לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
התאמת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתים ולמבוטחים

 
                                                                               ו' באלול התשס"ט
                                                                              26 באוגוסט 2009
 
חוזר גופים מוסדיים 2009-205
סיווג: כללי<טיוטה>                 
 
התאמת הדיווח השנתי והדיווח הרבעוני לעמיתים ולמבוטחים
לתיקון 3 ולביטול מס רווח הון - טיוטה
 
 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לפי סעיף 36א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ולפי סעיף 6ב לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב-1981, הריני מורה כדלקמן:
 
1.        כללי
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח-2008 (להלן – תיקון מס' 3), כולל שורה של תיקוני חקיקה בתחום החיסכון הפנסיוני, שהמרכזי שבהם הינו הפניית כל הכספים המופקדים לחיסכון פנסיוני החל מיום 1 בינואר 2008 לקצבה. בנוסף, ביום 1 ביולי 2009 נכנס לתוקף חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, אשר ביטל את מס רווח הון בגין ריבית ורווחים שנצברו בקופות גמל לתגמולים, לרבות בקופות ביטוח לתגמולים.
מטרת חוזר זה היא להתאים ולעדכן את הדיווח השנתי ואת הדיווח הרבעוני הנשלחים לעמיתים ולמבוטחים לתיקוני החקיקה האמורים.
 
2.        הוראות דיווח
              א.          לעניין הדיווח השנתי לעמיתים בקופות גמל בהתאם לחוזר גמל 2004/6 - חברה מנהלת של קופת גמל תתקן את הדיווח השנתי לעמית כמפורט בנספח א' לחוזר זה.
              ב.          לעניין הדיווח השנתי למבוטחים בביטוח חיים בהתאם לחוזר ביטוח 2005-1-24 - חברת ביטוח תתקן את הדיווח השנתי למבוטח כמפורט בנספח ב' לחוזר זה.
               ג.           את התיקונים המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל יש לבצע גם בדיווח הרבעוני לעמיתים בקופות הגמל ולמבוטחים בביטוח חיים בהתאמות ובשינויים הנדרשים.
 
 
 
 
 
3.        תחולה
חוזר זה יחול על כל החברות המנהלות של קופות הגמל ועל כל חברות הביטוח הפועלות בתחום ביטוח החיים.
 
4.        תחילה
תחילתו של חוזר זה החל בדיווח לשנת 2009.
 
 
 
 
 
ידין ענתבי
                  הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון


                                                     נספח א' -
תיקונים בדיווח השנתי לעמיתים בקופות גמל
 
1.       טבלה א.3 - ריכוז תנועות ויתרות בחשבון העמית - תוחלף בטבלאות ובנתונים המפורטים מטה: 
 
א.3.א ריכוז תנועות ויתרות בחשבון התגמולים בגין כספים שהופקדו עד ליום 31.12.2007 הניתנים למשיכה כסכומים חד-פעמיים
 תגמולים –
חלק עמיתתגמולים –
חלק מעבידסה"כ
  יתרה ל-XXXX.1.1.(פתיחה)  
סך רווחים (הפסדים) לפני ניכוי דמי ניהול בשנת XXXX  
סך משיכות בשנת XXXX  
  סך  דמי ניהול שנגבו  
  יתרה בגין-XXXX.31.12 (סגירה)  

 
 
מתוך סה"כ יתרת סגירה ליום XXXX.31.12 עומדים לרשותך                   ₪ ככספים נזילים הניתנים למשיכה נכון למועד הדו"ח / מתוך סה"כ יתרת סגירה ליום XXXX.31.12 יעמדו לרשותך                     ₪ (כשווים ביום XXXX.31.12) לאחר שיהפכו לכספים נזילים ביום ______________.    
 
א.3.ב ריכוז תנועות ויתרות בחשבון התגמולים בגין כספים שהופקדו החל מיום 1.1.2008 המיועדים לתשלום כקצבה
 תגמולים –
חלק עמיתתגמולים –
חלק מעבידסה"כ
יתרה ל-XXX.1.1 (פתיחה)  
סך הפקדות בשנת XXXX  
סך רווחים (הפסדים) לפני ניכוי דמי ניהול בשנת XXXX  
סך משיכות בשנת XXXX  
סך  דמי ניהול שנגבו  
סך פרמיה ששולמה לכיסויים ביטוחיים בשנת XXXX  
יתרה בגין-XXXX.31.12 (סגירה)  

 
את הכספים שנצברו לקצבה תוכל למשוך בהגיעך לגיל פרישה.
 


 
א.3.ג ריכוז תנועות ויתרות בחשבון הפיצויים
יתרה ל-XXX.1.1 (פתיחה)
סך הפקדות בשנת XXXX
סך רווחים (הפסדים) לפני ניכוי דמי ניהול בשנת XXXX
סך משיכות בשנת XXXX
סך  דמי ניהול שנגבו
יתרה בגין-XXXX.31.12 (סגירה)

 
הזכאות לכספי פיצויים נקבעת בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963. 
 
2.       טבלה א.6 - פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל שתחולתה החל מיום 1.1.2003- תבוטל.
 
3.       החברה המנהלת תיידע את כל העמיתים בקופות הגמל לתגמולים שבניהולה בדבר ביטול מס רווח הון בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, אשר נכנס לתוקף החל מיום 1 ביולי 2009, וזאת במסגרת חלק ה' – דברי הסבר (מושגים ודגשים בטבלאות) בדו"ח או במכתב נלווה שיצורף לדו"ח כאמור.


   נספח ב' –
תיקונים בדיווח השנתי למבוטחים בביטוח חיים
 
תיקונים בחלק 1 – דו"ח שנתי מרכז:
 
טבלה 1.א.2 – ריכוז זכויות המבוטח בש"ח בפוליסות – תוחלף בטבלה המפורטת מטה:
 
1.א.2- ריכוז זכויות המבוטח בש"ח בפוליסות
 ערך פדיון תגמולי מבוטח שכיר
 ערך פדיון תגמולי מעביד
 ערך פדיון פיצויים (כולל מעביד נוכחי)
 ערך פדיון פיצויים אצל מעביד נוכחי
 ערך פדיון תגמולי מבוטח עצמאי
 ערך פדיון לפרט
 סך ערך פדיון (**)
 חיסכון מצטבר הוני
 חיסכון מצטבר לקצבה בתכנית לא משלמת לקצבה
 חיסכון מצטבר לקצבה בתכנית משלמת לקצבה
 קצבה צפויה למבוטח *
 סך ערך מסולק
 ריסק למקרה מוות
 קצבת אובדן כושר עבודה צפויה
 נספחים נוספים:

 
* הקצבה הצפויה למבוטח תחושב על בסיס הסכומים שנצברו הן בתכנית משלמת לקצבה והן בתכנית לא משלמת לקצבה הכוללת תכנית המשך משלמת לקצבה.
 
חברת הביטוח תיידע את כל המבוטחים בדבר ביטול מס רווח הון בהתאם לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009, אשר נכנס לתוקף החל מיום 1 ביולי 2009, וזאת במסגרת חלק 1-ד' – דברי הסבר לדו"ח ומילון מושגים או במכתב נלווה שיצורף לדו"ח כאמור.


תיקונים בחלק 2 – א' – מצב חשבון אישי בפוליסה:
1.       טבלה 2.א.2 – ריכוז זכויות המבוטח בש"ח בפוליסה – תוחלף בטבלה המפורטת מטה:
2.א.2. ריכוז זכויות המבוטח בש"ח בפוליסה
 ערך פדיון תגמולי מבוטח
 ערך פדיון תגמולי מעביד
 סך ערך פדיון פיצויים (כולל מעביד נוכחי)
 ערך פדיון פיצויים אצל מעביד נוכחי
 סך ערך פדיון (**)
 חיסכון מצטבר הוני
 חיסכון מצטבר לקצבה בתכנית לא משלמת לקצבה
 חיסכון מצטבר לקצבה בתכנית משלמת לקצבה
 קצבה צפויה למבוטח *
 ריסק למקרה מוות
 קצבת אובדן כושר עבודה צפויה
 נספחים נוספים:

 
* הקצבה הצפויה למבוטח תחושב על בסיס הסכומים שנצברו הן בתכנית משלמת לקצבה והן בתכנית לא משלמת לקצבה הכוללת תכנית המשך משלמת לקצבה.
2.       טבלה 2.א.3 – ריכוז תנועות ויתרות בפוליסת הביטוח - תוחלף בטבלאות המפורטות מטה:
    2.א.3(1)  ריכוז תנועות ויתרות בפוליסת הביטוח בגין כספי תגמולים הניתנים למשיכה כסכומים חד פעמיים*      
         
פוליסה לביטוח פרטפוליסה המאושרת כקופת ביטוח במעמד מבוטח עצמאיפוליסה המאושרת כקופת ביטוח במעמד מבוטח שכיר
סה"כשונותמעביד
תגמוליםמבוטח
תגמולים
      יתרה ל-XXXX.1.1 (פתיחה)
      סך הפקדות בשנת XXXX(בפוליסה לביטוח פרט)
       סך רווחים (הפסדים) בשנת XXXX
      סך משיכות בשנת XXXX
      קנס משיכה על משיכות שבוצעו בשנת XXXX
        סך דמי ניהול בשנת XXXX  (*)
      סך דמי העברת מסלול בשנת XXXX
      סך פרמיה ששולמה לכל כיסוי ביטוחי בשנת XXXX(לפרט שם הכיסוי) (בפוליסה לביטוח פרט)
      יתרה ל-XXXX.31.12  (סגירה)

 
2.א.3(2)  ריכוז תנועות ויתרות בפוליסת הביטוח בגין כספים המיועדים לתשלום כקצבה
פוליסה לביטוח פרטפוליסה המאושרת כקופת ביטוח במעמד מבוטח עצמאיפוליסה המאושרת כקופת ביטוח במעמד מבוטח שכיר
סה"כשונותמעביד
תגמוליםמבוטח
תגמולים
      יתרה ל-XXXX.1.1 (פתיחה)
      סך הפקדות בשנת XXXX
      סך רווחים (הפסדים) בשנת XXXX
      סך משיכות בשנת XXXX
      קנס משיכה על משיכות שבוצעו בשנת XXXX
      סך דמי ניהול בשנת XXXX  (*)
      סך דמי העברת מסלול בשנת XXXX
      סך פרמיה ששולמה לכל כיסוי ביטוחי בשנת XXXX(לפרט שם הכיסוי)
       יתרה  ל-XXXX.31.12  (סגירה)

 
 
  2.א.3(3)  ריכוז תנועות ויתרות בפוליסת הביטוח בגין כספי פיצויים
  יתרה ל-XXXX.1.1 (פתיחה)
  סך הפקדות בשנת XXXX
  סך רווחים (הפסדים) בשנת XXXX
  סך משיכות בשנת XXXX
  סך דמי ניהול בשנת XXXX  (*)
  סך דמי העברת מסלול בשנת XXXX
  יתרה  ל-XXXX.31.12  (סגירה)

 
3.       טבלה 2.א.7 – פירוט סכומים בהתאם לרפורמה במיסוי קופות הגמל שתחולתה החל מיום 1.1.2003 - תבוטל.
 
4.       ההסברים, ההבהרות ודברי ההסבר לחוזר (המופיעים החל מעמוד 10 בחוזר) יותאמו לשינויים המפורטים בנספח זה.
 

 


*בפוליסות לשכירים ועצמאים לא ניתן להפקיד כספים הניתנים למשיכה כסכומים חד פעמיים החל מיום 1.1.2008.

 

השקעות וקופות גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל