לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ת.ד. 3100 , ירושלים 91030 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

http://www.mof.gov.il - אוצר ברשת

ט"ו בסיון התשס"ט

7 ביוני 2009

שה. 2009-11867

לכבוד,

מנהלי הגופים המוסדיים

לשכת סוכני ביטוח

א.ג.נ.,

הנדון: תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות

ובחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני) (תיקון), התשס"ט 2009-

מצ"ב תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (בקשה לרישיון, הכשרה, התמחות ובחינות

. של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני) (תיקון), התשס"ט 2009-

התקנות המאפשרות לממונה להעניק לאדם שתוקף הרשיון הזמני שניתן לו פג, רשיון זמני נוסף

לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים, אם הוא הוכיח כי ניגש לבחינה מקצועית א' לפחות פעם אחת

. ולא עמד בה בהצלחה, ובלבד שהגיש לכך בקשה עד ליום 30.9.09

טופס בקשה לקבלת רשיון זמני נוסף נמצא באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

מחלקת סוכנים ויועצים. ,www.mof.gov.il/hon : בכתובת

בכבוד רב,

הילה בן חיים

מנהלת מחלקת סוכנים ויועצים

העתק:

ידין ענתבי, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

יואב בן אור, המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

אהוד מוריה, מנהל מחלקת רישוי סוכנים ויועצים

חוק הייעוץ

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל