לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2007

 

 

 

 

 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2007

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 23 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005[1] (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

הגדרות

1 .

בתקנות אלה  -

 

"איגרת חוב מסוג "ערד"" – איגרת חוב בלתי סחירה בבורסה שהוצאה לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-1995[2];

 

"ביטוח חיים קבוצתי" - כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993[3];

 

"בקשה" – בקשה להעברת כספים מקופת גמל לקופת גמל אחרת;

 

"גוף מנהל" - חברה מנהלת של קופת גמל או מבטח המנהל קופת גמל שהיא קופת ביטוח, לפי הענין;

 

"המועד הקובע" -

 (1) לגבי עמית פעיל - המועד שבו הופקדו לראשונה בשל העמית כספים בקופה המקבלת, ולגבי עמית שהודיע לגוף המנהל של הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלו כספים בקופה המקבלת – המועד שבו הודיע כאמור;

 (2)  לגבי עמית לא פעיל - מועד קבלת הבקשה;

 

"המנהל" –  כהגדרתו בפקודת מס הכנסה[4];

 

"חודש קבלת הבקשה" - החודש שבו חל מועד קבלת הבקשה;

 

"יום עסקים" - כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994[5];

 

"יתרה צבורה" – הכספים שנצברו לזכותו של העמית בחשבונו בקופת הגמל עד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההעברה, בתוספת או בניכוי הסכומים המפורטים להלן, לפי הענין; לגבי קופה מעבירה שהיא קופת ביטוח שלפי תנאיה יש להפחית את סכומי החיסכון בשל משיכה או העברה של כספים מהקופה - בניכוי הסכום שיש להפחית לפי תנאי הקופה בשל משיכה או העברה, ואולם הגוף המנהל רשאי שלא לנכות את הסכום האמור, כולו או חלקו;

 

"כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות" בקופת גמל - זכאות לקבלת קצבה או תגמולי ביטוח שלא בדרך של קצבה מקופת הגמל, בשל פטירת העמית, בהתאם לתקנון הקופה;

 

"כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות" בקופת גמל - זכאות לקבלת קצבת נכות בהתאם לתקנון הקופה;

 

"כתובת" – כתובת הדואר האלקטרוני שקבע הגוף המנהל לצורך העברת נתונים ומסמכים לפי הוראות תקנות אלה; 

 

"מועד ההעברה" – המועד שבו הועברה היתרה הצבורה, כולה או חלקה, מהקופה המעבירה לקופה המקבלת;

 

"מועד קבלת הבקשה" - המועד שבו התקבלה בקופה המקבלת בקשה חתומה ומלאה;

 

"עמית לא פעיל" - עמית שאין מתקיים בו אף לא אחד מן התנאים המפורטים  בהגדרת עמית פעיל;

 

"עמית עובר" - עמית שבקשה שהגיש לקופה מקבלת אושרה על ידי הגוף המנהל של הקופה המקבלת וניתן להעביר את יתרתו הצבורה, כולה או חלקה, לפי הוראות תקנות אלה;

 

"עמית פעיל" – עמית-עצמאי בקופת גמל לקצבה או בקופת ביטוח אף אם אינה קופת גמל לקצבה או עמית-שכיר, שמתקיים בו אחד מאלה:

(1)     במועד קבלת הבקשה הוא בגדר עמית פעיל לפי תקנון הקופה המעבירה;

(2)     יש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בקופה המעבירה בחודש קבלת הבקשה; לעניין זה לא יבוא במניין ביטוח חיים קבוצתי שנרכש אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה, שדמי הביטוח בשלו מנוכים מהכספים שנצברו לזכות העמית בחשבונו בקופה המעבירה;

(3)     הופקדו בשלו כספים בקופה המעבירה בשל החודש שקדם לחודש קבלת הבקשה, ולגבי עמית-שכיר - לרבות כספים שרואים אותם לענין זכויותיו כלפי הקופה המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958[6];

 

"קופה מעבירה" - קופת גמל שעמית מבקש להעביר כספים שנצברו לזכותו בחשבונו בה, כולם או חלקם, לקופת גמל אחרת, ושניתן להעביר ממנה כספים כאמור לפי תקנות אלה;

 

"קופה מקבלת" - קופת גמל שאליה מבקש עמית להעביר כספים שנצברו לזכותו בחשבונו בקופה מעבירה, כולם או חלקם, ושניתן להעביר אליה כספים כאמור בתקנות אלה;

 

"קופת גמל לקצבה" – למעט קרן ותיקה ולמעט קופת גמל מרכזית לקצבה;

 

"קופת גמל סגורה" – כל אחת מאלה:

(1)קופת ביטוח המזכה את המבטח באיגרות חוב שמנפיקה הממשלה לפי חוק המילווה

 (חברות ביטוח) התשכ"ג- 1962 [7], או לפי חוק המילווה (ביטוח חיים), התשכ"ה-1965 [8];

(2)קופת גמל לתגמולים או לפיצויים המבטיחה תשואה מזערית לעמיתיה והיא אחת מאלה:

(א) יתר - קרנות גמולים בע"מ;

(ב) בטחון - קרן פנסיה לבעלי מלאכה, תעשיינים ועצמאיים בע"מ;

(ג) פלס - קרן גמולים בע"מ;

(ד) גמולה - קרן פנסיה;

(ה) אמיר - קרן גמולים בע"מ;

(ו) בר - קרן גמולים בע"מ;

(3)  קופת גמל שלפי אישור קופת הגמל שניתן לה אינה רשאית לקבל עמיתים חדשים;

(4)  קופת ביטוח שאין היתר מאת המפקח על הביטוח להמשך שיווקה;

 

"קצבת זקנה" - קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה במשך כל ימי חייו, בהתאם לתקנונה, החל בהגיעו לגיל המזכה בכך לפי תקנון הקופה;

 

"קצבת נכות" – תשלומים המשולמים מדי חודש לעמית מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בשל מקרה בו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו;

 

"קרן השתלמות" - למעט קרן השתלמות מיוחדת למורים;

 

 

 

"קרן השתלמות מיוחדת למורים" - קרן השתלמות המנויה בהגדרה "עובד הוראה" שבסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה[9];

 

"קרן ותיקה" – למעט קופת ביטוח;

"קרן חדשה" – קרן חדשה זכאית או קרן חדשה שאינה זכאית;

"קרן חדשה זכאית" - קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה כי היא זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"קרן חדשה שאינה זכאית" - קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח שאושרה לראשונה אחרי יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995) ושנקבע לגביה כי אינה זכאית לרכוש איגרות חוב מסוג "ערד";

"תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964[10];

 

העברת כספים לקופת גמל לקצבה

2 . 

(א)

לקופת גמל לקצבה ניתן להעביר כספים רק מקופת גמל שהיא אחת מאלה:

 

 

 

 

(1) 

קופת גמל לקצבה, ואולם לגבי עמית שהחל לקבל קצבה מקופה כאמור ולא התקיים לגביו האמור בתקנה 4(4), ניתן יהיה להעביר רק את חלק היתרה הצבורה אשר בשלה אינו מקבל קצבה;

 

 

 

 

(2)

קופת גמל לתגמולים, ובלבד שלא ניתן יהיה להוון את הכספים שהועברו אלא בחלוף חמש שנים ממועד ההעברה או בהגיע העמית לגיל הזכאות, כמשמעותו בסעיף 9(18א) לפקודת מס הכנסה, לפי המוקדם מביניהם;

 

 

 

 

(3)

קופת גמל אישית לפיצויים;

 

 

 

 

(4)

קרן השתלמות, ובלבד שהעמית זכאי היה למשוך את הכספים בפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(16א) או (16ב) לפקודת מס הכנסה, אילו מקורם היה  בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיפים האמורים;

 

 

 

 

(5)

קרן השתלמות מיוחדת למורים, ובלבד שהעמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד פעמי לפי תקנון הקרן והיה זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(16א) לפקודת מס הכנסה, אילו מקורם היה בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיף האמור;

 

 

 

 

(6)

קופת גמל אחרת שאישר הממונה בהסכמת המנהל – בתנאים שיורה עליהם.

 

 

 

 

(ב)

העברת כספים כאמור בתקנת משנה (א), למעט לפי פסקה (6) שבה, תיעשה לחשבון בקופה המקבלת על שם העמית העובר, לפי מרכיבי חשבון קופת הגמל בקופה המעבירה, כמשמעותם בסעיף 21 לחוק, ולגבי העברה כאמור בפסקה (1) שבה, יראו את כל מועדי התשלום לקופה המעבירה כמועדי התשלום לקופה המקבלת, ואולם אם היא קופת ביטוח, יראו את מועדי התשלום לקופה המעבירה כמועדי התשלום לקופה המקבלת רק לענין דיני המס; על אף האמור בתקנת משנה זו, העברת כספים מקופת גמל אישית לפיצויים, לפי הוראות תקנות 34א ו-34ב לתקנות קופות גמל, תיעשה למרכיב התגמולים בחשבון בקופה המקבלת.

  

 

 

(ג)

לענין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963[11] לא יראו כספים שהועברו כאמור בתקנת משנה (א) מקופת גמל אישית לפיצויים, ככספים המיועדים לביטוח קצבה.

 

 

 

(ד) 

על אף האמור בתקנת משנה (א), לא ניתן להעביר -      

 

 

 

 

(1)

לקופת גמל לקצבה שהיא קרן חדשה זכאית, כספים בסכום העולה על הסכום המְרבי החודשי שניתן להפקידו לאותה קרן במועד המעבר, לפי הוראות תקנות קופות גמל או תקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופה המעבירה; ואולם, לגבי עמית שהופקדו בשלו כספים לאותה קרן או לקרן חדשה זכאית אחרת בשל אותם חודשים, יופחת מהסכום המרבי האמור, סכום בגובה היתרה הצבורה בשל אותם כספים; לענין זה, "מועד התשלום הראשון" – כהגדרתו בסעיף 9(18א) לפקודת מס הכנסה.

 

 

 

 

(2) 

לקופת גמל לקצבה כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון העמית העובר בקופת גמל מעבירה בשל שנה כלשהי, אם לא  התקיימו שני אלה:

 

 

 

 

 

(א)

בשל אותה שנה הופקדו כספים במרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לקצבה בשיעור שהיה נדרש לפי הוראות תקנה 19(ג)(2) לתקנות קופות גמל או בתקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, אילו הופקדו כספי הפיצויים בקופת גמל לקצבה;

 

 

 

 

 

(ב)

הכספים שהופקדו בקופת הגמל לתגמולים כאמור בפסקת משנה (א) מועברים ביחד עם כספי הפיצויים לקופה המקבלת או שהקופה המקבלת היא קופת הגמל לקצבה שבה הופקדו הכספים כאמור בפסקת משנה (א).

 

 

 

 

 

הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על העברת כספים לפי הוראות תקנות 34א ו-34ב לתקנות קופות גמל.

 

 

 

(ה) 

הועברו כספים שחל עליהם סעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לקצבה, יחולו הוראות הסעיף האמור עליהם ועל הריבית, הפרשי ההצמדה ורווחים אחרים עליהם שיצטברו בקופה המקבלת, כאילו המשיכו להתנהל בקופת גמל אישית לפיצויים.

 

העברת כספים לקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה

3 . 

(א)

ניתן להעביר כספים מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת שאינה קופת גמל לקצבה רק במקרים אלה:

 

 

 

(1)

 

מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל לתגמולים אחרת;

 

 

 

(2)

מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל אישית לפיצויים אחרת;

 

 

 

 

(3)

מקופת גמל מרכזית לפיצויים לקופת גמל מרכזית לפיצויים אחרת;

 

 

 

 

(4)

מקרן השתלמות לקרן השתלמות אחרת;

 

 

 

 

(5)

מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות מיוחדת למורים אחרת;

 

 

 

 

(6)

מקרן השתלמות מיוחדת למורים לקרן השתלמות אחרת - אם העמית רשאי למשוך את הכספים בסכום חד פעמי לפי תקנון הקרן;

 

 

 

 

(7)

מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, ובלבד שהעמית זכאי היה למשוך את הכספים בפטור ממס לפי הוראות סעיף 9(16א) או (16ב) לפקודת מס הכנסה, אילו מקורם היה בהפקדה המוטבת כהגדרתה בסעיפים האמורים, ובקרן השתלמות מיוחדת למורים – אם העמית גם רשאי למשוך את הכספים בסכום חד פעמי לפי תקנון הקרן;

 

 

 

 

(8)

מקופת גמל מרכזית לדמי מחלה לקופת גמל מרכזית לדמי מחלה אחרת;

 

 

 

 

(9) 

מקופת גמל מרכזית לדמי מחלה לקופת גמל מרכזית לפיצויים, ובלבד שהסכום שיצטבר בחשבונו של העמית עקב ההעברה, במועד ההעברה, לא יעלה על הסכום שהיה העמית חייב כפיצויים לכל עובדיו אילו פרשו מעבודתם באותו מועד;

 

 

 

 

(10)

מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לתגמולים לפי תקנות 34א ו- 34ב לתקנות קופות גמל;

 

 

 

 

(11) 

העברת כספים שאושרה, לפי סעיף 2(א)(7) לכללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי ייעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990[12];

 

 

 

 

(12)

העברת כספים אחרת שאישר הממונה בהסכמת המנהל בתנאים שיורה עליהם.

               

 

 

(ב)

העברת כספים כאמור בתקנת משנה (א), למעט לפי -

 

 

 

 

(1)

פסקאות (10) עד (12) שבה - תיעשה לחשבון על שם העמית העובר בקופה המקבלת, ויראו לענין דיני המס, את כל מועדי התשלום לקופה המעבירה כמועדי התשלום לקופה המקבלת.

 

 

 

(2) 

פסקאות (7), ו-(10) עד (12) שבה - תיעשה לחשבון בקופה המקבלת שבו יהיה העמית באותו מעמד שהיה בו בקופה המעבירה ולפי מרכיבי חשבון קופת הגמל בקופה המעבירה, כמשמעותם בסעיף 21 לחוק; לענין זה, "מעמד" – עמית-שכיר, עמית-עצמאי, עמית-מעביד או עמית-שיתופי.

 

 

(ג) 

על אף האמור בתקנת משנה (ב), פרש עובד של עמית-מעביד בקופת גמל מרכזית לדמי מחלה (בתקנת משנה זו – המעביד הראשון) ממקום העבודה, והחל לעבוד במקום עבודה חדש שהמעביד בו הוא עמית-מעביד בקופת גמל מרכזית לדמי מחלה (בתקנת משנה  זו – המעביד החדש), וחל לגבי העובד הסכם עבודה קיבוצי לפיו סכומים שהופקדו בשלו לקופת גמל מרכזית לדמי מחלה של המעביד הראשון יועברו לחשבון המעביד החדש בקופת גמל מרכזית לדמי מחלה, יחולו על העברה זו הכללים שבהסכם העבודה האמור.

 

סייג להעברה

4 .

על אף האמור בתקנות 2 ו-3, לא ניתן להעביר כספים מקופה מעבירה לקופה מקבלת במקרים אלה:

  

 

 

(1)  

מוטל עיקול על חשבונו של העמית בקופה המעבירה בסכום מלוא היתרה הצבורה;

 

 

 

(2)  

מוטל שעבוד שנעשה כדין על חשבונו של העמית בקופה המעבירה, בסכום מלוא היתרה הצבורה;

 

 

 

(3)  

קיימת בחשבונו של העמית בקופה יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

 

 

 

(4)  

העמית החל לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה, המחושבת לפי מלוא יתרתו הצבורה;

 

 

 

(5)  

העמית הגיש בקשה לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה, וכל עוד הבקשה תלויה ועומדת או שאושרה זכאותו של עמית לקבל קצבת נכות מהקופה המעבירה וטרם פקעה זכאותו כאמור;

 

 

 

(6)  

העמית נפטר לפני המועד הקובע;

 

 

 

(7)  

הקופה המקבלת היא קופת גמל סגורה.

 

העברת בקשה מהגוף המנהל של קופה מקבלת לגוף המנהל של קופה מעבירה

5 .

הגוף המנהל של קופה מקבלת יעביר לגוף המנהל של קופה מעבירה, בקובץ אלקטרוני לפי כתובתו, בקשה של עמית שהוא אישר בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד הקובע; לבקשה תצורף הצהרה חתומה לפי הנוסח שבחלק א' בתוספת של עובד הגוף המנהל של הקופה המקבלת, שהוסמך לטפל בהעברות כספים, שבה יצוין המועד הקובע לגבי העמית העובר.

 

העברת מסמכים אגב דחיית בקשה וביטולה

6 . 

(א)

התקבלה אצל הגוף המנהל של קופה מעבירה בקשה של עמית, ולא ניתן להעביר את הכספים בשל הוראות תקנות 2 עד 4, יודיע הגוף המנהל של הקופה המעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת, בדואר אלקטרוני לפי כתובתו, ולפי הנוסח שבחלק ב' בתוספת, כי אין באפשרותו לבצע את העברת הכספים המבוקשת ואת העילה לכך; הודעה כאמור של הגוף המנהל של הקופה המעבירה תישלח, עם העתק לעמית, בתוך עשרה ימי עסקים ממועד קבלת הבקשה.

 

 

 

(ב)

בוטלה הבקשה עקב כך שלא ניתן להעביר את הכספים כאמור בתקנת משנה (א), לפי הוראות הממונה, ימסור הגוף המנהל של הקופה המקבלת לגוף המנהל של הקופה המעבירה, בדואר אלקטרוני לפי כתובתו, במועד החזרת הכספים בשל הביטול כאמור, את פרטיו האישיים של העמית, פירוט ההפקדה שהתקבלה בקופת הגמל (בחלוקה למרכיב תגמולי עובד, מרכיב תגמולי מעביד ומרכיב הפיצויים) ואת פרטי המעביד הנוכחי של העמית.

 

מועדי העברה והסכום המועבר

7 . 

(א) 

גוף מנהל של קופה מעבירה יעביר לקופה המקבלת את היתרה הצבורה של העמית בחשבונו בקופה המעבירה אשר ניתן להעבירה לפי הוראות תקנות אלה,  או את חלקה, לפי הענין, בתוך עשרה ימי עסקים מהיום שבו הועברה לו בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה, ואולם הממונה רשאי, במקרים מיוחדים, לאשר דחיה של המועד האמור לתקופה שלא תעלה על עשרים ימי עסקים נוספים.

 

 

 

(ב) 

על אף האמור בתקנת משנה (א), לא יעביר הגוף המנהל של הקופה המעבירה את חלק היתרה הצבורה של העמית שלא ניתן להעבירו בשל עיקול או  שיעבוד כדין, לפי הענין.

 

איחור בהעברה

8 . 

(א)

לא העביר גוף מנהל של קופה מעבירה כספים במועד שנקבע לכך לפי תקנה 7, ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, ריבית פיגורים בשיעור הריבית בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית, שקובע החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מזמן לזמן, בשל התקופה המתחילה במועד שנקבע להעברת הכספים כאמור ועד מועד העברתם בפועל (בתקנה זו – תקופת האיחור), וזאת מבלי לגרוע מחובתו לזקוף, בשל תקופת האיחור, את רווחי הקופה המעבירה לחשבונו של העמית.

 

 

 

 

 

 

(ב)

נודע לגוף המנהל של הקופה המעבירה כי ההפרש בין רווחי הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין רווחי הקופה המעבירה באותה תקופה גבוה מריבית הפיגורים כאמור בתקנת משנה (א), ישלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת, מתוך דמי הניהול שהוא גובה בשל ניהול הקופה, את ההפרש כאמור בניכוי ריבית הפיגורים ששילם, וזאת בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נודע לו כאמור.

 

 

 

(ג)

הגוף המנהל של הקופה המקבלת יזקוף לחשבונו של העמית בקופה מתוך הסכום שקיבל לפי תקנות משנה (א) ו-(ב), מיד עם קבלתו את ההפרש החיובי, ככל שישנו, בין רווחי הקופה המקבלת בתקופת האיחור לבין רווחי הקופה המעבירה באותה תקופה.

 

 

 

(ד) 

הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחויבים, על השבת כספים או העברתם שלא במועד שנקבע לכך לפי תקנת משנה (ב) ותקנות  13(ד) ו- 14(ב) ו-(ג).

 

אופן ההעברה

9 . 

(א)

העברת כספים בין קופות תתבצע ישירות בין הגופים המנהלים של הקופות ולא באמצעות העמית.

 

 

 

(ב)

העברת היתרה הצבורה תיעשה במזומנים, אלא אם כן הסכימו ביניהם הגוף המנהל של הקופה המעבירה והגוף המנהל של הקופה המקבלת, למעט גופים מנהלים של קופות קשורות, כי ההעברה תיעשה בנכסים אחרים.

 

 

 

 

(ג)

העברת זכויות של עמית בין קופות קשורות יכול שתיעשה שלא במזומנים רק אם נעשתה לפי הוראות הממונה.

 

 

 

(ד)

בתקנה זו, "קופות קשורות" – קופות גמל הנשלטות או מנוהלות בידי אותו אדם או בידי צדדים קשורים, כהגדרתם בתקנות קופות גמל;

 

העברת נתונים

10 . 

(א)

הגוף המנהל של הקופה המעבירה ימסור לגוף המנהל של הקופה המקבלת במועד העברת הכספים, באמצעות קובץ אלקטרוני לכתובתו, לפי הפורמט ופירוט השדות שעליהם יורה הממונה, את הפרטים המפורטים להלן בגין כל בקשת העברה:

 

 

 

 

(1)

פרטים אישיים של העמית העובר;

 

 

 

 

(2) 

פרטי הקופה המקבלת והקופה המעבירה;

 

 

 

(3)

בהעברה לקרן חדשה - פירוט של הכיסוי הביטוחי של העמית העובר בקופה המעבירה;

 

 

 

 

(4) 

פרטים לגבי היתרה הצבורה המועברת;

 

 

 

(5)

פירוט מלא של כל התנועות הכספיות בחשבון העמית העובר שהתבצעו בקופה המעבירה עד למועד הקובע, לרבות תנועות שהתבצעו בתקופות חברות בקופות מעבירות קודמות; הפירוט האמור יכלול את חלק היתרה הצבורה הנובע מכל הפקדה, כשהוא מפוצל למרכיב תגמולי עובד, מרכיב תגמולי מעביד ומרכיב הפיצויים;

 

 

 

 

(6)

פרטי המעביד הנוכחי של העמית העובר ופרטי המעבידים שקדמו לו;

 

 

 

 

(7) 

פרטים נוספים שעליהם יורה הממונה.

 

 

(ב)

גוף מנהל של קופה מעבירה רשאי שלא להעביר פרטים מסוימים הנדרשים בתקנת משנה (א)(5) ו-(6), לתקופות שעליהן יורה הממונה ובתנאים שיורה.

 

 

 

(ג)

בהעברת כספים לקרן חדשה, ימסור הגוף המנהל של הקופה המעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת, בשל כל בקשת העברה, גם כל החרגה לענין סיכון נכות או סיכון מוות שהיתה קיימת בקופה המעבירה, במועד ההעברה, לגבי העמית העובר.

 

 

 

(ד)

בהעברת כספים שלא לקופת גמל לקצבה, ימסור הגוף המנהל של הקופה המעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת, בשל כל בקשת העברה, גם קובץ נתונים לפי הפורמט ופירוט השדות שעליהם יורה הממונה, המכיל נתונים כספיים הנדרשים בשל הוראות המס השונות וכן פרטים נוספים שעליהם יורה הממונה; ההעברה תיעשה במועד העברת הכספים, באמצעות קובץ אלקטרוני שיישלח לכתובת הגוף המנהל של הקופה המקבלת.

 

העברת אחריות ביטוחית

 

11 . 

(א)

 

 

גוף מנהל של קופה מעבירה שלעמית העובר היה כיסוי ביטוחי בה לסיכוני נכות או מוות, יהיה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים בקופה המעבירה בשל מקרה ביטוח שארע לפני המועד הקובע.   

 

 

 

(ב)

גוף מנהל של קופה מקבלת שהפקדות הכספים בה בשל עמית עובר מקנות לו כיסוי ביטוחי בקופה לסיכוני נכות או מוות יהיה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים בקופה  המקבלת בשל מקרה ביטוח שארע במועד הקובע או לאחריו.

 

 

 

(ג)

על אף האמור בתקנת משנה (א), אם העמית העביר חלק מהכספים בחשבונו בקופה יהיה הגוף המנהל של הקופה המעבירה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים הביטוחיים שנותרו בקופה גם בשל מקרה ביטוח שארע במועד הקובע או לאחריו, ואולם גוף מנהל של קופת ביטוח רשאי להסכים להגדיל את הכיסוי הביטוחי כאמור בתנאים שייקבעו בין הצדדים; לענין זה, "הכיסויים הביטוחיים שנותרו בקופה" - הכיסויים הביטוחיים לסיכוני נכות או לסיכוני מוות הכלולים בקופה או נספחים לה או שנמכרו אגב ההצטרפות לקופה או אגב החברות בה, שממשיך העמית, לפי בחירתו, לרכוש לאחר ההעברה, ואולם אם נקבע בתקנון הקופה או בפוליסה מנגנון לענין הכיסוי הביטוחי שייוותר לאחר משיכה או העברה חלקית של כספים מהקופה, יחול המנגנון שנקבע בתקנון הקופה או בפוליסה, לפי הענין.

 

 

 

(ד)

ניכה הגוף המנהל של הקופה המעבירה תשלום כלשהו בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות בעד תקופה שתחילתה במועד הקובע, שלא לפי תקנת משנה (ג), ישיב את התשלום שנוכה לחשבונו של העמית, בתוספת תשואה שהקופה המעבירה הייתה משיגה על התשלום האמור, אלמלא נוכה, במהלך התקופה שבין מועד הניכוי לבין מועד ההשבה.

 

 

 

(ה)

על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), אם בוטל אישור הבקשה לפי הוראות הממונה, יהיה הגוף המנהל של הקופה המעבירה אחראי לתשלום כספים לפי הכיסויים בקופה המעבירה בשל מקרה ביטוח, ויראו לענין זה את הכספים שהופקדו בשל העמית לקופה המקבלת כאילו הופקדו לקופה המעבירה.   

 

אישור לעמית עובר

12 . 

(א)

הגוף המנהל של הקופה המעבירה ימציא לעמית העובר, לא יאוחר מחמישה עשר ימי עסקים מיום העברת הכספים, אישור על העברת הכספים שיכלול לפחות פרטים אלה:

 

 

 

 

(1)

שם הקופה המעבירה, מס' אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה ומס' החשבון של העמית בקופה;

 

 

 

 

(2)

שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה;

 

 

 

 

(3)

כתובת הגוף המנהל, מס' טלפון ומס' פקסימילה לבירורים;

 

 

 

 

(4)

מועד העברת הכספים;

 

 

 

 

(5)

המועד הקובע, לרבות הסבר כי החל במועד זה הסתיימה האחריות הביטוחית של הקופה המעבירה;

 

 

 

 

(6)

הסכום שהועבר, ולגבי עמית שכיר – בחלוקה למרכיב תגמולי עובד, מרכיב תגמולי מעביד, ומרכיב הפיצויים;

 

 

 

 

(7)

יתרת הכספים שנותרו בחשבון, אם בוצעה העברה של חלק מהיתרה הצבורה, והעילה לפיצול החשבון.

 

 

 

(ב)

הגוף המנהל של הקופה המקבלת ימציא לעמית העובר, לא יאוחר מחמישה עשר ימי עסקים מיום קבלת הכספים, אישור על העברת הכספים שיכלול לפחות פרטים אלה:

 

 

 

 

(1)

שם הקופה המקבלת מס' אישור מס הכנסה של הקופה המקבלת ומס' החשבון של העמית בקופה;

 

 

 

 

(2)

שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת;

 

 

 

 

(3)

כתובת הגוף המנהל, מס' טלפון ומס' פקסימילה לבירורים;

 

 

 

 

(4)

מועד העברת הכספים;

 

 

 

 

(5)

המועד הקובע, לרבות הסבר כי החל במועד זה החלה האחריות הביטוחית של הקופה המקבלת;

 

 

 

 

(6)

הסכום שהועבר, ולגבי עמית שכיר – בחלוקה למרכיב תגמולי עובד, מרכיב תגמולי מעביד, ומרכיב הפיצויים.

 

איחוד ופיצול חשבונות בשל העברה

 

13 . 

(א) 

איחוד חשבונות של עמית בקופת גמל על ידי קבלת כספים שהועברו מחשבון העמית בקופה אחרת לחשבונו בקופה, יבוצע רק אם מועד התשלום הראשון בחשבון העמית בקופה המקבלת אינו מוקדם ממועד התשלום הראשון בחשבון העמית בקופה המעבירה; אוחד חשבון כאמור, לא תחול תקנה 3(ב) על הכספים שהועברו אליו לענין מועד התשלום הראשון; לענין זה, "קופת גמל" – למעט קופת גמל לקצבה, קופת גמל לפיצויים וקופת גמל לדמי מחלה.

 

 

 

(ב) 

פיצול חשבון של עמית בקופת גמל על-ידי העברת חלק מהכספים בחשבונו בקופה מעבירה לחשבונו בקופה מקבלת, בין אם החשבון בקופה המקבלת היה קיים לפני ההעברה ובין אם נפתח לצורך ההעברה, יבוצע רק בקופה כמפורט להלן:

(1)קופת גמל לקצבה;

(2)קופת גמל לפיצויים;

(3)קופת גמל לתגמולים; פוצל חשבון כאמור ובמועד ההעברה הגיע העמית לגיל הקובע - לא ניתן יהיה להפקיד כספים חדשים לכל אחד מהחשבונות שנוצרו כתוצאה מהפיצול, למעט לחשבונות בקופת גמל לקצבה; לענין זה, "הגיל הקובע" - גיל הזכאות כמשמעותו בסעיף 9(18א)(א1) לפקודת מס הכנסה, פחות חמש עשרה שנים.

 

 

 

(ג) 

על אף האמור בתקנת משנה (ב), ניתן לפצל חשבון של עמית שעל חלק מהיתרה הצבורה בו קיים עיקול או שעבוד שנעשה כדין, וזאת על ידי העברת מלוא היתרה הצבורה שניתן להעבירה כדין על אף העיקול או השעבוד כאמור, ואולם לאחר שנודע לגוף המנהל של הקופה המעבירה על הסרת העיקול או השעבוד, כולו או חלקו, או על סיבה אחרת שבשלה ניתן להעביר כדין כספים שעוכבו בשל העיקול או השעבוד (בתקנה זו – עילה מזכה), יעביר לקופה המקבלת את יתרת הסכומים שניתן להעביר כדין, בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שנודע בו לגוף המנהל על הסרת העיקול או השעבוד או על העילה המזכה, ולענין האחריות הביטוחית בשל הכספים האמורים יראו את המועד הקובע כמועד שבו הוסר לגביהם השעבוד או העיקול או שבו נוצרה העילה המזכה, לפי הענין; מומש העיקול או השעבוד, כולו או חלקו, יודיע על כך הגוף המנהל של הקופה המעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת בתוך עשרה ימי עסקים ממועד המימוש, ואם היתה הקופה המקבלת קופת גמל לתגמולים או קרן השתלמות לא יהיה העמית רשאי להפקיד בחשבונו בקופה כספים נוספים החל במועד שבו נודע לגוף המנהל של הקופה על המימוש כאמור.

  

 

 

(ד) 

קיבלה קופה מקבלת כספים בשל הסרת עיקול או שעבוד או בשל עילה מזכה, כאמור בתקנת משנה (ג), וטרם קבלת הכספים ביקש העמית להעביר את היתרה הצבורה מחשבונו בקופה המקבלת לקופת גמל אחרת, יעביר הגוף המנהל של הקופה המקבלת לקופה האחרת את הכספים שקיבלה כאמור בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נתקבלו, ולענין האחריות הביטוחית בשל הכספים האמורים יראו את המועד הקובע כמועד שבו הוסר לגביהם השעבוד או העיקול או שבו נוצרה העילה המזכה, לפי הענין. 

 

 

 

(ה) 

בהעברת חלק מהכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קופת גמל לתגמולים או קרן השתלמות, לפי הוראות תקנות משנה (ב) עד (ד), יועברו הכספים מכל אחד ממרכיבי החשבון שפוצל, ככל שניתן להעבירם לפי תקנות המשנה האמורות, עד להשלמת הסכום המועבר, לפי סדר זה:

 

 

 

 

(1) 

מתשלומים ששולמו לקופה המעבירה אחרי יום כ"ו  בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), ובתשלומים לקופה מעבירה שהיא קרן השתלמות לעצמאים – אחרי יום כ"ה בכסלו התשס"ג (30 בנובמבר 2002), ושאינם נכללים בפסקה (2);

 

 

 

 

(2) 

מתשלומים ששולמו לקופה המעבירה שהם תשלומי ההפקדה המוטבת, כהגדרתה בסעיף 9(16א) או (16ב) לפקודת מס הכנסה, לפי הענין, או תשלומי תקרת ההפקרה המוטבת כהגדרתה בסעיף 9(18א) לפקודת מס הכנסה, לפי הענין;

 

 

 

 

(3) 

מתשלומים ששולמו לקופה המעבירה עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002), ובתשלומים לקופה מעבירה שהיא קרן השתלמות לעצמאים – עד יום כ"ה בכסלו התשס"ג (30 בנובמבר 2002).

 

 

 

(ו) 

בהעברת חלק מהכספים שנצברו לזכותו של עמית מקופה מעבירה שהיא קרן חדשה לקופה מקבלת שהיא קרן חדשה יועברו הכספים מכל אחד ממרכיבי החשבון שפוצל, עד להשלמת הסכום המועבר, לפי סדר הפקדתם, מהמועד המאוחר ביותר ועד למועד המוקדם ביותר.

 

 

 

(ז) 

איחוד חשבונות של עמית באותה קופת גמל על ידי העברת כספים מחשבון אחד לחשבון אחר שמנהל העמית באותה קופה יבוצע רק אם העמית היה זכאי למשוך את הכספים בפטור ממס בכל אחד מהחשבונות שאוחדו; לענין זה, "קופת גמל" – כהגדרתה בתקנת משנה (א).

 

חוב מעביד לקופה מעבירה

14 . 

(א) 

על אף האמור בתקנות אלה, חב מעביד של עמית-שכיר כספים לקופה מעבירה במועד ההעברה, ימשיכו לחול לגבי החוב הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958[13], ככל שהן חלות, כל עוד לא העביר הגוף המנהל של הקופה המעבירה לקופה המקבלת את מלוא החוב כאמור.

 

 

 

(ב) 

נפרע חוב המעביד, כולו או חלקו, יעביר הגוף המנהל של הקופה המעבירה לקופה המקבלת את החוב שנפרע כאמור בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נפרע, ולענין האחריות הביטוחית בשל החוב האמור יראו את המועד הקובע כמועד שבו נפרע החוב.

 

 

 

(ג) 

קיבלה קופה מקבלת כספים בשל פירעון חוב מעביד כאמור בתקנת משנה (ב), וטרם קבלת הכספים ביקש העמית להעביר את היתרה הצבורה מחשבונו בקופה המקבלת לקופת גמל אחרת, יעביר הגוף המנהל של הקופה המקבלת לקופה האחרת את הכספים שקיבלה כאמור בתוך עשרה ימי עסקים מהמועד שבו נתקבלו, ולענין האחריות הביטוחית בשל הכספים האמורים יראו את המועד הקובע כמועד שבו נפרע חוב המעביד. 

 

תחילה והוראות מעבר

15 . 

(א)

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008).

 

 

 

(ב)

לגבי קופה מעבירה שאינה קרן חדשה – ניתן יהיה בשנה הראשונה שמיום התחילה, להעביר קובץ אלקטרוני לפי הפורמט ופירוט השדות שעליהם יורה הממונה, שבמקום הפרטים הנדרשים בתקנה 10(א)(5) יכלול פרטים אלה: סכום היתרה הצבורה, נכון למועד ההעברה, בחלוקה למרכיב תגמולי עובד, מרכיב תגמולי מעביד ומרכיב הפיצויים, מועד הצטרפות העמית לקופה, סכום היתרה הצבורה במרכיב הפיצויים, נכון למועד ההעברה, בחלוקה לפי מעבידים; בהעברה מקופת גמל לקצבה לקופת גמל לקצבה אחרת – סכום היתרה הצבורה במרכיבי התגמולים, נכון למועד ההעברה, בחלוקה בין סכום היתרה הצבורה שמקורו בכספים שהופקדו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) ובין סכום היתרה הצבורה שמקורו בכספים שהופקדו לאחריו; וכן, בהעברה לקרן חדשה – הממוצע החודשי של הפקדות כספים בשל עמית למרכיבי התגמולים ב-12 החודשים האחרונים שבעדם הופקדו בשל העמית כספים כאמור, והכל בתנאי שכל הפרטים הנדרשים בתקנה 10(א)(5) יועברו בתוך שנה מיום התחילה.

 

 

 

(ג)

לגבי קופה מעבירה שהיא קופת ביטוח או שהיא קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – ניתן יהא בשנתיים הראשונות מיום התחילה, להעביר את היתרה הצבורה, כאמור בתקנה 7(א) בתוך שלושים ימי עסקים מהיום שבו הועברה לגוף המנהל  של הקופה המעבירה בקשת העברה מפורטת, חתומה ומלאה.

 

 

 

 

 

תוספת

(תקנות 5 ו- 6(א))

 

חלק א'

טופס הצהרת עובד מוסמך

 

לכבוד:

(שם הגוף המנהל של הקופה המעבירה, שם הקופה המעבירה, מס' אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה)

 

בהמשך לבקשתו של (שם העמית, מס' ת.ז.) להעביר את יתרתו הצבורה בקופת הגמל (שם הקופה המעבירה) לקופת הגמל (שם הקופה המקבלת), אני מצהיר בזה כי המועד הקובע לגבי העמית העובר כמפורט להלן, כהגדרתו בתקנות, הוא נכון.

 

המועד הקובע __________________

 

ולראיה באתי על החתום, היום ________

שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת ___________

שם העובד המוסמך וחתימתו _____________

 

חלק ב'

דחיית בקשה להעברת כספים

 

לכבוד:

(שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת, שם קופת הגמל, מס' אישור מס הכנסה של קופת הגמל)

 

הנדון: בקשה להעברת כספים מחשבון (מס' החשבון בקופה המעבירה) בקופת הגמל (שם הקופה המעבירה, מס' אישור מס הכנסה של הקופה המעבירה)  של (שם העמית, מס' ת.ז.)

 

במענה לפנייתכם מיום (תאריך הפניה) אנו מודיעים כי אין באפשרותנו לבצע את העברת הכספים המבוקשת, מסיבות כמפורט להלן*:

( ) העברת הכספים מנוגדת להוראות תקנה 2; פירוט העילה: _____________.

( ) העברת הכספים מנוגדת להוראות תקנה 3; פירוט העילה: _____________.

( ) על חשבונו של העמית בקופה מוטל צו עיקול במלוא גובה הסכום המבוקש להעברה;

( ) על חשבונו של העמית בקופה מוטל שעבוד שנעשה כדין במלוא גובה הסכום המבוקש להעברה;

( ) העמית החל לקבל קצבת זקנה מהקופה המעבירה, המחושבת לפי מלוא יתרתו הצבורה;

(  ) העמית הגיש בקשה לקבלת קצבת נכות שעודה תלויה ועומדת;

(  ) זכאותו של העמית לקבל קצבת נכות מהקופה אושרה וטרם פקעה;

(  ) בחשבונו של העמית בקופה קיימת יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;

( )  העמית נפטר.

*סמן את המתאים.

 

ולראיה באנו על החתום, היום ________

שם הגוף המנהל של הקופה המקבלת ___________

שם החותמים בשם הגוף המנהל וחתימתם __________


 

 

______________  התשס"ח

 

(______________  2007)

(חמ 3-3738)

 

                                                                                                  רוני בר-און

                                                                                                  שר האוצר

 

 


 

 

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשס"ח-2007

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22, 23 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 1, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

תיקון תקנה 19

1 .

בתקנה 19(ג) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 2 (להלן – התקנות העיקריות), פסקה (1) – תימחק.

 

ביטול תקנה 33א

2 .

תקנה 33א לתקנות העיקריות – בטלה.

 

תיקון תקנה 34

3 . 

בתקנה 34(ז)(2) לתקנות העיקריות, בסיפה, במקום "לפי תקנה 33א(ג)" יבוא "לפי הוראות כל דין".

 

תיקון תקנה 34א

4 . 

 בתקנה 34א לתקנות העיקריות -

 

 

(1)

בתקנת משנה (א) -

 

 

 

(א)

בפסקה (2), בסופה יבוא "או להעביר את כל הסכום האמור למרכיב התגמולים בחשבון בקופת גמל לקצבה";

 

 

 

 

(ב)

בפסקה (3) -

 

 

 

 

(1)

בכל מקום, במקום  "כספי תגמולים" יבוא "כספים";

 

 

 

 

 

(2)

בפסקת משנה (א), אחרי "בקופת גמל לתגמולים אחרת" יבוא "או להעבירם למרכיב התגמולים בחשבון בקופת גמל לקצבה" ובמקום "לחשבון התגמולים החדש" יבוא "לחשבון החדש";

 

 

 

(2)

בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא "תקנת משנה זו לא תחול על העברת כספים לקופת גמל לקצבה".

 

תיקון תקנה 34ב

5 . 

 בתקנה 34ב(ב) לתקנות העיקריות -

 

 

(1)

 בפסקה (2), אחרי "בקופת גמל אחרת לתגמולים" יבוא "שיירשם על שמו";

 

 

 

(2)

 אחרי פסקה (2) יבוא:

 

 

 

"(3)

להעביר את התגמולים או הפיצויים המגיעים לו למרכיב התגמולים, בחשבון שיירשם על שמו בקופת גמל לקצבה." 

 

ביטול תקנה 35

6 .

תקנה 35 לתקנות העיקריות – בטלה.

 

תיקון תקנה 36

7 . 

בתקנה 36  לתקנות העיקריות -

 

 

(1)

בכותרת השוליים,  במקום "איחוד ופיצול" יבוא "פיצול";

 

 

 

(2)

תקנת משנה (א)-  בטלה;

 

 

 

(3)

במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

"(ב) לא תפצל קופת גמל חשבונות של עמית על ידי העברת חלק מהכספים בחשבון אחד לחשבון אחר באותה קופה. לענין זה אין נפקא מינה אם החשבון האחר היה קיים לפני ההעברה או שנפתח לצורך ההעברה; בתקנת משנה זו, "עמית" — למעט עמית בקופת גמל לפיצויים."

 

תיקון תקנה 38ג

8 . 

בתקנה 38ג(ב) לתקנות העיקריות, אחרי פסקה (2) יבוא:

 

 

"(3)

להעביר את התגמולים המגיעים לו לקופת גמל לקצבה."

 

תיקון תקנה 41יז

9 . 

 בתקנה 41יז(ג) לתקנות העיקריות - 

 

 

 

(1)

תקנות משנה (א), (ב) ו-(ד) – בטלות.

 

 

 

(2)

בתקנת משנה (ג), בסופה יבוא "ואולם העברת זכויות כאמור יכול שתיעשה שלא במזומנים אם נעשתה לפי הוראות הממונה".

 

תיקון תקנה 41יז1

10 . 

 בתקנה 41יז1 לתקנות העיקריות, המלים "או לא העבירה זכויותיו בקופה לקופה אחרת" – יימחקו.

 

ביטול תקנה 41יח

11 . 

תקנה 41יח לתקנות העיקריות – בטלה.

 

תיקון תקנה 41כט

12 . 

בתקנה 41כט לתקנות העיקריות –

 

 

 

(1)

תקנות משנה (ג) ו-(ג1) – בטלות;

 

 

 

(2)

בתקנת משנה (ד), אחרי "של עמית" יבוא "בקרן חדשה מקיפה או";

 

תיקון תקנה 44

13 . 

בתקנה 44 לתקנות העיקריות -

 

 

 

(1)

תקנת משנה (א) – בטלה;

 

 

 

(2)

במקום תקנת משנה (ג) יבוא:

"(ג) תקנות 19 עד 23 יחולו גם על תשלומים מקופת ביטוח.";

 

 

 

(3)

בתקנת משנה (ד)  במקום "המעביד בעל הפוליסה" יבוא "מעביד המשלם בעדו כספים לקופת ביטוח".

 

תחילה

14 . 

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ח בסיון התשס"ח (1 ביולי 2008).

 

 

 

 

______________  התשס"ח

 

(______________  2007)

(חמ 3-129)

 

                                                                                                  רוני בר-און

                                                                                                  שר האוצר

 [1] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

[2] ק"ת התשנ"ה, עמ' 1499.

[3] ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

[4] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

[5] ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.

[6] ס"ח התשי"ח, עמ' 247.

[7] ס"ח התשכ"ג, עמ' 10.

[8] ס"ח התשכ"ה, עמ' 277.

[9] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

[10] ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302.

[11] ס"ח התשכ"ג, עמ' 136

[12] ק"ת התש"ן, עמ' 1003;

[13] ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

1 ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

2 ק"ת התשכ"ד, עמ' 1302; התשס"ו, עמ' 58.

השקעות וקופות גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל