לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
ייעוץ ביטוחי בריאות וסיעוד

 

 

בדוק אפשרות להוזלת תשלומי ביטוח עד 60%

ביטול כפילויות בביטוחי בריאות וסיעוד בחברות ביטוח
 קופות החולים וביטוחים קולקטיביים.

ללא מכירה

אם תאריך הלידה שלך לאחר שנת 1955

אנו נדאג לייעץ לך כיצד להוזיל את התיק הביטוחי שלך
ולהיות מבוטח כהלכה !

 

 

לקבלת הנחה בפגישת יועץ בשיטת "לא הרווחת- לא שילמת " ב- 30  יום הקרובים

יש לציין קוד הטבה 110147 בנושא או בשיחה עם נציגנו

 

1-700-700-913

                                           

*שם פרטי
*שם משפחה
*דואר אלקטרוני
*טלפון נייד
נושא

 

דיווח שנתי למבוטחים בביטוח בריאות

פוליסות לביטוח בריאות נמכרות במרבית המקרים לטווח ארוך, הן אינן אחידות וכוללות כיסויים שונים. למאפיינים אלה של הפוליסות לביטוח בריאות השלכה על מורכבות המוצר והצורך בהגברת השקיפות למבוטח. לפיכך, קיימת חשיבות לקיומו של דיווח שנתי, אשר יאפשר למבוטח לעקוב אחר הפרמיות והכיסויים הניתנים במסגרת הביטוח שברשותו.

המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח

הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוחאנו רואים לנכון להביא לידיעתכם הכרעה שניתנה על ידינו בתלונה שהוגשה נגד חברת ביטוח. תלונות נוספות שיתקבלו יוכרעו על ידינו בהתחשב בעמדתנו המפורטת בהכרעה עקרונית זו.

חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו

מבוטח או צד ג' המגיש תביעה לחברת הביטוח (להלן: "התובע") זכאי וצריך לקבל לידיו, בכתב, את מלוא עמדתה של חברת הביטוח בנוגע לכל עילות תביעתו. הסברים ארוכים ושונים שנמסרו לתובע, בשיחות טלפון רבות ארוכות ומנומקות ככל שיהיו, אינן משנות את העובדה שללא מסמך כתוב בו מוצגת עמדתה של המבטחת, התובע אינו יכול להתייעץ עם גורמים מקצועיים ולפיכך גם אינו יכול לכלכל את צעדיו.

כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן לא תוכל המבטחת להעלות, במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה, אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה.

זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח

ביטוח קבוצתי הינו הסכם ביטוח מיוחד לקבוצת אנשים, כאשר הצד שהתקשר בהסכם הביטוח עם חברת הביטוח אינו המבוטח כי אם בעל הפוליסה. במקום שכל פרט ופרט יתקשר בחוזה ביטוח ישירות עם חברת הביטוח, מקובצים כל אותם פרטים לקבוצה, אשר עבורה התקשר בעל הפוליסה עם חברת הביטוח לעריכת חוזה ביטוח, אשר יחול על כל אחד מיחידי הקבוצה בכפוף לתנאי החוזה. אם כן, כל אחד מהמבוטחים בביטוח קבוצתי הינו בעל זכויות וחובות, הנובעות מכוח חוזה הביטוח, שפוליסת הביטוח מעידה על תנאיו.

פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות

בתכניות ביטוח בריאות רבות, המידע בדבר סכום תגמולי הביטוח אינו גלוי וברור דיו למבוטח, ונמסר למבוטח רק עם קרות מקרה ביטוח.

כך למשל, ישנן תכניות ביטוח בריאות שבהן נקבע כי תגמולי הביטוח שיקבל המבוטח לא יעלו על הסכום שמשלם המבטח לנותן שירותים הקשור עימו בהסכם או כי תגמולי הביטוח יחושבו ביחס לסכום האמור. יצוין כי הסכום שמשלם המבטח לנותן השירותים, אשר משפיע במישרין על היקף תגמולי הביטוח, אינו מפורט בדרך כלל בתכנית הביטוח, והמבוטח למד עליו רק עם קרות מקרה הביטוח.

גילוי נאות בביטוח קבוצתי

מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, תוך שלושים ימים מיום תחילת תקופת הביטוח, בין בהצטרפותו לראשונה ובין בעת חידוש, את האמור להלן:

הגדרת כיסוי ביטוח סיעודי ואובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח חיים - ביטול חוזר

בשנים האחרונות, נעשו שינויים משמעותיים בתחום הביטוח הסיעודי כך שפוליסות ביטוח אלו מעניקות כיום כיסוי ארוך טווח, וחברות הביטוח מחויבות להתייחס אל ביטוחים אלה, בדומה לביטוח חיים כפוליסות לטווח ארוך, וזאת אף אם התקופה הבסיסית לה הונפקה הפוליסה, היא לתקופה קצרה.לאור האמור לעיל, כל דיווח בגין פוליסות אלו יתבצע במסגרת עסקי ביטוח חיים.

עקרונות לשינוי תעריפים בביטוח בריאות עבור מבוטחים קיימים

תכניות לביטוח בריאות, ובהן תכניות לביטוח מחלות קשות וביטוח סיעודי, הן תכניות לתקופות ארוכות, ומשכך לחברת ביטוח קיים קושי להתחייב לפרמיה שלא תשתנה לאורך השנים, בין היתר, עקב מוגבלות הנתונים הקיימים ואי ודאות בדבר התפתחויות עתידיות שעשויות להשפיע על רמת הסיכונים. מסיבות אלה ניתנת לחברות הביטוח, במסגרת פוליסת הביטוח, האפשרות לא להתחייב לפרמיות למשך כל תקופת הפוליסה, ולשנות את טבלת הפרמיות למבוטחים קיימים, בכפוף לאישור של המפקח על הביטוח. מכאן, שלפיקוח על הביטוח אין התנגדות עקרונית לשינויי תעריפים בביטוח בריאות, היות ששינויים מסוג זה במהלך תקופת הביטוח, הן כלפי מעלה והן כלפי מטה, עשויים לנבוע מאופיים של מוצרים אלה.

כפל תשלומי ביטוח

בביטוחי בריאות קיימים ארבעה רבדים : הרובד הבסיסי הרובד המשלים הרובד הפרטי והרובד הקבוצתי הנמכר על ידי חברות ביטוח.כ- 70% מהמבוטחים בקופות החולים הם עמיתים בתכניות השב"ן. מרבית המבוטחים בביטוח רפואי פרטי הם גם עמיתים בתכניות השב"ן וכולם מבוטחים גם ברובד הראשון.. ולכן,ומבוטחים משלמים פעמיים (או שלוש או יתר ) עבור אותו כיסוי, בין היתר עקב אי ידיעת הזכויות המוקנות להם ברבדים השונים. הוראת משרד האוצר בדבר חובת הצעת תכנית בעלת כיסוי ביטוחי משלים לניתוחים
אינה פותרת תשלומי כפל אלה המתבטעיםלעיתים במאות אלפי ש"ח לאורך השנים למשפחה.פירוט תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות

בתכניות ביטוח בריאות רבות, המידע בדבר סכום תגמולי הביטוח אינו גלוי וברור דיו למבוטח, ונמסר למבוטח רק עם קרות מקרה ביטוח.

כך למשל, ישנן תכניות ביטוח בריאות שבהן נקבע כי תגמולי הביטוח שיקבל המבוטח לא יעלו על הסכום שמשלם המבטח לנותן שירותים הקשור עימו בהסכם או כי תגמולי הביטוח יחושבו ביחס לסכום האמור. יצוין כי הסכום שמשלם המבטח לנותן השירותים, אשר משפיע במישרין על היקף תגמולי הביטוח, אינו מפורט בדרך כלל בתכנית הביטוח, והמבוטח למד עליו רק עם קרות מקרה הביטוח...

חובת מתן מדריך לקונה בביטוח סיעודי ע"י מבטח או סוכן

ביטוח סיעודי הוא מוצר מורכב בעל מספר היבטים ומאפיינים ייחודיים. מרבית האנשים אינם מודעים לזכויותיהם בתחום וכן להבדלים הקיימים בין סוגי הכיסויים השונים.

לשם הרחבת המידע לציבור בנושא הביטוח הסיעודי ועל מנת לסייע לאדם המעוניין לרכוש ביטוח כאמור, יש להבטיח כי יינתן לציבור מידע כללי בדבר שוק הביטוח הסיעודי וההיבטים השונים הנוגעים לכיסוי ביטוחי זה.

כיסוי ביטוחי להשתלות -טיוטה

מטרת חוזר זה לקבוע הנחיות בדבר יישום הוראות החוק על תכניות הכוללות כיסוי ביטוחי למימון ביצוע השתלה וכן בדבר מתן גילוי נאות למבוטחים בעניין זה.
יצוין כי משרד הבריאות פרסם הנחיות לקופות החולים לגבי בדיקת בקשה למימון פעולה של השתלת איבר המוגשת לקופת החולים, המפורטות בחוזר המנהל הכללי מספר 7/06, שעניינו מימון השתלות איברים במדיניות חוץ.

כיסוי ביטוחי לתרופות מצילות חיים ומאריכות חיים

כיסוי ביטוחי לתרופות מצילות חיים ומאריכות חיים במסגרת תכניות לביטוח בריאות קבוצתי לחברי קופות החולים - הבהרהלאחרונה התקבל בכנסת התיקון לסעיף 10 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק או חוק ביטוח בריאות). בהתאם לתיקון האמור, התכניות לשירותי בריאות נוספים של קופות החולים
("תכניות השב"ן") לא יכללו תרופות מצילות חיים ותרופות מאריכות חיים.

מתן מידע לעניין תגמולי ביטוח בתכניות לביטוח בריאות - טיוטה

בתכניות ביטוח בריאות רבות, המידע בדבר סכום תגמולי הביטוח נמסר למבוטח רק עם קרות מקרה ביטוח, ואינו גלוי וברור דיו למבוטח.

כך למשל, ישנן תכניות ביטוח בריאות שבהן נקבע כי תגמולי הביטוח שיקבל המבוטח לא יעלו על הסכום שמשלם המבטח לנותני שירותים הקשורים עימו בהסכם או כי תגמולי הביטוח יחושבו לפי הסכום האמור. יצוין כי הסכום שמשלם המבטח לנותני השירותים, אשר משפיע במישרין על היקף תגמולי הביטוח, אינו מפורט בפוליסה, והמבוטח למד עליו רק עם קרות מקרה הביטוח.

הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתוכנית לביטוח תרופות

ביטוח תרופות נועד לסייע לאדם במימון תרופות שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות, או במימון תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות אך לא הוגדרו להתוויה הרפואית הנדרשת, כהגדרתו של סל זה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. התכניות הקיימות לביטוח תרופות מגדירות באופן שונה את מקרה הביטוח. כך למשל, חלק מהתכניות מחריגות באופן גורף תרופה שיש לה תרופה חלופית בסל שירותי הבריאות, דבר שמפחית את הכיסוי הביטוחי. בחלק מהתכניות נקבע כי על התרופה להיות מאושרת רק על ידי הרשויות המוסמכות בישראל ולהיכלל ברשימת התרופות המאושרות, בעוד שתכניות אחרות נותנות כיסוי ביטוחי גם עבור תרופות המאושרות על ידי הרשות המוסמכת בארה"ב (ה- FDA). ואולם, בתהליך הרכישה של פוליסות לביטוח תרופות אין למבוטח אפשרות מעשית להשוות בין ההגדרות השונות. כתוצאה מכך, המבוטח אינו מודע להבדלים הנובעים מההגדרות השונות של הכיסוי הביטוחי.

לאור האמור, ולאחר קבלת ייעוץ רפואי מקצועי והתייעצות עם גורמים מקצועיים במשרד הבריאות, להלן הוראות בדבר הכיסוי הביטוחי בתכניות לביטוח תרופות.

בטוחים שיש לכם ביטוח ?!

מתי בדקתם ? הידעתם ? אם אתם כמו יותר מ-80% מהאוכלוסיה, תיק הביטוח שלכם אינו חופף לצרכים הייחודיים שלכם, רוב הסיכויים שאתם משלמים כפילויות ואפילו לא בטוחים שאתם יודעים איפה כל הניירת..! בנושא כל כך חשוב כמו ביטוח בריאות - אין הצדקה להזנחה !

מדריך לרכישת ביטוח סיעוד

המדריך המלא שפורסם ע"י משרד האוצר
ביטוח, ובפרט ביטוח סיעודי, הוא מוצר מורכב הדורש הבנה מעמיקה יחסית. מרבית האנשים אינם מודעים לזכויותיהם בתחום וכן להבדלים הקיימים בין התכניות שחברות הביטוח מציעות.
מטרתו של מדריך זה לסייע לך להבין מהו מצב סיעודי ומהן העלויות של אדם במצב כזה, מה תהיה זכאי לקבל מהמדינה במקרה של מצב סיעודי ואילו תכניות ביטוח מציעות חברות הביטוח הפועלות בשוק. במדריך זה ננסה גם לסייע לך לנתח את הצרכים הביטוחיים שלך ושל משפחתך ואת האפשרויות העומדות בפניכם.
המדריך סוקר את שוק הביטוח הסיעודי ומכיל מידע בסיסי על רכישת ביטוח סיעודי. לאחר עיון במדריך, מומלץ לפנות לגורמים מקצועיים בתחום לקבלת הסברים וסיוע בכל הקשור ברכישת הכיסוי הביטוחי.

חוצפה ישראלית ומושגי יסוד - סיעוד

האם הציבור הישראלי מודע לזכויות המגיעות לו במסגרת מערכת הבריאות והביטוח לאומי בנושאי סיעוד , ההבדלים בין הביטוחים השונים, שיפור הפוליסות השונות והאם ההפרדה שנקבעה בחוק בין סוכני ביטוח ליועצי ביטוח תשנה את התייחסות הציבור לייעוץ ביטוח מקצועי ונכונותו להקדים תרופה למכה .

עשרת כללי הזהב לבחירת סוכן

ישראלים רבים אינם מודעים לכך שתכניות הביטוח שלהם שווקו להם ע"י מוכרנים או סוכני ביטוח לא מקצועיים וביטוחים אלה לעיתים אינם שווים את הנייר עליו הם מודפסים.

המרכז לרפואת ביטוח ופיננסים

דני טל , מנכ"ל חברת פורשור מומחים והחברה שהקים הינם כנראה היישום הקרוב ביותר (אם לא טוב יותר) לחלומם של יוזמי וועדת בכר בנושא ייעוץ ביטוח.

כיצד בוחרים ביטוח סיעודי פרטי?

"...בגלל החידוש המתמיד בביטוחים הפרטיים הבורות בנושא ההבדלים בין הביטוחים הפרטיים השונים רבה במיוחד ונדרש ייעוץ ביטוח מקצועי אובייקטיבי. התוצאה היא מקרים רבים של כפל כיסויים (וכפל תשלומים) ולעומתם גם חוסר בכיסויים חשובים.
כדי להקל על הציבור בתהליך בחירת הביטוח הסיעודי פרוסים להלן המושגים והנקודות העיקריים והחשובים לבדיקה בעת רכישת פוליסת ביטוח בתחום הסיעוד.

התנאים הכלליים של הפוליסה לביטוח רפואי

המדינה לא נותנת מספיק: הכל על ביטוח בריאות פרטי

נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח

כיסוי בגין החלמה בביטוחי בריאות

הגדרות של מחלות בביטוח (מחלות קשות)

סוגיות בביטוחי בריאות

ביטוח סיעוד

בריאות מושלמת - פוליסה לכיסוי הוצאות רפואיות בארץ ובעולם

(מתוך חומר פירסומי של החברות, מובא כאינפורמציה בלבד ואין לראות בחומר משום המלצה מטעם חברת פורשור מומחים בע"מ ואינו מיועד להחליף ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי)

השוואת קו כסף עולמי בין חברות שונות

(מתוך חומר פירסומי של החברות, מובא כאינפורמציה בלבד ואין לראות בחומר משום המלצה מטעם חברת פורשור מומחים בע"מ ואינו מיועד להחליף ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי)

השוואת קו כסף עולמי מול שב"נים

(מתוך חומר פירסומי של החברות, מובא כאינפורמציה בלבד ואין לראות בחומר משום המלצה מטעם חברת פורשור מומחים בע"מ ואינו מיועד להחליף ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי)

נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח

מצגת רובדי כיסוי בריאות בישראל

הפניקס קו הבריאות

ביטוחי בריאות פרטיים מהווים פתרון לבעיות קבועות ומתמשכות של מערכת הבריאות הציבורית. ביטוח בריאות פרטי מאפשר לכם שליטה מלאה בתהליך הטיפול הרפואי ללא תלותוהמתנה לאישורים של ועדות שונות במשרד הבריאות ו/או קופות החולים.
(מתוך חומר פירסומי של החברות, מובא כאינפורמציה בלבד ואין לראות בחומר משום המלצה מטעם חברת פורשור מומחים בע"מ ואינו מיועד להחליף ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי)

הגדרות של מחלות בביטוח מחלות קשות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל