לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
תיקון 3

בסעיף 1 –
  (1)       בהגדרה "הוועדה", הסיפה החל במילים "ואולם לעניין" – תימחק;
  (2)       אחרי ההגדרה "מעביד" יבוא:
  ""מרכיב הפיצויים" – המרכיב בחשבון קופת גמל של תשלומים עבור פיצויים, כמשמעותו לפי סעיף 21;";
  (3)       בהגדרה "קופת גמל בניהול אישי", אחרי "סעיף 13(א) כקופת גמל לתגמולים" יבוא "כקופת גמל לקצבה" ואחרי "סעיף 13(ב) כקופת גמל לתגמולים" יבוא "או כקופת גמל לקצבה";
  (4)       אחרי ההגדרה "קופת גמל לקצבה" יבוא:
   ""קופת גמל משלמת לקצבה" – קופת גמל לקצבה שניתן למשוך ממנה כספים במישרין;
   "קופת גמל לא משלמת לקצבה" – קופת גמל לקצבה שלא ניתן למשוך ממנה כספים, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה;".
תיקון סעיף 72.בסעיף 7 לחוק העיקרי –
  (1)       בכותרת השוליים, במקום "לקצבה" יבוא "משלמת לקצבה";
  (2)       במקום "לקצבה" יבוא "משלמת לקצבה";
  (3)       בסופו יבוא "לגבי כל קופות הגמל שבניהולה".
תיקון סעיף 133.בסעיף 13 לחוק העיקרי –
  (1)       בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (3) יבוא:
   "(4)     שאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד;
   (5)       שאישור כקופת גמל מרכזית לפיצויים לא יינתן אלא לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל מרכזית לפיצויים בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2011, והתקיימו בהם התנאים המפורטים להלן, בלבד:
    (א)      הפקדת הכספים היא של עמית-מעביד שהיה עמית בקופת גמל כאמור בחודש דצמבר 2007;
    (ב)       הפקדת הכספים היא בשל עובדו של עמית-מעביד כאמור בפסקת משנה (א), שהופקדו בשלו כספים לקופת הגמל עבור חודש דצמבר 2007.";
  (2)       בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "ואולם אישור כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים לא יינתן אלא לגבי תכנית ביטוח שאושרה כדין כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בתכנית ביטוח כאמור בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008, בלבד".
תיקון סעיף 204.בסעיף 20 לחוק העיקרי –
  (1)       בסעיף קטן (א) –
   (א)      המילים "שאינה קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי הוראות סעיף 78ז לחוק הפיקוח על הביטוח" – יימחקו;
   (ב)       אחרי "כל קופת גמל" יבוא "המיועדת למטרה של קופת הגמל שנקבעה לפי הדין או ההסכם";
   (ג)       הסיפה החל במילים "ובכפוף להוראות אלה" – תימחק;
  (2)       אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
   "(ד)     בסעיף זה –
    "קופת גמל" – לרבות תכנית ביטוח כאמור בפסקה (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה–2005[2], ולרבות מסלול השקעה בקופת גמל מסלולית, אך למעט מסלול השקעה של הכספים במרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אשר אינו מסלול ברירת המחדל לפיצויים;
    "מסלול ברירת המחדל לפיצויים" – המסלול שלפי תקנון קופת הגמל המסלולית הוא מסלול ההשקעה שבו ינוהלו הכספים במרכיב הפיצויים כל עוד לא נבחר מסלול השקעה אחר, ובהעדר מסלול כאמור – המסלול שבו מנוהל החלק הגדול ביותר של הכספים במרכיב הפיצויים בקופה.".
תיקון סעיף 235.בסעיף 23 לחוק העיקרי –
  (1)       בסעיף קטן (א) –
   (א)      בפסקה (1), בסופה יבוא "ואולם –
    (א)      משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, של כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה –
     (1)       לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי;ואם פחת הסכום האמור מסכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים;
     (2)       לגבי עובד של עמית-מעביד – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה;
    (ב)       משיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה בידי עמית, למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים, תיעשה רק באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה;";
   (ב)       בפסקה (3), המילים "או העברה" ו"כמשמעותו בסעיף 21" – יימחקו;
  (2)       בסעיף קטן (ב)(3), המילים "כמשמעותו בסעיף 21" ו"או להעבירם לקופת גמל אחרת" – יימחקו;
  (3)       אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
   "(ה)    בסעיף זה, "סכום קצבה מזערי" – 3,850 שקלים חדשים; הסכום האמור יעודכן מידי שנה, ב-1 במרס, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 במרס 2008."
תיקון סעיף 276.בסעיף 27(ג) לחוק העיקרי, במקום "יחד עם קופת" יבוא "לקופת" ואחרי "לפיצויים" יבוא "ולקופת גמל לא משלמת לקצבה, או לכל שילוב ביניהן,".
תיקון סעיף 397.בסעיף 39(ב)(2) לחוק העיקרי, המילים "והחבר האמור בפסקה (3) של אותו סעיף" – יימחקו.
תיקון סעיף 438.בסעיף 43 לחוק העיקרי –
  (1)       בסעיף קטן (ד) –
   (א)      אחרי פסקה (4) יבוא:
    "(4א)  לא מסרה אישורים, פרטים, נתונים ומסמכים, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 23(ד);
    (4ב)     הפקידה מזומנים של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 28(א) או ניהלה חשבון ניירות ערך של קופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 28(ב);
    (4ג)     לא פעלה בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 29 לעניין החזקת נכסי קופת גמל ורישומם;";
   (ב)       בפסקה (6), אחרי "בניגוד להוראות" יבוא "לפי";
   (ג)       אחרי פסקה (6) יבוא:
    "(6א)  לא פעלה בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 33(ב) לעניין אופן חישוב שווים של נכסי קופת גמל;
    (6ב)     לא שלחה לעמיתים בקופת גמל דוחות תקופתיים או דוחות נוספים בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 35;";
  (2)       בסעיף קטן (ה), במקום "הוראות סעיף 39(ב)" יבוא "הוראות סעיפים 11(ה), 20(ג), 36(א), 39(ב) או לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח כפי שהוחל בסעיף 10".
תיקון סעיף 499.בסעיף 49(א) לחוק העיקרי –
  (1)       בפסקה (7), במקום "לפי סעיף 20" יבוא "סעיף 20";
  (2)       בפסקה (8), אחרי "שילם כספים" יבוא "קיבל כספים";
  (3)       במקום פסקה (9) יבוא:
   "(9)     לא פעל בהתאם להוראות השר לפי סעיף 23(ב) לעניין משיכה והעברה של כספים מקופת גמל וממסלול השקעה בקופת גמל מסלולית ולעניין המשך הפקדת כספים בקופת גמל;";
  (4)       פסקאות (10), (14), (15), (17), (19) ו-(20) – יימחקו.
תיקון סעיף 5610.בסעיף 56(א) לחוק העיקרי, אחרי "לעניין הפרת ההוראות האמורות," יבוא "ולמעט ההוראות לפי סעיף 86(ב) ו-(ט) עד (יג)".
תיקון סעיף 5911.בסעיף 59(א) לחוק העיקרי, המילים "למעט לפי סעיפים 20(ב), 23(ד), 28, 29, 33(ב), 35 ו-36(א)" – יימחקו.
תיקון סעיף 8612.בסעיף 86 לחוק העיקרי –
  (1)       בסעיף קטן (ט), במקום "תקנות הגמל" יבוא "תקנות קופות גמל", המילים "או להעברה" – יימחקו, ובסופו יבוא "אף אם הועברו לקופת גמל אחרת";
  (2)       אחרי סעיף קטן (י) יבוא:
   "(יא)   היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת הפרה הוראה מתקנות קופות גמל, כמפורט להלן, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום הבסיסי כהגדרתו בסעיף 43(א), ויחולו לעניין זה ההוראות החלות על עיצום כספי לפי פרק ה':
    (1)       קיבלה תשלומים לקופת גמל שבניהולה, שלא בהתאם להוראות תקנות 19, 19א, 23א, 44(ג) עד (ה) או 49ח;
    (2)       גבתה תשלומים שלא בהתאם להוראות תקנות 20, 21, 23 או 44(ג);
    (3)       לא גבתה ממעביד ריבית בשל איחור בהפקדה בהתאם להוראות תקנות 22 או 44(ג);
    (4)       לא מסרה תעודה או אישור למעביד או לעמית בהתאם להוראות תקנה 24;
    (5)       נתנה הלוואות לעמית שלא בהתאם להוראות תקנה 30;
    (6)       השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה בעסקי מעביד או בעסקי עמית, בניגוד להוראות תקנה 32;
    (7)       קיבלה אשראי, שעבדה נכס או ערבה להתחייבות, בניגוד להוראות תקנה 33;
    (8)       העבירה כספים, סירבה להעביר כספים או קיבלה כספים, שלא בהתאם להוראות תקנות 33א, 34א, 34ב, 35, 38ב1, 38ג, 40א או 41יז;
    (9)       לא העבירה כספים ממסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר בקופת גמל מסלולית שבניהולה בהתאם להוראות תקנות 33ב או 41יז(ג);
    (10)     לא שילמה פיצויים, תגמולים, קצבה או תשלומים אחרים בהתאם להוראות תקנות 34, 38, 38א, 38ג, 39א(א), 41יא, 41יא1, 41כט, 46 או 49ט;
    (11)     התנתה תשלום לעמית שכיר באישור המעביד, בניגוד להוראות תקנה 34(ז)(1);
    (12)     איחדה או פיצלה חשבונות של עמית, בניגוד להוראות תקנה 36;
    (13)     קיבלה כספים מעמית, בניגוד להוראות תקנה 37;
    (14)     לא העבירה כספים לחשבון שאינו מבטיח תשואה בהתאם להוראות תקנה 38ב2;
    (15)     לא פעלה לאיתור חשבונות של עמיתים או לאיתור המוטבים בחשבונות אלה או לא הודיעה למוטב על זכאותו, בניגוד להוראות לפי תקנה 38ד;
    (16)     קיבלה מעמית הפקדות או לא החזירה כספים, בניגוד להוראות תקנה 39א(ג) עד (ז);
    (17)     שילמה או החזירה כספים למעביד, בניגוד להוראות תקנות 40 או 41;
    (18)     השקיעה כספי קופת גמל שבניהולה שלא בהתאם להוראות לפי סימן א' בחלק השני שבפרק שישי 1 או להוראות תקנה 49י(א);
    (19)     פטרה נושא משרה בה מאחריותו, שיפתה נושא משרה בה או התקשרה בחוזה ביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בניגוד להוראות תקנות 41ה(ב) עד (ד) או 41כ(ג);
    (20)     לא השתתפה או הצביעה באסיפה כללית של תאגיד שהיא בעלת זכות הצבעה בו או לא שמרה תיעוד בכתב של פרטי האסיפה, בניגוד להוראות תקנות 41ה1 או 41כ(ג);
    (21)     התקשרה לשם ניהול השקעות של קופת גמל שבניהולה או ביצעה עסקאות בניירות ערך, בניגוד להוראות תקנות 41ה2 או 41כ(ג);
    (22)     לא מינתה ועדת השקעות בהתאם להוראות תקנות 41ה3, 41ה5(ב) או 41כ(ג);
    (23)     העסיקה עובד או מועסק או קיבלה ייעוץ מאדם שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה7 או 41כ(ג);
    (24)     מינתה דירקטור מכוח אמצעי השליטה שבהחזקת קופת גמל שבניהולה או תגמלה דירקטור שמונה כאמור, שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה8 או 41כ(ג);
    (25)     לא חישבה נכסי קופת גמל שבניהולה בהתאם להוראות לפי תקנות 41ו, 41יט, 41כב או 49יא;
    (26)     גבתה דמי ניהול או הוצאות שלא בהתאם להוראות תקנות 41ח, 41כח או 49יב;
    (27)     לא זקפה לחשבונו של עמית בקופת גמל שבניהולה את רווחי הקופה, בניגוד להוראות תקנות 41י או 41טז או זקפה לחשבונו של עמית רווחים כאמור שלא בהתאם להוראות אותן תקנות;
    (28)     לא שילמה ריבית פיגורים או לא זיכתה את חשבונו של עמית, בשל אי-ביצוע תשלום או העברת זכויות במועד, או לא ניכתה את סכום הריבית מדמי הניהול, בניגוד להוראות תקנה 41יז1;
    (29)     לא השקיעה כספי קופת גמל לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 41כ;
    (30)     קיבלה או התחייבה לקבל עמיתים חדשים לקופת גמל לקצבה שבניהולה, שלא בהתאם להוראות תקנה 41כד;
    (31)     קיבלה תשלומים מעמית בקופת גמל לקצבה שבניהולה לשם רכישת זכויות שתחולתן למפרע, שלא בהתאם להוראות תקנה 41כה;
    (32)     לא מסרה דף הסבר, פירוט, מידע או הודעה בהתאם להוראות תקנה 41לא;
    (33)     לא קיבלה תשלומים מעמית שכיר, בניגוד להוראות תקנה 44(ד);
    (34)     לא העבירה את הרישומים השנתיים, בשל חשבון קופת גמל שבניהולה, במועד העברת זכויות העמית מקופת הגמל לקופת גמל אחרת בהתאם להוראות תקנה 49ד1;
    (35)     לא רשמה את חשבון הבנק של קופת גמל מרכזית לקצבה שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 49י(ג);
    (36)     לא שלחה לעמית בקופת גמל שבניהולה דוח או הודעה בהתאם להוראות לפי תקנות 49טו(א), 53, 53א או 53ב;
    (37)     לא ביצעה הפרדה של החשבונות והנכסים של קופות הגמל שבניהולה בהתאם להוראות תקנה 50א;
    (38)     לא שמרה מסמכים הנוגעים לעמית בקופת גמל שבניהולה או לדרכי השקעת כספי העמית, בניגוד להוראות תקנה 56א.
   (יב)     היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מתקנות קופות גמל, כמפורט להלן, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי כאמור בסעיף קטן (יא):
    (1)       כיהן במסגרת ועדת השקעות או פעל במסגרת תפקידו בוועדת השקעות שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה3(ו) עד (ח), 41ה5(ב), 41ה6 או 41כ(ג);
    (2)       הועסק בידי חברה מנהלת, נתן לה ייעוץ או פעל במסגרת ההעסקה או מתן הייעוץ כאמור שלא בהתאם להוראות תקנות 41ה7 או 41כ(ג);
    (3)       קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול קופת גמל, בניגוד להוראות לפי תקנה 41ח(ד).
   (יג)      היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה מנהלת לא הגישה דוח בהתאם להוראות תקנות 48, 49יד, 51, 51א, 51ג או 52 לתקנות קופות גמל, או לא פרסמה דוח בהתאם להוראות תקנה 51ב לתקנות האמורות, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בשיעור כאמור בסעיף 43(ב), ויחולו לעניין זה ההוראות החלות על עיצום כספי לפי פרק ה'."
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
[מס' 19]13.בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981[3](להלן – חוק הפיקוח על הביטוח) –
  (1)       בסעיף 1, בהגדרה ""חברה מנהלת", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל מרכזית" ו"קרן ותיקה"" –
   (א)      אחרי ""קופת גמל לקצבה"" יבוא ""קופת גמל משלמת לקצבה"";
   (ב)       במקום ""קופת גמל מרכזית"" יבוא ""קופת גמל מרכזית לדמי מחלה", "קופת גמל מרכזית לפיצויים"";
  (2)       בסעיף 2(ג), המילים "והחבר האמור בפסקה (3) של אותו סעיף" – יימחקו;
  (3)       בסעיף 4 –
   (א)      בסעיף קטן (ב) –
    (1)       ברישה, במקום "חמישה" יבוא "ארבעה";
    (2)       בפסקה (2), במקום "משלושה" יבוא "משניים" ובמקום "ארבעה" יבוא "שלושה";
    (3)       פסקה (3) – תימחק;
    (4)       בפסקה (4), המילה "שאר" – תימחק, ובסופה יבוא "ואולם לא ימונו כחברים בוועדה יותר משני אנשי משק וכלכלה";
   (ב)       אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
    "(ו)     בסעיף זה, "עובד המדינה" – לרבות עובד בתאגיד שהוקם בחוק.";
  (4)       בסעיף 15(א1) –
   (א)      ברישה, אחרי "קופת גמל" יבוא "משלמת";
   (ב)       בפסקה (1) –
    (1)       ברישה, המילה "לקצבה" – תימחק;
    (2)       בפסקת משנה (ב), המילים "בחברה מנהלת שאינה מבטח כאמור בפסקת משנה (א) או" – יימחקו, ובמקום "בהם" יבוא "בו";
  (5)       בסעיף 24 –
   (א)      בסעיף קטן (א)(2), במקום הסיפה החל במילים "בהתאם להוראות" יבוא "כמשמעותו בסעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שנערך בהתאם להוראות החוק האמור";
   (ב)       סעיף קטן (ב) – בטל;
  (6)       בסעיף 31א, בהגדרה "נכסי החיסכון לטווח ארוך", בפסקה (1), בסופה יבוא "לפיצויים או קופות גמל מרכזיות לדמי מחלה";
  (7)       בסעיף 92א(ג), אחרי "לפי סעיף 2(ב)" יבוא "או לפי סימן א'1 לפרק ד".
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)
[מס' 2]14.בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה–2005[4]–
  (1)       בסעיף 1 –
   (א)      בהגדרה "הוועדה", הסיפה החל במילים "ואולם לעניין" – תימחק;
   (ב)       בהגדרה ""חברה מנהלת", "עמית-עצמאי", "עמית-שכיר", "קופת גמל", "קופת גמל אישית לפיצויים", "קופת ביטוח", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל לתגמולים" ו"קרן השתלמות"" במקום ""קופת גמל לקצבה"" יבוא ""קופת גמל משלמת לקצבה", "קופת גמל לא משלמת לקצבה"";
   (ג)       בהגדרה "סוג מוצר פנסיוני" –
    (1)       בפסקה (1), במקום "לקצבה" יבוא "משלמת לקצבה";
    (2)       אחרי פסקה (1) יבוא:
     "(1א)  קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח;";
    (3)       בפסקה (4), במקום "לקצבה" יבוא "משלמת לקצבה";
    (4)       אחרי פסקה (4) יבוא:
     "(4א)  קופת גמל לא משלמת, לקצבה שהיא קופת ביטוח;";
  (2)       אחרי סעיף 17 יבוא:
  "הגבלות לעניין ביצוע עסקה בין לקוח לבין גוף מוסדי17א.(א)      יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני לא יבצע בעבור לקוח עסקה עם גוף מוסדי ולא יתווך בין לקוח לבין גוף מוסדי, אלא אם כן קיים בין היועץ הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני, לפי העניין, לבין הגוף המוסדי, הסכם בכתב שבין תנאיו חיוב היועץ הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני בתנאים הקבועים לפי סעיף 30 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.
      (ב)       על ביצוע עסקה ועל תיווך כאמור בסעיף קטן (א) יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות לפי חוק הפיקוח על הביטוח והוראות לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א–1981[5](בסעיף קטן זה – חוק חוזה הביטוח) החלות על סוכן ביטוח ועל עיסוק בתיווך לעניין ביטוח, ואולם לא יחולו לעניין עסקה או תיווך כאמור המבוצעים בידי יועץ פנסיוני –
       (1)       הוראות סעיף 33(א) לחוק חוזה הביטוח;
       (2)       הוראות לפי חוק הפיקוח על הביטוח הנוגעות לחובותיו של מבטח בשל משא ומתן של סוכן הביטוח לקראת כריתתו של חוזה הביטוח או הנוגעות לכריתת חוזה הביטוח.";
  (3)       בסעיף 31(ב)(2), המילים "והחבר האמור בפסקה (3) של אותו סעיף" – יימחקו.
תיקון פקודת מס הכנסה
[מס' 163]15.בפקודת מס הכנסה[6]–
  (1)       בסעיף 9א(ה)(1), המילים "מהיוון הקצבה המוכרת או" והמילים "לפי הנמוך מביניהם" – יימחקו;
  (2)       בסעיף 32, בפסקה (14) –
   (א)      בפסקת משנה (ב), במקום "לא יותרו ניכויים" יבוא "יותרו ניכויים", במקום "העולה על 2.5%" יבוא "של עד 3.5%", אחרי "שהיא הכנסה חייבת" יבוא "ובלבד שניכויים לפי פסקת משנה זו, לא יותרו בשל הכנסה כאמור, העולה על סכום השווה לסך כל השכר הממוצע במשק בשנת המס כשהוא מחולק ב-3" ובכל מקום, במקום "5%" יבוא "4%";
   (ב)       במקום ההגדרה "מרכיב תגמולי המעביד" יבוא:
    ""השכר הממוצע במשק" ו"מרכיב תגמולי המעביד" – כהגדרתם בסעיף 3(ה3)(2);";
  (3)       בסעיף 45א –
   (א)      בסעיף קטן (א)(2), המילים "במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה" – יימחקו;
   (ב)       בסעיף קטן (ב), המילים "במסגרת תכנית לפנסיה מקיפה," – יימחקו, ובסופו יבוא "או שישולמו כאמור לביטוח קצבת שארים";
   (ג)       בסעיף קטן (ג) –
    (1)       בהגדרה "ביטוח חיים", בסופה יבוא "שאינו כולל תשלומי פנסיה לשארים";
    (2)       אחרי ההגדרה "ביטוח חיים" יבוא:
     ""ביטוח קצבת שארים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון, הכולל תשלומי פנסיה לשארים;";
    (3)       ההגדרה "פנסיה מקיפה" – תימחק;
   (ד)       בסעיף קטן (ד)(2), במקום פסקת משנה (ב) יבוא:
    "(ב)(1)       לעניין יחיד שלא היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 5% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שארים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד.
     (2)       לעניין יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 7% מהכנסתו המזכה, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שארים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד, ושהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים כאמור בסעיף קטן (א)(1), לביטוח קצבת שארים כאמור בסעיף קטן (ב) ובשל הכנסה שאינה מעבודה, לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.";
   (ה)      בסעיף קטן (ה), בפסקה (2)(ב) –
    (1)       בפסקת משנה (1), בסופה יבוא "ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שארים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של העמית המוטב";
    (2)       בפסקת משנה (2) –
     (א)      במקום פסקת משנה (א) יבוא:
      "(א)    7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שארים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו כאמור, ושהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סך הסכומים ששולמו לביטוח חיים לפי סעיפים קטנים (א)(1) ו-(ב1), ולביטוח קצבת שארים לפי סעיף קטן (ב) לא יעלה על 5% מהכנסתו כאמור;";
     (ב)       בפסקת משנה (ב), בסופה יבוא "ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שארים כאמור בסעיף קטן (ב) לא יעלה על 1.5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת".
תחולה והוראות מעבר16.(א)      הוראת הסיפה של סעיף 7 לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 2(3) לחוק זה, תחול גם על מבטח שערב יום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה) פעל כדין כחברה מנהלת של קופת גמל לקצבה מכוח רישיון שניתן לו לפי הוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981, כנוסחו ערב יום התחילה, המבקש לנהל מיום התחילה ואילך קופת גמל נוספת; לעניין זה, "חברה מנהלת", "מבטח", ו"רישיון חברה מנהלת" – כהגדרתם בחוק העיקרי.
  (ב)       הוראת הסיפה של סעיף 20(א) לחוק העיקרי, כנוסחה לפני ביטולה בסעיף 4(1)(ג) לחוק זה, תמשיך לחול לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008.

 
 
 

 


*התקבל בכנסת ביום ט"ז בשבט התשס"ח (23 בינואר 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק – הממשלה 291, מיום כ"ט באדר התשס"ז (19 במרס 2007), עמ' 324, עמ' 341.
[1]ס"ח התשנ"ה, עמ' 889; התשס"ז, עמ' 60.
[2]ס"ח התשס"ה, עמ' 918.
[3]ס"ח התשמ"א, עמ' 208; התשס"ח, עמ' 121.
[4]ס"ח התשס"ה, עמ' 918; התשס"ח, עמ' 120.
[5]ס"ח התשמ"א, עמ' 94.
[6]דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשס"ח, עמ' ...

 

עוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.


 

השקעות וקופות גמל

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל