נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
ביטוח משלים לעמיתים בקופות גמל- טיוטה

 

ביטוח משלים לעמיתים בקופות גמל - טיוטה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

כללי

חברות מנהלות של קופות גמל משלמות לקצבה שאינן קופות ביטוח (להלן –קרנות פנסיה) מעניקות כיום כיסויים ביטוחיים נוספים או משלימים לאלו הניתנים במסגרת תקנון קרן הפנסיה (להלן – ביטוח משלים), וזאת באמצעות חברות ביטוח.

 

חברות מנהלות של קופות גמל שאינן קופות גמל משלמות לקצבה, אינן קופות גמל מרכזיות ואינן קופות ביטוח (להלן –קופות גמל) רשאיות לרכוש עבור עמיתי קופות הגמל שבניהולן ביטוח חיים קבוצתי בחברת ביטוח, כאמור בתקנה 31 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – תקנות מס הכנסה), ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנה האמורה, כאשר דמי הביטוח נגבים מחשבונות עמיתי קופת הגמל (להלן – ביטוח חיים קבוצתי).

 

בנוסף, אין מניעה חוקית כי גם חברות מנהלות של קופות גמל ירכשו כיסויים ביטוחיים לעמיתיהן, כפי שעושות חברות מנהלות של קרנות פנסיה.

 

בחוזי ביטוח הנכרתים בין מבטח לקבוצת מבוטחים, בעל הפוליסה דן עם המבטח על תנאי הביטוח עבור כלל המבוטחים ועורך עבורם את חוזה הביטוח. כדי להבטיח את טובת המבוטחים נקבע כי חובת הנאמנות של בעל הפוליסה היא כלפי המבוטחים, וכי עליו לפעול באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד, מבלי שתהיה לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

 

מאחר שבמצב הדברים הנוכחי עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים בין בעל הפוליסה לבין המבטח אגב רכישת הכיסוי הביטוחי הקבוצתי, נקבע כי רכישת כיסויים כאמור תיעשה בהתאם להוראות הבאות:


 

1)      הוראות לגבי רכישת ביטוח משלים מכספי החברה המנהלת

רכישת ביטוח משלים עבור עמית בקרן פנסיה או בקופת גמל באמצעות החברה המנהלת, במסגרת ההפקדות השוטפות בעד העמית לקרן או לקופה, תבוצע באופן הבא:

א)      החברה המנהלת תשמש כבעלת פוליסת הביטוח המשלים;

ב)      הביטוח המשלים יהיה ביטוח קבוצתי למקרה מוות בלבד;

ג)        התשלומים עבור הכיסויים הביטוחיים ייעשו מכספי החברה המנהלת בלבד ולא מכספי קרן הפנסיה או קופת הגמל;

ד)      החברה המנהלת וחברת הביטוח שממנה יירכשו הכיסויים הביטוחיים לא יהיו צדדים קשורים, כהגדרתם בתקנות מס הכנסה.

 

 

2)      הבהרה לגבי רכישת ביטוח חיים קבוצתי מכספי  עמיתי קופת הגמל

מובהר כי רכישת ביטוח חיים קבוצתי בקופת גמל תיעשה בהתאם להוראות תקנה 31 לתקנות מס הכנסה וחלות לגביה הוראות אלה:

א)      החברה המנהלת תשמש כבעלת פוליסת ביטוח החיים הקבוצתי עבור קופת הגמל שבניהולה;

ב)      על רכישת ביטוח חיים קבוצתי מחברת ביטוח שהיא צד קשור, כהגדרתו בתקנות מס הכנסה, חלות הוראות תקנה 41ד12 לתקנות מס הכנסה.  על כן לא תירכש פוליסה לביטוח חיים קבוצתי מחברת ביטוח שמתקיים בה האמור בתקנה 41ד12(ג).

  

תחילה ותחולה

א)      תחילתו של חוזר זה ביום _______ 2008 (להלן – מועד התחילה).

ב)      חוזר זה יחול על חברות מנהלות של קרנות פנסיה, חברות מנהלות של קופות גמל ועל חברות ביטוח, לגבי חוזים לביטוח משלים למבוטחים, שייכרתו החל במועד התחילה ולגבי חוזים לביטוח חיים קבוצתי כאמור בסעיף 2, אף אם נכרתו לפני מועד התחילה.

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                                                ידין ענתבי
                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 עוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.


השקעות וקופות גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל