לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
חוק ייעוץ ביטוח פנסיוני
הצעות חוק ייעוץ פנסיוני

הצעות חוק ייעוץ פנסיוני

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון )(הגברת מודעות והרשאה לתשלום מכספי חיסכון) שגובשה ע"י דני טל ומומחי פורשור לבקשת חברי הכנסת שהנושא קרוב לליבם ועקב החששות לנזק בלתי הפיך לציבור עקב אי קבלת ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. במטרה להגביר המודעות בציבור, הקטנת הפגיעה בחסכונות ובמיגון הביטוחי, שימוש נאות בהטבות מס הניתנות לציבור החוסך והקטנת הנטל על קופת המדינה באמצעות פרסומים, אכיפה, שיפור אמצעי התשלום לייעוץ והגדלת הטבות המס

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות

. של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני) (תיקון), התשס"ט 2009-

התקנות המאפשרות לממונה להעניק לאדם שתוקף הרשיון הזמני שניתן לו פג, רשיון זמני נוסף

לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים, אם הוא הוכיח כי ניגש לבחינה מקצועית א' לפחות פעם אחת

. ולא עמד בה בהצלחה, ובלבד שהגיש לכך בקשה עד ליום 30.9.09

התקשרות גוף מוסדי עם בעל רשיון

סעיף 30 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח) קובע בין היתר, שלא יתווך סוכן בין כל אדם לבין מבטח, אלא אם קיים בינו לבין אותו מבטח הסכם בכתב, שבין תנאיו חיוב הסוכן להחזיק כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד שינוהל על ידו כנאמן של המבטח, כפי שיורה המפקח (להלן - הסכם התקשרות).

סעיף 17(א) בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה- 2005 (להלן - חוק הייעוץ הפנסיוני), מרחיב את הוראות החוק על ידי החלת החובה שחלה על סוכן ביטוח ועל חברת ביטוח להתקשר ביניהם בהסכם התקשרות, על כל בעל רשיון וגוף מוסדי.

מטרת חוזר זה הינה להתאים נהלי עבודה שנקבעו בחוזר ביטוח 2004/14 "התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח" לטיפול בדמי הביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן ביטוח, לכל הסכם התקשרות בין בעל רשיון וגוף מוסדי .

הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח - טיוטה שניה

סעיף 12 לחוק מחייב בעל רשיון להתאים את הייעוץ או השיווק הפנסיוני לצרכיו של כל לקוח, ולבחור את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים ביותר עבורו, וזאת לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות המוצר הפנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין.

הוראות משרד האוצר לעינין תוכנו של מסמך הנמקה בייעוץ פנסיוני

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העיניינים בשוק ההון הישראלי 2005

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 [אין תיקונים] חקיקה@מעודכנת חקיקה חוק חוק@ראשי חוק
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 1

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),התשס"ה-2005*

מהו חוק הפרדת ייעוץ משיווק

מאמר בנושא הפרדת ייעוץ משיווק - הכשרה , בחינה , תקנות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל