נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח

מדינת ישראל
משרד האוצר-אגף שוק ההון ביטוח וחסכון
‏כ"ז בניסן התשס"ג
29 באפריל 2003
 
חוזר   ביטוח  2003/10
 
נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח
 
כללי
החברה תפעל בהתאם לנוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח אשר יהיה קיים בחברה, ויכלול לפחות את העקרונות הבאים:
 
א.     הגדרות
לעניין חוזר זה יוגדרו המונחים הבאים כדלקמן:
חברה – חברת הביטוח
סוכן ביטוח – לרבות כל סוכן ביטוח אשר היה מעורב בעסקת הביטוח גם לאחר קשירת העסקה
מבוטח – ובכלל זה מוטב למקרה חיים
מוטב – הזכאי לכספי הביטוח על פי תנאי פוליסה
כספים – הכספים להם זכאים המבוטח ו/או המוטבים מכח פוליסות לביטוח, ואשר לא שולמו להם על ידי החברה
אפוטרופוס – האפוטרופוס הכללי, כמשמעו בחוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978
 
ב.     מקרי הביטוח האפשריים:
1.      פוליסות המגיעות לתום תקופת הביטוח וקיימות בהן זכויות לכספים:
א)      החברה תפנה למבוטח בשנה האחרונה של הביטוח אך לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת הביטוח, ותמסור לו הודעה בדבר זכאותו לכספים המגיעים לו בתום תקופת הביטוח;
ב)      באם לא יצר המבוטח קשר עם החברה תוך חודש מפנייתה הראשונה, תפנה החברה למבוטח פעם נוספת בהקדם ולא יאוחר מחודש לפני תום תקופת הביטוח;
ג)       באם המבוטח לא יצר קשר עם החברה גם לאחר הפנייה השניה, תפנה החברה לגורמים הבאים:
1)       לסוכן הביטוח לשם קבלת מידע על המבוטח ועל המוטבים בפוליסה;
2)       למרשם האוכלוסין לשם קבלת מידע על המבוטח וזאת בהתאם לסיכום עם משרד הפנים לגבי קבלת מידע ממרשם האוכלוסין (מכתבנו מיום 17/6/99).
ד)      באם המבוטח לא יצר קשר עם החברה עד מועד תום תקופת הביטוח, תפנה החברה למבוטח פעם נוספת בדואר רשום;
ה)      באם לא נוצר קשר עם המבוטח עד חודש לאחר תום תקופת הביטוח, תפנה החברה למוטבים ותודיע להם על זכאותו של המבוטח לכספים, ותבקש מהם מידע לאיתורו.
ו)  במידה והמוטבים לא אותרו, תפעל החברה כאמור בסעיפים 2 ב' - ד' להלן ותפנה לקבלת מידע ממרשם האוכלוסין כאמור בסעיף 2 ג'.
 
2.במקרה פטירת המבוטח כאשר הודעת הפטירה מגיעה מצד שלישי (כגון מעסיק, מרשם האוכלוסין וכדומה):
א) החברה תפנה לסוכן הביטוח ולמוטבים מיד לאחר שנודע לה על קרות מקרה הביטוח, ותמסור למוטבים הודעה על זכאותם לכספים;
ב) באם המוטבים לא יצרו קשר עם החברה תוך חודש ימים מפנייתה כאמור בסעיף א' לעיל, תפנה החברה למוטבים פעם נוספת;
ג)   באם המוטבים לא יצרו קשר עם החברה תוך שבועיים מפנייתה כאמור בסעיף ב' לעיל, תפנה החברה למוטבים פעם נוספת בדואר רשום;
ד)  במקביל לפנייה כאמור בסעיף ב' לעיל, תפנה החברה לשם קבלת מידע מהגורם שהודיע על פטירת המבוטח וממרשם האוכלוסין .
 
3.      פוליסות ללא תום תקופה
א)  לא יאוחר מהגיעו של מבוטח לגיל 70 תברר החברה באופן סביר ובכל האמצעים העומדים לרשותה האם המבוטח בחיים;
ב)  החל ממועד הבירור הראשון, תמשיך החברה ותבצע בירור כאמור, אחת לשנתיים;
ג)      במקרה ונודע לחברה כי המבוטח נפטר, תנהג החברה כאמור בסעיף 2 לעיל;
ד)      במידה ומוגדרים בפוליסה מספר מבוטחים, יחול סעיף זה לפי גילו של המבוטח המבוגר ביניהם, ולגבי כלל המבוטחים בפוליסה;
ה)     במידה ולא יאותר המבוטח עד הגיעו לגיל 95 על פי הפוליסה, יועברו הכספים לאפוטרופוס הכללי בתום ששה חודשים מהגיל האמור.  
 
4.      החברה תערוך ותשמור תיעוד לכל פניותיה ולתגובות שהתקבלו כאמור בסעיף זה.
 
ג.      כללי ניהול וטיפול בכספים
במקרי הביטוח על פי סעיפים ב.1. ו- ב.2. (להלן "מקרי הביטוח") בהם לא הצליחה החברה לאתר את המבוטח או את המוטבים, תפעל החברה על פי האמור להלן:
 
1. בששת החודשים הראשונים לאחר קרות מקרה הביטוח תנהל החברה את הכספים בהתאם לכללים שנקבעו בפוליסה. סעיף זה אינו חל על פוליסות צמודות מדד המגובות באג"ח ח"ץ ולגביהן יחולו לעניין זה, החל מקרות מקרה הביטוח הוראות סעיף 2 להלן.
 
2.      לא יאוחר מתום שישה חודשים ועד העברת הכספים לאפוטרופוס בהתאם לסעיף 3 להלן, תשקיע החברה את הכספים כדלהלן:
א)      הכספים ינוהלו בקרן נפרדת ומיוחדת בעלת חשבון נפרד בגין כל פוליסה (להלן "הקרן");
ב)      הקרן תהיה משתתפת ברווחים;
ג)       הכספים יושקעו כמוגדר בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון של מבטח וניהול התחייבויותיו) התשס"א-2001, כאשר המח"ממ של הנכסים יהיה כמוגדר בתקנה 26 לתקנות אלו;
ד)      סך דמי הניהול שתגבה החברה לא יעלו על שיעור של 0.25% לשנה מסך הצבירה בקרן.
ה)      חישוב דמי הניהול יעשה בשיעור חודשי, ובלבד ששיעורם החודשי לא יעלה על החלק ה- 12 מהשיעור האמור בסעיף ד) לעיל.
 
3.      בתום עשר שנים ממועד מקרה הביטוח, תעביר החברה לידי האפוטרופוס בכפוף להוראות חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח – 1978, את:
א)      הכספים שהועברו לקרן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד ו/או לריבית, לפי העניין, כאמור בתקנה 6 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזה ביטוח) התשמ"א-1981, ובתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב – 1982, כפי שיחולו מעת לעת.
ב)      הפרטים המופיעים בסעיף ד.1, לגבי הפוליסה אשר בגינה הועברו הכספים;
ג)       העתקי המסמכים.
 
4.      במידה ואותרו המבוטח ו/או המוטב בטרם הועברו הכספים לאפוטרופוס, תנהג החברה בהתאם לאמור להלן:
א)      במקרים בהם על פי תנאי הפוליסה סכום הביטוח בתום תקופה אמור להשתלם כתשלום חד-פעמי, תשלם החברה למבוטח ו/או למוטב, על פי העניין, את הכספים בתשלום חד-פעמי.
ב)      במקרים בהם על פי תנאי הפוליסה סכום הביטוח בתום תקופה אמור להשתלם כגמלה:
1)       החברה תשלם למבוטח ו/או למוטב, על פי העניין, סכום חד פעמי בשווי הגמלאות אשר היו אמורות להשתלם בפועל מיום תום תקופת הביטוח ועד ליום איתור המבוטח או המוטב.
2)       יתרת הכספים ישולמו למבוטח ו/או למוטב מוטב בהתאם לתנאי הפוליסה.
ג)       סך הכספים אשר ישולמו למבוטח ו/או למוטבי הפוליסה בסעיף זה, יחושבו על פי האמור בסעיף 3.א ו- 3.ב לעיל.
 
 
5.      במידה ואותר המבוטח או המוטב על ידי החברה ובאותו מועד נמצאים הכספים בידי האפוטרופוס, תודיע החברה לאפוטרופוס בכתב ותפנה אליו את המבוטח או המוטב, על פי העניין.
ד.      דיווחים
1.      החברה תעביר לאפוטרופוס דיווח שנתי של כל המקרים בהם לא אותרו מבוטחים ו/או מוטבים לגבי פוליסות אשר חלפו 8 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח בהן, אשר יכלול בין השאר את:
א)      מספר הפוליסה, שם המבוטח ושמות המוטבים כפי שמופיעים ברישומי החברה.
ב)      מועד עריכת הפוליסה ותום תקופת הביטוח;
ג)       שמות סוכני הביטוח הרלוונטיים לעניין הפוליסה, או פוליסות אחרות של המבוטח הנמצאות בניהול המבטח;
ד)      פרטי חשבון הבנק ממנו נגבו הפרמיות האחרונות, והמועד בו הופסקו תשלומי הפרמיות;
ה)      הכספים המגיעים למבוטח ו/או למוטבים, לפי העניין;
ו)       אופן ייעוד קבלת הכספים ע"י המבוטח בתום תקופה, אם בדרך של גמלה או בדרך של תשלום חד-פעמי;
ז)       כל מידע רלוונטי נוסף שעשוי לסייע בידי האפוטרופוס באיתור המבוטח או המוטבים.
2.      במקרים כאמור בסעיף ב.4 לחוזר, תעביר החברה דיווח כאמור בסעיף 1 לעיל, עם הגיע כל מבוטח לגיל 93 על פי הפוליסה.
3.      החברה תעביר דיווח שנתי מרוכז למפקח על הביטוח על נתוני הקרן, אשר יכלול בין השאר את הנתונים הבאים לגבי שנת הדיווח:
א)      מספר הפוליסות;
ב)      מספר המבוטחים ו/או המוטבים שאותרו;
ג)       יתרת פתיחה ויתרת סגירה של מספר הפוליסות;
ד)      יתרת פתיחה ויתרת סגירה של סך הכספים;
ה)      סך הכספים שהועברו לאפוטרופוס;
ו)       סכום דמי הניהול שנגבו;
ז)       שיעור דמי הניהול שנגבו;
ח)      התשואה השנתית שהשיגה החברה על הכספים.
4.      הדיווחים לאפוטרופוס ולמפקח על הביטוח יועברו עד לתאריך 31.3 של השנה העוקבת.
 
5.      החברה תפרסם באמצעות האינטרנט ובאמצעים אחרים, פרטים מזהים חלקיים על בעלי הפוליסות אשר יש בהן זכויות לכספים (כגון שם בעל הפוליסה, מספר ת.ז.)
 
6.      דיווחים כאמור בסעיף זה יועברו גם על ידי מדיה מגנטית. 
 
ה.     שיתוף פעולה עם האפוטרופוס
החברה תסייע לאפוטרופוס ככל שביכולתה במתן מידע ובאיתור מוטבים או זכאים בגין נכסים הנמצאים בניהול האפוטרופוס.
           
תחולה
הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות בכל ענפי הביטוח, לרבות פוליסות שהונפקו לפני פרסומו.
לגבי  פוליסות שהונפקו לפני פרסום החוזר, יחולו ההוראות הבאות:
1.      לגבי פוליסות שהגיעו לתום תקופה לפני פרסום החוזר, תעביר החברה את הכספים לקרן המיוחדת כאמור בסעיף ג.2, תוך 6 חודשים מיום פרסום החוזר.
2.      לגבי פוליסות שגיל המבוטח בהן עולה על 90 ואין בידי החברה ראיה כי המבוטח בחיים,  תעביר החברה את הכספים לקרן המיוחדת כאמור בסעיף ג.2, תוך 6 חודשים מיום פרסום החוזר.
3.      לגבי פוליסות כאמור בסעיפים 1 או 2 לעיל, העברת הכספים לידי האפוטרופוס תהיה על-פי דרישתו, אך לא יאוחר מתום 10 שנים ממועד תחילת החוזר ובכפוף להוראות חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח – 1978.
תחילה
תחילתו הוראות  חוזר זה ביום 1.9.2003.
 
                                אייל בן-שלוש
 
                                המפקח על הביטוח

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל