נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העיניינים בשוק ההון הישראלי 2005


חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 [אין תיקונים] חקיקה@מעודכנת חקיקה חוק חוק@ראשי חוק

חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 2024 (10/8/05), עמ\' 830.
*התקבל בכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"ה (25 ביולי 2005); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה -
175, מיום כ"ז באייר התשס"ה (25 במאי 2005), עמ\' 572.
תיקון טעות תשס"ו [ס"ח
2035 (22/11/05), עמ\' 18]. התקבל בכנסת ביום ה\' בחשון התשס"ו (7 בנובמבר 2005).
תיקון טעות תשס"ו [ס"ח
2054 (12/3/06), עמ\' 289]. התקבל בכנסת ביום כ"ד בשבט התשס"ו (22 בפברואר 2006).


תיקונים:',document.all||document.layers?event:null)" onclick="return false;" href="http://www.forsure.org/#">1


פרק א': מטרת החוק


 1. מטרה

חוק זה בא לתקן חוקים שונים, במטרה להביא לביסוס מבנה תחרותי בשוק ההון בישראל, לשיפור יעילותו ודרבי פעולתו ולהגברת רווחת הציבור, וזאת בעיקר באמצעות צמצום הריכוזיות ומזעור ניגודי הענינים אצל הגופים הפועלים בו, והרחבת הפיקוח והבקרה על גופים אלה ועל השולטים והמחזיקים בהם.


פרק ב': בנקאות


 2. תיקון חוק הבנקאות (רישוי) - מס' 14

בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 2, (בפרק זה - חוק הבנקאות (רישוי)) -

1) בסעיף 1 -

(א) בהגדרה "התחייבות חיתומית", במקום "כהגדרתה בסעיף 1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995" יבוא "כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 3";

(ב) אחרי ההגדרה "התחייבות חיתומית" יבוא:

""חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 4;

"חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 5;

"ייעוץ השקעות" ו"שיווק השקעות" - בהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

"ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני" - כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

"מבטח" ו"סוכן ביטוח" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 6;";

(ג) בהגדרה "ניהול תיקי השקעות", המילים "ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995" - יימחקו;

(ד) במקום ההגדרות "קופת גמל" ו"קופת גמל לקיצבה" יבוא:

""קופת גמל" ו"חברה מנהלת" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 7;";

(ה) אחרי ההגדרה "קרוב" יבוא:

""קרן להשקעות משותפות בנאמנות" - קרן כהגדרתה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 8;";

(2) בסעיף 10 -

(א) בפסקה (7), במקום הסיפה המתחילה במילים "אך למעט" יבוא "ובלבד שלא ינהל במסגרת עיסוקו כאמור מפעל עסקי, ולמעט מתן התחייבות חיתומית, ניהול קופת גמל, ניהול קרן להשקעות משותפות בנאמנות וניהול תיקי השקעות;;

(ב) אחרי פסקה (11) יבוא:

"(11א) ייעוץ פנסיוני, וכן ביצוע עסקה בעבור לקוח, כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, בכפוף להוראות סעיפים 11 ו-52(ב) ו-(ג) לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(11ב) ייעוץ השקעות, בכפוף להוראות סעיף 9(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

11ג) שיווק השקעות בהתאם להוראות סעיף 9(ג1) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

11ד) ניהול מערכת החשבונות של קופות גמל בעבור החברה המנהלת, לרבות ניהול חשבונות העמיתים בעבור הקופה, עריכת המידע הנמסר לעמית ומסירתו לו;;

(3) בסעיף 11 -

(א) בסעיף קטן (א), פסקאות משנה (3) ו-(3ג) - יימחקו;

(ב) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד שהוא אחד מאלה:

(1) תאגיד עזר, ובלבד שהבנק שולט בו לבדו ונתקבל לכך אישור מאת המפקח, מראש ובכתב, המאשר בין השאר את תחומי עיסוקו של תאגיד העזר; ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט בתאגיד העזר יחד עם אחרים;

(2) תאגיד שהוא סוכן ביטוח (בפסקה זו - סוכן ביטוח) ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א) כל עיסוקו של סוכן הביטוח הוא בביטוח חיים ללווים או בביטוח דירות מגורים, הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של הבנק או של תאגיד בנקאי אחר השולט בבנק או הנשלט בידיו;

(ב) הבנק שולט בסוכן הביטוח לבדו;

(ג) הבנק מחזיק לבדו בכל אמצעי השליטה בסוכן הביטוח;

ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט לבדו בסוכן ביטוח גם אם הוא עוסק בביטוחים כאמור בפסקת משנה (א) הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של תאגיד בנקאי שאינו כאמור באותה פסקת משנה, וכן גם אם לא מתקיים לגבי הבנק התנאי האמור בפסקת משנה (ג), ובלבד שהמפקח שוכנע כי אין במתן ההיתר כדי לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת ריכוזיות בתחום הבנקאות בכלל, ובתחום הביטוחים כאמור בפסקת משנה (א), בפרט;לענין פסקה זו, "הלוואה לדיור" - הלוואה שלא למטרה עסקית המובטחת בשעבוד של זכות בדירת מגורים או של זכות לגבי דירת מגורים.;

(4) אחרי סעיף 12 יבוא:

"12א. הוראות מיוחדות

הוראות מיוחדות לבנק ולבנק חוץ מסוימים על אף הוראות סעיפים 10 עד 12 -

(1) בנק ובנק חוץ שהוראות פרק ג'2 אינן חלות לגביהם, לפי סעיף 27ט, רשאים לשלוט ולהיות בעלי ענין גם בחברה מנהלת ובמנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

(2) בנק ובנק חוץ כאמור בפסקה (1) שאינם רשאים, לפי הוראות סעיפים 10 או 12, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בייעוץ השקעות, רשאים לעסוק גם בעיסוקים אלה:

(א) שיווק פנסיוני, וכן ביצוע עסקה בעבור לקוח, כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כחלק מהשיווק הפנסיוני ובהמשך לו, ובלבד שמתקיים בבנק או בבנק החוץ, לפי הענין, התנאי האמור בסעיף 1)3) לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(ב) שיווק השקעות.;

(5) בסעיף 15 -

(א) בפסקה (2), במקום "11(ב)" יבוא "11(ב)(1)";

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(2א) תאגיד שהוא סוכן ביטוח, ובלבד שנתקיימו הוראות סעיף 11(ב)(2);";

(6) בסעיף 2)17), במקום " 11(ב)" יבוא "11(ב)(1)";

(7) בסעיף 22, במקום הסיפה המתחילה במילים "קבלה פרמיות ביטוח" יבוא "קבלת כספים בידי מבטח, ובידי חברה מנהלת לקופת גמל שבניהולה";

(8) בסעיף 27א, בהגדרה "משקיע מוסדי" -

(א) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) חברה מנהלת - לגבי כל קופות הגמל שבניהולה;;

(ב) בפסקה (2), המילים "כמשמעותו בחוק" ו"התשכ"א-1961" - יימחקו;

(9) אחרי סעיף 27ד יבוא:


"פרק ג'2: שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת, במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות ובתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות"

27ה. החזקת אמצעי שליטה בידי תאגיד בנקאי

(א) על אף האמור בחוק זה -

(1) לא יחזיק תאגיד בנקאי באמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות.

(2) לא יחזיק תאגיד בנקאי יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט בחברה מנהלת או השולט במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, או בתאגיד המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה או במנהל קרן כאמור.

(ב) על אף האמור בחוק זה -

(1) לא ישלוט תאגיד בנקאי ולא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות הכוללים נכסי קרן להשקעות משותפות בנאמנות, נכסי קופת גמל או נכסי מבטח הנזקפים לזכות מבוטחיו.

(2) לא יחזיק תאגיד בנקאי יותר מעשרים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט בתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות כאמור בפסקה (1) או בתאגיד המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו כאמור

27ו. אחזקת אמצעי שליטה בידי השולט בתאגיד בנקאי

(א) השולט בתאגיד בנקאי לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות , ולא יחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט באחד מאלה או המחזיק בו יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה.

(ב) השולט בתאגיד בנקאי לא יחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו בניהול תיקי השקעות כאמור בסעיף 27ה(ב) ולא יחזיק יותר מעשרים אחוזים בתאגיד השולט בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות כאמור או המחזיק בתאגיד שעיסוקו כאמור יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה.

27ז. שעבוד כהחזקה

הוראות סעיפים 27ה ו-27ו יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ובלבד שיחולו על התאגיד הבנקאי הוראות סעיף 26; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, ומהוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005

27ח. מכירת אמצעי שליטה

על תאגיד בנקאי ועל מי ששולט בו, השולטים או המחזיקים אמצעי שליטה בניגוד להוראות פרק זה, יחולו הוראות סעיף 27 בשינויים המחויבים.

27ט. אי תחולה על בנק ובנק חוץ מסוימים

הוראות פרק זה לא יחולו על בנק, על בנק חוץ ועל השולט באחד מהם, אם מספר לקוחותיו בסניפיו שבישראל, שמתקיים בהם אחד מאלה, אינו עולה על 1,000 -

(1) סך נכסי הלקוח המוחזקים בבנק או בבנק החוץ, לפי הענין, אינו עולה על 5 מיליון שקלים חדשים;

(2) סך התחייבויות הלקוח כלפי הבנק או בנק החוץ, לפי הענין, אינו עולה על 5 מיליון שקלים חדשים.;

(10) בסעיף 34א(א)-

(א) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) בעל ההיתר הפר הוראה מהוראות סעיף 127;";

(ב) בפסקה (3), בסופה יבוא "או שהוא הוכרז פסול דין";

(11) האמור בסעיף 47ג יהיה סעיף קטן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בסעיף 20א(א), תאגיד בנקאי יהיה רשאי לשלוט יחד עם אחרים בתאגיד בנקאי אחר, אם התקיימו כל אלה:

(1) התאגיד הבנקאי רכש את השליטה ואת אמצעי השליטה מתאגיד בנקאי (בסעיף זה - התאגיד הבנקאי המוכר);

(2) התאגיד הבנקאי המוכר שלט ערב תחילתו של תיקון מס' 13 יחד עם אחרים בתאגיד הבנקאי האחר;

(3) התאגיד הבנקאי המוכר התחייב לפני תחילתו של תיקון מס' 13 כלפי אחרים כי בעת מכירת השליטה ואמצעי השליטה בתאגיד הבנקאי האחר, הרוכש ישלוט בו יחד עם אותם אחרים.;

(12) אחרי סעיף 47ה יבוא:

"47ו. קופות גמל מיוחדות על אף האמור בסעיפים 11 ,10 ו-27ה -

(1) בנק רשאי לשלוט ולהיות בעל ענין בחברה מנהלת של קופת גמל מרכזית לפיצויים אשר העמית היחיד בה הוא הבנק ולעסוק בניהולה;

(2) בנק רשאי לעסוק בניהול קופת גמל אשר כל עמיתיה הם עובדי הבנק או עובדי תאגיד שבשליטתו ואשר ביום כ"ד בסיון התשס"ה (1 ביולי 2005) לא היו עמיתים חדשים יכולים להצטרף אליה על פי תקנונה.;

(13) בסעיף 49(ב), אחרי "27ג" יבוא "27ה, 27י";

(14) אחרי סעיף 50א יבוא:

"50ב. קנס אזרחי

(א) היה למפקח יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל המהווה הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 10 עד 14 ,12 עד 19 ,18(א) או (ב), 20א(א), 23 ,23א(א), 24(א) או (ב), 24א(א), 24ב, 28(א) או (ב) או 31(א), רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור מחצית הקנס הקבוע בסעיף 49(ב).

(ב) המפקח אינו רשאי להטיל קנס אזרחי הנמוך מן הקנס האזרחי הקבוע בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ג).

(ג) הנגיד, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל קנס אזרחי הנמוך מהקנס האזרחי הקבוע בסעיף קטן (א), בשיעורים שיקבע.

(ד) הקנס האזרחי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום הדרישה לתשלומו, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

(ה) תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל ההפרה.

(ו) הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי חוק זה, לא יחויב בשלה בתשלום קנס אזרחי, ואם שילם - יוחזר לו הסכום ששילם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961 9, מיום תשלומו עד יום החזרתו.

(ז) על קנס אזרחי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 14י עד 14טו לפקודת הבנקאות, 1941, בשינויים המחויבים, ובשינוי זה: לענין סעיף 14י יקראו את ההגדרה "הפרה חוזרת" כך:

""הפרה חוזרת" - הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיף קטן (א), בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר קנס אזרחי או שבשלה הורשע.


 3. חוק הבנקאות (רישוי) - הוראות מעבר

(א) בסעיף זה -

"יום התחילה" - יום פרסומו של חוק זה;

"נתח שוק", של תאגיד בנקאי לענין קרנות משותפות בנאמנות - סך כל נתח השוק של מנהלי הקרנות שבשליטת התאגיד הבנקאי, ולענין תאגיד בנקאי ששולט במנהל קרן יחד עם אחרים, ייוחס כל נתח השוק של מנהל הקרן לתאגיד הבנקאי;

לענין זה, "נתח שוק של מנהל קרן" - כהגדרתו בסעיף 23א לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, כנוסחו בסעיף 6)10) לחוק זה;

"נתח שוק", של תאגיד בנקאי לענין קופות גמל - סך כל נתח השוק של חברות מנהלות שבשליטת התאגיד הבנקאי, ולענין תאגיד בנקאי ששולט בחברות מנהלות יחד עם אחרים ייוחס כל נתח השוק של החברה המנהלת לתאגיד הבנקאי; לענין זה, "קופת גמל" - למעט קופת גמל לקצבה וקופת גמל שהיא קופת ביטוח, ו"נתח שוק של חברה מנהלת" - שיעור השווי הנקי של נכסי קופות הגמל המנוהלות על ידי אותה חברה מהשווי הנקי של כלל נכסי קופות הגמל המנוהלות בידי כל החברות המנהלות בישראל, כפי שחושב בהתאם לכללים שקבע הממונה, כהגדרתם של כל אלה בחוק הפיקוח של שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005.

(ב) תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק כדין אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראת סעיף 27ה(א)(ו) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 9)2) לחוק זה, יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק כאמור עד המועד בו נתח השוק שלו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט), ובלבד שנתחי השוק המרביים שלו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל יהיו כמפורט בסעיף קטן (ט) ובתנאיו.

(ג) תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, ושליטה כאמור היא בניגוד להוראות סעיף 11(א) לחוק בנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 3)2) לחוק זה, רשאי להמשיך ולשלוט באמור עד המועד שבו נתח השוק שלו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט), ובלבד שמתקיים לגביו כל האמור בסעיף קטן (ט) לענין נתח השוק המרבי.

(ד) תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין או החזיק כדין יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט או המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, ושליטתו והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראות סעיפים 11(א) ו-27ה(א)(2) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחם בסעיף 3)2) ו-(9) לחוק זה, יהיה רשאי להמשיך לשלוט או להחזיק כאמור עד המועד שבו נתח השוק של התאגיד הבנקאי לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% בקבוע בסעיף קטן (ט).

(ה) (1) שולט בתאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק בדין יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות שלא באמצעות התאגיד הבנקאי הנשלט, או שהחזיק כדין יותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בתאגיד אחר השולט בחברה מנהלת או במנהל קרן כאמור או בתאגיד המחזיק באחד מאלה יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, והחזקותיו כאמור הינן בניגוד להוראות סעיף 127(א) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 9)2) לחוק זה, יהיה רשאי להמשיך ולהחזיקם עד המועד שבו נתח השוק של התאגיד הבנקאי הנשלט על ידיו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט).

(2) שולט בתאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה החזיק כדין יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה מנהלת או במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות באמצעות התאגיד הבנקאי הנשלט, ולאחר יום התחילה קיבל את אמצעי השליטה כאמור להחזקתו שלא באמצעות התאגיד הנשלט, והחזקותיו כאמור הן בניגוד להוראות סעיף 27ו(א) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 9)2) לחוק זה, יהיה רשאי להמשיך ולהחזיקם בתנאים אלה:

(א) במועד שבו נתח השוק של התאגיד הבנקאי הנשלט על ידיו לענין קרנות משותפות בנאמנות ולענין קופות גמל, לפי הענין, חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט), יעמוד השולט בהוראות סעיף 27ו(א) האמור;

(ב) בתום מחצית התקופה שמיום התחילה ועד המועד האמור בסעיף קטן (א), לא יחזיק השולט יותר ממחצית אמצעי השליטה אשר קיבל להחזקתו כאמור.

(ו) תאגיד בנקאי אשר ערב יום התחילה שלט כדין או החזיק כדין, יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות או אשר ערב יום התחילה החזיק כדין יותר מעשרים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט או מחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות, ושליטה או החזקה כאמור היא בניגוד להוראות סעיף 27ה(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 9)2) לחוק זה, רשאי להמשיך לשלוט ולהחזיק כאמור, עד המועד שבו נתח השוק שלו לענין קופות גמל חייב להיות 0% כקבוע בסעיף קטן (ט).

(ז) שולט בתאגיד בנקאי המחזיק כדין, ערב יום התחילה, יותר מחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות או המחזיק כדין, ערב יום התחילה, יותר מעשרים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד השולט או המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו ניהול תיקי השקעות, והחזקת אמצעי השליטה כאמור היא בניגוד להוראות סעיף 127(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), כנוסחו בסעיף 9)2) לחוק זה, רשאי להמשיך ולהחזיקם עד המועד האמור בסעיף קטן (ו) לענין התאגיד הבנקאי שבו הוא שולט.

(ח) (1) נקבע בתקנון קופות גמל כי תאגיד בנקאי השולט בחברה מנהלת מתחייב לשלם סכומים מסוימים לעמיתי הקופה המנוהלת על ידה או ערב לתשלומם (בסעיף זה - הערבות), לא תידרש הסכמת העמית להחלפת הערבות או המחאתה בשל העברת השליטה בחברה המנהלת או העברת ניהול הקופה לחברה מנהלת אחרת במסגרת הנדרש מתאגיד בנקאי לפי סעיף 2 ולפי סעיף זה, ובלבד שהתקבלה בטוחה דומה מבנק או ממבטח בנוסח שאושר בידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר או מגורם אחר שאושר על ידו לענין זה.

(2) לא תידרש הסכמת העמיתים לפיצול או למיזוג של חברה מנהלת לפי הוראות סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ככל שהיא נדרשת על פי כל דין, הנעשים במסגרת הנדרש מתאגיד בנקאי לפי סעיף 2 ולפי סעיף זה, ויחולו לענין זה הוראות סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, לענין העברת ניהול קופת גמל לחברה מנהלת אחרת, בשינויים המחויבים.

(ט) לענין הוראות סעיף זה, נתחי השוק המרביים הם:


נתחי השוק לתאגיד בנקאי אשר
ההון העצמי שלו ושל תאגידים
התקופה מיום פרסום בנקאים אחרים השולטים בו
חוק זה עד לתקופה ונשלטים על ידיו עולה על נתחי השוק לתאגיד
כאמור להלן 10 מיליארד שקלים חדשים בנקאי אחר

קרנות משותפות קרנות משותפות
קופות גמל בנאמנות קופות גמל בנאמנות

תום שנתיים 18% 25% 18% 25%
תום שלוש שנים 0% %12.5 10% %12.5
תום ארבע שנים 0% 6% 6%
תום שש שנים 0% 6%
תום שמונה שנים 0% 4. תיקון פקודת הבנקאות - מס' 23

בפקודת הבנקאות, 1941 10 -

(1) בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) המפקח רשאי, לצורך הפיקוח כאמור בסעיף קטן (א), לאחר התייעצות עם הוועדה ובאישור הנגיד, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של תאגיד בנקאי, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידיו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו, וכדי למנוע פגיעה ביכולתו לקיים את התחייבויותיו (בפקודה זו - הוראות ניהול בנקאי תקין); הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל התאגידים הבנקאיים או לסוג מסוים מהם.

(ג2) (1) הוראות ניהול בנקאי תקין אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.

(2) הוראות ניהול בנקאי תקין וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של בנק ישראל, ורשאי הנגיד לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.;

(2) בסעיף 8ד -

(א) סעיף קטן (ה) - בטל;

(ב) בסעיף קטן (ו), במקום הרישה עד המילים "ודבר המינוי" יבוא "דבר המינוי" ובמקום "לא יפורסמו" יבוא "לא יפורסם";

(3) לפני סעיף 15 יבוא:

"14ח. עיצום כספי

היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון שקלים חדשים:

(1) הפר הוראה מהוראות ניהול בנקאי תקין;

(2) הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד בצו לפי סעיף 13(א)(ב);

(3) הפר הוראה מהוראות שקבע הנגיד לפי סעיף 3וב(ג).

14ט. עיצום כספי מופחת

(א) המפקח אינו רשאי להטיל עיצום כספי הנמוך מן העיצום הכספי הקבוע בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) הנגיד, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי הנמוך מהעיצום הכספי הקבוע בסעיף 14ח, בשיעורים שיקבע.

14י. הפרה נמשכת והפרה חוזרת

(א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, עיצום כספי בשיעור החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית העיצום הכספי כאמור; לענין זה, "הפרה חוזרת" - הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיף 14ח, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי.

14יא. דרישת העיצום

עיצום כספי ישולם לפי דרישת המפקח, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו; בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר בעיצום כספי נוסף לפי הוראות סעיף 14י(א).

14יב. הפרשי הצמדה וריבית

לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בחוק זה - הפרשי הצמדה וריבית), עד תשלומו.

14יג. גביה

העיצום הכספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה)11.

14יד. פרסום על הטלת עיצום כספי

הוטל עיצום כספי לפי סעיף 14ח, רשאי המפקח להורות למי שחייב בתשלומו להודיע ללקוחות או לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה המפקח, את דבר הטלת העיצום, את שמו של מי שחייב בתשלום, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה, ואת סכום העיצום.

14טו. ערעור

(א) על דרישה לתשלום עיצום כספי ניתן לערער לפני בית משפט השלום בירושלים בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה.

(ב) אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי, אלא אם כן הסכים לכך המפקח או הורה בית המשפט אחרת.

(ג) התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.;

(4) אחרי סעיף 15א1 יבוא:

"15א2. מסירת מידע לרשות פיקוח בישראל

(א) על אף הוראות סעיף 15א, רשאי המפקח לגלות ידיעה או להראות מסמך, לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף 2 לחוק ניידות ערך, התשכ"ח-1968, או לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (בסעיף זה - הגוף הנעבר), ובלבד שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף הנעבר.

(ב) לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי הוראות סעיף זה; העובר על הוראת סעיף קטן זה, דינו - מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 15א(ג)."


 5. פקודת הבנקאות - הוראת מעבר

הוראות ניהול בנקאי תקין שהוציא המפקח לפני יום תחילתו של חוק זה, יראו אותן כהוראות ניהול בנקאי תקין שניתנו לפי סעיף 5(ג1) לפקודת הבנקאות, 1941, כנוסחו בסעיף 1)4) לחוק זה, ומועד תחילתן לענין סעיפים 5(ג2) ו-14ח עד 4וטו לפקודת הבנקאות, 1941, כנוסחם בסעיף 1)4) ו-(3) לחוק זה, ביום תחילתו של חוק זה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהן.


 6. תיקון חוק הבנקאות (שירות ללקוח) - מס' 10

בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-198112 -

(1) בסעיף 1)10), אחרי "מהוראות פרק ב'" יבוא "למעט סעיפים 5 ,5א ו-8";

(2) אחרי סעיף 11 יבוא:

11א. עיצום כספי

(א) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי לא תיקן ליקוי בהתאם להוראות המפקח שניתנו לו לפי סעיף 16(ב), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מאתיים וחמישים אלף שקלים חדשים.

(ב) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך שבע מאות וחמישים אלף שקלים חדשים:

(1) הפר הוראה מהוראות סעיף 5א;

(2) הפר הוראה מהוראות סעיף 9ה, או דרש עמלה בסכום גבוה מהסכום המרבי הקבוע בסעיף 9ז(א) ו-(ב) בניגוד להוראות אותו סעיף.

(ג) היה למפקח יסוד סביר להניח כי תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסך מיליון וחצי שקלים חדשים:

(1) הפר הוראה מהוראות שנקבעו בכללים לפי סעיף 5;

(2) הפר הוראה מהוראות שנקבעו לפי סעיף 8.

(ד) המפקח אינו רשאי להטיל עיצום כספי הנמוך מן העיצום הכספי הקבוע בפרק זה אלא לפי הוראות סעיף קטן (ה).

(ה) הנגיד, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי המפקח להטיל עיצום כספי הנמוך מהעיצום הקבוע בסעיפים קטנים (א) עד (ג), ובשיעורים שיקבע.

(ו) על עיצום כספי לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 14י עד 14טו לפקודת הבנקאות, בשינויים המחויבים.


פרק ג': ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות


 7. תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות - מס' 10

בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-199513 (בפרק זה - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות) -

1) בשם החוק, במקום "בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות";

(2) בסעיף 1 -

(א) בהגדרה "בעל רשיון", במקום "בעל רשיון יועץ" יבוא "בעל רשיון יועץ, בעל רשיון משווק";

(ב) אחרי ההגדרה "בעל רשיון" יבוא:

""גוף מוסדי" - חברה מנהלת, מנהל קרן ומבטח;;

(ג) בהגדרה "הורשע בעבירה", אחרי "חוק זה; יבוא "חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;;

(ד) אחרי ההגדרה "התחייבות חיתומית" יבוא:

""זיקה", של אדם, לנכס פיננסי - כל אחד מאלה:

(1) הנכס הפיננסי הוא בניהולו של אותו אדם או שהונפק או הוצא על ידו;

(2) אותו אדם, או אחר מטעמו או בעבורו, זכאי, במישרין או בעקיפין, לטובת הנאה למעט החזר עמלה או עמלת הפצה כאמור בסעיף 17(ב)(3) עד (5), שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכס הפיננסי, בקשר עם ביצוע עסקה בנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו; לענין הגדרה זו, "אדם" - לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה, מי שמועסק בידי אחד מאלה, או מי שמעסיק אחד מאלה;

"חבר בורסה" - כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך;;

(ה) אחרי ההגדרה "חוק הבנקאות (רישוי)" יבוא:

""חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-200514;";

(ו) אחרי ההגדרה "חוק ניירות ערך" יבוא:

""חוק הפיקוח על קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-200515;";

(ז) בהגדרה "ייעוץ השקעות", במקום "ונכסים פיננסיים" יבוא "או של נכסים פיננסיים";

(ח) אחרי ההגדרה "ייעוץ השקעות" יבוא:

""מבטח" ו"סוכן ביטוח" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-198116;";

(ט) אחרי ההגדרה "מוצר מובנה" יבוא:

""מנהל קרן" - כמשמעותו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות;

"משווק השקעות" או "משווק" - מי שעוסק בשיווק השקעות;;

(י) בהגדרה "ניירות ערך", המילים "יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות" - יימחקו;

(יא) בהגדרה "נכסים פיננסיים", במקום "השקעות בקופות גמל" יבוא "יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות" ואחרי "מוצרים מובנים" יבוא "וכן קרנות השתלמות";

(יב) במקום ההגדרות "קופת גמל" ו"תאגיד בנקאי" יבוא:

""שיווק השקעות" - מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי; לענין זה, "ייעוץ" - כמשמעותו בהגדרה ייעוץ השקעות;;

(יג) אחרי ההגדרה "תכנית חיסכון" יבוא:

""תעודות סל" - כמשמעותן בתקנון הבורסה;

"תקנון הבורסה" - כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך;

"בנק", "בנק חוץ" ו"תאגיד בנקאי" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי);

"חברה מנהלת" ו"קרן השתלמות" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;;

(3) בסעיף 2 -

(א) בסעיף קטן (א), בכל מקום, אחרי "בעל רשיון" יבוא "יועץ" ובמקום הסיפה החל במילים "או בשותפות" יבוא "שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון יועץ";

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בשיווק, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק.

(ב2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק; לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' ו-ה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק.;

(ג) בסעיף קטן (ג), לפני "בעל רשיון" יבוא "על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב1)" ובסופו יבוא "או בשיווק השקעות, ובאחד מאלה בלבד, ואולם אם הוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק, לא יעסוק בייעוץ השקעות; בעיסוקו בייעוץ השקעות שלא במסגרת ניהול תיקים יחולו על בעל רשיון מנהל תיקים הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון יועץ, ובעיסוקו בשיווק השקעות יחולו עליו הוראות חוק זה החלות על בעל רשיון משווק";

(ד) בסעיף קטן (ד) -

(1) ברישה, במקום "ו-(ב)" יבוא "עד (ב1)", ובכל מקום, אחרי "ייעוץ השקעות" יבוא "או שיווק השקעות";

(2) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) ממי שהוא בעל רשיון כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי מוצר פנסיוני כהגדרתו באותו חוק, שהוא גם נכס פיננסי.;

(4) בסעיף 4(ג), בפסקה (7), הסיפה, החל במילים "כמשמעותן בתקנון הבורסה" -תימחק;

(5) בסעיף 5(א), במקום "בניהול תיקי השקעות" יבוא "בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות";

(6) בסעיף 7 -

(א) בכותרת השוליים, אחרי "רשיון יועץ" יבוא "ורשיון משווק";

(ב) בסעיפים קטנים (א) עד (ג) ו-(ד), בכל מקום, אחרי "רשיון יועץ" יבוא "או רשיון משווק, לפי הענין";

(ג) בסעיפים קטנים (ב)(2) ו-(ג)(1), בכל מקום אחרי "בייעוץ השקעות" יבוא "או בשיווק השקעות, לפי הענין";

(ד) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) הרשות לא תעניק רשיון יועץ למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

(1) בעל רשיון משווק או גוף מוסדי;

(2) סוכן פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(3) סוכן ביטוח;

(4) מי ששולט או מחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3);

(5) מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי ששולט בגוף מוסדי או בידי מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי, יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות בכפוף לתנאים שקבע יושב ראש הרשות למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ובלבד שלתאגיד בנקאי כאמור, יהיה אסור לעסוק בייעוץ השקעות ביחס לנכסים פיננסיים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם;

(6) נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5).

(ג2) הרשות לא תעניק רשיון משווק למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

(1) בעל רשיון יועץ;

(2) תאגיד בנקאי, למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי);

(3) יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

(4) מי ששולט באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3);

(5) מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4);

(6) נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5).";

(ה) בסעיף קטן (ד) -

(1) במקום "למבקש" יבוא "למבקש בשל כל אחד מאלה:, הקטע החל במילים "מאותן סיבות" ועד המילים "על פי חוק זה" יהיה פסקה (1), והסיפה החל במילים "והוראות סעיף" - תימחק;

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש בבעל רשיון יועץ או כבעל רשיון משווק, לפי הענין, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד - כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.;

(ו) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד1) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ד) יחולו הוראות סעיף 10(ו), בשינויים המחויבים.;

(6) אחרי סעיף 7 יבוא:

"7א. פטור מחובת התמחות ובחינות בהמרת רשיון יועץ או משווק

יחיד בעל רשיון יועץ המוותר על רשיונו האמור והמבקש לקבל רשיון משווק, וכן יחיד בעל רשיון משווק המוותר על רשיונו האמור והמבקש לקבל רשיון יועץ, יהיו פטורים מחובת התמחות ומבחינות לפי סעיפים 7(א)(4) ו-(5), לצורך קבלת הרשיון המבוקש.;

(7) בסעיף 8 -

(א) בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "בייעוץ השקעות" יבוא "או בשיווק השקעות";

(ב) בסעיף קטן (ג) -

(1) במקום "למבקש" יבוא "למבקש, בשל כל אחד מאלה:, הקטע החל במילים "מאותן סיבות" ועד המילים "על פי חוק זה" יהיה פסקה (1), והסיפה החל במילים "והוראות סעיף" - תימחק;

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון מנהל תיקים, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד - כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו;

(3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה המנויה בהגדרה הורשע בעבירה.;

(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ג) יחולו הוראות סעיף 10(ו), בשינויים המחויבים.;

(8) בסעיף 9 -

(א) בסעיף קטן (ב), אחרי "לפי חוק זה" יבוא "ובלבד שלא התקיים לגביהם תנאי מהתנאים שבסעיף 7(ג1), למעט התנאי שבפסקה (4) שבו הנוגע להיותם מחזיקים ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בגוף מוסדי שהוא מבטח או הנוגע להיותם שולטים בסובן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי);" והסיפה החל במילים "לענין זה" - תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ג), אחרי "פרק ג וסעיף 25(ב)" יבוא "החלות על בעל רשיון יועץ";

(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות; ואולם תאגיד בנקאי כאמור ועובדיו שהם בעלי רשיון יועץ רשאים לעסוק בשיווק השקעות לגבי מוצרים מובנים, אופציות או חוזים עתידיים המוצאים על ידי אותו תאגיד בנקאי, אף שאינם בעלי רשיון משווק, ויחולו על עיסוקם כאמור הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב1) החלות על בעל רשיון משווק.;

(ד) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) על אף הוראות סעיף 2(ג), תאגיד בעל רשיון מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות, למעט כאמור בסעיף קטן (גו),";

(9) בסעיף 10 -

(א) בסעיף קטן (א), בפסקה (5), אחרי "כפושט רגל" יבוא "וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל17.";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) הרשות רשאית לבטל רשיון, לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להביא לפניה את טענותיו, אם קבעה ועדת המשמעת, בעקבות פניה של הרשות אליה, כי התקיימו נסיבות שבשלהן רשאית הרשות לסרב להעניק רשיון, לפי הוראות סעיפים 7(ד)(2) או 8(ג)(2).";

(ג) בסעיף קטן (ד), במקום "בייעוץ השקעות" יבוא "בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות";

(10) בפרק ג', בכותרת, במקום "יועץ השקעות" יבוא "יועץ השקעות, של משווק השקעות";

(11) בסעיף 12, אחרי "את הייעוץ" יבוא "או את השיווק";

(12) בסעיף 13-

(א) סעיף קטן (ב) , בפסקה (5), אחרי "לתת ייעוץ" יבוא "או שיווק";

(ב) בסעיף קטן (ג), אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5) ענין מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, ולענין מנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות - הפרטים שיש להביאם לידיעת הלקוח לפי סעיף 16א(א).";

(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) הסכם בין משווק לבין לקוח יכלול גם את הפרטים שיש להביאם לידיעת הלקוח לפי סעיף 16א(א).";

(13) בסעיף 14 -

(א) בסעיף קטן (א), אחרי "יועץ השקעות" יבוא "או משווק השקעות", ובמקום הסיפה החל במילים "לעסקה המוצעת" יבוא "לייעוץ או לשיווק הניתן על ידו ולעסקה המוצעת";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "לעסקה או לייעוץ" יבוא "לייעוץ, לשיווק או לעסקה";

(14) אחרי סעיף 16 יבוא:

"16א. גילוי נאות, ניגוד ענינים והעדפה, בשיווק השקעות

(א) לי לפגוע בכלליות הוראות סעיף 14, יחולו לענין משווק השקעות, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, גם הוראות אלה:

(1) כל אחד מהם יביא לידיעת לקוחותיו, בכל מקום שבו היא מנהל את עסקיו ובכל מקום אחר שעליו הורה יושב ראש הרשות, בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה יושב ראש הרשות, את דבר עיסוקו בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות או את דבר היותו תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, לפי הענין, וכן את הגופים המוסדיים שהוא בעל זיקה לנכסים פיננסיים שלהם;

(2) כל אחד מהם יגלה ללקוח, בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני ההתקשרות עמו, וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו, את האמור בפסקה (1), את הזיקה שיש לו לנכסים פיננסיים ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם נכסים פיננסיים; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין הפירוט שיינתן במסמך ובפרסום באתר האינטרנט לפי פסקה זו, של זיקה שהיא טובת הנאה כאמור בפסקה (2) להגדרה זיקה, לרבות סוג טובת ההנאה, היקפה ואופן חישובה.

(ב) על אף הוראות סעיפים 11(א) ו-16(א), משווק, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, רשאים, במסגרת עיסוקם בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי הענין, להעדיף נכס פיננסי שיש להם זיקה אליו על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התחמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין להם זיקה אליו, ובלבד שעמרו בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח, לפי סעיף קטן (א).

(ג) זיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכס פיננסי לא תיחשב כניגוד ענינים בינו לבין הלקוח לענין סעיף 15.";

(15) במקום סעיף 17 יבוא:

"17. איסור תמריצים

(א) בעל רשיון, או אחר מטעמו או בעבורו, לא יקבל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, זולת שכר והחזר הוצאות מהלקוח כפי שנקבעו בהסכם לפי סעיף 13(ב)(3).

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי אלה:

(1) ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, על ידי בעל רשיון, בניירות ערך המונפקים על ידו או על ידי מי שנשלט בידו;

(2) שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, על ידי בעל רשיון משווק, בנכסים פיננסיים שיש לבעל הרשיון כאמור זיקה אליהם;

(3) קבלת החזר עמלת קניה או מכירה בידי מנהל תיקים, מאת חבר בורסה, בשל ביצוע עסקה מסוימת או מכלול של עסקאות שהעסקה המסוימת היא חלק ממנו, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת ההחזר כאמור ולשיעורו;

(4) קבלת עמלת הפצה בידי מי שאינו משווק מאת מנהל קרן, בשל ביצוע עסקה, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה, ושעמלת ההפצה היא בהתאם להוראות לפי סעיף 82(ג) לחוק השקעות משותפות;

(5) קבלת עמלה בידי יועץ השקעות ששולמה על ידי חברה מנהלת, לפי הוראות סעיף 32(ה)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל, בשל ביצוע עסקה בקרן השתלמות, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה, וששיעור העמלה אינו תלוי בזהות החברה המנהלת שממנה היא מתקבלת.

(ג) בעל רשיון יועץ או בעל רשיון שהוא תאגיד בנקאי העוסק בשיווק השקעות, לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, לפי הענין, אם טובת ההנאה נקבעת בהתחשב בזהות הגוף שניירות הערך נושא הייעוץ, השיווק או העסקה מונפקים על ידו, או בזהות הגוף שהוא בעל זיקה לנכסים הפיננסיים נושא הייעוץ, השיווק או העסקה.

(ד) חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם לקוח בשל ייעוץ השקעות, ייעשה בלא תלות בזהות הגוף שלגבי ניירות הערך המונפקים על ידו או לגבי הנכסים הפיננסיים שאליהם יש לו זיקה ניתן הייעוץ, ובלא תלות בתשלום של הלקוח לגוף כאמור.

(ה) בסעיף זה, "בעל רשיון" - לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, וכן נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק בידי אחד מאלה.

17א. איסור ייעוץ השקעות וביצוע עסקה לגבי נכסים פיננסיים מסוימים

יועץ השקעות, או מי שעוסק בשמו בייעוץ השקעות, לא ייתן ייעוץ ולא יבצע עסקה בנכס פיננסי שלגוף מוסדי המחזיק בעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ביועץ יש זיקה אליו;לענין זה, "גוף מוסדי" - לרבות מי ששולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם.

17ב. הגבלות לענין התקשרות יועץ השקעות בהסכם חריג

(א) יועץ השקעות לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן שירותים שאינו במהלך העסקים הרגיל של יועץ ההשקעות, שאינו בתנאי שוק או שהוא עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות יועץ ההשקעות, רכושו או התחייבויותיו (בסעיף זה - הסכם חריג), אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של יושב ראש הרשות, ואם יועץ ההשקעות הוא תאגיד בנקאי - גם של המפקח על הבנקים.

(ב) קבלת תמורה בידי יועץ השקעות מאת גוף מוסדי, לפי הסכם למתן שירותים שאינו הסכם חריג או לפי הסכם חריג שאושר לפי הוראות סעיף קטן (א), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו של יועץ השקעות לפי סעיפים 11 ו-15.

(ג) בסעיף זה, "גוף מוסדי" ו"יועץ השקעות" - לרבות תאגיד הקשור אליהם.

17ג. איסור הנפקת תעודות סל בידי יועץ השקעות

על אף האמור בכל דין, יועץ השקעות או תאגיד קשור אליו לא ינפיק תעודות סל.;

(16) בסעיף 18(א), אחרי "יועץ השקעות" יבוא "או משווק השקעות, לפי הענין,";

(17) בסעיף 19(א), במקום "ייעץ ללקוח" יבוא "עסק בייעוץ או בשיווק כלפי הלקוח";

(18) אחרי סעיף 20 יבוא:

"20א. איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ השקעות

יועץ השקעות לא יפרסם בכלי התקשורת, בחוזר, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, אינטרנט או בכל אמצעי אחר, את דבר עיסוקו בייעוץ השקעות בנוגע לנכסים פיננסיים שלגוף מוסדי מסוים יש זיקה אליהם.

20ב. הגבלת השימוש במילה ייעוץ בידי משווק השקעות

משווק השקעות לא ישתמש במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.;

(19) בסעיף 25-

(א) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) משווק השקעות ינהל רישומים של כל פעולת שיווק שעשה כלפי לקוח.

(ב) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) יחולו גם אם פעולת הייעוץ או השיווק לא הסתיימה בעסקה.;

(20) בסעיף 28, האמור בו יהיה סעיף קטן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של בעל רשיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין של בעל הרשיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו;הוראות באמור יכול שיינתנו לכלל בעלי הרשיון או לסוג מסוים של בעל רשיון.

(ג) (1) הוראות לפי סעיף קטן (ב) אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן.

(2) הוראות לפי סעיף קטן (ב), וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות לפרסומן.;

(21) בסעיף 30(א) -

(א) בפסקה (1), במקום "עד 20" יבוא "עד 16 ו-18 עד 20א";

(ב) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) מפר הוראה מהוראות הרשות שניתנו לפי סעיף 28(ב);";

(22) בסעיף 32(ב), בסופו יבוא "וכן בפניות של הרשות אליה לפי הוראות סעיף 10(א1)";

(23) בסעיף 35(א), בפסקה (3), אחרי "לחוק העונשין" יבוא "ולגבי תאגיד בנקאי - פי עשרה מהקבוע בסעיף האמור";

(24) אחרי סעיף 38 יבוא:

"פרק ז'1: קנס אזרחי

38א. קנס אזרחי

(א) בסעיף זה, "הסכום הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) לגבי תאגיד בנקאי - 65,000 שקלים חדשים;

(2) לגבי תאגיד מורשה - מכפלת 5,000 שקלים חדשים במספר בעלי הרשיון העובדים בתאגיד כפי שהוא במועד הדיווח האחרון לפני ההפרה, הנדרש לפי סעיף 27(ג3), ולא יעלה על 30,000 שקלים חדשים;

(3) לגבי יחיד - 3,000 שקלים חדשים;

(ב) היה ליושב ראש הרשות יסוד סביר להניח כי בעל רישיון או תאגיד בנקאי עשה אחר מאלה, רשאי הוא להטיל עליו קנס אזרחי בסכום הבסיסי:

(1) לא ערך הסכם בכתב עם לקוח קודם לתחילת מתן השירות או לא מסר ללקוח העתק מהסכם שעשה עמו קודם לתחילת מתן השירות, בניגוד להוראות סעיף 13(א); לא כלל בהסכם כאמור את הפרטים המנויים בסעיף 13(ב), (ג) או (ג1); לא עדכן את פרטי הלקוח בניגוד להוראות סעיף 13(ד), או לא ערך את ההסכם בהתאם להוראות שניתנו לפי סעיף 13(ו);

(2) בהיותו מנהל תיקים לא דיווח ללקוח לפי הוראות סעיף 26;

(3) בהיותו משווק השקעות, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, או מנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, לא הביא לידיעת לקוחותיו במקום שבו הוא מנהל את עסקיו, בשלט ברור או באופן אחר שעליו הורה יושב ראש הרשות, את דבר עיסוקו בשיווק השקעות או את דבר היותו תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, ואת הגופים המוסדיים שהוא בעל זיקה לנכסים פיננסיים שלהם, בניגוד להוראות סעיף 16א(א)(1), לא מסר ללקוח לפני ההתקשרות עמו מסמך בכתב המפרט את האמור ואת הזיקה שיש לו לנכסים פיננסיים ומהותה או את דבר העדפתו את אותם נכסים, בניגוד להוראות סעיף 16א(א)(2);

(4) לא ניהל רישומים של פעולת ייעוץ, של פעולת שיווק או של ביצוע עסקה בעבור לקוח, או לא שמר רישומים כאמור, בניגוד להוראות סעיף 25 או בניגוד להוראות שנקבעו לפי סעיף 25(ה).

(ג) היה ליושב ראש הרשות יסוד סביר להניח כי בעל רישיון, נושא משרה בו או מי שמועסק על ידו, הפר הוראה שניתנה לפי סעיף 28(ב), רשאי הוא להטיל עליו קנס אזרחי בסכום הבסיסי.

(ד) היה ליושב ראש הרשות יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 39(ב), רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרים אחוזים מהקנס הקבוע לפי הסעיף האמור, ואם הוא תאגיד בנקאי - חמישים אחוזים מהקנס האמור;נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 39(ג), רשאי הוא להטיל קנט אזרחי בשיעור חמישה אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף;אם הוא תאגיד מורשה עשרה אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף, ואם הוא תאגיד בנקאי חמישים אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף.

(ה) יושב ראש הרשות ידווח ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לשישה חודשים, על קנסות אזרחיים שנדרשו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי פסקאות (4) ו-(5) של סעיף 39(ב); הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים, כפי שהורה היועץ המשפטי לממשלה.

38ב. עדכון קנס אזרחי

(א) יושב ראש הרשות רשאי לעדכן את הסכום הבסיסי ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תחילתו של חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 18 ורשאי הוא לעגל את הסכום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

(ב) יושב ראש הרשות יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום הבסיסי המעודכן.

38ג. סכומים קבועים

יושב ראש הרשות אינו רשאי להטיל קנס אזרחי הנמוך מן הקנס האזרחי הקבוע בפרק זה.

38ד. הפרה נמשכת והפרה חוזרת

(א) בהפרה נמשכת ייווסף על הקנס האזרחי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על הקנס האזרחי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית הקנס כאמור; לענין זה, "הפרה חוזרת" - הפרת הוראה בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר קנס אזרחי או שבשלה הורשע.

38ה. דרישת קנס אזרחי ותשלומו

קנס אזרחי ישולם לפי דרישת יושב ראש הרשות, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה;הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה הדרישה, על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו;בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר בקנס אזרחי נוסף לפי הוראות סעיף 38ד.

38ו. סכומי קנס אזרחי מעודכנים

הקנס האזרחי יהיה לפי הסכום המעודכן ביום הדרישה לתשלום, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

38ז. הפרשי הצמדה וריבית

לא שולם הקנס האזרחי במועד, יתווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-196119 (בפרק זה - הפרשי הצמדה וריבית), עד תשלומו.

38ח. גביה

קנס אזרחי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה)20.

38ט. שמירת אחריות

(א) תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית או המשמעתית של אדם בשל הפרה.

(ב) הוגש נגד אדם כתב אישום או קבילה משמעתית על עבירה לפי חוק זה, לא יחויב בשלה בתשלום קנס אזרחי, ואם שילם - יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

38י. פרסום על הטלת קנס

הוטל קנס אזרחי לפי פרק זה, רשאי יושב ראש הרשות להורות למי שחייב בתשלום הקנס להודיע ללקוחותיו או לפרסם בעיתון, או בכל דרך אחרת שיורה, את דבר הטלת הקנס, את שמו של החייב בתשלום, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה, ואת סכום הקנס.

38יא. ערעור

(א) על דרישה לתשלום קנס אזרחי ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה.

(ב) אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום קנס אזרחי, אלא אם כן הסכים לכך יושב ראש הרשות או הורה בית המשפט אחרת.

(ג) התקבל הערעור, יוחזר הקנס האזרחי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.;

(25) בסעיף 39 -

(1) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא:

"(א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור:

(1) עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי שיש בידו רשיון, בניגוד להוראות סעיף 2(א) עד (ב1), או עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות בתקופה שבה רשיונו הותלה, בניגוד להוראות סעיף 10(ד);

(2) העסיק בשיווק השקעות מי שאינו בעל רשיון משווק, בניגוד להוראות סעיף 2(ב2);

(3) עסק בניהול תיקים, בניגוד להוראות סעיף 9(א);

(4) עסק בייעוץ השקעות, בניגוד להוראות סעיף 9(ב), או העסיק בייעוץ השקעות מי שאינו בעל רשיון יועץ, בניגוד להוראות אותו סעיף;

(5) עסק בשיווק השקעות או העסיק עובדים בשיווק השקעות, בניגוד להוראות סעיף 9(ג1);

(6) עסק בשיווק השקעות, בניגוד להוראות סעיף 9(ו).

(ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או קנס פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור;

(1) החזיק או רכש ניירות ערך בעבור עצמו, בניגוד להוראות סעיף 4(א);

(2) ניהל תיקי השקעות בעבור בן משפחתו או בעבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הם בעלי שליטה בו, בניגוד להוראות סעיף 4(ב);

(3) כיהן כנושא משרה בתאגיד מורשה, בניגוד להוראות סעיף 9(ד);

(4) קיבל טובת הנאה בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, בניגוד להוראות סעיף (5) העניק טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצועה, בניגוד להוראות סעיף 17(ג);

(6) קבע את חישובם של שכר והחזר ההוצאות שיחויב בהם הלקוח, בניגוד להוראות סעיף 17(ד);

(7) נתן ייעוץ או ביצע עסקה לגבי נכס פיננסי שלגוף מוסדי שהוא בעל ענין ביועץ או במעסיקו יש זיקה אליו, בניגוד להוראות סעיף 17א;

(8) התקשר בהסכם חריג עם גוף מוסדי, בלי שקיבל אישור לכך, בניגוד להוראות סעיף 17ב(א);

(9) הנפיק תעודות סל, בניגוד להוראות סעיף 17ג;

(10) השתמש במילה "ייעוץ" או במילה הנגזרת ממנה בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 20ב."

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "שלושה" יבוא "שישה" ואחרי "בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין" יבוא "ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור".


 8. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות - תחילה והוראות מעבר

(א) תחילתו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, שישה חודשים מיום פרסומו (בפרק זה - יום התחילה).

(ב) הוראות חוק הסררת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום התחילה, ימשיכו לחול על תאגיד בנקאי שלא מתקיימות לגביו הוראות סעיף 27ה לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, כנוסחו בסעיף 9)2) לחוק זה, או שלא מתקיימות לגבי מי ששולט בו הוראות סעיף 27ו לאותו חוק בנוסחו בסעיף האמור, כל עוד לא מתקיימות לגבי התאגיד הבנקאי או לגבי מי ששולט בו הוראות אותם סעיפים.

(ג) על אף הוראות סעיף 7(ג4)(2) ו-(5) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בנוסחו בסעיף 6)7)(ד) לחוק זה, גוף מוסדי שערב יום פרסומו של חוק זה (בסעיף זה - יום הפרסום) שלט בתאגיד בנקאי או נשלט בידי מי ששלט בתאגיד בנקאי, רשאי לעסוק בשיווק השקעות למשך שלוש שנים וחצי מיום התחילה.

(ד) על אף הוראות סעיף 7(ג3)(1) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו בסעיף 6)7)(ד) לחוק זה, מי שערב יום הפרסום היה יועץ השקעות כהגדרתו בחוק האמור והיה גם סוכן ביטוח כהגדרתו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, כנוסחו ערב יום הפרסום, רשאי להמשיך ולעסוק בייעוץ השקעות למשך שנה מיום הפרסום.


 9. הוראות שעה

(א) בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010), טעונה התקשרות בהסכם חריג בין יועץ השקעות לגוף מוסדי, נוסף על אישור לפי סעיף 17ב, גם אישור הממונה על הגבלים עסקיים שמונה לפי סעיף 41 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-198821.

(ב) בתקופה שמיום תחילתו של חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 8), התשס"ה-200522 (להלן - תיקון מס' 8), ועד 22 ביוני 2006, יקראו את סעיף 3(א)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כאילו בסופו בא:"וכן בידי תאגיד שאינו תושב ישראל שערב יום תחילתו של תיקון מס' 8 עסק בניהול תיק ההשקעות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות בלי שהיה בידו רשיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ, לפי הוראת סעיף 3(ח)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום תחילתו של תיקון מס' 8 ולפי סעיף 13(ג)(1) לחוק השקעות משותפות, לגבי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות שהיו לקוחותיו ערב יום זה;לענין סעיף זה, "תאגיד שאינו תושב ישראל" - תאגיד שהשליטה על עסקיו וניהולם מופעלים מחוץ לישראל".


פרק ד': השקעות משותפות בנאמנות


 10. תיקון חוק השקעות משותפות בנאמנות - מס' 10

בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-199423 (בפרק זה - חוק השקעות משותפות) -

(1) לפני סעיף 13, תחת כותרת סימן ד' בפרק ב' יבוא:

"12א. ועדת רשיונות של הרשות

הרשות תמנה ועדת רשיונות, שאלה חבריה (בחוק זה - ועדת הרשיונות)

(1) יושב ראש הרשות;

(2) שני חברים, מבין חברי הרשות, שהם עובדי המדינה או עובדי בנק ישראל.;

(2) בסעיף 13 -

(א) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) לא יסרב יושב ראש הרשות לתת אישור לפי הוראות סעיף קטן (א) לחברה שמתקיימות בה הוראות אותו סעיף קטן, אלא אם כן העביר את הבקשה לדיון בפני ועדת הרשיונות, וועדת הרשיונות החליטה, לאחר שנתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה, שלא לתת אישור כאמור מטעמים הנוגעים למהימנותה של החברה או למהימנותו של דירקטור, חבר ועדת השקעות או מנהל כללי בה, או של אדם השולט בה.;

(ב) בסעיף קטן (ב), אחרי "לפי סעיף קטן (א)" יבוא "ועל החלטת ועדת הרשיונות לפי סעיף קטן (א1)";

(3) במקום סעיף 14 יבוא:

"14. פקיעת אישור

תוקפו של אישור שניתן לחברה לשמש מנהל קרן יפקע באחד מאלה:

(א) לאחר שנה שבה לא שימשה כמנהל קרן;

(ב) ניתן צו של בית משפט למינוי כונס נכסים ומני או מפרק זמני למנהל קרן, והצו לא הוסר בתוך 60 ימים או בתוך מועד מאוחר יותר שקבע יושב ראש הרשות מטעמים מיוחדים;מנהל קרן יודיע מיד לנאמן ולרשות על מתן צו בית משפט כאמור.;

(4) במקום סעיף 15 יבוא:

"15. ביטול אישור

(א) ראה יושב ראש הרשות כי חדלה להתקיים לגבי מנהל קרן הוראה מהוראות לפי סעיף 13, רשאי הוא להורות למנהל הקרן לתקן את הפגם בתוך תקופה שיקבע;חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות והפגם לא תוקן, רשאית הרשות, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל את האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן.

(ב) ראה יושב ראש הרשות כי ניהול קרן בידי מנהל קרן נעשה תוך חריגות חוזרות ונשנות מהוראות חוק זה או מהוראות חוק ניירות ערך, רשאי הוא להורות למנהל הקרן לתקן את החריגות בתוך תקופה שיקבע ולחדול מהן;חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות, ונוכחה הרשות כי הקרן ממשיכה להתנהל תוך חריגות מהוראות כאמור, רשאית הרשות, לאחר שנתנה למנהל הקרן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל את האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן.

(ג) ראתה הרשות כי ניהול קרן בידי מנהל הקרן נעשה תוך חריגה מהותית מהוראות לפי כל דין, וכי ענינם של בעלי היחידות נפגע או עלול להיפגע מכך, רשאית היא, לאחר שנתנה למנהל קרן הזדמנות להשמיע את טענותיו, לבטל את האישור שניתן לו לשמש כמנהל קרן

(ד) ביטלה הרשות אישור שניתן לחברה לשמש כמנהל קרן כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג), או פקע אישור שניתן לחברה לשמש כמנהל קרן כאמור בסעיף 14(ב), תעביר החברה את ניהול הקרנות למנהל אחר, בתוך תקופה שיקבע יושב ראש הרשות.

(ה) חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (ד) ולא העביר מנהל הקרן את ניהול הקרנות למנהל אחר, רשאי בית משפט, לבקשת הרשות, למנות כונס נכסים לשם העברת ניהול הקרנות כאמור.

(ו) לענין סעיף זה, "מנהל אחר" - חברה הממלאת את תנאי סעיף 13, ואינה חברה השולטת כמנהל הקרן או חברה בשליטת חברה כאמור.;

(5) בסעיף 23(א), במקום "שיש עמה קלון" יבוא "שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקידו";

(6) אחרי סעיף 23 יבוא:


"פרק ב'1 : שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן

והגבלה על נתח שוק

23א. הגדרות בפרק זה -

"נתח שוק כולל" - סך כל נתח השוק של מנהלי הקרנות שבשליטת אדם, ולענין מי ששולט במנהל קרן יחד עם אחרים, ייוחס נתח השוק של מנהל הקרן לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד:

"נתח שוק", של מנהל קרן - שיעור השווי הנקי של נכסי הקרנות שבניהול מנהל קרן מהשווי הנקי של נכסי כל הקרנות המנוהלות בידי כל מנהלי הקרנות בישראל, כפי שחושב בהתאם לכללים שקבעה הרשות ושפורסמו ברשומות.

23ב. שליטה והחזקת אמצעי שליטה במנהל קרן

(א) לא יחזיק אדם יותר משלושים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן, או בשיעור נמוך יותר המקנה שליטה במנהל קרן, אלא על פי היתר מאת ועדת הרשיונות;שר האוצר רשאי לקבוע בצו, בהתייעצות עם הרשות, שיעור הנמוך משלושים אחוזים ובלבד שלא יפחת מחמישה אחוזים.

(ב) ועדת הרשיונות רשאית שלא לתת היתר לפי סעיף זה, מטעמים אלה, בלבד:

(1) טעמים הנוגעים למהימנותו של מבקש ההיתר או של בעל שליטה בו;

(2) ניתן לגבי מבקש ההיתר צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פושט רגל וטרם חלפו חמש שנים מיום שקיבל הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, התש"ם-198024, או שמבקש ההיתר הוכרז פסול דין, ואם הוא תאגיד - ניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי תשלום חוב.

(ג) לא יינתן לאדם היתר לפי סעיף זה אם לאחר מתן ההיתר נתח השוק הכולל שלו יעלה על עשרים אחוזים.

(ד) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שמחזיק אמצעי שליטה מכוח העברה על פי דין.

(ה) הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה במנהל קרן כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על %0.001 מאותו סוג של אמצעי השליטה.

23ג. העברת אמצעי שליטה

מי שמחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, לא יעביר אותם לאחר ביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף 23ב ואין בידו היתר כאמור,

23ד. ביטול היתר

(א) ועדת הרשיונות רשאית לבטל או לשנות היתר שניתן לפי סעיף 23ב, אם מצאה כי מתקיים אחד מאלה:

(1) בבעל ההיתר הדל להתקיים תנאי מהותי מתנאי ההיתר, או שהוא הפר תנאי כאמור;

(2) בעל ההיתר, או נושא משרה בו, הורשע בעבירה אשר חומרתה, מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול ההיתר או את שינויו;

(3) לענין בעל היתר שהוא תאגיד - ניתן צו לפירוקו, או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי תשלום חוב, ולענין בעל היתר שהוא יחיד - ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין.

(ב) ועדת הרשיונות לא תבטל היתר לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן נתנה לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולתקן את ההפרה בתוך תקופה של 30 ימים.

23ה. הוראות יושב ראש הרשות למי שפעל בלא היתר

(א) ראה יושב ראש הרשות שאדם מחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן, בלא היתר כאמור בסעיף 23ב, רשאי הוא, לאחר שנתן לאותו אדם הזדמנות להשמיע את טענותיו, להורות -

(1) על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל השיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 23ב;

(2) שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטורים מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 23ב;

(3) שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 23ב, לא תבוא במנין הקולות באותה הצבעה;

(4) על ביטול מינויו של דירקטור שנגרם בידי אותו אדם.

(ב) החזיק אדם אמצעי שליטה במנהל קרן מכוח העברה על פי דין בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 23ב, רשאית ועדת הרשיונות, לאחר שנתנה למחזיק הזדמנות להשמיע את טענותיו, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שתקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי סעיף 23ב.

(ג) הורתה ועדת הרשיונות לפי הוראות סעיף קטן (ב) למכור אמצעי שליטה, רשאית היא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

(ד) לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה בהתאם להוראת יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (א) או בהתאם להוראת ועדת הרשיונות לפי סעיף קטן (ב), רשאי בית המשפט, לבקשת הרשות, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

(ה) מנהל קרן יעשה כמיטב יכולתו למנוע מאדם לפעול מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף 23ב.

23ו. דיווח על החזקת אמצעי שליטה

(א) המחזיק סוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן בשיעור העולה על עשרים אחוזים או על השיעור שקבע שר האוצר לפי סעיף 23ב(א), הנמוך מביניהם, ימסור למנהל הקרן ב-1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע יושב ראש הרשות, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו, ופרטים אחרים כפי שיקבע יושב ראש הרשות, לרבות פרטים אלה:

(1) לענין מחזיק שהוא תאגיד - השולטים בו, וכן המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(2) מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בשבילו.

(ב) יושב ראש הרשות רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה, ימסור את הדיווח גם ליושב ראש הרשות ישירות.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן כערובה לחיוב, למעט מחזיק שהוא תאגיד בנקאי.

23ז. הגבלה על נתח שוק

(א) מנהל קרן לא יקבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר, בין בהסכם ובין בדרך אחרת, אם נתח השוק שלו יעלה, לאחר קבלת הניהול, על עשרים אחוזים.

(ב) לא ישלוט אדם במנהלי קרנות, באופן שנתח השוק הכולל שלו עולה על עשרים אחוזים בשל כך שאחד ממנהלי הקרנות שבשליטתו קיבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר.

(ג) ראה יושב ראש הרשות כי מנהל קרן קיבל לניהולו קרן, ממנהל קרן אחר, ולאחר קבלת הניהול עלה נתח השוק שלו, או נתח השוק הכולל של אדם השולט בו, על עשרים אחוזים, רשאי הוא, לאחר שנתן למנהל הקרן ולנאמן או לאותו אדם, לפי הענין, הזדמנות להשמיע את טענותיהם, להורות לו להקטין את נתח השוק או את נתח השוק הכולל, לפי הענין, כך שלא יעלה על עשרים אחוזים, והכל בתוך תקופה שיקבע.

(ד) חלפה התקופה שקבע יושב ראש הרשות לפי סעיף קטן (ג), ומנהל הקרן או האדם, שניתנה לו ההוראה לפי אותו סעיף קטן, לא פעל בהתאם לה, רשאי בית המשפט, לבקשת הרשות, להורות לו להקטין את נתח השוק או את נתח השוק הכולל, לפי הענין, כך שלא יעלה על עשרים אחוזים, והכל בתוך תקופה שיקבע.

23ח. זכות ערעור

על החלטה לפי סעיפים 25ב(ב) ו-(ג), 23ד(א), 23ה(א) עד (ג) ו-23ז(ג), ניתן לערער, ויחולו הוראות סעיף 95.";

(7) בסעיף 42 -

(א) בסעיף קטן (ד), אחרי "שונים" יבוא "אלא אם כן הותר הדבר לפי סעיף קטן (ה), ובתנאים שבהם הותר";

(ב) בסעיף קטן (ה), בסופו יבוא "וכן לקבוע, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, דרך כלל או לסוגי קרנות או מפיצים, תנאים שבהם רשאי מפיץ לגבות עמלה מרוכש יחידה, והוראות לענין שיעורה המרבי של עמלה כאמור אופן חישובה";

(8) בסעיף 82 -

(א) האמור בו יהיה סעיף קטן "(א)", ובו, במקום "רכישת יחידות או פדיון או מכירה" יבוא "רכישה, פדיון, מכירה או החזקה", בסופו יבוא "שהוא משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק, ועל תשלום עמלת הפצה למפיץ אחר בהתאם לתנאים לפי סעיף זה";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) שיעור העמלה שיגבה מפיץ, בשל מכירת יחידות של קרנות לא ישתנה עקב כך שהיא נגבית ממנהלי קרנות שונים.

(ג) שר האוצר, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), דרך כלל, או לסוגי קרנות, תנאים שבהם רשאי מנהל קרן לשלם עמלת הפצה למפיץ, והוראות לענין שיעורה המרבי של עמלה כאמור ואופן חישובה.;

(9) בסעיף 97, האמור בו יהיה סעיף קטן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם של מנהל קרן ונאמן, של נושא משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והבל כדי להבטיח את ניהולם התקין של מנהל הקון והנאמן ואת השמירה על ענינם של בעלי היחידות;הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל מנהלי הקרנות והנאמנים או לסוג מסוים בהם.;

(10) בסעיף 114-

(א) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (17א) יבוא:

"(17ב) שילם או גבה עמלה בניגוד להוראות לפי סעיף 82(ג);";

(ב) בסעיף קטן (ג) -

(1) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(1א) החזיק אמצעי שליטה במנהל קרן בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 23ב, בלא שקיבל היתר לפי הוראות אותו סעיף;

(1ב) לא מילא אחר הוראה שניתנה לו לפי סעיף 23ה(א) עד (ג);

(1ג) קיבל לניהולו קרן ממנהל קרן אחר, בניגוד להוראות סעיף 23ז(א);

(1ד) שלט במנהלי קרנות, באופן שנתח השוק הכולל שלו עולה על עשרים אחוזים, בניגוד להוראות סעיף 23ז(ב);";

(2) אחרי פסקה (8) יבוא;

"(8א) הציע תשלום או הטבה אחרת, בניגוד להוראות סעיף 82(א), או גבה עמלה בניגוד להוראות סעיף 82(ב);";

(ג) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) יושב ראש הרשות ידווח ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לששה חודשים, על קנסות אזרחיים שנדרשו לפי סעיפים קטנים (ב)(17ב) ו-(ג)(8א); הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.;

(11) בסעיף 117(ב)(2) ברישה יבוא "יושב ראש הרשות והרשות אינם רשאים להטיל קנס אזרחי הנמוך מן הקנס האזרחי הקבוע בפרק זה ואולם";

(12) בסעיף 124, פסקה (15) - תימחק.


 11. חוק השקעות משותפות בנאמנות - הוראת מעבר

(א) מי שערב יום תחילתו של חוק זה שלט במנהל קרן או החזיק בסוג מסוים של אמצעי שליטה במנהל קרן בשיעור הטעון היתר לפי סעיף 23ב לחוק השקעות משותפות בנאמנות, כנוסחו בסעיף 6)10) בחוק זה, למעט תאגיד בנקאי שחלות לגביו הוראות סעיף 3 לחוק זה, זכאי להיתר לפי אותו סעיף.

(ב) הזכאי להיתר לפי סעיף קטן (א) שלא הגיש לועדת הרשיונות בקשה להיתר עד תום ששה חדשים מיום תחילתו של חוק זה, רואים אותו כאילו ויתר על זכאותו.


פרק ה': ביטוח


 12. תיקון חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - מס' 16

בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-198125 (בפרק זה - חוק הפיקוח על הביטוח) -

(1) בשם החוק, במקום "עסקי ביטוח" יבוא "שירותים פיננסיים (ביטוח)";

(2) בסעיף 1 -

(א) בהגדרה "אמצעי שליטה", בפסקה (2), במקום "דירקטורים של התאגיד" יבוא "דירקטור בתאגיד, ולענין זה -

(1) יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;

(2) חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;:

(ב) אחרי ההגדרה "אמצעי שליטה" יבוא:

""ביטוח תלוי תשואה" - תכנית ביטוח שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח;

"גוף מוסדי" - מבטח וחברה מנהלת;;

(ג) בהגדרה "החזקה" או "רכישה", לפני "בין במישרין" יבוא "בין לבד בין יחד עם אחרים";

(ד) בהגדרה "המפקח", במקום "שנתמנה לפי סעיף" יבוא "כמשמעותו בסעיף";

(ה) אחרי ההגדרה "המועצה" יבוא:

""התחייבות תלוית תשואה" - התחייבות של המבטח לפי ביטוח תלוי תשואה, שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח;

"חברה מנהלת", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל מרכזית" ו"קרן ותיקה" - בהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

"חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-199926;

"חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-200527;

"חוק הפיקוח על קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-200528;

"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-197729;

"יחד עם אחרים" - יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע;בלי לפגוע בכלליות האמור, יראו כמשתפים פעולה דרך קבע לענין יחיד - אותו, את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו, ולענין תאגיד - אותו, את מי ששולט בו ואת מי שאחד מהם שולט בו;

"יועץ השקעות" - כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-199530;

"יועץ פנסיוני", "ייעוץ פנסיוני" ו"שיווק פנסיוני" - בהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;;

(ו) אחרי ההגדרה "מבטח" יבוא:

""נושא משרה" - בהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין, וכן חבר ועדת השקעות תלויות תשואה וועדת השקעות שאינן תלויות תשואה, כמשמעותן בסעיף 41ה;";

(ז) אחרי ההגדרה "קרוב" יבוא:

""שליטה" - היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד;בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה:

(1) הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;

(2) בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;

"תאגיד בנקאי" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-198131;

"תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-196432.";

(3) במקום סעיף 2 יבוא:

"2. המפקח על הביטוח

(א) הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר יהיה המפקח על הביטוח.

(ב) המפקח רשאי, לצורך ביצוע תפקידו, ולאחר התייעצות עם הועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של מבטחים ושל סוכני ביטוח, של נושאי משרה בהם ושל כל מי שמועסק על ידם, והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין ואת השמירה על ענינם של המבוטחים או של הלקוחות, וכדי למנוע פגיעה ביכולתו של מבטח לקיים את התחייבויותיו;הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל המבטחים או סוכני הביטוח או לסוג מסוים מהם.

(ג) הרכב הועדה לענין סעיף קטן (ב) יהיה ההרכב האמור בסעיף 4(ב), למעט המשפטן האמור בפסקה (1) של אותו סעיף והחבר האמור בפסקה (3) של אותו סעיף, והמנין החוקי בישיבותיה, בדיונים לענין סעיף קטן (ב), יהיה שלושת חברי הועדה.;

(4) במקום סעיף 4 יבוא:

"4. הוועדה המייעצת

(א) שר האוצר ימנה ועדה שתפקידה לייעץ למפקח בענין רשיונות מבטח ורשיונות סוכן ביטוח, לפי חוק זה, ובכל ענין אחר כנדרש לפי חוק זה ולפי כל דין אחר.

(ב) הועדה תהיה בת חמישה חברים שימונו מקרב הציבור ומקרב עובדי המדינה, ויחולו לענין הרכב הועדה הוראות אלה:

(1) אחד מחברי הועדה יהיה משפטן שימונה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, ויכול שיהיה עובד המדינה או שימונה מקרב הציבור;

(2) חברי הועדה שימונו מקרב הציבור לא יעסקו בעסקי ביטוח או קופות גמל או בייעוץ או בשיווק פנסיוני, ומספרם לא יפחת משלושה ולא יעלה על ארבעה;

(3) חבר אחד מבין חברי הועדה האמורים בפסקה (2) יהיה אחד מאלה, לפני הענין:

(א) לענין דיון בועדה לגבי סוכני ביטוח - מי שהיה בעבר סוכן ביטוח;

(ב) לענין דיון בועדה שענינו מבטחים - מי שהיה בעבר נושא משרה במבטח;

(ג) לענין דיון בועדה שענינו מבטחים שניתן להם רשיון כאמור בסעיף 15(א1) - מי שהיה בעבר נושא משרה במבטח כאמור;

(4) שאר חברי הועדה האמורים בפסקה (2), למעט המשפטן אם מונה מקרב הציבור, יהיו אנשי משק וכלכלה, או אנשי סגל או מי שהיו אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה, שהם בעלי ניסיון או השכלה בתחום הביטוח או קופות הגמל.

(ג) שר האוצר ימנה אחד מחברי הועדה ליושב ראש הועדה ואחד מהם לסגן היושב ראש;היושב ראש וסגנו לא יהיו מקרב עובדי המדינה.

(ד) הועדה תתכנס לבקשת יושב ראש הועדה או לבקשת המפקח, ותכלול בסדר יומה כל נושא שבסמכותה על פי בקשת יושב הראש או המפקח.

(ה) שלושה חברי הועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, והמשפטן, יהיו מנין חוקי בישיבותיה.;

(5) סעיף 5 - בטל;

(6) בסעיף 7(א), המילים "המפקח או" - יימחקו;

(7) בסעיף 8(א), במקום "ששניים מתוך הממונים לראשונה כחברי הועדה ושלושה" יבוא "ששלושה";

(8) בסעיף 11, המילים "או ועדת משנה שלה" - יימחקו;

(9) בסעיף 15 -

(א) בסעיף קטן (א) -

(1) ברישה, המילים "ולאחר התייעצות בועדה" - יימחקו:

(2) בפסקה (1), במקום "לחברה או לאגודה שיתופית שהואגדו בישראל" יבוא "לחברה כהגדרתה בחוק החברות";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) המפקח לא ייתן רשיון מבטח לחברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, אלא אם כן מתקיימים בה, נוסף על התנאי שבסעיף קטן (א)(1), התנאי המפורט בסעיף 4(א)(4) לחוק הפיקוח על קופות גמל, ותנאים אלה:

(1) עיסוקה הבלעדי הוא ניהול קופות גמל לקצבה שאינן קופות ביטוח, ואולם -

(א) אין היא רשאית להחזיק אמצעי שליטה במבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף קטן זה;

(ב) רשאית היא להחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת שאינה מבטח כאמור בפסקת משנה (א) או בסוכן תאגיד שבידו רשיון לעסוק בענפי ביטוח שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהיא מחזיקה במלוא אמצעי השליטה בהם;

(2) לענין חברה המבקשת לנהל קרן ותיקה - היא תנהל רק את הקרן הותיקה, ולענין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה אחרת - היא לא תנהל יותר מקופה אחת הזכאית לאיגרת חוב מיועדת מסוג "ערד"; לענין זה, "איגרת חוב מיועדת מסוג "ערד"" - איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקופות גמל לקצבה בלבד, לפי תקנות מילווה המדינה (סדרות מסוג "ערד"), התשנ"ה-199533.";

(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) השר רשאי לקבוע הוראות לענין עיסוק בלעדי כאמור בסעיף קטן (א1)(1).";

(10) בסעיף 16 -

(א) בפסקה (7), במקום "הדירקטורים ומנהלי העסקים" יבוא "נושאי המשרה";

(ב) בפסקה (8), במקום "הדירקטורים, מנהלי העסקים" יבוא "נושאי המשרה";

(11) בסעיף 17-

(א) האמור בו יהיה סעיף קטן "(א)" ובו -

(1) ברישה, המילה "והועדה" - תימחק, במקום "יביאו" יבוא "יביא" ובמקום "שידונו בבקשה" יבוא "בבואו לשקול בקשה";

(2) בפסקה (2), במקום "הדירקטורים ומנהלי העסקים של התאגיד" יבוא "נושאי המשרה בתאגיד";

(3) בפסקה (6), אחרי "לתחרות" יבוא "בשוק ההון, ובמיוחד לתחרות";

(ב) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) לא יסרב המפקח לתת רשיון מבטח לתאגיד שמתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 15, אלא לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה לתאגיד הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה.;

(12) בסעיף 18, במקום הסיפה החל במילים "הכל בהתייעצות עם הועדה" יבוא "ובלבד ששינוי תנאים והגבלות כאמור, שלא לפי בקשת המבטח, ייעשה בהתייעצות עם הועדה לאחר שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה בדרך שהורתה";

(13) סימן ג' לפרק ג' - בטל;

(14) בסעיף 22 -

(א) בסעיף קטן (א) -

(1) ברישה, המלים "לאחר התייעצות בועדה" - יימחקו;

(2) אחרי פסקה (3) יבוא:

"(3א) חדל להתקיים במבטח תנאי מהתנאים למתן הרשיון;:

(3) בפסקה (4), בסופה יבוא "או חדל להתקיים בו תנאי כאמור";

(4) בפסקה (5), אחרי "הוראות חיקוק" יבוא "או הוראת מינהל שניתנה לפי חוק זה";

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילים "אלא אם" יבוא "מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א)(5) ,(4) או (7), אלא לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה למבטח הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה בדרך שהורתה";

(15) בסעיף24 -

(1) האמור בו יהיה סעיף קטן "(א)" ובו, במקום הסיפה החל במילים "אלא אם יש בידו רשיון" יבוא "אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

(1) יש בידו רשיון לפי סימן זה - בהתאם לתנאי הרשיון;

(2) הוא יועץ פנסיוני - ובלבד שהעיסוק בתיווך נעשה כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, על פי הסכם ייעוץ פנסיוני בהתאם להוראות חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.;

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(ב) על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני, כאמור בסעיף קטן (א)(2), יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות לפי חוק זה והוראות לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-198134" (בסעיף קטן זה - חוק חוזה הביטוח), החלות על סוכן ביטוח ועל עיסוק בתיווך לענין ביטוח, אלא אם כן נקבע אחרת בכל דין, ואולם -

(1) לא יחולו על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני הוראות סעיף 33(א) לחוק חוזה הביטוח;

2) לא יחולו על עיסוק בתיווך בידי יועץ פנסיוני הוראות לפי חוק זה הנוגעות לחובותיו של מבטח בשל משא ומתן של סוכן הביטוח לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולענין כריתת חוזה הביטוח;

(3) יועץ פנסיוני לא יהיה זכאי לדמי עמילות, כהגדרתם בסעיף 41(ה), אלא מאת לקוח או מאת מבטח שניתן לו רשיון בהתאם להוראות סעיף 15(א1);

בסעיף קטן זה -

"הסכם ייעוץ פנסיוני" - כמשמעותו בסעיף 27 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

"לקוח" - כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.;

(16) בסעיף 25 -

(א) בסעיף קטן (ב), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) הוא לא הורשע בעבירה שלדעת המפקח מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח.;

(ב) בסעיף קטן (ג), במקום פסקאות (1) עד (3) יבוא:

(1) אם הוא הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר;

(2) אם הוא הוכרז פסול דין;

(3) אם הוא יועץ השקעות;

(4) אם הוא יועץ פנסיוני.;

(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) המפקח רשאי לסרב לתת רשיון סוכן ליחיד, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף קטן (ב), אם התקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור בסעיף קטן (ב)(4) וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפני מתן ההחלטה;

(2) המפקח סבר, לאחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בדרך שהורתה, כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כסוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.;

(17) בסעיף 26, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) המפקח לא ייתן רשיון סוכן לתאגיד, על אף כשירותו, אם הוא יועץ השקעות או יועץ פנסיוני.

(ד) בבואו ליתן רשיון סוכן לתאגיד ישקול המפקח, בין השאר, את תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו.

(ה) החלטת המפקח שלא ליתן רשיון סוכן לתאגיד אף אם התקיימו לגביו התנאים הקבועים בסעיף קטן (ב), למעט החלטה כאמור בשל האמור בסעיף קטן (ג) או בסעיף 28א, תתקבל לאחר התייעצות עם הועדה, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה.;

(18) בסעיף 27(א), במקום "(ג)(1) ו-(2)" יבוא " (ג) ו-(ג1)";

(19) בסעיף 28, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) (1) רשיון סוכן ביטוח הוא רשיון לעסוק באחד מענפי ביטוח אלה:ביטוח פנסיוני, ביטוח ימי או ביטוח כללי, ויכול רשיון סוכן ביטוח לכלול יותר מענף ביטוח אחד.

(2) ברשיון סוכן ביטוח בענף כללי, יפורטו תחומי הביטוח שבהם רשאי סוכן הביטוח לעסוק מבין התחומים שבענף ביטוח כללי.

(3) בסעיף זה -

"ענף ביטוח פנסיוני" - עיסוק בתיווך בביטוח לגבי סוג מוצר פנסיוני;לענין זה, "סוג מוצר פנסיוני"- כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, בשינוי זה:פסקה (8) להגדרה האמורה תיקרא כאילו במקום הסיפה החל במילים "והכלולה בקופת גמל", נאמר בה "וכן תכנית ביטוח חיים עם מרכיב חסכון שלא אושרה כקופת גמל ותכנית ביטוח מפני סיכון תאונה, מחלה או נכות";

"ענף ביטוח ימי" - עיסוק בתיווך בביטוח ימי;

"ענף ביטוח כללי" - עיסוק בתיווך בביטוח בכל אחד מאלה:

(1) ביטוח שאינו כלול בענף ביטוח פנסיוני או בענף ביטוח ימי;

(2) ביטוח מפני סיכון תאונה, מחלה או נכות.;

(20) אחרי סעיף 28 יבוא:

"28א. סייגים למתן רשיון סוכן ביטוח בענף פנסיוני

המפקח לא ייתן רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 28(א), ליחיד או לתאגיד שהוא אחד מאלה:

(1) יועץ פנסיוני;

(2) יועץ השקעות;

(3) ארגון עובדים או ארגון מעבידים;

(4) תאגיד בנקאי, למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(5) מי ששולט באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4);

(6) מי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה ביועץ פנסיוני או ביועץ השקעות;

(7) מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (6);

(8) מי שמועסק בידי כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (7);

(9) מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) או מי ששולט באחד מהם, הוא בעל ענין בו, למעט מי שתאגיד בנקאי הוא בעל ענין בו אף אם התאגיד הבנקאי הוא יועץ פנסיוני או יועץ השקעות;

(10) מועדון צרכנים;לענין זה, "מועדון צרכנים" - תאגיד, שותפות, או ארגון שמטרתם ניהול משא ומתן בשם החברים בו לשם התקשרות עם ספק של מצרך או שירות.;

(21) בסעיף 29 -

(א) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או התניית תנאים בו";

(ב) בסעיף קטן (א) -

(1) ברישה, המילים "לאחר התייעצות בועדה" - יימחקו, אחרי "לגבי ענף ביטוח פלוני" יבוא "להתלותו לתקופה שיקבע, להתנית בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו";

(2) בפסקה (2), בסופה יבוא " וטרם ניתן לו הפטר, או שהוכרז פסול דין";

(3) בפסקה (3), בסופה יבוא "או שחדל להתקיים בו תנאי מהותי כאמור;;

(4) בפסקה (4), אחרי "הוראת חיקוק" יבוא "או הוראת מינהל לפי חוק זה" ובסופה יבוא "או במקצועיותו";

(5) בפסקה (5), במקום הסיפה החל במילים "בכך שלא" יבוא "בענינים הקבועים בסעיף האמור או על פיו";

(6) במקום פסקה (6) יבוא:

"(6) הוא הורשע בעבירה שלדעת המפקח מפאת מהותה, חומרתה, או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו;;

(7) במקום פסקה (7) יבוא:

"(7) המפקח סבר כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש סוכן ביטוח, בשים לב לדרישות המקצוע.;

(ג) בסעיף קטן (ב), המילים "להגיש או" - יימחקו, ובמקום "לפני הועדה" יבוא "ולענין ביטול רשיון לפי פסקאות (4) ו-(7) - לאחר התייעצות בועדה ולאחר שניתנה לסוכן הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בדרך שהורתה.;

(ד) בסעיף קטן (ג), במקום "15 ימים" יבוא "30 ימים", במקום "באישור הועדה ולאחר" יבוא "לאחר", והמילים "להגיש או" - יימחקו;

(ה) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ה) המפקח רשאי, אם ראה צורך בכך כדי להבטיח את עניני המבוטחים, להורות לסוכן שרשיונו בוטל לפעול לחיסול עסקי הביטוח שלו, באופן שיורה.;

(22) בסעיף 30 -

(א) בפסקה (1), בסופה יבוא "שינוהל על ידו כנאמן של המבטח, כפי שיורה המפקח";

(ב) בפסקה (2), אחרי "בכל חודש" יבוא "או עד למועד מוקדם יותר שעליו הורה המפקח לגבי סוגים של חוזי ביטוח כפי שהורה";

(23) בסימן ו' לפרק ג', בכותרת, במקום "אמצעי שליטה" יבוא "שליטה ואמצעי שליטה";

(24) לפני סעיף 32, תחת כותרת סימן ו' יבוא:

"31א. הגדרות בסימן זה -

"איגרת חוב מיועדת" - כל אחת מאלה:

(1) איגרת חוב שמנפיקה מדינת ישראל לפי חוק המילווה (חברות הביטוח), התשכ"ג-196235;

(2) איגרת חוב בערבות מדינת ישראל שהונפקה במסגרת הסכמי ביטוח חיים צמוד;

"ביטוח חיים" - כהגדרתו בסעיף 54(ה);

"החזקה מהותית בתחום החסכון לטווח ארוך" - שליטה בנתח שוק העולה על חמישה עשר אחוזים מסך שווי כלל נכסי החסכון לטווח ארוך;לענין זה יחושב נתח השוק שבשליטת אדם כסך שווי נכסי החסכון לטווח ארוך המנוהלים בידיו ובידי כל הגופים המוסדיים שבשליטתו, ולענין השולט יחד עם אחרים, ייוחס כל שווי הנכסים כאמור לכל אחד ואחד מהשולטים בנפרד;

"מבטח" - לרבות תאגיד שמתקיימים בו שניים אלה:

(1) הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח פלוני;

(2) יותר מעשרה אחוזים מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה במבטחים או בסוכני ביטוח;

"נכסי החיסכון לטווח ארוך" - הנכסים כמפורט להלן:

(1) נכסי קופות גמל, למעט קרנות ותיקות וקופות גמל מרכזיות;

(2) הנכסים המוחזקים על ידי מבטחים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה בביטוח חיים;

(3) הנכסים המוחזקים על ידי מבטחים לכיסוי התחייבויותיהם לפי תכניות לביטוח חיים המעניקות למבוטח תשואה מובטחת, ושהמבטח חינו זכאי בשל הכספים המופקדים בהם, או בשל חלק מהם, לאיגרות חוב מיועדות;

"סוכן תאגיד" - לרבות יועץ פנסיוני שהוא תאגיד, העוסק בתיווך לפי סעיף 24(א)(2)".

(25) בסעיף 32 -

(א) במקום כותרת השוליים יבוא "שליטה והחזקת אמצעי שליטה במבטח ובסוכן תאגיד";

(ב) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא:

"(א) לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, אלא על פי היתר שנתן המפקח.

(ב) לא ישלוט אדם במבטח או בסוכן תאגיד אלא על פי היתר שנתן המפקח.

(ב1) במתן היתר לפי סעיף זה יובאו בחשבון השיקולים המפורטים בסעיף 17, בשינויים המחויבים, לרבות התאמתו של המבקש, לשלוט או להחזיק כמות אמצעי שליטה כמבוקש, ובכלל זה ניסיונו העסקי, עיסוקיו ועסקיו האחרים, חוסנו הכלכלי, מהימנותו, וכן ההשלכות האפשריות של מתן ההיתר על השליטה, הקיימת או העתידית, במבטח או בסוכן התאגיד; היותו של המבקש אגודה שיתופית לא יובא בחשבון במסגרת השיקולים לפי סעיף קטן זה.

(ב2) לא יינתן היתר לשלוט במבטח, אם לאחר מתן ההיתר תהיה למבקש ההיתר החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך.;

(ג) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג1) לא יחזיק אדם בהחזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך, אלא בשל אחד מאלה:

(1) שינוי בשווי השוק של נכסי החיסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו;

(2) שינוי בשווי כלל נכסי החסכון לטווח ארוך;

(3) הצטרפות מבוטחים, או עמיתים כהגדרתם בחוק הפיקוח על קופות גמל, לתכניות ביטוח חיים או לקופות גמל באופן המגדיל את נכסי החסכון לטווח ארוך המנוהלים בידו או בידי הגופים המוסדיים שבשליטתו, למעט הצטרפות כאמור בעקבות התקשרות עם גוף מוסדי אחר או מיזוג עמו.;

(ד) בסעיף קטן (ד) -

(1) ברישה, במקום "סעיף זה" יבוא "סעיפים קטנים (א) ו-(ב)";

(2) בפסקה (1), במקום "שרכש" יבוא "שמחזיק" ובמקום "בהעברה" יבוא "מכוח העברה";

(ה) סעיף קטן (ה) - בטל;

(ו) אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) הוראות סעיף זה יחולו גם על החזקת אמצעי שליטה במבטח כערובה לחיוב, למעט אמצעי שליטה כאמור שנועדו בתום לב לשמש בערובה לחיוב בידי תאגיד בנקאי ואשר שיעורם בחשבון ניירות ערך של לקוח כלשהו אינו עולה על %0.0001 מאותו סוג של אמצעי השליטה.;

(26) בסעיף 33, אחרי "בתאגיד מבטח" יבוא "או בסוכן תאגיד";

(27) אחרי סעיף 33 יבוא:

"33א. ביטול היתר או שינויו

(א) המפקח רשאי לבטל או לשנות היתר שנתן לפי סעיף 32, לאחר התייעצות בועדה, אם היה לו יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה:

(1) בבעל ההיתר חדל להתקיים תנאי מהותי מתנאי ההיתר או שהוא הפר תנאי כאמור;

(2) בעל ההיתר הוא בעל החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך, שלא מהטעמים המנויים בסעיף 32(ג1);

(3) בעל ההיתר או נושא משרה בו הורשע בעבירה, אשר חומרתה, מהותה או נסיבותיה מצדיקות את ביטול ההיתר או את שינויו;

(4) לענין בעל היתר שהוא תאגיד - ניתן צו לפירוקו או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי מהם בשל אי-תשלום חוב, ולענין בעל היתר שהוא יחיד - ניתן לגביו צו כינוס נכסים בהליכי פשיטת רגל או שהוא הוכרז פסול דין;

(5) יש חשש ממשי לפגיעה ביציבותו של המבטח או חשש לפגיעה בטובת הציבור אם לא יבוטל או ישונה ההיתר.

(ב) המפקח לא ישנה או יבטל היתר כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן ניתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, ולתקן את ההפרה בתוך תקופה שיקבע המפקח ואשר לא תפחת מ-30 ימים.

(ג) (1) הוגש כתב אישום נגד בעל היתר או נושא משרה בו, בעבירה אשר מפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה, לדעת המפקח, הרשעה בה היתה מצדיקה ביטול ההיתר או שינויו, רשאי המפקח, לאחר התייעצות עם הועדה, ולאחר שניתנה לבעל ההיתר הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, לשנות את ההיתר ולקבוע בו הוראות ותנאים שיחולו בתקופה שיקבע, ואם הוגש כתב אישום כאמור נגד נושא משרה בבעל ההיתר - גם להעביר את נושא המשרה מתפקידו.

(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם כשנפתחה חקירה פלילית נגד בעל היתר או נושא משרה בו בעבירה כאמור באותה פסקה, ובלבד שהמפקח התייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה.;

(28) במקום סעיף 34 יבוא:

"34. הוראות המפקח למי שפעל בלא היתר

(א) סבר המפקח שאדם פעל בלא היתר כאמור בסעיף 32, רשאי הוא, בהתייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הועדה, בדרך שהורתה, להורות -

(1) על מכירת אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל השיעור המותר להחזקו;בלא היתר לפי סעיף 32;

(2) שלא יופעלו זכויות ההצבעה או זכויות למינוי דירקטורים מכוח אמצעי שליטה שמחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 32;

(3) שהצבעה מכוח אמצעי שליטה שהחזיק אותו אדם בלא היתר לפי סעיף 32, לא תבוא במנין הקולות באותה הצבעה;

(4) על ביטול מינויו של דירקטור שנגרם בידי אותי אדם.

(ב) החזיק אדם אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד מכוח העברה על פי דין, בשיעור הטעון היתר לפי הוראות סעיף 32, רשאי המפקח, לאחר שנתן למחזיק הזדמנות לטעון את טענותיו, להורות לו למכור את אמצעי השליטה האמורים, כולם או חלקם, בתוך תקופה שיקבע, כך שלא יחזיק אמצעי שליטה מסוג כלשהו, מעל לשיעור המותר להחזקה בלא היתר לפי הוראות סעיף 32.

(ג) הורה המפקח, לפי הוראות סעיף קטן (ב), למכור אמצעי שליטה, רשאי הוא לתת הוראה כאמור בסעיף קטן (א)(2) עד (4), בשינויים המחויבים.

(ד) לא מכר המחזיק את אמצעי השליטה בהתאם להוראת המפקח לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי בית המשפט המחוזי, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה כאמור.

(ה) מבטח וסוכן תאגיד יעשו כמיטב יכולתם למנוע מאדם לפעול מכוח אמצעי שליטה המוחזקים בניגוד להוראות סעיף קטן (ב) וסעיף 32.

34א. דיווח על החזקת אמצעי שליטה

(א) המחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד, ימסור למבטח או לסוכן התאגיד, לפי הענין, ב- 1 באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיקבע המפקח, דין וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיקבע המפקח, לרבות פרטים אלה:

(1) לענין מחזיק שהוא תאגיד - השולטים בו, וכן המחזיקים חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו;

(2) מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בעבורו.

(ב) המפקח רשאי לקבוע כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף זה, ימסור את הדיווח גם למפקח ישירות.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה במבטח או בסוכן תאגיד כערובה לחיוב, למעט מחזיק שהוא תאגיד בנקאי.

(ד) בסעיף זה, "מבטח" - בהגדרתו בסעיף 1.";

(29) בסעיף 36, סעיף קטן (ב) - בטל;

(30) אחרי סעיף 36 יבוא:

"36א. החלת הוראות על קופות גמל לענין ביטוחים תלויי תשואה

הוראות סעיפים 31 עד 36 לחוק הפיקוח על קופות גמל יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי ביטוחים תלויי תשואה ולגבי הנכסים המנוהלים בידי מבטח לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה;שר האוצר רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים האמורים על מבטח, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על מבטח, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביו.;

(31) אחרי סעיף 41 יבוא:

"סימן א'1: אורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח

41א. החלת הוראות הסימן

בסימן זה, "מבטח" - למעט מבטח חוץ, אלא אם כן קבע השר אחרת ובתנאים שיקבע.

41ב. דירקטוריון של מבטח

בדירקטוריון של מבטח (בסימן זה - הדירקטוריון) יכהנו לפחות שבעה דירקטורים ולא יותר מחמישה עשר דירקטורים.

41ג. תחולת הוראות מחוק התברות

(א) על מבטח יחולו הוראות סעיפים 94(א), 114 ,100 ,97 עד 119 ,117(א), 146 עד 219 ,153(ג) ו-269 לחוק החברות, בשינויים המחויבים לפי הוראות חוק זה, כאילו היה חברה ציבורית, וכן יחולו עליו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) של סעיף 95 לאותו חוק, ואולם לענין זה יקראו את הסעיפים הקטנים האמורים בלא המילים "אלא לפי הוראות סעיף 121(ג)".

(ב) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הוראות הסעיפים המנויים בסעיף קטן (א) על מבטח, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על מבטח, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביו.

41ד. אקטואר ומנהל סיכונים

(א) מבטח ימנה אקטואר לכל ענף ביטוח שבו עוסק המבטח, למעט ענפים שקבע המפקח, וניתן למנות אקטואר אחד לכמה ענפי ביטוח שבהם עוסק המבטח (בחוק זה - אקטואר ממונה); מינוי של אקטואר ממונה וסיום כהונתו לפני תום תקופת המינוי יהיו טעונים אישור מוקדם של הדירקטוריון.

(ב) תפקידיו של אקטואר ממונה הם לפחות אלה:

(1) להמליץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לגובה ההתחייבויית הביטוחיות של המבטח בענפי הביטוח שלגביהם הוא התמנה, ובמבטח שניתן לו רישיון כאמור בסעיף 15(א1) - באשר למאזן האקטוארי של קופת הגמל לקצבה שבניהולו;

(2) להכין או לאשר בעבור המבטח דוח, הצהרה או כל מסמך אחר, שעל המבטח להגיש לפי חוק זה, ואשר המפקח קבע כי יוכנו או יאושרו בידי האקטואר הממונה;

(3) למסור למנהל הסיכונים שמונה לפי הוראות סעיף קטן (ג) מידע או דוחות שיקבע המפקח, לצורך מילוי תפקידו של מנהל הסיכונים, לענפי הביטוח שלגביהם התמנה האקטואר;

(4) כל תפקיד אחר שיורה המפקח.

(ג) מבטח ימנה מנהל סיכונים, ולענין מבטח שקיבל רשיון כאמור בסעיף 15(א1) - ימנה גם מנהל סיכונים לכל קופת גמל לקצבה שבניהולו של המבטח, וניתן למנות מנהל סיכונים אחד למבטח ולכמה קופות גמל באמור;מינוי של מנהל סיכונים וסיום כהונתו לפני תום תקופת המינוי יהיו טעונים אישור מוקדם של הדירקטוריון.

(ד) תפקידיו של מנהל סיכונים שמונה כאמור הם לפחות אלה:

(1) לייעץ לדירקטוריון ולמנהל הכללי באשר לסיכונים שעליהם יורה המפקח העומדים לפני המבטח, ואם הוא מנהל סיכונים של קופת גמל לקצבה, כאמור בסעיף קטן (ג) - באשר לסיכונים כאמור העומדים לפני עמיתי קופת הגמל;

(2) כל תפקיד אחר שיורה המפקח.

41ה. ועדות השקעות

(א) הדירקטוריון ימנה ועדות השקעות כמפורט להלן:

(1) ועדת השקעות להשקעת ההון העצמי של המבטח ולהשקעת כספים לכיסוי ההתחייבויות הביטוחיות שלו שאינן התחייבויות תלויות תשואה (בחוק זה - ועדת השקעות שאינן תלויות תשואה);

(2) ועדת השקעות להשקעת כספים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה של המבטח (להלן - ועדת השקעות תלויות תשואה).

(ב) בועדות ההשקעות האמורות בסעיף קטן (א) יכול שיכהנו גם מי שאינם דירקטורים במבטח.

(ג) לענין ועדת השקעות תלויות תשואה יחולו הוראות לפי סעיף 11 לחוק הפיקוח על קופות גמל, שר האוצר רשאי לקבוע הקלות לענין תחולת הסעיף האמור על מבטח, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת הוראות הסעיף האמור, כולן או חלקן, על מבטח, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביו.

41ו. כללים לענין דירקטוריון, ועדותיו וועדת השקעות שאינן תלויות תשואה

(א) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בענינים אלה:

(1) הרכב הדירקטוריון, וכן מינוי ועדות דירקטוריון וועדת ההשקעות שאינן תלויות תשואה (בסעיף זה - ועדת ההשקעות), מספר החברים בהן והרכבן;

(2) תנאי כשירות של דירקטור, של חבר ועדת דירקטוריון ושל חבר ועדת השקעות, ורשאי שר האוצר לקבוע תנאי כשירות נוספים, לרבות מיומנות חשבונאית ופיננסית, הנדרשים מדירקטור חיצוני ומחברים מסוימים בועדות כאמור;

(3) הגבלות לענין מינוי דירקטור, חבר ועדת דירקטוריון או חבר ועדת השקעות, לרבות הגבלות בשל עיסוקיהם האחרים;

(4) דרך המינוי של דירקטור ושל חבר ועדת השקעות, והוראות לענין הפסקה או פקיעה של כהונתם;

(5) המנין החוקי בישיבות דירקטוריון, ועדת דירקטוריון וועדת השקעות;

(6) תפקידי ועדת השקעות והחלטות שיש לקבלן בועדה כאמור, לרבות החלטות שיש לקבלן בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע, וכן מועדים או אירועים שבהם תתכנס הועדה;

(7) נושאים שיידונו והחלטות שיתקבלו בדירקטוריון או בועדה מועדותיו, והחלטות כאמור שיתקבלו בהליך מיוחד או ברוב מיוחד שייקבע.

(ב) המפקח רשאי להורות על דרכי עבודתם של הדירקטוריון, של ועדת דירקטוריון ושל ועדת ההשקעות, ככל שלא נקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (א).

41ז. רואה חשבון מבקר

(א) מבטח ימנה רואה חשבון מבקר, ויחולו עליו הוראות סעיפים 154 עד 170 לחוק החברות כאילו היה המבטח חברה ציבורית, בכפוף להוראות סעיף זה ובשינויים המחויבים.

(ב) נודע לרואה החשבון המבקר, במהלך ביצוע תפקידו, על הפרה מהותית של הוראה מההוראות לפי חוק זה או של הוראת מינהל שניתנה לפיו, ימסור על כך הודעה, בכתב, לועדת הביקורת ולמנהל הכללי, ויבקש את תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שיקבע בהודעה;לא התקבלה תגובת המנהל הכללי בתוך המועד שנקבע כאמור, או שרואה החשבון המבקר לא השתכנע, לאחר שעיין בתגובת המנהל הכללי, כי ההפרה אינה הפרה מהותית, ימסור רואה החשבון המבקר, למפקח, על אף הוראות כל דין או הסכם, הודעה על ההפרה בצירוף תגובת המנהל הכללי, ככל שהתקבלה.

41ח. תנאי כשירות

שר האוצר רשאי לקבוע תנאי כשירות לנושא משרה, למנהל כללי, למנהל סיכונים או לאקטואר, במבטח, וכן למי שעוסק בניהול השקעות במבטח או מטעמו, ורשאי הוא לקבוע הוראות לענין עיסוקים נוספים במהלך כהונתם או עיסוקם בתפקיד כאמור, וכן לקבוע, ככל שהדבר נדרש לשם הגנה על המבוטחים, מגבלות שיחולו עליהם בתום הכהונה או ההעסקה.

41ט. מניעת ניגודי עניינים

(א) לא ימונה ולא יכהן כדירקטור, כחבר ועדה, כמנהל כללי, כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר, במבטח, מי שתפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו האמור או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתו לכהן באותו תפקיד.

(ב) שר האוצר רשאי לקבוע הוראות שמטרתן למנוע ניגוד ענינים אפשרי של דירקטור, חבר ועדה, מנהל כללי, נושא משרה ובעל תפקיד אחר, במבטח, לרבות הוראות לענין עיסוקים אחרים שלא יהיו רשאים לעסוק בהם או פעולות שלא יהיו רשאים לבצע, וכן הצהרות ודיווחים שיידרשו מהם.

41י. אישור מינוי נושא משרה

(א) לא יכהן אדם כנושא משרה במבטח, אלא אם כן נמסרה למפקח הודעה, שישים ימים לפחות לפני תחילת הכהונה, והמפקח לא הודיע בתוך התקופה האמורה על התנגדותו למינוי האמור, או שהודיע כי אינו מתנגד למינוי.

(ב) החלטת המפקח להתנגד למינוי תינתן לאחר שנתן למועמד הזדמנות לטעון את טענותיו, והוא יביא בחשבון לענין זה את התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע, לרבות נסיונו העסקי, יושרו, יושרתו וקשריו, מכל סוג שהוא, עם המבטח או עם נושא משרה במבטח.

(ג) מונה נושא משרה, ולאחר מינויו התבררו פרטים נוספים או חדשים לענין השיקולים האמורים בסעיף קטן (ב), רשאי המפקח, אחר התייעצות עם הועדה ולאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו לפניה, בדרך שהורתה, להורות על הפסקת כהונתו, בשל הפרטים הנוספים או החדשים כאמור.

(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על כהונת דירקטור של מבטח יושב ראש הדירקטוריון שלו, בשינויים המחויבים.

(ה) בסעיף זה, "נושא משרה" - דירקטור, מנהל כללי ומבקר פנימי ובן מי שהמפקח יקבע;המפקח יקבע לכל מבטח מי מבעלי התפקידים באותו מבטח חייב באישור המינוי ובלבד שקביעתו לא תכלול יותר משבעה בעלי תפקידים במבטח.;

(32) במקום סעיף 42 יבוא:

"42. דוחות והודעות

(א) מבטח וסוכן תאגיד יגישו למפקח דוחות והודעות כמפורט להלן:

(1) דוחות כספיים שיקבע שר האוצר, במועדים ולתקופות שיקבע או בהתרחש אירוע שיקבע;

(2) דוחות מיידיים והודעות שיקבע שר האוצר, בהתרחש אירוע שיקבע;

(3) דוחות והודעות נוספים שעליהם יורה המפקח.

(ב) המפקח יקבע הוראות בדבר אופן הגשתם של דוח או הודעה לפי סעיף זה, לרבות פרסומם לציבור, מתכונתם, תוכנם, מידת פירוטם וכללים חשבונאיים לעריכתו של דוח כספי, לרבות ההצהרות והביאורים שיש לצרף אליו.

(ג) המפקח רשאי, מטעמים שיירשמו, לפטור מבטח או סוכן תאגיד מהגשת דוח או הודעה לפי סעיף זה או להאריך את המועד להגשתם.

42א. פרט מטעה בדוח או בהודעה

(א) לא יהיה בדוח או בהודעה שהוגשו לפי סעיף 42 פרט מטעה;על פרסום פרט מטעה בדוח או בהודעה כאמור יחולו הוראות פרק ה' לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים.

(ב) בסעיף זה, "פרט מטעה" - לרבות דבר העלול להטעות אדם סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות אדם סביר.;

(33)סעיפים 43 עד 48 - בטלים;

(34) אחרי סעיף 48 יבוא:

"48א. ידע מבעלי מניות

(א) בפרוטוקול האסיפה הכללית של מבטח בהחלטותיה בענינים המנויים להלן, יפורטו שמות הנוכחים באסיפה, שמות המצביעים, שיעור ההחזקות בזכויות ההצבעה שמכוחן הצביעו ואופן הצבעתם:

(1) שינוי התזכיר או התקנון;

(2) מינוי או הפסקת כהונה של דירקטור;

(3) אישור פעולות או עסקאות הטעונות את אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו-268 עד 275 לחוק החברות;

(4) חלוקה לפי הפרק השני בחלק השביעי לחוק החברות;

(5) אישור מיזוג לפי סעיף 320 לחוק החברות.

(ב) המפקח רשאי לדרוש ממי שנכח או ממי שהצביע באסיפה כללית מסוימת של מבטח, פרטים בדבר זהותו, פרטים בדבר זהותו של מי שהוא פועל כשלוח או כנאמן בעבורו, ואם הוא תאגיד - פרטים בדבר השולטים בו.;

(35) בסעיף 50 -

(א) בסעיף קטן (א), במקום "דירקטור או מנהל עסקים שלהם" יבוא "נושא משרה בהם";

(ב) סעיף קטן (ב) - בטל;

(36) אחרי סעיף 50 יבוא:

"50א. סודיות

המפקח, עובד הכפוף לו, או מי שפועל מטעמו, לא יגלה ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו מכוח תפקידו או סמכויותיו לפי חוק זה, אלא לצורך הליך פלילי, או אם המפקח ראה צורך בכך לשם דיון בועדה.

50ב. מסירת מידע לרשות פיקוח בישראל

(א) על אף הוראות סעיף ס5א, רשאי המפקח לגלות ידיעה או להראות מסמך לרשות ניירות ערך כמשמעותה בסעיף 2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-196836, ולמפקח על הבנקים שמונה לפי הוראות סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 194137 (בסעיף זה - הגוף הנעבר), ובלבד שנוכח כי הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיו של הגוף הנעבר.

(ב) לא יגלה אדם ידיעה ולא יראה מסמך שנמסרו לו לפי הוראות סעיף זה.

50ג. מסירת מידע לרשות פיקוח במדינת חוץ

(א) על אף הוראות סעיף 50א רשאי המפקח למסור ידיעה או מסמך שבידיו לרשות מוסמכת במדינת חוץ שתפקידה לפקח על מי שעוסק בביטוח או בתיווך לענין ביטוח, באותה מדינה.

(ב) המפקח לא ימסור ידיעה או מסמך לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן נוכח כי התמלאו שניים אלה:

(1) הידיעה או המסמך מתבקשים לצורך מילוי תפקידיה של הרשות המוסמכת, בפיקוח על גופים כאמור בסעיף קטן (א);

(2) הרשות המוסמכת אישרה שחלה עליה חובת סודיות בדומה להוראות סעיף 50א, או שהתחייבה שלא להעביר את הידיעה או המסמך לאחר.

(ג) המפקח לא ימסור ידיעה או מסמך כאמור אם נקבע כי מסירתם עלולה לפגוע בחקירה תלויה ועומדת או בביטחון המדינה.;

(37) סעיפים 51 עד 53 - בטלים;

(38) אחרי סעיף 59 יבוא:

"59א. תביעה בשם מבטח

הוראות סעיף 54 לחוק הפיקוח על קופות גמל יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי תביעה בשם מבטח בשל נזק שנגרם לנכסים המנוהלים בידיו לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה או בשל נזק שנגרם למבוטחים בביטוחים תלויי תשואה.:

(39) בסעיף 60(א), בסופו יבוא "ובענינים אחרים הקשורים בלקוחותיהם";

(40) בסעיף 62א, במקום "38 ו-39" יבוא "36א, 39 ,38 ו-42א";

(41) האמור בסעיף 62ב יהיה סעיף קטן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) בתובענה נגד מבטח, רשאי בית המשפט להתחשב גם בנזק הצפוי מניהולה של התובענה כתובענה ייצוגית, לנתבע, לכלל מבוטחיו ולציבור, לעומת התועלת הצפויה מניהולה בדרך זו לקבוצה ולציבור.;

(42) בסעיף 68(א) -

(1) ברישה, במקום "שדירקטורים שלו או מנהלי עסקיו נהגו" יבוא "שנושא משרה בו נהג";

(2) בפסקה (1), במקום "דירקטור, מנהל עסקים" יבוא "נושא משרה";

(3) במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) להשעות נושא משרה במבטח לתקופה שיקבע, או להעבירו מתפקידו, לאחר שניתנה לו ההזדמנות להשמיע את טענותיו;;

(43) בסעיף 69, אחרי "שהושעה" יבוא "או שהועבר מתפקידו";

(44) בסעיף 73, במקום "יהיו כל דירקטור או מנהל עסקים של המבטח" יבוא "יהיה כל נושא משרה במבטח" ואחרי "הוראת השעיה" יבוא "או שהועבר מתפקידו";

(45) בסעיף 78ב -

(א) בסעיף קטן (א) -

(1) בהגדרה "המפקח", במקום "לרבות הממונה כהגדרתו בתקנות קופות גמל" יבוא "אף אם פעל בתוקף סמכותו לפי תקנות קופות גמל או חוק הפיקוח על קופות גמל";

(2) בהגדרה "עודף אקטוארי", "גרעון אקטוארי" ו"איזון אקטוארי", בסופה יבוא "ואם נקבעו הוראות לפי סעיף 42, כפי שהוחל בסעיף 40 לחוק הפיקוח על קופות גמל - בהתאם לאותן הוראות";

(3) אחרי ההגדרה "עודף אקטוארי", "גרעון אקטוארי" ו"איזון אקטוארי" יבוא:

""קופת גמל לקצבה" - מבטח שניתן לו רשיון כאמור בסעיף 15(א1);";

(4) ההגדרה "קרן ותיקה" - תימחק;

(5) ההגדרה "תקנות קופות גמל" - תימחק;

(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "בתקנות קופות גמל" יבוא "בחוק הפיקוח על קופות גמל";

(46) בסעיף 87(ג), במקום "בדירקטור או במנהל עסקים" יבוא "בדירקטור במנהל עסקים או בנושא משרה";

(47) במקום סעיף 92א יבוא:

"פרק ט'1 - עיצום כספי וקנס אזרחי

92א. עיצום כספי

(א) בסעיף זה, "הסכום הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) לגבי מבטח - 150,000 שקלים חדשים;

(2) לגבי סוכן תאגיד ותאגיד אחר שאינו מבטח - 75,000 שקלים חדשים;

(3) לגבי יחיד שאינו סוכן יחיד - 25,000 שקלים חדשים;

(4) לגבי סוכן יחיד - 12,500 שקלים חדשים.

(ב) היה למפקח יסוד סביר להניח כי מבטח או סוכן תאגיד לא הגישו למפקח דוחות והודעות לפי סעיף 42 או כי מבטח, סוכן ביטוח, נושא משרה בהם או כל אדם אחר המועסק בהם לא מילאו אחר דרישה שניתנה להם לפי סעיפים 50 או 73, רשאי הוא להטיל עליהם עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי, בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ג) היה למפקח יסוד סביר להניח כי אדם שחלה עליו חובת דיווח על החזקת אמצעי שליטה לפי הוראות סעיף 34א, לא דיווח על כך לפי הוראות אותו סעיף, כי מבטח, סוכן ביטוח או אדם אחר הפר הוראה מהוראות המפקח שניתנו לפי סעיף 2(ב) או כי אדם שנכח או שהצביע באסיפה כללית של מבטח לא מסר למפקח פרטים, לפי דרישתו, בהתאם להוראות סעיף 48א(ב), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי.

(ד) היה למפקח יסוד סביר להניח כי מבטח עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:

(1) לא מסר למבוטח פוליסה, בניגוד להוראות סעיף 2(א) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-198138;

(2) לא השתתף באסיפה כללית של תאגיד, בניגוד להוראות סעיף קטן (א) של סעיף 31 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א לחוק זה, או לא מילא אחר ההוראות שניתנו לפי סעיף קטן (ב) של סעיף 31 האמור;

(3) לא כלל בפרוטוקול האסיפה הכללית שלו את הפרטים הדרושים לפי הוראות סעיף 48א(א);

92ב. עדכון עיצום כספי

(א) המפקח רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת מדד חודש נובמבר 2005; כן רשאי המפקח לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

(ב) המפקח יפרסם בהודעה ברשומות את סכום העיצום הכספי המעודכן.

92ג. קנס אזרחי

(א) היה למפקח יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 104, רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרה אחוזים מהקנס הקבוע לפי הסעיף האמור.

(ב) המפקח ידווח ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לששה חודשים, על קנסות אזרחיים שהוטלו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי פסקאות (13) ,(7) ו-(17) של סעיף 104(ב); הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.

92ד. סכומים מופחתים

(א) המפקח אינו רשאי להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מן העיצום הכספי או הקנס האזרחי הקבוע בפרק זה אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע בכללים מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם ניתן יהיה להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי בסכום הנמוך מהקבוע בחוק זה, ובשיעורים שיקבע.

92ה. הפרה נמשכת והפרה חוזרת

(א) בהפרה נמשכת, למעט הפרה כאמור בסעיף 92א(ב), ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס האזרחי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס האזרחי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית העיצום הכספי או הקנס כאמור;לענין זה, "הפרה חוזרת" - הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיפים 92א ו-92ג, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או קנס אזרחי או שבשלה הורשע.

92ו. דרישת העיצום הכספי או הקנס האזרחי ותשלומו [

עיצום כספי או קנס אזרחי ישולמו לפי דרישת המפקח, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה;הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה הדרישה, על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו;בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר בעיצום כספי או בקנס אזרחי נוסף לפי הוראות סעיף 92ה.

92ז. סכומי עיצום כספי וקנס אזרחי מעודכנים

העיצום הכספי והקנס האזרחי יהיו לפי הסכום המעודכן ביום הדרישה לתשלום, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

92ח. הפרשי הצמדה וריבית

לא שולם עיצום כספי או קנס אזרחי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-196139 (בפרק זה - הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

92ט. גביה

עיצום כספי וקנס אזרחי ייגבו לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה)40.

92י. שמירת אחריות פלילית

(א) תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרה.

(ב) הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי חוק זה, לא יחויב בשלה בתשלום קנס אזרחי, ואם שילם - יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

92יא. פרסום על הטלת קנס

הוטל עיצום כספי או קנס אזרחי לפי פרק זה, רשאי המפקח להורות למי שחייב בתשלום העיצום או הקנס להודיע למבוטחים או לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום או הקנס, את שמו של החייב בתשלום, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום או הקנס.

92יב.ערעור

(א) על דרישה לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי ניתן לערער לפני בית משפט השלום בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה.

(ב) אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי או קנס אזרחי, אלא אם כן הסכים לכך המפקח או הורה בית המשפט אחרת.

(ג) התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.;

(48) בכותרת פרק י', בסופה יבוא "ועונשין";

(49) סעיפים 93 ו-94 - בטלים;

(50) בסעיף 97, אחרי "אצל מבטח" יבוא "או סוכן ביטוח" ואחרי "על המבטח" יבוא "או על סוכן הביטוח, לפי הענין";

(51) בסעיף 102(א), במקום "25(ג)" יבוא "25(ג1) ו-26(ה)";

(52) במקום סעיף 104 יבוא:

"104. עונשין

(א) בסעיף זה, "הקנס הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

(1) לגבי סוכן יחיד - הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

(2) לגבי יחיד שאינו סוכן יחיד - פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

(3) לגבי סוכן תאגיד ותאגיד אחר שאינו מבטח - פי שמונה מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

(4) לגבי מבטח - פי ששה עשר מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מהקנס הבסיסי:

(1) עסק בביטוח בלא רשיון, או בענפי ביטוח שאינם נקובים ברשיונו, בניגוד להוראות סעיף 14;

(2) פעל בניגוד להוראה שנתן לו המפקח לפי הוראות סעיף 23(ב), בדבר ניהול עסקיו אחרי ביטול רשיון;

(3) החזיק אמצעי שליטה במבטח או שלט במבטח, בלי שהיה בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 32;

(4) החזיק החזקה מהותית בתחום החסכון לטווח ארוך, בניגוד להוראות סעיף 32(ג1);

(5) העביר אמצעי שליטה במבטח, ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 33;

(6) קיבל טובת הנאה בקשר עם ניהול ביטוח תלוי תשואה, בניגוד להוראות סעיף 32(ג) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א;

(7) שילם עמלה או כל תמורה אחרת, בניגוד להוראות לפי סעיף 32(ה) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א;

(8) לא החזיר הוצאות, דמי ניהול, עמלה, תמורה או כל טובת הנאה אחרת, בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף 32(ו) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א;

(9) תיאר תיאור מטעה ביחס לביטוח תלוי תשואה או פרסם או גרם לפרסום שיש בו תיאור מטעה כאמור, בניגוד להוראות לפי סעיף 36(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א;

(10) לא פרסם תיקון לפרסום שיש בו תיאור מטעה ביחס לביטוח תלוי תשואה, בהתאם להוראת המפקח לפי סעיף 36(ג) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א;

(11) גבה דמי ביטוח שלא בהתאם להוראות שר האוצר לפי סעיף 37;

(12) הנהיג תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשו למפקח או שינה את תנאי הביטוח, את דמי הביטוח או תשלומים אחרים, בלי שהגיש למפקח הודעה על כך או בלא קבלת היתר מאת המפקח, בניגוד להוראות סעיף 40;

(13) שילם דמי עמילות, בניגוד להוראות לפי סעיף 41;

(14) כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה, בניגוד להוראות סעיף 42א או נתן הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין ייכללו בדוח או בהודעה כאמור, ביודעו שיש בהם פרט מטעה;

(15) ניהל את עסקיו בענף ביטוח חיים, בניגוד להוראות לפי סעיף 54;

(16) תיאר תיאור מטעה עסקת ביטוח או כלל תיאור מטעה בפרסום לציבור, בניגוד להוראות סעיף 55;

(17) עשה דבר שיש בו משום ניצול או הפעלת השפעה בלתי הוגנת, כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתי סבירים או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת, בניגוד להוראות סעיף 58;

(18) לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן המפקח, לפי הוראות סעיף 62(א);

(19) לא מילא אחר הוראה שנתן המפקח לתיקון פגם או למניעת פגיעה לפי הוראות סעיף 65;

(20) הפר הוראה להפריש סכומים, שנתן המפקח לפי הוראות סעיף 66;

(21) הפר הוראה שנתן המפקח לפי הוראות סעיפים 67 או 68;

(22) כיהן כנושא משרה או כעובד אחר במבטח אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו לפי הוראות סעיף 68, או כיהן כנושא משרה במבטח אף שהושעה או הועבר מתפקידו לפי הוראות אותו סעיף;

(23) לא הודיע למבוטחים או לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף 92יא.

(ג) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או הקנס הבסיסי:

(1) לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברשיון מבטח, בניגוד להוראות סעיף 14;

(2) עסק בתיווך לענין ביטוח, ואינו אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2) של סעיף 24(א), או שעסק בתיווך לענין ביטוח שלא בהתאם לתנאים המפורטים באותן פסקאות;

(3) עסק בתיווך לענין ביטוח בין אדם שאינו מבטח לבין תושב חוץ או סוכנו שאינם בעלי רשיון לפי חוק זה, בניגוד להוראות סעיף 31(א);

(4) שלט בסוכן תאגיד בלא היתר, בניגוד להוראות סעיף 32(ב);

(5) הפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף 32, בניגוד להוראות אותו סעיף;

(6) העביר אמצעי שליטה בסוכן תאגיד, ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 33;

(7) לא החזיק בהון מניות מינימלי ובעודף מינימלי של נכסים לעומת התחייבויות, בהתאם להוראות שקבע שר האוצר לפי סעיף 35;

(8) פעל בניגוד להוראות בדבר ניהול עסקים שנקבעו או שניתנו לפי סעיף 36;

(9) קיבל עסקי ביטוח, בניגוד להוראות סעיף 41(א);

(10) לא מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד אחר במבטח, בהתאם להוראות לפי סימן א'1 לפרק ד', ולענין ועדת השקעות תלויות תשואה - לרבות בהתאם להוראות לפי סעיף 11 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסימן האמור, או מינה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד כאמור שלא בהתאם להוראות האמורות;

(11) כיהן כנושא משרה או בעל תפקיד אחר במבטח, או פעל במסגרת תפקידו כאמור, בניגוד להוראות לפי סימן א'1 לפרק ד', ולענין חבר ועדת השקעות תלויות תשואה - לרבות בניגוד להוראות לפי סעיף 11 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסימן האמור;

(12) חישב את שווים של נכסים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה בניגוד להוראות שר האוצר לפי סעיף 33(א) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א;

(13) לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף 33(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, לענין אופן חישוב שווים של נכסים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה;

(14) לא חישב תשואה שהשיג מבטח בביטוח תלוי תשואה, או לא זקף את הרווחים וההפסדים למבוטחים, באופן ובמועדים שקבע שר האוצר לפי סעיף 34 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, או לא מילא אחר התנאים שקבע השר לפי הוראות סעיף 34 האמור לענין כספים חדשים שהפקידו מבוטחים;

(15) לא שלח למבוטחים בביטוח תלוי תשואה דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, בהתאם להוראות לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א; (16) לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף 36(א) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, בדבר פרסום ביטוחים תלויי תשואה;

(17) התנה עשיית ביטוח בהתקשרות אחרת, בניגוד להוראות סעיף 57;

(18) פעל בחיסול עסקי מבטח שלא בהתאם להוראות שנתן לו המפקח לפי סעיפים 63 או 64;

(19) השתמש במילה "ביטוח" או במילה הנגזרת ממנה בשם שבו הוא מנהל עסקים, ללא היתר מאת המפקח, בניגוד להוראות סעיף 100.

104א. עבירה כדי להטעות או לרמות

מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 104 כדי לרמות או להטעות מבוטח או כדי לרמות או להטעות מי ששוקל להתקשר בחוזה ביטוח, דינו - מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה.

104ב. קנס בעבירה נמשכת

בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה, בנוסף לכל עונש אחר, קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל על אותה עבירה.;

(53) במקום סעיף 105 יבוא:

"105. חובת פיקוח

(א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 104 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו;המפר הוראה זו, דינו - הקנס הקבוע לאותה עבירה אילו הוטל על יחיד.

(ב) נעברה עבירה לפי סעיף 104 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

(ג) בסעיף זה, "נושא משרה" - דירקטור, מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או בעל תפקיד אחר האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.;

(54) אחרי סעיף 111 יבוא:

"111א. פרסום הוראות המפקח

(א) הוראות המפקח שניתנו מכוח חוק זה, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם המפקח יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי ועל מועד תחילתן.

(ב) הוראות המפקח שניתנו מכוח חוק זה שהן בנות פועל תחיקתי וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי המפקח ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי שר האוצר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.


 13. תיקון חוק החברות הממשלתיות - מס' 19

בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-197541, בתוספת, בסופה יבוא:

"(21) הועדה המייעצת והמועצה המייעצת לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981."


 14. חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - תחילה והוראות מעבר

(א) תחילתו של פרק זה 90 ימים ממועד פרסומו (בסעיף זה - יום התחילה).

(ב) מבטח שהוא אגודה שיתופית ושאינו קופת גמל לקצבה, שערב יום התחילה היה בידיו רשיון מבטח שניתן לו לפי סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו במועד האמור, רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח), כנוסחו בחוק זה, אף שאינו חברה כהגדרתה בחוק החברות, ואולם הוראות סימן א'1 לפרק ד' לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 31)12) לחוק זה, יחולו עליו בשינויים שיורה המפקח.

(ג) מבטח שערב יום התחילה ניהל כדין קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, מכוח רשיון שניתן לו לפי הוראות סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו במועד האמור, ומכוח אישור חברה מנהלת שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל, רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בחוק זה, ויראו אותו כמי שניתן לו רשיון מבטח בהתאם להוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 9)12)(ב) לחוק זה.

(ד) מבטח שערב יום התחילה פעל כדין כקופת גמל לקצבה, מכוח רשיון שניתן לו לפי הוראות סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו במועד האמור, ומכוח אישור קופת גמל שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל, למעט אגודה שיתופית ולמעט קרן פנסיה ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח, רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח, מכוח הרשיון האמור, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בחוק זה, עד תום 18 חודשים מיום התחילה, ועד למועד האמור יראו אותו, לענין כל דין, כמי שניתן לו רשיון מבטח בהתאם להוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 9)12)(ב) לחוק זה.

(ה) מבטח שערב יום התחילה פעל כדין כקופת גמל לקצבה מכוח רשיון שניתן לו לפי הוראות סעיף 15(א)(1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו במועד האמור, ומכוח אישור קופת גמל שניתן לו לפי הוראות תקנות קופות גמל, והוא אגודה שיתופית או שמונה לו מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד לחוק הפיקוח על הביטוח, רשאי להמשיך ולעסוק בעסקי ביטוח, בכפוף להוראות חוק הפיקוח על הביטוח כנוסחו בחוק זה, ויראו אותו, לענין כל דין, כמי שניתן לו רשיון מבטח בהתאם להוראות סעיף 15(א1) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 9)12)(ב) לחוק זה, אף אם אינו חברה כהגדרתה בחוק החברות;על מבטח כאמור שהוא אגודה שיתופית, יחולו הוראות סימן א'1 לפרק ד' לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 31)12) לחוק זה, בשינויים שיורה המפקח.

(ו) על אף הוראות סעיפים 25(ג), 26(ג) ו-28א לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחם בסעיפים 16)12)(ב), 17)12) ו-20)12) לחוק זה, מי שערב יום התחילה היה בידו רשיון סוכן ביטוח, שניתן לו לפי חוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו ערב יום התחילה, והיה גם יועץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-199542, רשאי להמשיך ולעסוק בתיווך לענין ביטוח לתקופה של שנה מיום התחילה.

(ז) מי שערב יום התחילה היה בידו רשיון סוכן ביטוח בענף ביטוח חיים, שניתן לו לפי חוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו ערב יום התחילה, יראו אותו החל ביום התחילה כבעל רישיון סוכן ביטוח בענף ביטוח פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 28(א)(3) לחוק האמור, כנוסחו בסעיף 19)12) לחוק זה.

(ח) מי שהחזיק כדין ערב יום התחילה יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, בלא שהיה חייב בהיתר, לא ייחשב כמי שפועל בלא היתר לפי הוראות סעיף 32 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 25)12)(ב) לחוק זה, ובלבד שלא ירכוש החל ביום התחילה, ללא היתר לפי סעיף 32 האמור, אמצעי שליטה כלשהו באותו מבטח, אם לאחר אותה רכישה תעלה החזקתו על חמישה אחוזים.

(ט) על אף הוראות סעיף קטן (ח), מי שהחזיק ערב יום התחילה עשרה אחוזים או פחות מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח, בלא שהיה חייב בהיתר, לא ייחשב כמי שקיבל היתר לפי סעיף 32 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 25)12)(ב) לחוק זה, להחזיק באותו שיעור של אמצעי שליטה, לענין הזכות למנות דירקטור בתאגיד, כאמור בפסקה (2) להגדרה "אמצעי שליטה" שבסעיף 1 לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחה בסעיף 2)12) לחוק זה.

(י) הוראות סעיפים קטנים (ח) ו-(ט) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מי שמחזיק אמצעי שליטה במבטח, שנועדו בתום לב לשמש כערובה לחיוב.

(יא) מי ששלט ערב יום התחילה בסוכן תאגיד, זכאי להיתר לפי הוראות סעיף 32(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 25)12)(ב) לחוק זה, לענין אותה שליטה, ואולם אם לא הגיש למפקח בקשה להיתר כאמור, עד תום ששה חודשים מיום התחילה - רואים אותו כאילו ויתר על זכאותו כאמור.

(יב) חוזרים שהוציא המפקח לפני יום התחילה, יראו אותם כהוראות שניתנו לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחו בסעיף 3)12) לחוק זה, ומועד תחילתם, לענין פרק ט'1 וסעיפים 104 עד 105 ו-111א לחוק הפיקוח על הביטוח, כנוסחם בחוק זה, ביום התחילה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהם.


פרק ו': משכון


 15. תיקון חוק המשכון

בחוק המשכון, התשכ"ז-196743 -

(1) בסעיף 17, בפסקה (3), במקום "למוסד בנקאי כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954" יבוא "לגוף מוסדי, וכן במשכון ניירות ערך", במקום " המוסד" יבוא "הגוף המוסדי", ובסופה יבוא:

"בפסקה זו -

"גוף מוסדי" - כל אחד מאלה:

(1) תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

(2) בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי"ד-198144;

(3) מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח), התשמ"א-198145;

(4) חברה מנהלת כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-200546;

(5) מי שהוא חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-196847 (בפסקה זו - חוק ניירות ערך);

(6) גופים נוספים שיקבע שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

"משכון ניירות ערך" - משכון המשמש ערובה לחיוב המגיע לגוף מוסדי, שהוא אחד מאלה:

(1) משכון שהוא ניירות ערך הרשומים לזכות החייב אצל הגוף המוסדי;

(2) משכון שהוא ניירות ערך הרשומים לזכות הגוף המוסדי אצל גוף מוסדי אחר;

(3) משכון שהוא ניירות ערך שלגביהם ניתן לגוף המוסדי יפוי כוח להקנות בהם זכות לאחר;

"ניירות ערך" - ניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, הרשומים למסחר בבורסה, וכן יחידות של קרן פתוחה כמשמעותן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-199448, לרבות זכות לניירות ערך כאמור;;

(2) בסעיף 19 -

(א) בכותרת השוליים במקום "מוסד בנקאי" יבוא "גוף מוסדי";

(ב) בסעיף קטן (ב) במקום "המוסד הבנקאי" יבוא "הגוף המוסדי", ובמקום "למוסד" יבוא "לגוף המוסדי";

(ג) בסעיף קטן (ג) במקום "המוסד הבנקאי" יבוא "הגוף המוסדי";

(ד) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ד) בסעיף זה, "גוף מוסדי" - כהגדרתו בסעיף 3)17)."


 16. תיקון חוק ניירות ערך - מס' 29

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-196849 - בסעיף 50א(ה), אחרי פסקה (3) יבוא:

"(4) ניתן השיעבוד נתן למסלקה יפוי כוח להקנות לאחר זכות בניירות הערך;.


פרק ז': הקמת קרן ציבורית לחינוך פיננסי


 17. הקמת קרן

מוקמת בזאת קרן ממשלתית שמטרתה לקדם את החינוך הפיננסי בישראל בהתחשב בתכליות חוק זה.


 18. תפקידי הקרן

אלה יהיו תפקידי הקרן:

(1) הכשרת הציבור לפעול בשוק ההון הישראלי;

(2) הכנת תכניות לימוד השתלמויות ותוכניות הכשרה בתחום הפעילות הפיננסית והביטוחית של האזרחים;

(3) הכנת חומרי הסברה בנושא קידום החינוך הפיננסי;

(4) הכנת מסע הסברה בנושא הניהול הפיננסי ובנושאי ביטוח.


 19. הנהלת הקרן ויושב ראש הקרן

הנהלת הקרן תהיה בת 9 חברים והם:

(1) שני עובדי מדינה שימנה שר האוצר, ומתוכם ימנה את יושב ראש הנהלת הקרן;

(2) נציג בנק ישראל שימנה נגיד בנק ישראל;

(3) נציג איגוד הבנקים;

(4) נציג איגוד חברות הביטוח;

(5) נציג איגוד הברוקרים;

(6) נציג איגוד סוכני הביטוח;

(7) שני נציגי אקדמיה המלמדים בפקולטות לכלכלה וחינוך שימנה שר המשפטים בהתאם להמלצותיהם של ריקני אותן פקולטות.


 20. קיום ותוקף

(א) חברי הנהלת הקרן ימונו לתקופה של שלוש שנים.

(ב) קיום ההנהלה ,סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או במשך כהונתו, ובלבד שמספר החברים בה לא יפחת מחמישה חברים ובהם היושב ראש.

(ג) חבר הנהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הנהלת הקרן;

(2) נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 17(א) או 17(ב) לחוק החברות הממשלתיות;

(3) נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו ויושב ראש הנהלת הקרן, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;

(ד) ראה שר האוצר שיושב ראש ההנהלה אינו ממלא את תפקידו כראוי רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, להעבירו מתפקידו לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.


 21. תקנות לביצוע

שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו של פרק זה.


פרק ח': תוקף הסדר או הסכם קיבוצי


 22. תוקף הסדר או הסכם קיבוצי

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי שהיה קיים ערב תחילתו, או לשנות את משכו.


אריאל שרון בנימין נתניהו
ראש הממשלה שר האוצר
משה קצב ראובן ריבלין
נשיא המדינה יושב ראש הכנסת
חוק הייעוץ

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל