נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),

התשס"ה-2005*

 

 

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.

בחוק זה –

 

 

"בנק", "בנק חוץ" ו"תאגיד בנקאי" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי);

 

 

"בעל ענין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

 

 

"בעל רישיון" – כל אחד מאלה:

 

 

(1)

יועץ פנסיוני;

 

 

(2)

סוכן פנסיוני;

 

 

"גוף מוסדי", "החזקה", "סוכן ביטוח", "קרוב" ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;

 

 

"הוועדה" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח, ואולם לענין חוק זה ימונה כחבר הוועדה, במקום חבר הוועדה כאמור בסעיף 4(ב)(3) לחוק האמור, מי שעסק בעבר בעסקי ביטוח או בקופות גמל;

 

 

"הממונה" – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר;

 

 

"המפקח על הבנקים" – כמשמעותו בפקודת הבנקאות;

 

 

"זיקה", של אדם, למוצר פנסיוני – כל אחד מאלה:

 

 

(1)

אותו אדם הוא חברה מנהלת של קופת גמל שאינה קופת ביטוח, לרבות קרן השתלמות, שהיא המוצר הפנסיוני;

 

 

(2)

אותו אדם הוא מבטח המנהל קופת ביטוח או המנהיג תכנית ביטוח, שהיא המוצר הפנסיוני;

 

 

(3)

לענין אדם שאינו אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) - גם כל אחד מאלה:

 

 

 

(א)

אותו אדם הוא עובד של גוף מוסדי שהתקיימו לגביו הוראות פסקאות (1) או (2), או שהוא מועסק על ידו או נושא משרה בו;

 

 

 

(ב)

אותו אדם זכאי לטובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה במוצר הפנסיוני, למעט קבלת עמלה לפי הוראות סעיף 19(א)(2);

 

 

לענין הגדרה זו, "אדם" - לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, ונושא משרה באחד מאלה;

 

 

"חברה מנהלת", "עמית-עצמאי", "עמית-שכיר", "קופת גמל", "קופת גמל אישית לפיצויים", "קופת ביטוח", "קופת גמל לקיצבה", "קופת גמל לתגמולים" ו"קרן השתלמות" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על קופות גמל;

 

 

"חוק הבנקאות (רישוי)" – חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981[1];

 

 

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999[2];

 

 

"חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות" – חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות,  בשיווק השקעות  ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995[3];

 

 

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977[4];

 

 

"חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981[5];

 

 

"חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005[6];

 

 

"חוק השקעות משותפות" – חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994[7];

 

 

"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968[8];

 

 

"חסכון", באמצעות מוצר פנסיוני - לרבות המשך העברת סכומים לחסכון באמצעות המוצר פנסיוני או השארת סכומים שנצברו בחסכון כאמור;

 

 

"טובת הנאה" – טובת הנאה הניתנת, שלא בידי לקוח, לאדם או לאחר מטעמו או בעבורו, במישרין או בעקיפין;

 

 

"יועץ פנסיוני" - בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 5;

 

 

"ייעוץ פנסיוני" - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו;

 

 

"לקוח" – יחיד שהייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני הניתן לו נוגעים לחסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית עצמאי או כמבוטח;

 

 

"מוצר פנסיוני" - כל מוצר הכלול באחד מסוגי המוצר הפנסיוני;

 

 

"נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות;

 

 

"סוג מוצר פנסיוני" – כל אחד מאלה, לרבות כל שילוב ביניהם:

 

 

(1)

קופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח;

 

 

(2)

קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח;

 

 

(3)

קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח;

 

 

(4)

קופת גמל לקיצבה שהיא קופת ביטוח;

 

 

(5)

קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח;

 

 

(6)

קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח;

 

 

(7)

קרן השתלמות;

 

 

(8)

תכנית ביטוח, מפני סיכון מקרה מוות או מפני סיכון אבדן כושר עבודה, שהתיר אותה המפקח על הביטוח לפי הוראות סעיף 40(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, והכלולה בקופת גמל המנויה בפסקאות (1) עד (6) או בקרן השתלמות, או הנמכרת אגב אחת מאלה;

 

 

(9)

כל סוג מוצר אחר שקבע השר;

 

 

  "סוכן פנסיוני" – מי שרשאי לעסוק בשיווק פנסיוני לפי הוראות סעיף 3;

 

 

"עבירה" – כל אחת מאלה:

 

 

(1)

עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הסדרת העיסוק בהשקעות; פקודת החברות; חוק ניירות ערך; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981[9]; חוק הפיקוח על הביטוח; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978[10];  פקודת מס הכנסה[11]; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976[12]; פקודת המכס[13]; חוק היטלי סחר, התשנ"א-1991[14]; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000 [15];

 

 

(2)

עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, מי שעבר אותה אינו ראוי לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, או לשמש כנושא משרה בתאגיד שהוא יועץ פנסיוני, לפי הענין;

 

 

"עסקה" – התקשרות של לקוח או של קרובו עם גוף מוסדי, לענין חסכון באמצעות מוצר פנסיוני שלגוף המוסדי יש זיקה אליו לפי פסקאות (1) או (2) להגדרה זיקה, וכן ביצוע פעולות באותו מוצר פנסיוני;

 

 

"פקודת הבנקאות" – פקודת הבנקאות, 1941[16];

 

 

"פקודת פשיטת הרגל" - פקודת פשיטת הרגל, התש"ם-1980[17];

 

 

"שותפות" ו"שותף מוגבל" – כהגדרתם בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975[18];

 

 

"שיווק פנסיוני" – מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו;

 

 

"השר" – שר האוצר.

 

 

פרק ב': עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני

 

 

סימן א': חובת רישוי

עיסוק בייעוץ פנסיוני

2.

(א)

לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון.

 

(ב)

יחיד בעל רישיון יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד, כעובד בחברה או בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני, או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.

 

 

 

 

עיסוק בשיווק פנסיוני

3.

לא יעסוק אדם בשיווק פנסיוני, אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

 

(1)

בעל רישיון סוכן ביטוח, בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף
28(א)(3) לחוק הפיקוח על הביטוח, שניתן לו לפי סעיף 25 או 26 לחוק האמור (בחוק זה- סוכן ביטוח פנסיוני) - בהתאם לתנאי הרישיון ;

 

 

(2)

בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 6 (בחוק זה -סוכן שיווק פנסיוני), שהוא עובד של גוף מוסדי כאמור בפסקה     (3) – במסגרת עבודתו כאמור ובהתאם לתנאי הרישיון;

 

 

(3)

גוף מוסדי - בנוגע למוצרים פנסיוניים שיש לו זיקה אליהם לפי פסקאות (1) או (2) להגדרה "זיקה", ובלבד שכל מי שעוסק בשמו בשיווק פנסיוני הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2).

סייג לתחולה

4.

אין בהוראות סעיפים 2 ו-3 כדי למנוע ממי שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי קרן השתלמות.

 

 

סימן ב': רישיון יועץ פנסיוני ורישיון סוכן שיווק פנסיוני

תנאים למתן 

רישיון

יועץ פנסיוני

5.

(א)

הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא יחיד, אם ראה שהתקיימו לגביו כל אלה:

 

 

(1)

הוא בגיר;

 

 

(2)

הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

 

 

(3)

הוא לא הורשע בעבירה;

 

 

 

(4)

הוא עמד בבחינות מקצועיות, שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

 

 

 

(5)

הוא השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות.

 

 

(ב)

הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא שותפות, אם ראה שהתקיימו לגביה כל אלה:

 

 

 

(1)

השותפים הם בעלי רישיון יועץ פנסיוני;

 

 

 

(2)

השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה או שותפים בה, שהם בעלי רישיון יועץ פנסיוני.

 

 

(ג)

הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא חברה, אם ראה שהתקיימו לגביה כל אלה:

 

 

 

(1)

החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה שהם בעלי רישיון יועץ פנסיוני;

 

 

 

(2)

החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה.

 

 

(ד)

הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

 

 

 

(1)

סוכן פנסיוני או גוף מוסדי;

 

 

 

(2)

סוכן ביטוח;

 

 

 

(3)

משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

 

 

 

(4)

מי ששולט או מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3), למעט תאגיד בנקאי השולט בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף
 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי);

 

 

 

(5)

ארגון מעבידים;

 

 

 

(6)

מי שנשלט או מועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי או בידי מי ששולט בגוף מוסדי, יהיה רשאי לקבל רשיון ייעוץ פנסיוני בכפוף לתנאים שקבע הממונה למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ויראו רשיון כאמור כאילו נאמר בו שאסור לתאגיד הבנקאי לעסוק בייעוץ פנסיוני ביחס למוצרים פנסיוניים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם;

 

 

 

 (7)

מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5) מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, למעט תאגיד בנקאי.

תנאים למתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני

6.

(א)

הממונה ייתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אם ראה שהתקיימו לגביו כל אלה:

 

 

(1)

הוא יחיד;

 

 

(2)

הוא בגיר;

 

 

(3)

הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

 

 

 

(4)

הוא לא הורשע בעבירה;

 

 

 

(5)

הוא עמד בבחינות מקצועיות, שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

 

 

 

(6)

הוא השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות.

 

 

(ב)

הממונה לא ייתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), אם הוא אחד מאלה:

 

 

 

(1)

יועץ פנסיוני;

 

 

 

(2)

יועץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  השקעות;

 

 

 

(3)

יחיד המועסק על ידי מי שאינו רשאי לקבל רישיון סוכן

ביטוח פנסיוני לפי הוראות סעיף 28א לחוק הפיקוח על

הביטוח.

תקנות לענין בחינות והתמחות

7.

(א)

תקנות לענין סעיפים 5(א)(4) ו-(5) ו-6(א)(5) ו-(6), יותקנו בידי השר, דרך כלל או לסוגי מבקשים.

 

(ב)

השר רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מבחינות או מחובת התמחות לפי סעיפים 5(א)(4) או (5)  או 6(א)(5) או (6), או משתי החובות כאחת.

בקשה לרישיון

8.

(א)

המבקש לקבל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, יגיש בקשה לממונה לקבלת רישיון מתאים.

 

 

(ב)

בבקשה לקבלת רישיון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול המבקש פרטים, מסמכים ודוחות כפי שיורה הממונה.

החלטת הממונה

בבקשה

9.

(א)

סבר הממונה כי יש להיעתר לבקשה לפי סעיף 8, ייתן למבקש רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, לפי הענין; סבר הממונה כי יש להתנות תנאים ברישיון כאמור, יודיע למבקש את נימוקיו וייתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לפני מתן ההחלטה.

 

 

(ב)

הממונה רשאי לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף שלא מתקיים לגביו תנאי מן התנאים שבסעיפים 5(א)(4) או (5) או 6(א)(5) או (6), לפי הענין, אם שוכנע כי בשל טעמים מיוחדים ניתן לראותו ככשיר לקבלת רישיון כאמור, בהתחשב בהשכלתו ובנסיונו המקצועי.

 

 

(ג)

הממונה רשאי לסרב לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף 5 או שבסעיף 6, לפי הענין, אם התקיים לגביו אחד מאלה:

 

 

 

(1)

הוא הוכרז פסול דין, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, ואם הוא תאגיד – ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים, או שהוגשה בקשה לכל אחד מאלה, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה;

 

 

 

(2)

הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה;

 

 

 

(3)

הממונה סבר, לאחר התייעצות עם הוועדה, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה בדרך שהורתה, כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רישיון יועץ פנסיוני או כבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד – כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו.

ביטול

רישיון,

התלייתו או התניית תנאים  בו

10.

(א)

הממונה רשאי לבטל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, להתלותו לתקופה שיקבע, להתנות בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו, בהתקיים אחד מאלה:

 

 

(1)

הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;

 

 

(2)

חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון;

 

 

 

(3)

בעל הרישיון כאמור הפר תנאי מתנאי הרישיון;

 

 

 

(4)

בעל הרישיון כאמור הפר הוראת חיקוק או הפר הוראת מינהל לפי חוק זה, הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;

 

 

 

(5)

 בעל הרישיון כאמור הוכרז פסול דין, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, ואם הוא תאגיד - ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהוא החליט על פירוקו מרצון;

 

 

 

(6)

הממונה סבר כי קיימות נסיבות, שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רישיון יועץ פנסיוני או כבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד - כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו.

 

 

(ב)

ביטול רישיון, התלייתו או התניית תנאים בו לפי סעיף קטן (א) ייעשו לאחר שניתנה לבעל הרישיון כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולענין פסקאות (4) או (6) - לאחר התייעצות בוועדה ולאחר שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניה.

 

 

(ג)

יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני, אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון, רשאי לבקש מן הממונה, בכתב, כי רשיונו יבוטל או יותלה לתקופה שיבקש.

 

 

(ד)

הוגש נגד יועץ פנסיוני או נגד סוכן שיווק פנסיוני כתב אישום בשל עבירה, או הוגשה בקשה להכרזתו כפסול דין או להכרזתו כפושט רגל, ואם הוא תאגיד - הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים לו, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליועץ או לסוכן כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את רשיונו עד לסיום ההליכים.

 

 

(ה)

מי שרשיונו הותלה לא יהיה רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני לתקופת ההתליה.

 

 

(ו)

הודעה על ביטול רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, או על התלייתו, תפורסם בידי הממונה או בידי בעל הרישיון כאמור, הכל כפי שיורה הממונה.

 

 

(ז)

מי שרשיונו בוטל ועילת הביטול תוקנה, רשאי לבקש מהממונה לחדש את הרישיון; על חידוש הרישיון יחולו הוראות סעיפים 5 עד 9, בשינויים המחויבים.

עיסוק בייעוץ פנסיוני בידי

תאגיד בנקאי

11.

(א)

הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני לתאגיד בנקאי, אף אם הוא רשאי לקבל רישיון יועץ פנסיוני לפי הוראות סעיף 5, אלא בהתקיים גם כל אלה:

 

 

(1)

התאגיד הבנקאי הוא מסוג התאגידים הבנקאיים הרשאים לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי הוראות חוק הבנקאות (רישוי);

 

 

(2)

התאגיד הבנקאי אינו מחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה במבטח ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט במבטח או בתאגיד המחזיק במבטח יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה;

 

 

 

(3)

התאגיד הבנקאי אינו מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט בחברה מנהלת או המחזיק בה יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה;

 

 

 

(4)

התאגיד הבנקאי אינו מחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות, ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות או המחזיק בו יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה;

 

 

 

(5)

הממונה שוכנע כי אין במתן הרישיון כאמור כדי לפגוע פגיעה מהותית בהתפתחות התחרות ובמניעת הריכוזיות בישראל, בתחום הייעוץ הפנסיוני, בתחום פעילות התיווך שבין לקוחות ובין גופים מוסדיים, ובתחום הבנקאות.

 

 

(ב)

החלטת הממונה לפי סעיף קטן (א)(5) תתקבל לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988[19] (בחוק זה - חוק ההגבלים העסקיים), ולענין השיקולים בדבר התפתחות התחרות ומניעת הריכוזיות בתחום הבנקאות – גם לאחר התייעצות עם המפקח על הבנקים.

 

 

(ג)

על אף הוראות סעיף קטן (א)(2) עד (4), יהיה הממונה רשאי להתיר לתאגיד בנקאי המחזיק יותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר השולט במבטח או בחברה מנהלת, או בתאגיד אחר המחזיק יותר מעשרים וחמשה אחוזים בסוג מסויים של אמצעי שליטה באחד מאלה, להמשיך ולעסוק בייעוץ פנסיוני לתקופה ובתנאים שיקבע, ובלבד שהחריגה מהוראות הסעיפים האמורים נגרמה רק כתוצאה מפעולותיו של התאגיד האחר שבו מחזיק התאגיד הבנקאי אמצעי שליטה.

 

 

(ד)

תאגיד בנקאי או מי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, לא ייתן ייעוץ פנסיוני לגבי מוצר פנסיוני שלגוף מוסדי שהוא בעל ענין בתאגיד הבנקאי יש זיקה אליו; לענין זה, "גוף מוסדי" – לרבות מי ששולט בו, או מי שנשלט בידי מי מהם.

 

 

(ה)

על אף הוראות כל דין, תאגיד בנקאי או מי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, לא יעסוק בייעוץ פנסיוני, אלא במבנה נייח וקבוע שבו מקבל התאגיד הבנקאי כדין פיקדונות כספיים כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), ואשר לגביו ניתן היתר סניף לפי סעיף 28 לחוק האמור.

 

 

(ו)

תאגיד בנקאי לא ישלוט ולא יהיה בעל ענין בתאגיד שהוא יועץ פנסיוני ואינו תאגיד בנקאי.

 

 

(ז)

תאגיד בנקאי לא יתקשר עם נציגות עובדים לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים המיוצגים בידי אותה נציגות עובדים.

 

פרק ג': חובות, איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוניובשיווק פנסיוני

 

סימן א': התאמת השירות לצורכי הלקוח

התאמת השירות לצורכי הלקוח

12.

(א)

בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה בהתאם למפורט להלן:

 

 

 

(1)

בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני;

 

 

 

(2)

בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף המוסדי המתאים ביותר ללקוח, תהיה -

 

 

 

 

(א)

לענין ייעוץ פנסיוני - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים;

 

 

 

 

(ב)

לענין שיווק פנסיוני -

 

 

 

 

 

(1)

בידי גוף מוסדי או בידי עובדו שהוא סוכן שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח;

 

 

 

 

 

(2)

בידי סוכן ביטוח פנסיוני שאינו עובד של גוף מוסדי – מתוך כלל המוצרים הפנסיונים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ומתוך כלל הגופים המוסדיים שלגבי מוצריהם הפנסיוניים הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח.

 

 

(ב)

נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני לפי סעיף 27(ב)(4) כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך, ישוב היועץ הפנסיוני ויבחן, בהתאם להוראות סעיף קטן (א), את התאמת החסכון באמצעות המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני לצרכיו של הלקוח,  במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני.

ביצוע עסקה עבור לקוח כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני

 

13.

ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו; ביצוע עסקה כאמור הכרוכה בפעולות מתמשכות בחסכון באמצעות המוצר הפנסיוני יהיה רק במסגרת ייעוץ פנסיוני מתמשך ולמשך תקופת מתן הייעוץ הפנסיוני כפי שנקבעה בהסכם לפי סעיף 27(ב)(4) או במסגרת שיווק פנסיוני מתמשך ולמשך תקופת מתן השיווק הפנסיוני, לפי הענין.

נימוק בכתב של המלצות בעל רישיון

14.

בעל רישיון יעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החסכון של הלקוח או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני.

 

 

סימן ב': חובות אמון וזהירות

חובת אמון

15.

(א)

בעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף את עניניו האישיים או עניניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף ענינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.

 

 

(ב)

העדפה בידי סוכן פנסיוני של מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו, שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 12(א)(2)(ב), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו לפי סעיף קטן (א).

חובת זהירות

16.

בעל רישיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רישיון סביר היה נוהג בהן בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת עניניהם של לקוחותיו.

ניגוד ענינים

17.

(א)

נודע לבעל רישיון על ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח, בין לענין ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לאותו לקוח ובין לענין ביצוע עסקה בעבור הלקוח, חייב בעל הרישיון להודיע ללקוח, בכתב, על קיום ניגוד הענינים, ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים, אלא אם כן הסכים הלקוח לכך מראש ובכתב, ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני, ביחס לאותו שיווק פנסיוני או ביחס לביצוע אותה עסקה.

 

 

(ב)

זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד ענינים בינו ובין הלקוח לענין סעיף קטן (א).

 

 

(ג)

מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי השר לקבוע, לענין הסעיפים הקטנים האמורים, נסיבות שיראו בהן ניגוד ענינים בין בעל רישיון ובין לקוח ונסיבות שבהן יימנע בעל רשיון מביצוע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים כאמור, אף אם הסכים הלקוח לכך מראש ובכתב.

איסור התקשרות של יועץ פנסיוני בהסכם חריג

18.

(א)

יועץ פנסיוני לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן שירותים שאינו במהלך העסקים הרגיל של היועץ הפנסיוני, שאינו בתנאי שוק או העשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות היועץ הפנסיוני, רכושו או התחייבויותיו (בחוק זה – הסכם חריג), אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של הממונה, ואם היועץ הפנסיוני הוא תאגיד בנקאי – גם של המפקח על הבנקים.

 

 

(ב)

קבלת תמורה בידי יועץ פנסיוני מאת גוף מוסדי, לפי הסכם למתן שירותים שאינו הסכם חריג או לפי הסכם חריג שאושר לפי הוראות סעיף קטן (א), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו של היועץ הפנסיוני לפי סעיפים 15 ו- 17.

 

 

(ג)

בסעיף זה, "גוף מוסדי", "יועץ פנסיוני" – לרבות מי ששולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם.

 


 

תמריצים ועמלות בקשר עם ייעוץ פנסיוני

 

19

(א)

יועץ פנסיוני או אדם אחר מטעמו או עבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אלה:

 

 

(1)

שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח, כפי שנקבע בהסכם לפי סעיף 27(ב)(3), ובכפוף להוראות לפי
סעיף 28;

 

 

 

(2)

עמלת הפצה הנגבית מחברה מנהלת שלה זיקה למוצר פנסיוני הכלול בסוגי המוצר הפנסיוני שבפסקאות  (1) עד    (3) ו-(7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח, ובלבד שהלקוח שעבורו בוצעה העסקה הסכים, מראש ובכתב, לקבלת העמלה בידי היועץ ולשיעורה, ובכפוף להוראות סעיף 28.

 

 

(ב)

לענין סעיף קטן (א) יראו כטובת הנאה בידי יועץ פנסיוני בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, גם תשלום ליועץ פנסיוני שהיה סוכן ביטוח לפי הוראות חוק הפיקוח על הביטוח, בשל עיסוק בתיווך כמשמעותו בסעיף 24 לחוק האמור, שנעשה בתקופה שבה היה סוכן ביטוח.

 

 

(ג)

יועץ פנסיוני לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, אם טובת ההנאה נקבעת בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני או בהתחשב בזהות הגוף המוסדי שיש לו זיקה למוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ כאמור.

 

 

(ד)

גוף מוסדי לא ייתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה למעט תשלום עמלת הפצה לפי הוראות סעיף קטן (א)(2).

 

 

(ה)

בסעיף זה –

 

 

 

"ביצוע עסקה" – לרבות הימנעות מביצוע עסקה;

 

 

 

"יועץ פנסיוני" – לרבות השולט בו, מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק על ידי אחד מאלה.

הגבלות לענין

התקשרות יועץ פנסיוני

20.

(א)

יועץ פנסיוני לא יתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים, במפורש או במשתמע, לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים או מיוצג על ידו, לפי הענין, אלא בהתקיים כל אלה:

 

 

(1)

היועץ הפנסיוני אינו תאגיד בנקאי;

 

 

 

(2)

ליועץ הפנסיוני אין קשר עסקי כלשהו עם המעביד או עם ארגון המעבידים;

 

 

 

(3)

תשלום שכר והחזר הוצאות ליועץ הפנסיוני בשל מתן הייעוץ הפנסיוני לעובד, המשולם בידי מעביד או בידי ארגון מעבידים, ישולם ישירות מהמעביד או ארגון המעבידים ליועץ הפנסיוני, ולא ישולם מתוך הסכומים המועברים לחסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או מתוך הסכומים הצבורים בחסכון כאמור;

 

 

 

(4)

המעביד או ארגון המעבידים אינו זכאי לטובת הנאה מאת היועץ הפנסיוני בקשר עם הייעוץ הפנסיוני, ולא קיבל מהיועץ הפנסיוני טובת הנאה כאמור;

 

 

 

(5)

ההסכם שבין היועץ הפנסיוני לבין המעביד כולל הוראה לפיה המעביד או ארגון המעבידים לא יתערבו בתוכן הייעוץ הפנסיוני שנותן היועץ לעובדים, ולא יחייבו את העובדים לקבל ייעוץ פנסיוני באמצעות אותו יועץ פנסיוני;

 

 

 

לענין זה, "יועץ פנסיוני" ו-"מעביד" – לרבות מי ששולט בו, או מי שנשלט בידי מי מהם.

 

 

(ב)

יועץ פנסיוני לא יהיה צד לביטוח הנעשה לקבוצת בני אדם שאינם עובדיו, ולא יתקשר לענין ביטוח כאמור.

גילוי נאות

21.

(א) 

בעל רישיון יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל הענינים המהותיים לייעוץ הפנסיוני או לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו, ולענין בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני בכלל זה -

 

 

 

(1)

יביא לידיעת לקוחותיו, בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו, בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה הממונה, את דבר היותו סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני, וכן את הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני;

 

 

 

(2)

יגלה ללקוח בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני תחילת השיווק הפנסיוני, וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו, את האמור בפסקה (1) ואת הזיקה שיש לו למוצרים פנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם מוצרים פנסיוניים; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין הפירוט שיינתן במסמך ובפרסום באתר האינטרנט לפי פסקה זו, של זיקה שהיא טובת הנאה כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה "זיקה", לרבות סוג טובת ההנאה היקפה ואופן חישובה.

 

 

(ב)

מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי הממונה ליתן הוראות בדבר ענינים אשר ייחשבו מהותיים לענין הסעיף הקטן האמור, וכן בדבר אופן הגילוי הנאות של ענינים מהותיים.

חובת סודיות

22.

בכפוף להוראות כל דין או להסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם שצויין באותו הסכם, ישמור בעל רישיון בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.

 

            סימן ג': פרסום אסור

איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ פנסיוני

23.

יועץ פנסיוני לא יפרסם בכלי התקשורת, בחוזר, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, אינטרנט או בכל אמצעי אחר, את דבר עיסוקו בייעוץ פנסיוני בנוגע למוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי מסוים זיקה אליהם.

הגבלת השימוש במילה ייעוץ

 

24.

(א)

 

סוכן פנסיוני לא ישתמש במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.

 

(ב)

לא ישתמש אדם, פרט ליועץ פנסיוני, בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלו, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, אלא בהיתר מאת הממונה.

 

סימן ד': אחריות בעל רישיון

אחריות בעל רישיון יחיד

25.

אין בעיסוק במסגרת תאגיד כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק זה על בעל רישיון יחיד הפועל בשם התאגיד.

איסור התניה על

אחריות בעל רישיון

26.

(א)

אין במתן הסכמת הלקוח, בין מראש ובין בדיעבד, בין בכתב ובין בעל-פה, בין ביחס לייעוץ פנסיוני מסוים, בין ביחס לשיווק פנסיוני מסוים  ובין ביחס לעסקה מסוימת כדי לפטור בעל רישיון מחובותיו לפי פרק זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.

 

 

(ב)

תניית פטור בהסכם, הפוטרת בעל רישיון מאחריות המוטלת עליו לפי חוק זה או לפי דין אחר, בענין אופן מילוי תפקידו, או המסייגת את אחריותו כאמור - בטלה.

 

סימן ה': הסכם ייעוץ פנסיוני

הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב

27.

(א)

יועץ פנסיוני יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת הייעוץ הפנסיוני (בחוק זה – הסכם ייעוץ פנסיוני).

 

(ב)

הסכם ייעוץ פנסיוני יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות, ובכלל זה את הנושאים האלה:

 

 

 

(1)

פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח;

 

 

 

(2)

הצרכים של הלקוח כאמור בסעיף 12;

 

 

 

(3)

שכר והחזר הוצאות שיחוייב בהם הלקוח, דרך חישובם ואופן גבייתם, בכפוף להוראות סעיף 28;

 

 

 

(4)

קביעה אם המדובר בייעוץ פנסיוני חד-פעמי או מתמשך, ולענין ייעוץ פנסיוני מתמשך – התקופה שבה יינתן הייעוץ הפנסיוני;

 

 

 

(5)

קביעה אם כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, יבצע היועץ הפנסיוני בעבור הלקוח עסקה;

 

 

 

(6)

קביעה כי הלקוח רשאי לבטל, בכל עת, את ההתקשרות עם היועץ הפנסיוני;

 

 

 

(7)

לענין הסכם למתן ייעוץ פנסיוני מתמשך וביצוע עסקה כחלק ממנו ובהמשך לו - ייפוי כוח המאפשר ליועץ הפנסיוני לקבל כל מידע לגבי הלקוח, הנוגע לייעוץ הפנסיוני ולעסקה כאמור, אשר מצוי בידי הגוף המוסדי שעמו בוצעה העסקה;

 

 

 

(8)

הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על היועץ הפנסיוני כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין.

 

 

(ג)

הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר מבנה הסכם ייעוץ פנסיוני, צורתו ודרכי מסירתו ללקוח, וכן בדבר נושאים נוספים שיש לכלול בהסכם כאמור, דרך כלל או לפי סוגים של הסכמים, וכן רשאי הוא ליתן הוראות בדבר סוגי הסכמים שבהם אין חובה לכלול נושא מהנושאים שבסעיף קטן (ב).

 

 

(ד)

נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני שהמדובר בייעוץ פנסיוני מתמשך, יעודכנו הפרטים לפי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם והעתק ממסמך העדכון יימסר ללקוח; לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, ייזום היועץ הפנסיוני את עדכון הפרטים.

שכר החזר הוצאות ותשלום עמלת הפצה ליועץ פנסיוני

28.

(א)

חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח בשל ייעוץ פנסיוני ושל עמלת הפצה שתחויב בהם חברה מנהלת, ייעשה בלא תלות בזהות הגוף המוסדי שהוא בעל זיקה למוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני, או בסוג המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני; שכר והחזר הוצאות כאמור לא ייחשבו כחלק מדמי הניהול או מהחזר ההוצאות שיחויב הלקוח לשלם לגוף המוסדי בשל עסקה לגבי אותו מוצר פנסיוני, ועמלת הפצה תיחשב כחלק מדמי הניהול ששילם הלקוח לחברה המנהלת.

 

 

(ב)

יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות מלקוח שכר והחזר הוצאות המחושבים כשיעור מהסכומים שמעביר הלקוח לחסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או כשיעור מהסכומים הצבורים בחסכון כאמור או לגבות עמלת הפצה מחברה מנהלת, אלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם לפי הוראות סעיף 27(ב)(4).

 

 

(ג)

יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות עמלת הפצה המחושבת כשיעור מדמי הניהול שגובה החברה המנהלת מהלקוח, או בסכום או בשיעור העולה על הקבוע לפי סעיף 32 לחוק הפיקוח על קופות הגמל.

 

 

(ד)

השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שיעורים וסכומים מרביים לשכר והחזר ההוצאות שיחוייב לקוח לשלם בקשר עם ייעוץ פנסיוני.

 

פרק ד': רישום ודיווח

רישום פעולות

29.

(א)

בעל רישיון ינהל רישומים של כל פעולת ייעוץ פנסיוני, פעולת שיווק פנסיוני או פעולה של ביצוע עסקה בעבור לקוח, וישמור את הרישומים כאמור לתקופה של שבע שנים.

 

 

(ב)

הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה, וכן בדבר אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח.

דיווח לממונה

 

 

30.

(א)

יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני חייבים לדווח מיד לממונה אם חדל להתקיים בהם תנאי מן התנאים למתן רישיון היועץ הפנסיוני או רישיון סוכן השיווק הפנסיוני, לפי הענין, או אם התקיים בהם תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל רישיון כאמור, להתלותו או להתנות בו תנאים.

 

 

(ב)

יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני ידווחו לממונה על כתובת מקום עיסוקם בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, ועל כל שינוי בה, בתוך 21 ימים מהמועד שבו החלו לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני באותה כתובת.

 

פרק ה': הפיקוח על בעל רישיון

פיקוח הממונה

31.

(א)

במילוי תפקידיו וחובותיו לפי חוק זה, יהיה בעל רישיון נתון לפיקוחו של  הממונה.

 

 

(ב)

(1)

הממונה רשאי, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) ולאחר התייעצות עם הוועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו של בעל רישיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין של עניניו של בעל הרישיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו; הוראות כאמור יכול שיינתנו בנוגע לכלל בעלי הרישיון או בנוגע לסוג מסוים של בעלי רישיון.

 

 

 

(2)

הרכב הוועדה  לענין סעיף קטן זה יהיה ההרכב האמור בסעיף 4(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, למעט המשפטן האמור בפסקה (1) של אותו סעיף והחבר האמור בפסקה    (3) של אותו סעיף, והמניין החוקי בישיבותיה, בדיונים לענין סעיף קטן זה, יהיה שלושת חברי הוועדה.

 

 

(ג)

הוראות סעיפים 50 עד 50ג, 60 עד 62, 63, 64, ו-97 לחוק הפיקוח על הביטוח, והוראות סעיף 102 לחוק האמור לענין החלטה לפי סעיף 62(א) לאותו חוק, יחולו לענין בעל רישיון, בשינויים המחויבים.

 

פרק ו': עיצום כספי וקנס אזרחי

עיצום כספי

32.

(א)

בסעיף זה, "הסכום הבסיסי" – סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

 

 

(1)

לגבי גוף מוסדי ולגבי תאגיד בנקאי – 150,000 שקלים חדשים;

 

 

 

(2)

לגבי תאגיד שאינו גוף מוסדי ושאינו תאגיד בנקאי - 75,000 שקלים חדשים;

 

 

 

(3)

לגבי יחיד שאינו בעל רישיון – 25,000 שקלים חדשים;

 

 

 

(4)

לגבי יחיד בעל רישיון - 12,500 שקלים חדשים.

 

 

(ב)

היה לממונה יסוד סביר להניח כי יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני לא מסר לממונה דיווח לפי סעיף 30(ב), או כי בעל רישיון או נושא משרה בו לא מילא אחר דרישה שניתנה לו בהתאם להוראות סעיף 50 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31(ג), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי, בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה.

 

 

(ג)

היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:

 

 

 

(1)

לא העביר ללקוח מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצתו, בניגוד להוראות סעיף 14;

 

 

 

(2)

פרסם את דבר עיסוקו במתן ייעוץ פנסיוני בנוגע למוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי מסוים זיקה אליהם, בניגוד להוראות סעיף 23;

 

 

 

(3)

לא ערך הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב עם לקוח קודם לתחילת מתן הייעוץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 27(א), לא כלל בהסכם כאמור את הפרטים המנויים בסעיף 27(ב)(1) עד     (8), לא ערך את ההסכם בהתאם להוראות שניתנו לפי סעיף 27(ג), או לא עדכן את פרטי הלקוח בניגוד להוראות סעיף 27(ד);

 

 

 

(4)

לא ניהל רישומים של פעולת ייעוץ פנסיוני, של פעולת שיווק פנסיוני או של ביצוע עסקה עבור לקוח, או לא שמר את הרישומים כאמור, בניגוד להוראות סעיף 29(א), או בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 29(ב).

 

 

(ד)

היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון, נושא משרה בו או מי שמועסק על ידו, הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 31(ב), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי.

עדכון עיצום כספי

33.

(א)

הממונה רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב- 1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת מדד חודש נובמבר 2005; כן רשאי הממונה לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

 

 

(ב)

הממונה יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום העיצום הכספי המעודכן.

קנס אזרחי

34.

(א)

היה לממונה יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 38, רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרה אחוזים מהקנס הקבוע לפי הסעיף האמור.

 

 

(ב)

הממונה ידווח ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לשישה חודשים, על קנסות אזרחיים שהוטלו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי פסקאות (10) ו- (12) של סעיף 38(ב); הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.

סכומים מופחתים

35.

(א)

הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מן העיצום הכספי או הקנס האזרחי הקבוע בפרק זה אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

 

 

(ב)

השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי הממונה להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מהעיצום או הקנס הקבוע בפרק זה, בשיעורים שיקבע.

החלת הוראות חוק הפיקוח על הביטוח

36.

על עיצום כספי וקנס אזרחי לפי פרק זה יחולו הוראות סעיפים 92ד עד 92יב לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים, ואולם הוראות סעיף 92ה(א) לחוק האמור לא יחולו לענין עיצום כספי לפי סעיף 32(ב).

 

פרק ז': עונשין

שיעור הקנס הבסיסי

37.

בפרק זה, "הקנס הבסיסי" – סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

 

(1)

לגבי יחיד בעל רישיון - הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4);

 

(2)

לגבי יחיד שאינו בעל רישיון – פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף
61(א)(4);

 

 

(3)

לגבי תאגיד שאינו גוף מוסדי ושאינו תאגיד בנקאי – פי שמונה

מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

 

 

(4)

לגבי גוף מוסדי ולגבי תאגיד בנקאי - פי ששה עשר מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

עונשין

38.

(א)

מי שעשה אחד מאלה, דינו מאסר שנה או הקנס הבסיסי –

 

 

 

(1)

לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון יועץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2, או לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון סוכן שיווק פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 3(2);

 

 

 

(2)

לא גילה ללקוח ענין שנקבע לפי פסקאות (1) או (2) של  סעיף 21(א) כי הוא מהותי לגבי בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני, או שגילה ענין כאמור שלא באופן כפי שנקבע באותן פסקאות, או לא גילה ללקוח ענין שהממונה קבע לפי הוראות סעיף 21(ב) כי הוא מהותי לייעוץ הפנסיוני, לשיווק הפנסיוני או לעסקה;

 

 

 

(3)

הפר את חובת הסודיות, בניגוד להוראות סעיף 22;

 

 

 

(4)

קבע את חישוב השכר והחזר ההוצאות שיחוייב בהם לקוח בשל ייעוץ פנסיוני, או את עמלת ההפצה שתחויב בהן חברה מנהלת, תוך תלות בזהות הגוף המוסדי או בסוג המוצר הפנסיוני, או גבה מהלקוח שכר והחזר הוצאות כחלק מדמי הניהול או החזר ההוצאות לגוף המוסדי, או גבה מחברה מנהלת עמלת הפצה שאינה חלק מדמי הניהול, הכל בניגוד להוראות סעיף 28(א);

 

 

 

(5)

גבה שכר והחזר הוצאות מלקוח המחושבים כשיעור מהסכומים המועברים או הצבורים בחסכון באמצעות המוצר הפנסיוני, או עמלת הפצה מחברה מנהלת, שלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם ייעוץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 28(ב);

 

 

 

(6)

גבה עמלת הפצה המחושבת כשיעור מדמי הניהול שגובה חברה מנהלת, בניגוד להוראות סעיף 28 (ג);

 

 

 

(7)

לא הודיע ללקוח על טובת הנאה שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח, בתקופה שבה היה עליו לעשות כן, בניגוד להוראות סעיף 49(ב).

 

 

(ב)

מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מן הקנס הבסיסי:

 

 

 

(1)

עסק בייעוץ פנסיוני מבלי שהיה בידו רישיון יועץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2(א), או עסק בייעוץ פנסיוני בעת שרשיונו הותלה, בניגוד להוראות סעיף 10(ה);

 

 

 

(2)

עסק בשיווק פנסיוני, ואינו אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 3, או עסק בשיווק פנסיוני שלא בהתאם לתנאים המפורטים באותן פסקאות;

 

 

 

(3)

עסק בייעוץ פנסיוני לגבי מוצר פנסיוני שלגוף מוסדי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה ביועץ או במעסיקו, יש זיקה אליו, בניגוד להוראות סעיף 11(ד);

 

 

 

(4)

עסק בייעוץ פנסיוני כתאגיד בנקאי או בשמו שלא במבנה כאמור בסעיף 11(ה);

 

 

 

(5)

שלט, כתאגיד בנקאי, ביועץ פנסיוני, או היה בעל ענין בו, בניגוד להוראות סעיף 11(ו);

 

 

 

(6)

התקשר, כתאגיד בנקאי או בשמו, עם נציבות עובדים שאינה ארגון עובדים, לענין מתן ייעוץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 11(ז);

 

 

 

(7)

ביצע עסקה עבור לקוח שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו, או ביצע עסקה כאמור שביצועה כרוך בפעולות מתמשכות בחסכון באמצעות המוצר הפנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 13;

 

 

 

(8)

לא הודיע ללקוח על קיום ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח, או ביצע פעולה שיש בה ניגוד ענינים, בניגוד להוראות סעיף 17(א);

 

 

 

(9)

התקשר בהסכם חריג עם גוף מוסדי, בלי שקיבל אישור לכך, בניגוד להוראות סעיף 18 או בניגוד להוראות סעיף 52(א)(2);

 

 

 

(10)

קיבל טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה עבור לקוח, בניגוד להוראות סעיף 19(א)ו-(ב);

 

 

 

(11)

נתן טובת הנאה לעובד של יועץ פנסיוני, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, שנקבעה בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ פנסיוני או בהתחשב בזהות גוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 19(ג);

 

 

 

(12)

נתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, בניגוד להוראות סעיף 19(ד);

 

 

 

(13)

התקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים או מיוצג על ידו, בניגוד להוראות סעיף20(א);

 

 

 

(14)

כיועץ פנסיוני היה צד לביטוח הנעשה לקבוצת בני אדם שאינם עובדיו, או התקשר לענין ביטוח כאמור, בניגוד להוראות סעיף 20(ב);

 

 

 

 (15)

השתמש בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלו, בשם שבו מנהל סוכן פנסיוני את עסקיו או בפרסום מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 24(א), או השתמש בצירוף המילים "ייעוץ ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלו, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 24(ב);

 

 

 

 (16)

גבה מלקוח שכר והחזר הוצאות בקשר עם ייעוץ פנסיוני או גבה עמלת הפצה בשיעורים או בסכומים שהם מעבר לשיעורים או לסכומים שקבע השר לפי הוראות סעיף 28(ד) או מעבר לשיעורים או לסכומים הקבועים בסעיף 28(ג);

 

 

 

(17)

לא דיווח לממונה באופן מיידי כי חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן רישיון יועץ פנסיוני או למתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני, או כי התקיים בו תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל רישיון כאמור, להתלותו או להתנות בו תנאים, בניגוד להוראות סעיף 30(א);

 

 

 

(18)

לא הודיע ללקוח או לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 92יא לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 36.

עבירה כדי להטעות או לרמות

39.

מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 38 כדי לרמות או להטעות לקוח, דינו - מאסר חמש שנים או קנס  בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע לאותה עבירה.

קנס בעבירה נמשכת

40.

בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה, נוסף לכל עונש אחר, קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל בשל אותה עבירה.

חובת פיקוח

41.

(א)

נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 38 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – הקנס הקבוע לאותה עבירה אילו הוטל על יחיד.

 

 

(ב)

נעברה עבירה לפי סעיף 38 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

 

 

(ג)

בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

 

פרק ח': הוראות שונות

אגרות

42.

(א)

השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות כמפורט להלן, וכן הוראות לענין אגרות כאמור, לרבות המועדים לתשלומן:

 

 

 

(1)

אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון יועץ פנסיוני או לרישיון
סוכן שיווק פנסיוני;

 

 

 

(2)

אגרה שנתית ליועץ פנסיוני ולסוכן שיווק פנסיוני.

 

 

(ב)

בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית ואגרה מוגדלת, שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות (בסעיף זה – תוספת לאגרה).

 

 

(ג)

על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה)[20].

 

 

(ד)

לא שילם יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני אגרה שהיה עליו לשלם לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן, יותלה רשיונו החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר לו הממונה, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה; יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני שרשיונו הותלה, יודיע על כך מיד ללקוחותיו.

 

 

(ה)

חידוש רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני שפקע, שבוטל או שהותלה, יותנה בתשלום חובותיו של בעל הרישיון כאמור בשל אגרות ותוספות לאגרות שלא שולמו על ידו.

פרסום הוראות הממונה

43.

(א)

הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה, למעט הוראות לפי סעיף21(ב), אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה, יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי, ועל מועד תחילתן.

 

 

(ב)

הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי, וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

ביצוע ותקנות

44.

השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

תיקון פקודת מס הכנסה

[מס' 149]

45.

בפקודת מס הכנסה, אחרי סעיף 47ב יבוא:

 

"שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני  כתשלומים לקופת גמל

47ג.

(א)

שר האוצר רשאי לקבוע תנאים שבהתקיימם יראו, לענין סעיפים 3(ה3), 17(5א), 45א, ו-47, שכר והחזר הוצאות ששולמו ליועץ פנסיוני, כתשלומים ששולמו לקופת גמל; קבע שר האוצר כאמור, יחולו התנאים, התקרות, והמגבלות הקבועים בסעיפים האמורים, בשינויים המחויבים, על שכר והחזר הוצאות ששולמו כאמור.

 

 

 

 

(ב)

בסעיף  זה, "יועץ פנסיוני" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005."

תיקון חוק בתי משפט לענינים מינהליים

[מס' 16]

46.

בחוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000[21], בתוספת הראשונה, בפרט (21), אחרי פסקה (1) יבוא:         

 

"(2)

החלטה של הממונה לפי סעיפים 5, 6, 9(א) ו-(ג), ו-10(א) ו-(ד) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005."

 

פרק ט': תחילה, הוראות מעבר והוראות שעה

תחילה

 

47.

תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 49(א) ו- 50(א), ששה חודשים מיום פרסומו (בפרק זה – יום התחילה), ולענין מבטח, לרבות חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה, ומי שמועסק על ידו – שנה מיום פרסומו.

הוראת מעבר לענין עיסוק בייעוץ השקעות

48.

מי שערב יום פרסומו של חוק זה (בפרק זה - יום הפרסום) היה בידו רישיון לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וכן תאגיד בנקאי שעסק בייעוץ השקעות לפי החוק האמור, רשאים, על אף הוראות כל דין, להמשיך ולעסוק בייעוץ השקעות לגבי סוגי המוצר הפנסיוני המנויים בפסקאות (2) ו- (3) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", אף אם אין בידם רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק זה, במשך שלוש שנים וחצי מיום התחילה, ולענין עיסוקם כאמור יחולו הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום הפרסום.

הוראות מעבר לענין עיסוק ביעוץ פנסיוני

49.

(א)

על אף הוראות סעיף 5(א), יחיד שערב יום  הפרסום היה בידו רישיון לעסוק בייעוץ השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 5(א)(4) לצורך קבלת רישיון יועץ פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים המנויים בפסקאות (2), (3) או (7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 5(א)(5).

 

 

(ב)

מי שהיה ערב יום הפרסום סוכן ביטוח בענף ביטוח חיים לפי הוראות חוק הפיקוח על הביטוח, ושבתוך שלוש שנים מיום התחילה קיבל רישיון יועץ פנסיוני לפי סעיף 5 לאחר שהודיע לממונה כי הוא מתחייב שלא לעסוק בשיווק פנסיוני או בתיווך בביטוח כמשמעותו בסעיף 24 לחוק הפיקוח על הביטוח לאחר קבלת הרישיון כאמור, יחולו לגביו הוראות סעיף 19(ב) רק בתום שנה מיום קבלת הרישיון; במהלך תקופת השנה האמורה יודיע מי שקיבל רישיון כאמור ללקוח, לפני תחילת מתן ייעוץ פנסיוני, על כל טובת הנאה שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח שנעשה בתקופה שבה שימש כסוכן ביטוח; הממונה רשאי ליתן הוראות בדרך אופן עריכת ההודעה כאמור.

הוראות מעבר  לענין עיסוק בשיווק פנסיוני

50.

(א)

(1)

מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח או על ידי גוף שניהל כדין קופה כאמור, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור, במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום, היה בשיווק פנסיוני בישראל של קופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח, יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בשיווק פנסיוני כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 6(א)(5).

 

 

 

(2)

מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי מבטח, ועיקר עיסוקו במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני המועד האמור, היה בשיווק פנסיוני בישראל של סוג מוצר פנסיוני המנוי בפסקאות (4) עד (6) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בשיווק פנסיוני כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 6(א)(5).

 

 

 

(3)

מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל שאינה קופת גמל לקיצבה ואינה קופת ביטוח או על ידי מי שניהל כדין קופת גמל כאמור, ועיקר עיסוקו במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום היה עיסוק כדין בייעוץ השקעות לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות לגבי המוצרים הפנסיוניים שבפסקאות (2), (3), ו-(7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", יהיה פטור בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רשיון שיווק פנסיוני, משאלות שכל עניינן המוצרים הפנסיונים שלגביהם עסק בייעוץ כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי הוראות סעיף 6(א)(5);

 

 

(ב)

מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל שאינה קופת גמל לקיצבה ואינה קופת ביטוח או על ידי מי שניהל כדין קופת גמל כאמור, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור, במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום, היה בקבלת הוראות מאחרים לביצוע עסקאות בעבורם לגבי סוג מוצר פנסיוני המנוי בפסקאות (2), (3) או (7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" ולגבי מי שהיה מועסק כאמור אצל חברה מנהלת שאושרה פחות משלוש שנים לפני יום הפרסום עיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור במשך שנה רצופה שבתכוף לפני יום הפרסום, רשאי, על אף הוראות סעיף 13 וכל עוד אינו רשאי לעסוק בשיווק פנסיוני לפי הוראות סעיף 3(1) או (2), להמשיך ולעסוק, במסגרת העסקתו כאמור, באותן פעולות, למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.

 

 

(ג)

על אף הוראות סעיף 3(3), גוף מוסדי שערב יום הפרסום שלט בתאגיד בנקאי או נשלט בידי מי ששלט בתאגיד בנקאי, רשאי לעסוק בשיווק פנסיוני בהתאם להוראות אותו סעיף, למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.

הוראת מעבר לענין שימוש במילים ייעוץ ופנסיוני

51.

על אף הוראות סעיף 24(ב), מי שערב יום התחילה השתמש בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלו, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, רשאי להמשיך ולעשות שימוש כאמור אלא אם כן עיסוקו בייעוץ פנסיוני לפי חוק זה ואין בידו רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק זה.

הוראות שעה 

52.

(א)

בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) התקשרות בהסכם חריג בין יועץ פנסיוני לגוף מוסדי טעונה, בנוסף לאישור לפי סעיף 18(א), גם אישור הממונה על הגבלים עסקיים.

 

 

(ב)

על אף האמור בסעיף 5(ד) ובסעיף 11(א), הממונה רשאי לתת רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא תאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים -

 

 

 

(1)

השולט או המחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה במשווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות שהוא מנהל קרן כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, (בסעיף זה – מנהל קרן) בתקופה שבה מותר לתאגיד הבנקאי לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בגוף כאמור על פי כל דין;

 

 

 

(2)

המחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי או סוכן פנסיוני, שהוא חברה מנהלת, בתקופה שבה מותר לתאגיד הבנקאי להחזיק אמצעי שליטה בגוף כאמור על פי כל דין.

 

 

(ג)

(1)

רשיון ייעוץ פנסיוני של תאגיד בנקאי יראו אותו כמוגבל בכך שהוא אוסר על תאגיד הבנקאי לתת ייעוץ פנסיוני ביחס למוצר פנסיוני הכלול בסוגי המוצר הפנסיוני בפסקאות (4) עד (6) ו-(8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" -

 

 

 

 

(א)

בתאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים – עד למועד שבו התקיימו בו לראשונה במשך חמש שנים רצופות כל התנאים שבסעיף 11(א)(1) עד (4);

 

 

 

 

(ב)

בתאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים - עד למועד שבו התקיימו בו לראשונה כל התנאים שבסעיף 11(א)(1) עד (4), אך לא לפני י"ד בטבת התש"ע (31 בדצמבר 2009).

 

 

 

(2)

בתקופת שבה רואים רשיון יועץ פנסיוני של תאגיד בנקאי כמוגבל, יחולו הוראות אלה:

 

 

 

 

(א)

בעל הרשיון יודיע ללקוח, לפני תחילת מתן ייעוץ פנסיוני, כי הוא אינו רשאי לתת ייעוץ פנסיוני בסוגי מוצרים שנאסר עליו לייעץ בהם; הממונה רשאי לתת הוראות בדבר אופן עריכת ההודעה כאמור;

 

 

 

 

(ב)

בעת בחירת סוג המוצר המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני, לרבות אלו שלגביהם אסור לו לעסוק בייעוץ פנסיוני;

 

 

 

 

(ג)

בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף המוסדי המתאים ביותר ללקוח,  תהיה מתוך המוצרים הפנסיוניים שלגביהם מותר לו לעסוק בייעוץ פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני האמור הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח.

 

 

 

 

                      אריאל שרון                                                         בנימין נתניהו

                    ראש הממשלה                                                         שר האוצר

 

 

 

  משה קצב                                                  ראובן ריבלין        

נשיא המדינה                                             יושב ראש הכנסת* התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ה (25 ביולי 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

    הממשלה – 175, מיום ט"ז באייר התשס"ה (25 במאי 2005), עמ' 804.

 

[1]ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

[2]ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

[3]ס"ח התשנ"ה, עמ' 416.

[4]ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

[5]ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

[6]ס"ח התשס"ה, עמ' 889.

[7]ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.

[8]ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

[9]ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

[10]ס"ח התשל"ח, עמ' 108.

[11]דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; התשס"ה, עמ' 910.

[12]ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

[13]דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

[14]ס"ח התשנ"א, עמ' 38.

[15]ס"ח התש"ס, עמ' 293.

[16]ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

[17]דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34,  עמ' 639.

[18]דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 28, עמ' 549.

[19]ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

[20]חוקי א"י כרך ב', עמ' (ע) 1374 (א) 1399.

[21]ס"ח התש"ס, עמ' 190.

חוק הייעוץ

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל