדי בשמות כגון: בטוחה, רווחית, סולידית, מבטיחה תשואה בשיעור של X%  לשנה;

 

2)         מסלולי ברירת המחדל:

בשם המסלול יופיע טווח הגילאים אליו מיועד המסלול, למעט במסלול המיועד למקבלי קצבה אשר ייקרא "מקבלי קצבה";

 

3)         מסלולי השקעה מתמחים:

א)         גוף מוסדי רשאי לנהל מסלול השקעה מתמחה (כגון מט"ח, מניות, לא צמוד, אג"ח וכדו'), בתנאים הבאים:

(1)          אפיק ההשקעה בו מתמחה המסלול מצוין בשם המסלול;

(2)          החשיפה לאפיק ההשקעה הכלול בשמו של מסלול ההשקעה תהיה בשיעור שלא יפחת מ -75% משווי נכסי המסלול;

(3)          במסלול השקעה שאינו מנייתי, נכסי המסלול לא יושקעו במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות נגזרים במניות או בני"ע המירים.

ב)         גוף מוסדי לא יציין בשמו של מסלול השקעה את המילים "טווח קצר" אלא אם כן, על פי מדיניות ההשקעות של המסלול כפי שנקבעה בתקנון המוצר, קיימת התחייבות מצד הגוף המוסדי להשקיע בנכסי חוב כך שמשך החיים הממוצע הכולל של הנכסים במסלול ההשקעה אינו עולה על שנה;

ג)           גוף מוסדי לא יקרא למסלול השקעה בשם "כספי" או "כספית" אלא אם כן על פי מדיניות ההשקעות של המסלול כפי שנקבעה בתקנון המוצר, קיימת התחייבות מצד הגוף המוסדי להשקיע בנכסים מסוגים ובתנאים כמפורט בסעיף 2א[m1] לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

 

4 .      תחולה

הוראות חוזר זה חלות על כל הגופים המוסדיים.

 

5 .      תחילה

תחילתו של חוזר זה מיום פרסומו.

 

 

6 .      הוראת מעבר

גוף מוסדי אשר מנהל מוצר חיסכון פנסיוני שאושר לראשונה לפני תחילתו של חוזר זה ואשר אינו בהתאם להוראותיו, יתאימו לאמור בחוזר זה עד ליום 1.1.2011.

 

7 .      ביטול תוקף

הוראות חוזר גמל 2003/10 וחוזר ביטוח 2003/15 בטלות.

 

 

                                                                                                      

 

 

ידין ענתבי
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 


 [m1]

השקעות וקופות גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל