נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
גילוי נאות בביטוח קבוצתי

י"א בניסן התשס"ב

24 במרץ 2002

 

חוזר   ביטוח  2002/3

 

גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי

                

בהמשך לחוזר 2001/9 בנושא גילוי נאות למבוטח בעת הצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות, להלן חוזר בדבר הוראות גילוי למבוטח בביטוח בריאות קבוצתי.

 

מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, תוך שלושים ימים מיום תחילת תקופת הביטוח, בין בהצטרפותו לראשונה ובין בעת חידוש, את האמור להלן:

1 .      פוליסת הביטוח;

2 .      פירוט המידע הכלול בחוזר 2001/9 בשינויים המפורטים להלן:

חלק א'

1.       יתווסף סעיף "שם בעל הפוליסה".

2.       בסעיף 3, "משך תקופת הביטוח", יצוין מועד פקיעת ההסכם.

3.       בנוסף, בסעיף 3 יתווסף סעיף "המשכיות" ובו יפורטו זכויות המבוטח במקרה של פקיעת ההסכם או עזיבתו את הקבוצה.

4.       בסעיף 10, "גובה הפרמיה", יפורט גובה הפרמיה למבוטח במקרה שהמבוטח משלם את הפרמיה או חלקה.

חלק ב'

ללא שינוי.

 

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על תכניות לביטוח בריאות קבוצתי.

 

תחילה

הוראות חוזר זה יחולו על תכניות ביטוח שימכרו או יחודשו מיום 1.7.02 ואילך.

 

ציפי סמט

המפקחת על הביטוח

 

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל