לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
הוראות משרד האוצר לעינין תוכנו של מסמך הנמקה בייעוץ פנסיוני

כ' בתמוז התשס"ו
16 ביולי 2006

 

חוזר ביטוח 2006-315
סיווג: סוכנים <טיוטא>

 

 

 

 

הוראות לעניין תוכנו של מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן – החוק) אני מורה כדלקמן:

 

1 .      כללי

סעיף 12 לחוק מחייב בעל רשיון להתאים את הייעוץ או השיווק הפנסיוני לצרכיו של כל לקוח, ולבחור את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים ביותר עבורו, וזאת לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות המוצר הפנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין.

 

סעיף 14 לחוק מחייב את בעל הרשיון להעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני.

 

חוזר זה מפרט את אופן עריכת מסמך ההנמקה, את המידע שיש לכלול בו ואת משך הזמן בו על בעל רשיון לשמור העתק ממסמך ההנמקה.

 

2 .      עריכת מסמך ההנמקה

א.       מסמך ההנמקה יהיה בעל תבנית מוגדרת מראש בהתאם לנספחים המצורפים לחוזר זה.

ב.        המסמך יוצג באופן ברור וקריא ללקוח.

ג.         המסמך ישא את שם התאגיד אשר במסגרתו ניתן הייעוץ או השיווק הפנסיוני ואת הלוגו שלו.

ד.        אופן מילוי המסמך יהיה ממוחשב. אם הייעוץ או השיווק הפנסיוני נעשו בבית הלקוח ניתן יהיה למלא את המסמך באופן ידני, ובלבד שהמסמך יוצג באופן ברור וקריא, תוך עמידה בכללים לעניין עריכת המסמך, ובתנאי שהעתק מודפס מהמסמך ישלח ללקוח בתוך 7 ימי עסקים מיום מתן הייעוץ או השיווק הפנסיוני.

 

 

 

 

3 .      הוראות למילוי מסמך ההנמקה

א.       יש לתת פירוט ענייני של כל השיקולים שעמדו בפני בעל הרשיון בבואו להמליץ ללקוח על סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים לו ביותר, לרבות הפרמטרים העיקריים במודל הייעוץ ומידת השפעתם על ההמלצה.

ב.        אין לכלול במסמך ההנמקה מידע מטעה ואין למסור מידע ללקוח באופן שעלול להטעותו.

ג.         אין להשתמש במונחים כלליים או גורפים כגון "המוצר הוא הטוב ביותר ללקוח", "המוצר הוא המתאים ביותר ללקוח", "מדובר בחברת הביטוח הטובה ביותר ללקוח" וכד'.

ד.        אין להשמיט ממסמך ההנמקה מידע שהיעדרו עלול להטעות את הלקוח.

ה.       אין להציג נתונים שאינם רלוונטיים ואשר עלולים להסיט את דעתו של הלקוח.

ו.         המידע שיוצג במסמך ההנמקה יהיה נכון ומאומת ויוצג בצורה ברורה והוגנת.

ז.         יש למלא את המידע במסמך ההנמקה, תוך הדגשת עיצובו ביחס לכתוב במסמך ההנמקה על פי התבנית שהוגדרה מראש בחוזר זה (לדוגמה: צבע שונה, הגדלת הגופן וכד').

ח.       אם ההמלצה כוללת מספר סוגי מוצרים פנסיוניים או מספר מוצרים פנסיוניים, יש להגדיר לגבי איזה סכום או אחוז הפקדה או גובה משכורת או הבחנה אחרת מומלץ כל סוג מוצר או כל מוצר פנסיוני, לפי העניין, תוך התייחסות לשינויים עתידיים בגובה ההפקדה או בגובה המשכורת או בהבחנה האחרת.  יש לציין את השיקולים כאמור בסעיף 3.א לעיל בנפרד עבור כל אחד מסוגי מוצרים הפנסיוניים או מהמוצרים פנסיוניים עליהם הומלץ ללקוח.

ט.       אם ההמלצה כוללת העברת חיסכון מסוג מוצר פנסיוני ו/או ממוצר פנסיוני אחד לאחר, יש לסמן P בתיבת הסימון המתאימה במסמך.

י.         יש לספק ללקוח מידע נוסף ככל שיידרש על ידי הלקוח.

 

4 .      שמירת העתק ממסמך ההנמקה ומסירתו

א.       בעל רשיון ימסור לגוף המוסדי אשר ממנו הוא ממליץ להעביר כספי חסכון, העתק ממסמך ההנמקה אשר נמסר ללקוח וזאת לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מסירת המסמך ללקוח.

ב.        בעל רשיון שהוא יועץ פנסיוני ישמור העתק ממסמך ההנמקה שנמסר ללקוח עד תום שבע שנים לאחר סיום ההתקשרות עימו לפי סעיף 27 לחוק, ואם אינו יועץ פנסיוני - עד תום שבע שנים לאחר סיום הטיפול בו. בנוסף למסמך שמסר בעל הרשיון ללקוח לפי הוראות חוזר זה, ימסור בעל הרשיון העתק מהמסמך ללקוח בכל עת, לפי דרישתו.

 

 

 

 

 

 

5 .      תחילה

תחילתו של חוזר זה 30 יום מיום פרסומו.

 

6 .      תחולה

חוזר זה יחול על כל בעל רשיון, כמשמעות מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ידין ענתבי
                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון


נספח א' - מבנה מסמך ההנמקה הנמסר על ידי יועץ פנסיוני

 

לכבוד: (שם הלקוח)       ת.ז: (ת.ז הלקוח)

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה –  2005 (להלן – חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני), אשר מסדיר מתן ייעוץ פנסיוני ליחיד, מחייב את היועץ הפנסיוני להעביר ללקוח, בעת מתן המלצה בדבר כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני, מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצתו.

 

לידיעתך, היועץ הפנסיוני מחויב להתייחס בכתב, באופן ברור ומפורט לכל הסעיפים במסמך זה.

אנא קרא מסמך זה בעיון רב וודא כי כל הסעיפים במסמך מולאו על ידי היועץ הפנסיוני באופן המשביע את רצונך!

 

התאמת סוג המוצר הפנסיוני והמוצר הפנסיוני ללקוח

 

לאחר שביררתי איתך את מטרות החיסכון שלך באמצעות המוצר הפנסיוני, את מצבך הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלך באמצעות מוצרים פנסיונים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין וכפי שמפורט בהסכם הייעוץ שנחתם עימך ושהעתק ממנו נמסר לך, להלן תפורט המלצתי בדבר סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים לך ביותר והנימוקים להמלצה זו:

 

בחירת סוג המוצר הפנסיוני

 

סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך הינו (סוג המוצר הפנסיוני המומלץ).

 

סוג מוצר זה הוא המתאים ביותר עבורך מהסיבות הבאות__________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 


מכיוון שאתה חוסך כיום באמצעות מוצר פנסיוני מסוג (סוג המוצר הפנסיוני הקיים ללקוח) אשר אינו סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך, אני ממליץ לך להעביר (אחוז או סכום)  מתוך כספי החסכון  לסוג מוצר פנסיוני (סוג המוצר הפנסיוני אליו מועברים כספי החסכון).

 

בחירת המוצר הפנסיוני

 

המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך הינו (המוצר הפנסיוני המומלץ) המנוהל על ידי (שם הגוף המוסדי).

 

מוצר זה והגוף המוסדי המנהל אותו הם המתאימים ביותר עבורך מהסיבות הבאות________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

מכיוון שאתה חוסך כיום באמצעות מוצר פנסיוני (המוצר הפנסיוני הקיים ללקוח) המנוהל ע"י (שם הגוף המוסדי) אשר אינו המוצר הפנסיוני המתאים ביותר לך, אני ממליץ לך להעביר (אחוז או סכום) מתוך כספי החיסכון שלך למוצר פנסיוני (המוצר הפנסיוני המומלץ) המנוהל ע"י (שם הגוף המוסדי).

 

 

אני הח"מ מצהיר כי מסמך זה מולא על פי חוות דעתי המקצועית כבעל רשיון יועץ פנסיוני בהתאם לחובותיי לפי חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.

 

 

_____________________

תאריך

 

_____________________

שם התאגיד בעל הרשיון

 

_____________________

הסניף

 

_____________________

שם היועץ הפנסיוני

_____________________

מס' ת.ז.

_____________________

חתימה

 

 

 

 

 

 


נספח ב' - מבנה מסמך ההנמקה הנמסר על ידי סוכן ביטוח פנסיוני

 

לכבוד: (שם הלקוח)       ת.ז: (ת.ז הלקוח)

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה –  2005 (להלן – חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני), אשר מסדיר מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ליחיד, מחייב את סוכן הביטוח להעביר ללקוח, בעת מתן המלצה בדבר כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני, מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצתו.

 

לידיעתך, סוכן הביטוח מחויב להתייחס בכתב, באופן ברור ומפורט לכל הסעיפים  במסמך זה. אנא קרא מסמך זה בעיון רב וודא כי כל הסעיפים במסמך מולאו על ידי סוכן הביטוח באופן המשביע את רצונך!

 

מאפייני הלקוח

 

אני הח"מ מתחייב להתאים את השיווק הפנסיוני לצרכיך ולבחור עבורך את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים לך ביותר מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים ומתוך כלל הגופים המוסדיים שלגביהם אני עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך, וזאת לאחר שבחנתי את כל המאפיינים הרלוונטיים לעניין המלצתי כמפורט להלן:

 

מטרות החיסכון: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

מצב כספי דרך כלל:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

חסכון קיים באמצעות מוצרים פנסיוניים:_____________________________________________

__________________________________________________________________________

 

נסיבות נוספות הצריכות לעניין:____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

התאמת סוג המוצר הפנסיוני והמוצר הפנסיוני ללקוח

 

לאחר שביררתי איתך את מטרות החיסכון שלך באמצעות המוצר הפנסיוני, את מצבך הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלך באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, להלן תפורט המלצתי בדבר סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים לך ביותר והנימוקים להמלצה זו:

 

בחירת סוג המוצר הפנסיוני

 

סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך הינו (סוג המוצר הפנסיוני המומלץ).

 

סוג מוצר זה הוא המתאים ביותר עבורך מהסיבות הבאות__________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 


מכיוון שאתה חוסך כיום באמצעות מוצר פנסיוני מסוג (סוג המוצר הפנסיוני הקיים ללקוח) אשר אינו סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך, אני ממליץ לך  להעביר (אחוז או סכום)  מתוך כספי החיסכון  לסוג מוצר פנסיוני (סוג המוצר הפנסיוני אליו מועברים כספי החסכון).

 

בחירת המוצר הפנסיוני

 

המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים ומתוך כלל הגופים המוסדיים שלגביהם אני עוסק בשיווק פנסיוני הינו (המוצר הפנסיוני המומלץ) המנוהל על ידי (שם הגוף המוסדי).

 

מוצר זה והגוף המוסדי המנהל אותו הם המתאימים ביותר עבורך מהסיבות הבאות________________ __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

מכיוון שאתה חוסך כיום באמצעות מוצר פנסיוני (המוצר הפנסיוני הקיים ללקוח) המנוהל ע"י (שם הגוף המוסדי) אשר אינו המוצר הפנסיוני המתאים ביותר לך, אני ממליץ לך להעביר (אחוז או סכום) מתוך כספי החיסכון שלך למוצר פנסיוני (המוצר הפנסיוני המומלץ) המנוהל ע"י (שם הגוף המוסדי).

 

אני הח"מ מצהיר כי מסמך זה מולא על פי חוות דעתי המקצועית כבעל רשיון סוכן ביטוח בהתאם לחובותיי לפי חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.

 

 

____________________

תאריך

 

____________________

שם הסוכנות

 

 

____________________

שם סוכן הביטוח

____________________

מס' ת.ז.

____________________

חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


נספח ג' - מבנה מסמך ההנמקה הנמסר על ידי גוף מוסדי באמצעות סוכן פנסיוני

 

לכבוד: (שם הלקוח)       ת.ז: (ת.ז הלקוח)

 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה –  2005 (להלן – חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני), אשר מסדיר מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני ליחיד, מחייב את הסוכן הפנסיוני להעביר ללקוח, בעת מתן המלצה בדבר כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני, מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצתו.

 

לידיעתך, הסוכן הפנסיוני מחויב להתייחס בכתב, באופן ברור ומפורט לכל הסעיפים  במסמך זה. אנא קרא מסמך זה בעיון רב וודא כי כל הסעיפים במסמך מולאו על ידי הסוכן הפנסיוני באופן המשביע את רצונך!

 

מאפייני הלקוח

 

אני הח"מ מתחייב להתאים את השיווק הפנסיוני לצרכיך ולבחור עבורך את המוצר הפנסיוני המתאים לך ביותר מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים שלגביהם אני עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך, וזאת לאחר שבחנתי את כל המאפיינים הרלוונטיים לעניין המלצתי כמפורט להלן:

 

מטרות החיסכון: ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

מצב כספי דרך כלל:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

חסכון קיים באמצעות מוצרים פנסיוניים:_____________________________________________

__________________________________________________________________________

 

נסיבות נוספות הצריכות לעניין:____________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

 

 

 


התאמת סוג המוצר הפנסיוני והמוצר הפנסיוני ללקוח

 

לאחר שביררתי איתך את מטרות החיסכון שלך באמצעות המוצר הפנסיוני, את מצבך הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלך באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, להלן תפורט המלצתי בדבר סוג המוצר הפנסיוני והמוצר הפנסיוני המתאימים לך ביותר והנימוקים להמלצה זו:

 

בחירת סוג המוצר הפנסיוני

 

סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך הינו (סוג המוצר הפנסיוני המומלץ).

 

סוג מוצר זה הוא המתאים ביותר עבורך מהסיבות הבאות__________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 


מכיוון שאתה חוסך כיום באמצעות מוצר פנסיוני מסוג (סוג המוצר הפנסיוני הקיים ללקוח) אשר אינו סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך, אני ממליץ לך להעביר (אחוז או סכום)  מתוך כספי החסכון  לסוג מוצר פנסיוני (סוג המוצר הפנסיוני אליו מועברים כספי החסכון).

 

בחירת המוצר הפנסיוני

 

המוצר הפנסיוני המתאים ביותר עבורך מתוך המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידי הינו (המוצר הפנסיוני המומלץ) המנוהל על ידי (שם הגוף המוסדי).

 

מוצר זה הוא המתאים ביותר עבורך מהסיבות הבאות____________________________________                                                                                              

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


מכיוון שאתה חוסך כיום באמצעות מוצר פנסיוני (המוצר הפנסיוני הקיים ללקוח) המנוהל ע"י (שם הגוף המוסדי) אשר אינו המוצר הפנסיוני המתאים ביותר לך, אני ממליץ לך להעביר (אחוז או סכום) מתוך כספי החיסכון שלך למוצר פנסיוני (המוצר הפנסיוני המומלץ) המנוהל ע"י (שם הגוף המוסדי).

 

אני הח"מ מצהיר כי מסמך זה מולא על פי חוות דעתי המקצועית כבעל רשיון סוכן פנסיוני בהתאם לחובותיי לפי חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.

 

_____________________

תאריך

 

_____________________

שם הגוף המוסדי

 

 

_____________________

שם סוכן השיווק הפנסיוני

_____________________

מס' ת.ז.

_____________________

חתימה

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הייעוץ

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל