לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
כיסוי ביטוחי להשתלות -טיוטה

 

י"ט בחשון התשס"ט
17 בנובמבר 2008

שה. 2008-23330

 

 

כיסוי ביטוחי להשתלות -טיוטה

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981,  ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

1 .      כללי

לאחרונה נחקק חוק השתלת איברים, התשס"ח-2008 (להלן - החוק או חוק השתלת איברים). החוק נועד להסדיר היבטים שונים הנוגעים להשתלת איברים, והוא קובע, בין היתר, הוראות לעניין איסור סחר באיברים, וכן הוראות לעניין איסור תיווך לשם תרומת איברים. החוק אינו אוסר על השתלת איבר שנעשית מחוץ לישראל, לרבות לעניין השתתפות גוף בישראל במימון השתלת איברים שנעשית במדינת חוץ, ובלבד שזו נעשתה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק לעניין זה.

מטרת חוזר זה לקבוע הנחיות בדבר יישום הוראות החוק על תכניות הכוללות כיסוי ביטוחי למימון ביצוע השתלה וכן בדבר מתן גילוי נאות למבוטחים בעניין זה.

יצוין כי משרד הבריאות פרסם הנחיות לקופות החולים לגבי בדיקת בקשה למימון פעולה של השתלת איבר המוגשת לקופת החולים, המפורטות בחוזר המנהל הכללי מספר 7/06, שעניינו מימון השתלות איברים במדיניות חוץ.

 

2 .      הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי

א.       מבטח לא יכלול בתכנית ביטוח הכוללת מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה (להלן - תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות) הוראה לפיה תינתן תמורה לאדם בעבור איבר שניטל מגופו או מגופו של אדם אחר, או המיועד לנטילה כאמור, והכל בין שהנטילה נעשית בחייו של אדם ובין שהיא נעשית לאחר מותו; לעניין זה, "תמורה" - כסף, שווה כסף, שירות או טובת הנאה אחרת, ולמעט בנסיבות המפורטות בסעיף 3(ג) לחוק.

ב.        בטרם מתן שיפוי או פיצוי למימון ביצוע השתלה יבחן המבטח אם ההשתלה בוצעה בהתאם להוראות החוק, ובכלל זה אם התקיימו כל אלה:

1)          נטילת האיבר והשתלת האיבר נעשות על פי הדין החל באותה מדינה;

2)          מתקיימות הוראות החוק לעניין איסור סחר באיברים.

 

3 .      גילוי נאות

מבטח יציין בטופס גילוי נאות של תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות את הוראת סעיף 2ב.

 

4 .      הוראות יישום

א.       כללה תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות סעיף 2א, יגיש המבטח לאישור המפקח על הביטוח את התיקונים הנדרשים בתכנית הביטוח עד יום 15 בינואר 2009, כך שתכניות ביטוח אלה לא יכללו הוראות כאמור לאחר יום 1 במרס 2009.

ב.        אשר למבוטחים קיימים - מבטח ימסור, עד יום 30 באפריל 2009, למבוטחים קיימים בתכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות הודעה הכוללת את המידע הנדרש בסעיף 3. כללה תכנית הביטוח הוראה הסותרת את סעיף 2א, לא יפעל המבטח על פיה, והוא יביא ענין זה לידיעת המבוטחים בהודעה האמורה; לענין זה, "מבוטחים קיימים" - לרבות מבוטחים שרכשו תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות החל במועד פרסומו של חוזר זה ועד לתיקונן של הוראות התכנית כאמור בסעיף קטן א' או עד יום 1 במרס 2009, המוקדם מביניהם.

 

5 .      תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל תכנית הכוללת כיסוי ביטוחי להשתלות. לעניין זה, תשלום פיצוי בעד ביצוע השתלה לפי הוראות פוליסה לביטוח מחלות קשות, שנעשתה בעקבות המצאת אישור רשמי מהמרכז הלאומי להשתלות ובטרם ביצוע ההשתלה, לא תחשב לעניין חוזר זה כמימון ביצוע השתלה.

 

6 .      תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

 

 

 

                                                                

                                                                                      ידין ענתבי
                                                                                המפקח על הביטוח

 

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל