לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
דברי הסבר לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ח-2007

ח' בכסלו התשס"ח
18 בנובמבר 2007

שה. 2007-10764

 

דברי הסבר לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ח-2007

 

להלן דברי הסבר לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), לעניין העברת כספים בין קופות גמל[1], מכוח סעיפים  23 ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה- 2005:

 

תקנה 1 - הגדרות

ההגדרות מתייחסות, בין היתר, לעניינים הבאים: המועדים הרלוונטיים להעברה (הן להעברת הכספים והן להעברת האחריות הביטוחית), אופן חישוב הסכומים המועברים, מעמד העמית בקופה המעבירה (פעיל/לא פעיל) וסוגי הקופות. מובאים להלן הסברים להגדרות נבחרות:   

 

המועד הקובע - מועד העברת האחריות הביטוחית מהקופה המעבירה לקופה המקבלת. לצורך קביעת המועד הקובע נעשית הבחנה בין עמית פעיל לעמית שאינו פעיל. המועד הקובע לעמית פעיל (לרבות עמית המשלם עבור כיסוי ביטוחי בלבד) הוא מועד ההפקדה הראשון לקופה המקבלת בפועל או המועד בו הודיע העמית כי לא יופקדו בשלו כספים לקופה המקבלת, ואילו המועד הקובע לעמית שאינו פעיל הוא מועד קבלת הבקשה להעברת כספים בקופה המקבלת.

 

יתרה צבורה - סך החיסכון של העמית בקופה המעבירה, נכון למועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההעברה. מחסכון במסגרת פוליסת ביטוח רשאית חברת הביטוח לנכות את קנס המשיכה, אם קיים כזה בתנאי הפוליסה.

 

מועד ההעברה - המועד שבו הועבר בפועל סכום החיסכון, על פי בקשת העמית, לקופה המקבלת.

 

תקנה 2 - העברת כספים לקופת גמל לקצבה

תקנה 2(א) - התקנה מאפשרת לעמיתים להעביר כספים מכל סוגי קופות הגמל לקצבה וכן מקופות גמל הוניות (קופת תגמולים, קופת פיצויים וקרן השתלמות) לקופות גמל לקצבה. בכך מבוטלות למעשה כל המגבלות הרגולטוריות שחלו על העברת כספים בין קופות, למעט העברת כספים מקופת גמל לקצבה לקופת גמל הונית.

 

תקנה 2(ב) - העברת כספים בגין עמית תיעשה לחשבון אישי על שמו בקופה המקבלת. ותק בקופה המקבלת ייקבע בהתאם לוותק בקופה המעבירה לצרכי מס בלבד.

תקנה 2(ד)(1) - כדי למנוע עקיפה של תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה חדשה מקיפה (הזכאית לאגרות חוב מיועדות), תיעשה העברת כספי החיסכון בכפוף לתקרת ההפקדה החודשית לאותה קרן (תקרה בגובה פעמיים השכר הממוצע במשק), כפי שהיא במועד המעבר ובהתאם לוותק של העמית העובר בקופה המעבירה.

תקנה 2(ד)(2) – כדי למנוע עקיפה של ההוראה הקבועה בתקנה 19(ג)(2) לתקנות מס הכנסה, לפיה לא ניתן להפקיד פיצויים לקופת גמל לקצבה לפני שמולאה מכסת התגמולים, נקבע כי לא ניתן להעביר כספי פיצויים לקופת גמל לקצבה, אלמלא מולאה המכסה כאמור.

 

תקנה 3 - העברת כספים לקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה

העברת כספים בין קופות גמל הוניות מותרת בין קופות גמל לאותה מטרה, וכן מותרות העברות בין קופות הגמל הבאות: מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, מקופה מרכזית לדמי מחלה לקופה מרכזית לפיצויים ומקופה אישית לפיצויים לקופת גמל לתגמולים. העברת כספים בגין עמית תיעשה לחשבון אישי על שמו בקופה המקבלת. ותק בקופה המקבלת ייקבע בהתאם לוותק בקופה המעבירה לצרכי מס בלבד. מעמדו של העמית בקופה המקבלת (סוג העמית) יהיה תמיד כמעמדו בקופה המעבירה, ואולם כלל זה לא יחול על העברה מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, על העברה מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל לתגמולים או על העברה אחרת שאישר הממונה.

 

תקנה 4 - סייג להעברה

בתקנה מפורטים המקרים הבאים שבהם לא ניתן לבצע העברת כספים: קבלת תשלומי פנסיית זקנה לפי מלוא היתרה הצבורה בקופה המעבירה, הגשת בקשה או זכאות לקבלת פנסיית נכות, פטירת העמית טרם המועד הקובע, קיום יתרת חוב בחשבונו של העמית בשל הלוואה, בקשה להעברת כספים לקופת גמל סגורה ובקשה להעברת  כספים שקיים לגביהם עיקול או שיעבוד.

 

תקנה 7 - מועדי העברה והסכום המועבר

מטרת התקנה לקבוע טווחי זמן מוגדרים לביצוע העברת הכספים - ככלל, העברת כספים לקופה המקבלת תיעשה בתוך 10 ימי עסקים מיום שהוגשה בקשת ההעברה לקופה המעבירה.

 

תקנה 8 - איחור בהעברה

גוף מנהל של קופה מעבירה המאחר בהעברת הכספים לקופה המקבלת, יידרש לשלם לגוף המנהל של הקופה המקבלת ריבית פיגורים, מתוך דמי הניהול שהוא גובה, ולא מכספי הקופה. תשלום ריבית הפיגורים ייעשה בנוסף לזקיפת תשואת הקופה לחשבון העמית בשל תקופת הפיגור.

הגוף המנהל של הקופה המקבלת יעביר לזכות העמית את ההפרש בין התשואה שהשיגה הקופה המקבלת בתקופת הפיגור לתשואה שזקפה לחשבונו הקופה המעבירה בגין אותה תקופה; היתרה, אם קיימת, תישאר בידי הגוף המנהל.

מטרת הוראה זו לוודא שהעמית עצמו לא יינזק מהאיחור בהעברת הכספים, וכן לתמרץ את הגוף המנהל של הקופה המעבירה להעביר את הכספים במועד ואת הגוף המנהל של הקופה המקבלת לדאוג לקבלת הפרשי התשואה עבור העמית.

 

תקנה 11 - העברת אחריות ביטוחית

תקנה זו קובעת את המועד בו הקופה המעבירה מפסיקה לשאת באחריות הביטוחית בשל העמית העובר, והאחריות הביטוחית בשלו עוברת לקופה המקבלת. בהתאם לסעיפים (א) ו- (ב), הקופה המעבירה תשלם את תגמולי הביטוח בגין מקרי ביטוח (נכות או מוות), המכוסים על ידה, שאירעו לפני המועד הקובע ואילו הקופה המקבלת תשלם את תגמולי הביטוח בגין מקרי ביטוח, המכוסים על ידה, שאירעו במועד הקובע או לאחריו.

במקרה של ביטול אישור בקשת העברה, האחריות הביטוחית נשארת על הקופה המעבירה.

 

תקנה 11(ג) –  במקרה בו עמית העביר לקופה מקבלת חלק מן הכספים בחשבונו בקופה המעבירה ובחר להמשיך לרכוש כיסוי ביטוחי בקופה המעבירה, הקופה המעבירה תשלם את תגמולי הביטוח בגין מקרי ביטוח (נכות או מוות), המכוסים על ידה, גם לאחר המועד הקובע. גובה הכיסוי הביטוחי בקופה המעבירה יהיה בהתאם לבחירתו של העמית, אלא אם קבוע בתקנון מנגנון אחר לעניין זה. לבקשת העמית, גוף מנהל של קופת ביטוח רשאי אף להגדיל את הכיסוי הביטוחי בקופה המעבירה ביחס לכיסוי הביטוחי שהיה לעמית טרם העברת הכספים.

 

תקנה 11(ד) - במקרה בו לאחר מועד העברת האחריות הביטוחית לחברה המקבלת ניכה הגוף המנהל של הקופה המעבירה מחשבונו של העמית את עלות הכיסוי הביטוחי, יחזיר הגוף המנהל לחשבונו של העמית את העלות האמורה בתוספת התשואה שהושגה על ידי הקופה המעבירה באותה תקופה.

 

תקנה 13 - איחוד ופיצול חשבונות

איחוד חשבונות - עמית רשאי להעביר כספים מחשבונו בקופת גמל אחת שברשותו לחשבון בקופת גמל אחרת שברשותו, אם הוותק בקופה המקבלת נמוך מזה שבקופה המעבירה. הוותק לגבי סך הכספים בקופה שאליה הועברו הכספים יהיה על פי הוותק (הנמוך יותר) בקופה המקבלת. בקופת גמל לקצבה, קופת גמל לפיצויים ובקופת גמל לדמי מחלה ניתן לאחד חשבונות ללא התחשבות בוותק.

פיצול חשבונות - עמית בקופת גמל לקצבה, בקופת גמל לפיצויים או בקופת גמל לתגמולים רשאי לפצל חשבון את חשבונו בקופה, ואולם עמית בקופת גמל לתגמולים שפיצל את חשבונו לשני חשבונות בקופות גמל לתגמולים ובמועד הפיצול הגיע לגיל הקובע (גיל פרישה פחות 15 שנים) לא יוכל להפקיד כספים לכל אחד מהחשבונות שנוצרו אגב הפיצול.

 

תקנה 14 חוב מעביד לקופה מעבירה

במקרה בו קיים חוב מעביד לקופה המעבירה במועד ההעברה, ימשיכו לחול לגבי החוב הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958, ועם הפרע החוב או חלקו יועברו הכספים לקופה המקבלת.

 


דברי הסבר לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשס"ח-2007

 

להלן דברי הסבר לתיקון תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)(תיקון), התשס"ח-2007:

 

ביטול תקנות

התקנות החדשות מחליפות את כל תקנות מס הכנסה אשר הגדירו את התנאים להעברת כספים או העברת זכויות בין קופות גמל. כמו כן, בוטלה תקנה 44(א), אשר קבעה כי המעביד יירשם כבעל פוליסת הביטוח של עמית-שכיר.

 

תיקון תקנות:

תקנה 19(ג) – הוסרה המגבלה לעניין הפקדת מעביד בשל עובד שכיר ליותר מקופת גמל לקצבה אחת הזכאית לאגרות חוב מיועדות.

תקנה 34א - נוספה האפשרות להעביר כספים שזכאי עמית למשוך מקופת גמל לתגמולים, לקופת גמל לקצבה. 

תקנה 34ב - נוספה האפשרות להעביר כספי זכאים לאחר מותו של עמית-שכיר לקופת גמל לקצבה.

תקנה 36 - בתקנה 13 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(העברת כספים בין קופות), התשס"ח-2007 (להלן – התקנות) הוסדרו הכללים לאיחוד או לפיצול חשבונות של עמית בין קופות גמל שונות וכן הכללים לאיחוד חשבונות באותה קופה, ולכן איסור זה נמחק מתקנה 36 לתקנות מס הכנסה.

תקנה 41יז - הסכומים שקופה מעבירה צריכה לשלם לקופה מקבלת בשל איחור בהעברת כספים מוסדרים בתקנה 8 לתקנות, ולפיכך לא נדרשת בתקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה התייחסות לעניין העברת כספים.

תקנה 41כט – תיקון נוסחת ערכי פדיון בקרן חדשה. עמית המושך כספים מקרן חדשה זכאית יקבל את יתרתו הצבורה, בדומה לנוסחה הקיימת בקרן פנסיה חדשה שאינה זכאית לאגרות חוב מיועדות.

תקנה 44 - תיקונים הנובעים מביטול היותו של המעביד בעל פוליסה.  

 

 [1] המונח קופות גמל מתייחס לכלל קופות הגמל על סוגיהן השונים, לרבות קרנות פנסיה ותכניות לביטוח חיים.

השקעות וקופות גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל