לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
חוזר בנושא ביטוח משלים לעמיתים בקופות גמל - טיוטה30 ביולי 2007

 

ט"ו באב התשס"ז
30 ביולי 2007

 

חוזר גופים מוסדיים 2007-60
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

ביטוח משלים לעמיתים בקופות גמל - טיוטה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

כללי

חברות מנהלות של קופות גמל לקצבה שאינן קופות ביטוח (להלן – חברה מנהלת של קרן פנסיה) מעניקות כיום כיסויים ביטוחיים משלימים לאלו הניתנים במסגרת תקנון קרן הפנסיה (להלן – ביטוח משלים), וזאת באמצעות חברות ביטוח.

 

חברות מנהלות של קופות גמל שאינן קופות גמל לקצבה, אינן קופות גמל מרכזיות ואינן קופות ביטוח (להלן – חברה מנהלת של קופת גמל) רשאיות לבטח את עמיתי קופות הגמל שבניהולן בביטוח חיים קבוצתי בחברת ביטוח, כאמור בתקנה 31 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – תקנות מס הכנסה), ובהתאם לתנאיה, כאשר דמי הביטוח נגבים מחשבונות עמיתי קופת הגמל (להלן – ביטוח חיים קבוצתי).

בנוסף, אין מניעה חוקית כי גם חברות מנהלות של קופות גמל יעניקו כיסויים ביטוחיים באמצעות חברות ביטוח, כפי שעושות חברות מנהלות של קרנות פנסיה.

 

בחוזי ביטוח הנכרתים בין מבטח לקבוצת מבוטחים בעל הפוליסה דן עם המבטח על תנאי הביטוח עבור כלל המבוטחים ועורך עבורם את חוזה הביטוח. בכדי להבטיח את טובת המבוטחים נקבע כי חובת הנאמנות של בעל הפוליסה היא כלפי המבוטחים, וכי עליו לפעול באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד, מבלי שתהיה לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

 

מאחר ובמצב הדברים הנוכחי עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים בין בעל הפוליסה לבין המבטח אגב רכישת הכיסוי הביטוחי הקבוצתי, נקבע כי רכישת כיסויים כאמור תעשה בהתאם להוראות כדלקמן:


 

1)      הוראות לגבי רכישת ביטוח משלים מכספי החברה המנהלת

רכישת ביטוח משלים עבור עמית בקרן פנסיה או בקופת גמל באמצעות החברה המנהלת, במסגרת ההפקדות השוטפות בעד העמית לקרן או לקופה, תבוצע באופן הבא:

א)      החברה המנהלת תשמש כבעלת פוליסת הביטוח המשלים;

ב)      הביטוח המשלים יהיה ביטוח קבוצתי למקרה מוות או אובדן כושר עבודה בלבד;

ג)        התשלומים עבור הכיסויים הביטוחיים ייעשו מכספי החברה המנהלת בלבד ולא מכספי קרן הפנסיה או קופת הגמל;

ד)      החברה המנהלת וחברת הביטוח שממנה יירכשו הכיסויים הביטוחיים לא יהיו צדדים קשורים, כהגדרתם בתקנות מס הכנסה.

 

2)      הבהרה לגבי רכישת ביטוח חיים קבוצתי מכספי  עמיתי קופת הגמל

מובהר כי רכישת ביטוח חיים קבוצתי בקופת גמל תיעשה בהתאם להוראות תקנה 31 לתקנות מס הכנסה וחלות לגביה הוראות אלה:

א)      החברה המנהלת תשמש כבעלת פוליסת ביטוח החיים הקבוצתי עבור קופת הגמל שבניהולה;

ב)      על רכישת ביטוח חיים קבוצתי מחברת ביטוח שהיא צד קשור, כהגדרתו בתקנות מס הכנסה, חלות הוראות תקנה 41ד12 לתקנות מס הכנסה.

  

תחילה ותחולה

א)      תחילתו של חוזר זה ביום 1 בינואר 2008 (להלן – מועד התחילה).

ב)      חוזר זה יחול על חברות מנהלות של קרנות פנסיה, חברות מנהלות של קופות גמל ועל חברות ביטוח, לגבי חוזים לביטוח משלים למבוטחים, שייכרתו החל במועד התחילה ולגבי חוזים לביטוח חיים קבוצתי אף אם נכרתו לפני מועד התחילה.

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                                                ידין ענתבי
                                                                             הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

 

  

 

 

השקעות וקופות גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל