לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
התקשרות גוף מוסדי עם בעל רשיון

 

י"ח באייר התשס"ט
12 במאי 2009

 

חוזר סוכנים ויועצים 2009-138
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

1 .      כללי

סעיף 30 בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח) קובע בין היתר, שלא יתווך סוכן בין כל אדם לבין מבטח, אלא אם קיים בינו לבין אותו מבטח הסכם בכתב, שבין תנאיו חיוב הסוכן להחזיק כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד שינוהל על ידו כנאמן של המבטח, כפי שיורה המפקח (להלן - הסכם התקשרות).

סעיף 17(א) בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה- 2005 (להלן - חוק הייעוץ הפנסיוני), מרחיב את הוראות החוק על ידי החלת החובה שחלה על סוכן ביטוח ועל חברת ביטוח להתקשר ביניהם בהסכם התקשרות, על כל בעל רשיון וגוף מוסדי.

מטרת חוזר זה הינה להתאים נהלי עבודה שנקבעו בחוזר ביטוח 2004/14 "התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח" לטיפול בדמי הביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן ביטוח, לכל הסכם התקשרות בין בעל רשיון וגוף מוסדי .

 

2 .      הגדרות

"ביטוח כללי" - כל ענפי הביטוח כמשמעותם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה-1985 (להלן - הודעת ענפי הביטוח), למעט ביטוח חיים.

"ביטוח פנסיוני" - "ביטוח חיים" כמשמעותו בסעיף 1א, פסקאות (1) עד (4) בהודעת ענפי הביטוח  ו-"מוצר פנסיוני" כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני.

"בעל רשיון" - יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ הפנסיוני או סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח.  

"הפקדות" - לרבות דמי ביטוח.

"מבוטח" - לרבות עמית.

"עסקה" - כהגדרתה בחוק הייעוץ הפנסיוני.

"תיווך לעניין ביטוח" - תיווך בין לקוח לבין גוף מוסדי, לרבות ביצוע עסקה בעבור לקוח עם גוף מוסדי.

 

3 .      התקשרות גוף מוסדי עם בעל רשיון

א.       גוף מוסדי יתקשר עם בעל רשיון לצורך תיווך לעניין ביטוח רק באמצעות הסכם בכתב (להלן – הסכם ההתקשרות), שיכלול, בין היתר, הוראות בדבר אופן העברת ההפקדות בהתאם לחלופות שבחוזר זה, לרבות חישוב חלוקת רווחי ההשקעות שנצמחו בחשבונות הנאמנות כאמור בסעיף 3ה1)ח) להלן. הגוף המוסדי ובעל הרשיון יפעלו בהתאם להוראות המפורטות בחוזר זה ובהסכם ההתקשרות בנוגע להוראות אלה.

ב.        ההפקדות שגבה בעל הרשיון, לרבות רווחי ההשקעות שנצמחו מהן בחשבונות הנאמנות, שייכים במלואם לגוף המוסדי. יובהר, כי הפקדות שהופקדו בחשבון הנאמנות ייחשבו כאילו התקבלו ישירות בחשבון המבוטח שבגוף המוסדי, ויחולו לגביהן כללים זהים לאלו שהיה הגוף המוסדי מנהיג לו התקבלו ישירות בחשבון המבוטח, ובכלל זה בעניין קביעת יום הערך, קביעת מועד ההצטרפות לגוף המוסדי וכו'.

ג.         בעל הרשיון לא יעכב את הסכומים האמורים, לא יקזז מהם סכומים שהוא זכאי לקבל מגוף מוסדי (כגון דמי עמילות, תביעות ביטוח של מבוטחים וסכומים אחרים), ולא יעשה בהם כל שימוש אחר מלבד העברתם במלואם לידי הגוף המוסדי.

ד.        הסכם ההתקשרות יכול שיורה על העברת מלוא ההפקדות מהמבוטח ישירות לגוף המוסדי.

ה.       אם ההפקדות אינן מועברות ישירות מהמבוטח לגוף המוסדי, אזי יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הבאות:

1)         כללי

הסכם ההתקשרות יהווה גם חוזה נאמנות, ובו ייקבעו, בין השאר, העקרונות  הבאים:

א)         בעל הרשיון יפתח בבנק בישראל חשבון או חשבונות נאמנות בהתאם לחלופות המנויות בסעיף 3ה2) לחוזר זה (להלן - חשבונות הנאמנות). ההפקדות יופקדו בחשבונות הנאמנות תוך ציון "בנאמנות עבור", ובצירוף שמות הגוף המוסדי או הגופים המוסדיים עבורם מנוהלים חשבונות הנאמנות.

ב)         חשבונות הנאמנות יאושרו מראש ובכתב על ידי הגופים המוסדיים הזכאים להפקדות שבחשבונות אלה.

ג)           ההפקדות יועברו במישרין ממשלם ההפקדות לחשבונות הנאמנות. אם ההפקדות שולמו במזומן או באמצעות ממסרים (לרבות ממסרים דחויים), הם יופקדו על ידי בעל הרשיון בחשבונות הנאמנות מיד עם קבלתם.

ד)         כספים שיצאו מחשבונות הנאמנות יועברו במישרין לגופים מוסדיים בלבד, לכל גוף מוסדי בנפרד. הכספים יועברו באמצעות ממסרים או העברה בנקאית בלבד.

ה)         על חשבונות הנאמנות יחולו הוראות חוק הנאמנות, התשל"ט-1979. בעל הרשיון יפעל לכך שחשבונות אלו יהיו בכל עת נקיים וחופשיים מכל משכון, שעבוד, עיקול חוב או זכות לטובת צד שלישי כלשהו.

ו)           חשבונות הנאמנות לא יימצאו ביתרת חובה.

ז)          העמלות, דמי הניהול ועלויות נוספות הכרוכות בניהול חשבונות הנאמנות וקיום הוראות חוזר זה, יכוסו בהתאם להוראות שייקבעו בהסכמה בין הגוף המוסדי לבעל הרשיון, ולא ישולמו מתוך הכספים שבחשבונות הנאמנות.

ח)         רווחים שנצברו בחשבונות הנאמנות, יועברו על ידי בעל הרשיון אחת לרבעון לכל גוף מוסדי. הסכום שיועבר יהיה שווה לחלקו היחסי של כל גוף מוסדי בסך ההפקדות שהועברו באמצעות חשבון הנאמנות באותו רבעון.

ט)         העברת הפקדות ביטוח פנסיוני מחשבונות הנאמנות לחשבונות הבנק של הגופים המוסדיים, תתבצע לא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד הפקדתם בחשבון כאמור.

י)           העברת דמי הביטוח בביטוח כללי מחשבונות הנאמנות לחשבונות הבנק של הגופים המוסדיים, תתבצע לא יאוחר מעשרה ימי עסקים, ממועד הפקדתם בחשבון כאמור.

יא)      עם העברת ההפקדות בביטוח פנסיוני, מחשבונות הנאמנות לחשבונות הבנק של הגופים המוסדיים, תועברנה רשימות מפורטות של כל המבוטחים, בחלוקה לכל מעסיק (ככל שישנו), אשר תכלולנה את פרטי הביטוח הפנסיוני (לרבות מספר מס הכנסה של הקופה או מספר הפוליסה), שמות המבוטחים ותעודת הזהות שלהם, וכן סכום ההפקדות שהועברו בחלוקה לפי מבוטח.

יב)       עם העברת דמי הביטוח בביטוח כללי, מחשבונות הנאמנות לחשבונות הבנק של הגופים המוסדיים, תועברנה רשימות מפורטות אשר תכלולנה את פרטי הפוליסות (לרבות מספרן), שמות המבוטחים ותעודת הזהות שלהם או מספר התאגיד לפי העניין, וכן סכום ההפקדות שהועברו בחלוקה לפי  פוליסה.

יג)        גוף מוסדי ישמור העתק מכל רשימה שנמסרה לו על ידי בעל הרשיון, כאמור בסעיפים יא) ו- יב) לעיל, לפחות עד תום שבע שנים ממועד קבלתה.

יד)       חל איסור על בעל רשיון להעביר לגוף מוסדי הפקדות של מבוטח אחד, באמצעות הפקדות המשולמות על ידי מבוטח אחר.

טו)      חל איסור על בעל רשיון לגבות הפקדות ממבוטחים בהסדרי תשלום השונים מאלה שסוכמו עם הגוף המוסדי, בנוגע לכל פוליסת ביטוח/קופת גמל דרך כלל, או לגבי אותו מבוטח.

 

 

 

 

2)         בעל הרשיון יכול שיפעל באחת משלוש החלופות הבאות לעניין פתיחת חשבון נאמנות:

(א)      חשבון נאמנות נפרד לכל גוף מוסדי

1)            בעל הרשיון יפתח בבנק בישראל חשבונות נאמנות בנפרד עבור כל גוף מוסדי עמו יש לו הסכם התקשרות.

2)            בעל הרשיון ימסור לגוף המוסדי דין וחשבון אודות ניהול החשבון וביצוע פעולות בחשבון אחת לרבעון לפחות.

(ב)      חשבון מפצל בניהול נאמן

1)            בעל הרשיון יפתח בבנק בישראל חשבון נאמנות מפצל בניהול נאמן בתחום או בתחומים שבהם הוא מורשה לפעול: חשבון אחד שבו ינוהלו כל דמי הביטוח בביטוח כללי, וחשבון אחד בו ינוהלו כל ההפקדות בביטוח פנסיוני, לפי העניין.

2)            כספים מחשבונות הנאמנות המפצלים יפוצלו, כך שהסכומים המופקדים בהם ישולמו לטובת הגופים המוסדיים הזכאים.

3)            החשבונות המפצלים יהיו חשבונות נאמנות אשר ינוהלו בידי נאמן בלבד, שהוא חברה לנאמנות בשליטה של מוסד פיננסי מפוקח בישראל (קרי, תאגיד בנקאי או גוף מוסדי), ואשר יאושר מראש ובכתב על ידי הגופים המוסדיים.

4)            שכר טרחתו של הנאמן יכוסה בהתאם להוראות שייקבעו בהסכמה בין הגוף המוסדי לבעל הרשיון, ולא יבוצע מתוך הכספים שבחשבונות המפצלים.

5)            כל העברות הכספים מחשבונות הנאמנות יאושרו מראש על ידי הנאמן בלבד.

(ג)       חשבון מפצל בניהול בעל רשיון

1)            בעל הרשיון יפתח בבנק בישראל חשבון נאמנות מפצל בתחום או בתחומים שבהם הוא מורשה לפעול: חשבון אחד שבו ינוהלו כל דמי הביטוח בביטוח כללי, וחשבון אחד שבו ינוהלו כל ההפקדות בביטוח פנסיוני, לפי העניין.

2)            כספים מחשבונות הנאמנות המפצלים יפוצלו, כך שהסכומים המופקדים בהם ישולמו לטובת הגופים המוסדיים הזכאים.

3)            בעל הרשיון ינהל מערכת הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה.

4)            מערכות הגבייה, הנהלת החשבונות וניהול הכספים (לרבות המערכות הממוכנות) של בעל הרשיון, יבטיחו נתיב ביקורת מלא החל מקבלת הכספים והפקדתם בחשבונות הנאמנות המפצל, ועד להעברתם לחשבונות הבנק של הגופים המוסדיים.

5)            רואה החשבון המבקר (רואה חשבון חיצוני) של בעל הרשיון, יבקר את העברת הכספים מחשבונות הנאמנות, על מנת לוודא שהכספים מועברים אך ורק לגופים המוסדיים עבורם מנוהל החשבון בנאמנות. רואה החשבון המבקר יבדוק גם את מהימנות, דיוק ושלמות הנתונים בדוחות המפורטים בסעיף 3ה(2)(ד) להלן.

6)            מדי שנה תיערך ביקורת על מערכות המידע ועל התוכנות באמצעותן מתבצע הפיצול האמור. הביקורת תיערך על ידי רואה החשבון המבקר או על-ידי רואה חשבון חיצוני אחר מטעמו, בעל הכשרה וניסיון בעריכת ביקורת מערכות מידע ממוחשבות.

7)            רואה החשבון המבקר יעביר דיווח מיידי לכל גוף מוסדי העובד עם בעל הרשיון, אודות כל ליקוי שנתגלה בביקורת שנערכה בנושא. הדיווח האמור יועבר בתוך 7 ימי עסקים מיום גילוי הליקוי.

8)            בעל הרשיון ייתן לרואה החשבון המבקר ייפוי כוח בלתי הדיר המאשר העברת המידע כאמור בסעיף קטן 7) לעיל.

9)            גוף מוסדי המתקשר עם בעל רשיון לפי הוראות חלופה זו, יקבל אישור מראש ובכתב מטעם רואה החשבון המבקר של בעל הרשיון, כי הוא מודע לכל הוראות סעיף זה ומקבל על עצמו את עריכת הבדיקות הנדרשות ליישומן.

(ד)      הוראות נוספות לעניין חשבון נאמנות מפצל

בעל רשיון יחויב בהנהגת נהלי הבקרה הבאים על כל פיצול של הפקדות בביטוח פנסיוני:

1)            בעל רשיון יערוך דוח, אחת לרבעון לפחות, לכל גוף מוסדי במסגרתו יוצגו ההפקדות שהועברו על-ידי כל מעסיק במהלך תקופת הדוח, בחלוקה לפי מבוטח.

2)            בעל רשיון יערוך דוח, אחת לרבעון לפחות, לכל מעסיק במסגרתו יוצגו ההפקדות שהעביר המעסיק במהלך תקופת הדוח, ופיצול הסכומים לכל אחד מהגופים המוסדיים בחלוקה לפי עובד.

3)            גוף מוסדי יאשר בחתימתו את נתוני הדוח לפי סעיף 3ה2)(ד)2) לעיל, ככל שהם נוגעים אליו, או לחילופין יערוך דוח אחת לרבעון לפחות, לכל מעסיק, במסגרתו יוצגו ההפקדות שהעביר המעסיק במהלך תקופת הדוח, בחלוקה לפי עובד.

 

4 .      תחולה

חוזר זה חל על כל הגופים המוסדיים ועל כל בעלי הרשיון.

 

 

5 .      תחילה

חוזר זה חל על כל ההתקשרויות שיהיו בתוקף החל מיום 01.11.2009.

 

6 .      ביטול תקפות

החל מיום התחילה, חוזר ביטוח 2004/14 שעניינו "התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח" - בטל.

 

 

 

 

ידין ענתבי
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

חוק הייעוץ

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל