נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
חובת מתן מדריך לקונה בביטוח סיעודי ע"י מבטח או סוכן

י"ג בתשרי התשס"ז
5 באוקטובר 2006

 

חוזר ביטוח 2006-1-15
סיווג: בריאות

 

מדריך לקונה בביטוח סיעודי

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

1.       כללי

ביטוח סיעודי הוא מוצר מורכב בעל מספר היבטים ומאפיינים ייחודיים. מרבית האנשים אינם מודעים לזכויותיהם בתחום וכן להבדלים הקיימים בין סוגי הכיסויים השונים.

לשם הרחבת המידע לציבור בנושא הביטוח הסיעודי ועל מנת לסייע לאדם המעוניין לרכוש ביטוח כאמור, יש להבטיח כי יינתן לציבור מידע כללי בדבר שוק הביטוח הסיעודי וההיבטים השונים הנוגעים לכיסוי ביטוחי זה.   

 

2.       המצאת המדריך לקונה בביטוח סיעודי

         א.         מבטח ימציא את המדריך לקונה בביטוח סיעודי המצורף במסמך נפרד כנספח לחוזר זה, וכן עדכונים של הנספח ככל שיהיו, כחוברת מודפסת, לכל אדם שממלא טופס הצטרפות לביטוח סיעודי.

         ב.         בנוסף לאמור בסעיף א' לעיל, מבטח יבטיח את זמינות המדריך ויביא לידיעת כל אדם שפונה למבטח או למי מטעמו בנוגע לרכישת ביטוח סיעודי, את דבר קיומו של המדריך ואת האפשרות לקבלו כחוברת מודפסת על פי דרישתו.

          ג.          מבטח יציג את המדריך האמור באופן מובלט באתר האינטרנט של החברה, בין היתר, בצמוד לקבצים של הפוליסות לביטוח סיעודי.

 

3.       תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח, בנוגע לכל אדם שפונה או ממלא טופס הצעה לרכישת ביטוח סיעודי כאמור בסעיף 2.

 

4.       תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1 בינואר 2007.

                                                                     

                                                                                                       ידין ענתבי

                                                                                                המפקח על הביטוח

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל