נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח - טיוטה שניה

כ"ו באלול התשס"ז
9 בספטמבר 2007

 

חוזר סוכנים ויועצים 2007-95
סיווג: כללי <טיוטה>

 

 

הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח - טיוטה שניה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ולפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת אני מורה כדלקמן:

 

1 .      כללי

סעיף 12 לחוק מחייב בעל רשיון להתאים את הייעוץ או השיווק הפנסיוני לצרכיו של כל לקוח, ולבחור את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי המתאימים ביותר עבורו, וזאת לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות המוצר הפנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין.

סעיף 14 לחוק מחייב את בעל הרשיון להעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון שלו או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני.

חוזר זה מפרט את אופן עריכת מסמך ההנמקה, את המידע המינימלי שיש לכלול בו, את משך הזמן בו על בעל רשיון לשמור העתק ממסמך ההנמקה ואת חובת הגוף המוסדי בעת צירוף לקוח למוצר פנסיוני.

 

2 .      עריכת מסמך ההנמקה

א.       המסמך יוצג באופן ברור וקריא ללקוח.

ב.       מסמך ההנמקה ישא את שם בעל הרשיון. אם בעל הרשיון פועל במסגרת תאגיד, המסמך ישא את שם התאגיד אשר במסגרתו ניתן הייעוץ או השיווק הפנסיוני ואת הלוגו שלו.

ג.         אופן מילוי המסמך יהיה ממוחשב. אם הייעוץ או השיווק הפנסיוני נעשו מחוץ למשרדו של בעל הרשיון, ניתן למלא את המסמך באופן ידני, ובלבד שהמסמך יוצג באופן ברור וקריא, תוך עמידה בכללים לעניין עריכת המסמך, וכן בתנאי שהעתק מודפס מהמסמך ישלח ללקוח בתוך 7 ימי עסקים מיום מתן הייעוץ או השיווק הפנסיוני.

 

3 .      הוראות לעניין תוכנו של מסמך ההנמקה

א.       מסמך ההנמקה אותו עורך בעל רשיון שהוא סוכן פנסיוני יכלול את כל מאפייני הלקוח הרלוונטיים לעניין השיווק הפנסיוני, לרבות מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים, מצבו הכספי דרך כלל ושאר הנסיבות הצריכות לעניין. בעל רשיון שהוא יועץ פנסיוני יכלול מאפיינים אלה בהסכם הייעוץ עם הלקוח, והוא אינו נדרש לציינם גם במסמך ההנמקה אותו הוא עורך.

ב.       מסמך ההנמקה יכלול פירוט ענייני של השיקולים שעמדו בפני בעל הרשיון בבואו להמליץ ללקוח על סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים לו ביותר, לרבות הפרמטרים העיקריים במודל הייעוץ ומידת השפעתם על ההמלצה.

ג.         מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן ב', בעל הרשיון יפרט במסמך ההנמקה את השיקולים כאמור בנספח א' לחוזר זה ואת היתרונות והחסרונות שבמוצר עליו המליץ ללקוח.  בעל הרשיון יוסיף קריטריונים על אלה המפורטים בנספח א' ככל שקריטריונים נוספים נלקחו בחשבון לצורך מתן ההמלצה.

ד.       אם ההמלצה כוללת מספר סוגי מוצרים פנסיוניים או מספר מוצרים פנסיוניים, על בעל הרשיון להגדיר לגבי איזה סכום או אחוז הפקדה או גובה משכורת או הבחנה אחרת מומלץ כל סוג מוצר או כל מוצר פנסיוני, לפי העניין, תוך התייחסות לשינויים צפויים בגובה ההפקדה או בגובה המשכורת או בהבחנה האחרת. יש לציין את השיקולים כאמור בסעיף קטן ב' ו-ג' לעיל בנפרד עבור כל אחד מסוגי המוצרים הפנסיוניים או המוצרים הפנסיוניים, לפי העניין, שעליהם הומלץ ללקוח.

ה.       אם ההמלצה כוללת העברת כספים מסוג מוצר פנסיוני ו/או ממוצר פנסיוני אחד לאחר, יש לציין את השיקולים כאמור בסעיף קטן ב' ו-ג' לעיל, לגבי סוג המוצר הפנסיוני ו/או המוצר הפנסיוני ממנו מועברים הכספים בהשוואה לסוג המוצר הפנסיוני ו/או המוצר הפנסיוני שאליו מועברים הכספים וכן את היתרונות והחסרונות שבכל מוצר; לעניין חוזר זה, "העברת כספים" -  העברת כספי החיסכון של הלקוח, כולם או חלקם ו/או העברת הפקדות חדשות אגב ביטול או הקפאה של מוצר פנסיוני בשלושת החודשים שקדמו למועד מילוי ההמלצה.

ו.         בעל רשיון שהוא סוכן ביטוח ימלא, בנוסף למסמך ההנמקה ולטבלת ההשוואה בנספח א' המצורף אליו, גם את רשימת הגופים המוסדיים שאת מוצריהם הוא משווק, בהתאם לטבלה כאמור בנספח ב' לחוזר זה. הרשימה תדורג לפי גובה התגמול הכספי שמקבל סוכן הביטוח מהגופים המוסדיים השונים, מהגבוה לנמוך, תוך התייחסות נפרדת לכל  סוג מוצר פנסיוני המשווק עבור הגוף המוסדי; לעניין זה, "תגמול" – כל ההכנסות שהתקבלו, בין במישרין ובין בעקיפין, מהגוף המוסדי בשנה הקלנדרית האחרונה.

ז.        מסמך ההנמקה יכלול הצהרה של בעל הרשיון בה הוא מתחייב להתאים את הייעוץ ו/או השיווק הפנסיוני לצרכי הלקוח ולבחור עבורו את המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים לו ביותר, בהתאם להוראות סעיף 12 לחוק, בצירוף, תאריך, שם וחתימת בעל הרשיון.

ח.       מסמך ההנמקה יכלול הצהרה של הלקוח בה הוא מאשר שמסמך ההנמקה נמסר לו על ידי בעל הרשיון והוא לא יכלול כל הצהרה נוספת של הלקוח, לרבות בעניין קבלת המידע הרלוונטי או הבנת משמעות ההמלצה והשלכותיה.

 

4 .      הוראות כלליות

א.       יש להסביר ללקוח מינוחים מקצועיים ככל שנדרש, כך שההנמקה שניתנה ללקוח והשיקולים שעמדו בבסיסה יהיו מובנים לו.

ב.       אין לכלול במסמך ההנמקה מידע מטעה או שיש בו כדי להטעות.

ג.         אין להשתמש במונחים כלליים או גורפים כגון "המוצר הוא הטוב ביותר ללקוח", "המוצר הוא המתאים ביותר ללקוח", "מדובר בחברת הביטוח הטובה ביותר ללקוח" וכד'.

ד.       אין להשמיט ממסמך ההנמקה מידע שהיעדרו עלול להטעות את הלקוח.

ה.       אין להציג נתונים שאינם רלוונטיים, אשר יש בהם כדי להסיח את דעתו של הלקוח.

ו.         המידע שיוצג במסמך ההנמקה יהיה נכון ומאומת ויוצג בצורה ברורה והוגנת. בעל הרשיון יידרש לאמת מידע שנמסר לו על ידי הלקוח  ככל שהמידע זמין בידו.

ז.        יש לספק ללקוח מידע נוסף ככל שיידרש על ידו.

 

5 .      שמירת העתק ממסמך ההנמקה ומסירתו

א.       בעל רשיון ימסור לגוף המוסדי אשר ממנו הוא ממליץ להעביר כספים ולגוף המוסדי אשר אליו הוא ממליץ להעביר כספים, פירוט בדבר המלצתו וכן את פירוט השיקולים כפי שנמסרו ללקוח כאמור בסעיף 3ב', בצרוף טבלת ההשוואה שבנספח א', בתוך 3 ימי עסקים לאחר מסירת המסמך ללקוח. המידע אשר יימסר לגוף המוסדי לא יכלול את מאפייני הלקוח כאמור בסעיף 3א' ולא יכלול מידע בנוגע לצירוף הלקוח למוצרים פנסיוניים אחרים או להעברת כספים שאינה רלוונטית לאותו גוף מוסדי.

ב.       בעל רשיון שהוא סוכן ביטוח יצרף, בנוסף לאמור בסעיף קטן א', גם העתק מרשימת החברות כאמור בנספח ב'.

ג.         בעל רשיון ישמור העתק מכל מסמך הנמקה שנמסר ללקוח עד תום שבע שנים ממועד מסירתו ללקוח. בעל רשיון שהוא יועץ פנסיוני ישמור, בנוסף, את מסמך ההנמקה האחרון שנמסר ללקוח עד תום 7 שנים מיום סיום ההתקשרות עימו לפי הסכם הייעוץ הפנסיוני.

ד.       בעל רשיון ימסור ללקוח, בכל עת, העתק ממסמך ההנמקה, לפי דרישתו, בכפוף לאמור בסעיף קטן ג'.

 

 

6 .      חובת הגוף המוסדי

גוף מוסדי לא יצרף לקוח למוצר פנסיוני, הן בעת העברת כספים והן בעת הצטרפות לראשונה, אלא לאחר שקיבל לידיו העתק מהמסמכים כאמור בסעיף 5א' ו-5ב' לעיל, חתומים על ידי הלקוח.

 

7 .      תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1.4.08 (להלן – יום התחילה).

 

8 .      תחולה

חוזר זה יחול על כל בעל רשיון, כהגדרתו בחוק ועל כל הגופים המוסדיים.

 

9 .      ביטול תוקף

הוראות חוזר ביטוח 2004/10 "החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות – הוראות למבטחים ולסוכני ביטוח- עדכון" לא יחולו לגבי סוגי המוצר הפנסיוני המנויים בפסקאות (4) עד (6)      ו  - (8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק.

 

 

 

 

 

 

 

ידין ענתבי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

 

 

 

 

 

נספח א' – טבלת השוואה

 

קריטריונים להשוואה

מוצר קיים

מוצר מומלץ

איכות הגוף המוסדי (אופן ניהול התביעות, איכות השרות, איכות התפעול וכד')

 

 

דמי ניהול מהחיסכון המצטבר (באחוזים)

 

 

דמי ניהול מההפקדות (באחוזים)

 

 

קנס פדיון/סילוק (באחוזים)

 

לא רלוונטי.

 אם קיים קנס במוצר הקיים, הוא ישולם בעת העברת כספי החיסכון/ הפסקת ההפקדות למוצר הקיים, ללא תלות בסוג המוצר המומלץ

אופן משיכת הכספים (סכום חד-פעמי/ קצבה חודשית)

 

 

האם עליה בתוחלת החיים תקטין את הקצבה הצפויה? - יש לסמן "כן" / "לא"

 

 

האם שינויים בתשואה ישפיעו על  הקצבה הצפויה? - יש לסמן "כן" / "לא"

 

 

האם הקצבה החודשית לאחר הפרישה קבועה או משתנה

 

 

הבטחת תשואה (אג"ח מיועדות)

 

 

מיסוי

בעת ההפקדות

 

 

במהלך החיסכון

 

 

בעת המשיכה

 

 

תשואה ברוטו

 

 

מידת הסיכון

 

 

עודף/גירעון אקטוארי (רלוונטי לקרנות פנסיה בלבד)

 

 

כיסויים ביטוחיים

 

 

עלות כיסויים ביטוחיים

 

 

סייגים והגבלות בגין מצב רפואי

 

 

תוספת לעלות הכיסוי הביטוחי בגין מצב רפואי

 

 

המוצר ממנו מקבל בעל הרשיון את התגמול הגבוה ביותר – יש לסמן ü

 

 

אחר

 

 

 

יתרונות וחסרונות במוצר הפנסיוני המומלץ:..........................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

יתרונות וחסרונות במוצר הפנסיוני הקיים:............................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסברים למילוי הנספח:

א.         אם ההמלצה כוללת העברת כספים, ימלא בעל הרשיון את הטבלה באופן השוואתי, וכן יציין את היתרונות והחסרונות שבכל מוצר.

ב.         אם ההמלצה אינה כוללת העברת כספים, ימלא בעל הרשיון רק את הטור הנוגע למוצר המומלץ בטבלה.

ג.          אם ההמלצה כוללת מספר סוגי מוצרים ו/או מספר מוצרים, בין אם בהעברת כספים ובין אם לא, ימלא בעל הרשיון את הטבלה עבור כל אחד מהמוצרים כאמור.

ד.         פירוט הקריטריונים:

·        איכות הגוף המוסדי – יש להתייחס לקריטריונים המעידים על איכות הגוף המוסדי, כגון אופן ניהול התביעות, איכות השירות, איכות התפעול.

·        דמי ניהול מהחיסכון המצטבר ודמי ניהול מההפקדות – יש לציין את אחוזי דמי הניהול הרלוונטיים ללקוח, לאחר מתן הנחה בדמי הניהול, אם קיימת.

כאשר דמי הניהול מההפקדות יורדים עם השנים:                                                                         

1.       יש לציין את דמי הניהול הרלוונטיים ממועד מילוי הטופס ואילך (ללא דמי ניהול בתקופות קודמות);

2.       אין להציג דמי ניהול ממוצעים.

·        קנס פדיון/סילוק – יש לציין את שיעור הקנס הקיים במוצר הקיים, במועד מילוי הטופס, למקרה פידיון, סילוק או העברת כספים, לפי העניין. יש להבהיר ללקוח כי אם קיים קנס במוצר הקיים, הוא ישולם בעת העברת הכספים/ הפסקת ההפקדות למוצר הקיים, ללא תלות בסוג המוצר המומלץ.

·        אופן משיכת הכספים (סכום חד-פעמי/קצבה חודשית) – יש לציין האם בגיל הפרישה יקבל הלקוח את החיסכון המצטבר כסכום חד-פעמי או כקצבה חודשית לכל חיי המבוטח.

·        האם עליה בתוחלת החיים תקטין את הקצבה הצפויה? – יש לסמן "כן" אם מקדם הקצבה אינו מגלם הבטחת תוחלת חיים, יש לסמן "לא" אם מקדם הקצבה מגלם הבטחת תוחלת חיים.

·        האם שינויים בתשואה ישפיעו על הקצבה הצפויה? – יש לסמן "כן" אם מקדם הקצבה אינו מגלם הבטחת תשואה, יש לסמן "לא" אם מקדם הקצבה מגלם הבטחת תשואה.

·        האם הקצבה החודשית לאחר הפרישה קבועה או משתנה – יש לציין האם הקצבה החודשית תשתנה בעקבות שינויים בתוחלת החיים והאם היא תשתנה בעקבות שינויים בתשואת הגוף המוסדי, לאחר התחלת תשלומי הקצבה החודשית (לאחר גיל הפרישה).

·        הבטחת תשואה (אג"ח מיועדות) – יש לציין האם במוצר הרלוונטי קיימת הבטחת תשואה, מהו שיעור הנכסים שבגינם מונפקות אג"ח מיועדות וכן מהי התשואה ברוטו על האג"ח כאמור.

·        מיסוי – יש לציין את הטבות המס הניתנות בכל אחד מסוגי המוצרים באופן כללי (ולא על פי נתוניו האישיים של הלקוח), הן בעת ההפקדות, הן במהלך תקופת החיסכון והן בעת המשיכה.

·        תשואה ברוטו – יש להתייחס לתשואה ברוטו של כל אחד מהמוצרים בתקופה מוגדרת זהה. התקופה תתייחס ל- 12 החודשים האחרונים, או לתקופה ארוכה יותר ובלבד שתהיה בכפולות של שנה. לגבי מסלול השקעה של גוף מוסדי הפועל פחות מ- 12 חודשים יש לציין את התשואה המצטברת בחודשים בהם הוא פעל, עד לחודש האחרון, ולציין את תאריך תחילת פעילותו.

·        מידת הסיכון – יש לציין האם הסיכון גבוה או נמוך ביחס לסיכון הממוצע באותו סוג מוצר, על פי קריטריון אובייקטיבי מקובל לסיכון. במקרה של העברת כספים, יש להשוות את הסיכון בין שני המוצרים.

·        עודף / גירעון אקטוארי – במקרה של הצטרפות לקרן פנסיה או העברה בין קרנות פנסיה, יש להתייחס לעודף/גירעון האקטוארי של כל אחד מהקרנות בתקופה מוגדרת זהה. התקופה תתייחס לשנה הקלנדרית האחרונה, או לתקופה ארוכה יותר ובלבד שתהיה בכפולות של שנה.

·        כיסויים ביטוחיים – יש לפרט אילו כיסויים ביטוחיים קיימים בכל אחד מהמוצרים (למשל מוות או אבדן כושר עבודה), וכן להתייחס להבדלים בין כיסויים מאותו סוג (למשל, הבחנה בין כיסוי לאובדן כושר עבודה הכולל הגדרת "עיסוק ספציפי" לבין כיסוי לאובדן כושר עבודה הכולל הגדרת "עיסוק סביר אחר").

·        עלות כיסויים ביטוחיים – בכיסוי למוות: יש להציג את העלות הממוצעת לכל 100,000 ₪ סכום ביטוח, ממועד ההצטרפות ועד לגיל הפרישה; בכיסוי לאובדן כושר עבודה: יש להציג את העלות הממוצעת לכל 1,000 ₪  קצבה חודשית, ממועד ההצטרפות ועד לגיל הפרישה.

·        סייגים והגבלות בגין מצב רפואי – יש לציין האם קיימים סייגים או הגבלות לכיסוי ביטוחי בגין מצבו הרפואי של הלקוח.

·        תוספת לעלות הכיסוי הביטוחי בגין מצב רפואי – אם המוצר הרלוונטי הינו ביטוח, יש לציין האם קיימת תוספת לעלות כיסוי ביטוחי כלשהו בגין מצבו הרפואי של הלקוח.

·        המוצר ממנו מקבל בעל רישיון את התגמול הגבוה ביותר – יש לסמן  üבטור של המוצר ממנו מקבל בעל רישיון את התגמול הגבוה ביותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב'- רשימת החברות שאת מוצריהן משווק סוכן הביטוח

 

* הרשימה מדורגת לפי שווי התגמול הכספי, מהגבוה לנמוך, שמקבל סוכן הביטוח מכל חברה, בציון סוג המוצר הפנסיוני המשווק

 

שם החברה

סוג המוצר הפנסיוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 
 קרא עוד אודות: hhgu. pbxhubh,hgu. pbxhubh,hugm.הפרדת הייעוץ מהשיווק..ho pbxhubhho,יעוץ פנסיוי,יעוץ פנסיוני,יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות, חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה, רול יועצים,דן , שפרינצק,ארז  דן,אורי,אורי נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,אורים ייעוץ פנסיוני,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,  אימון אישי,פורשור,דוברה, רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח  ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה,  קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,  המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי, אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,hhgu. pbxhubh,hgu. pbxhubh,hugmho pbxhubhho כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.   יעוץ פנסיוייעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר וילף  ,ביטוח ופנסיה,דני טל, ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,עדיף,כל אלה אלמטים שיוכלו    להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,  ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.


יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,  יועצים פנסיוניים,  תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,hhgu. pbxhubh,hgu. pbxhubh,hugmho pbxhubhho,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של

משרד ההון,אגף שוק ההון,המפקח על הביטוח,פיקוח על הביטוח,חוק פנסיית חובה,זכויות עובדים,חובות מעבידים,פנסיית חובה,פנסיה חובה,הפרשה לפנסיה,חיסכון לפנסיה,חיסכון פנסיוני,בנק הפועלים,בנק לאומי,בנק דיסקונט,בנק אוצר החיל,הפועלים,פועלים,דיסקונט, מרכנטיל,אוצר החיל,הלוואה,הלוואות,כרטיסי אשראי,ויזה,ישראכרט,פלטינים,מימון,משכנתא,מיחזור משכנתא,הלוואה לבית,משכנתא הפוכה,הלוואת משכנתא,אימון אישי,אימון תקציבי,ייעוץ עיסקי.יעוץ כלכלי,יעוץ כספי,מנהל כספים,הלוואות,מימון,אימון משפחתי,כלכלת משפחה,כלכלת הבית,thnui thah'thnui ,emhc'hgu. Ghxeh'hgu. Pbxhubh'pbxhv'pbxhh, jucv'zfuhu, gucsho'jucu, ngchsho'eri pbxhv'pbxhv'juc, vprav'hhgu. Ghxeh'nbvk fxpho'nbvk natch tbua' jhpua gcusv'phyurhi'zfuhu, cphyurhi'פיטורין,זכויות בפיטורין, ביטוח משפחתי,ביטוח בריאות,ביטוח סיעודי מנהל משאבי אנוש,משאבי אנוש,ועד עובדים,www.gov.il,www.gov.co.il,www.gov,ruk hugmho'turho,אורים,אורי נתן,פורשור,פור שור,מומחים,עסקים,יועצים,הטבות,כסף,

 משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות  ,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,hhgu. pbxhubh,hgu. pbxhubh,hugmho pbxhubhho אימון אישי,פורשור, דני טל,רה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.


קח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,  חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.
יוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך וש  לך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסי  ה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביטוחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.יעוץ פנסיוי.יעוץ ביטוחי,ייעוץ פנסיה, קופות גמל,יועצים פנסיוניים,תכנון פנסיוני,המפקח על הביטוח,חברות ביטוח,ביטוח,קרנות פנסיה,קרן השתלמות,חיסכון,תקציב משפחתי,אימון תקציב,אימון אישי,פורשור,דוברה,רול יועצים,דן ,שפרינצק,ארז  דן,אורי,נתן,אורים,ניר,וילף,ביטוח ופנסיה,דני טל,ניהול תקציב, רווח אפשרי,ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד,ביטוח חיים,ביט  וחי מנהלים,כל אלה אלמטים שיוכלו להשפיע על ביטוח ועתיד כלכלי של משפחתך ושלך.משרד הוצר הגף שוק ההון הביטוח והחיסכון.


                                                                                                      

 

 

  

  

 

חוק הייעוץ

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל