לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
השוואת קו כסף עולמי בין חברות שונות

הכיסוי

פניקס/הדר

"קו כסף עולמי"

שילוח

ניתוחית PREFERRED

כלל

"אחריות מורחבת"

מגדל

"ביטוח ניתוח בינלאומי"

מנורה

"בריאות מושלמת טופ"

גיל כניסה מירבי

ללא הגבלה

 

65 שנה

ללא הגבלה

ללא הגבלה

70 שנה

פרמיה לילדים

ילד עד גיל 18 (במידה והתגייס לצה"ל זכאי להמשיך בברות ביטוח עד שחרורו)

ילד עד גיל 20

ילד עד גיל 20

ילד עד גיל 21

ילד עד גיל 21

עדכון פרמיה

פרמיה משתנה

מגיל 66 פרמיה קבועה

 

פרמיה משתנה

פרמיה משתנה

מגיל 60 מקובעת.

פרמיה משתנה

מגיל 65 פרמיה קבועה

פרמיה משתנה

מגיל 70 פרמיה קבועה

כיסוי לניתוח בארץ

שיפוי מלא לביה"ח, מנתח ומרדים שבהסכם.

למנתח וביה"ח שלא בהסכם שיפוי עד תקרה שבהסכם.

שיפוי מלא לביה"ח, מנתח ומרדים שבהסכם.

למנתח וביה"ח שלא בהסכםשיפוי עד תקרה שבהסכם.

שיפוימנתח ומרדים שבהסכם.

למנתח וביה"ח שלא בהסכם

שיפויעד תקרה שבהסכם.

שיפוי מלא לביה"ח, מנתח ומרדים שבהסכם.

למנתח וביה"ח שלא בהסכםשיפוי עד תקרה שבהסכם.

שיפוי מלא לביה"ח, מנתח ומרדים שבהסכם.

למנתח וביה"ח שלא בהסכםשיפוי עד תקרה שבהסכם.

התייעצות עם רופא לגבי ניתוח

 

 

2 התייעצויות לפני/אחרי ניתוח עם הרופא מנתח שבהסכם.

 

 

התייעצות אחת עם מנתח שבהסכם שביצע בפועל את הניתוח.

 

2 התייעצויות לפני ניתוח עם רופא הסכם או אחר.

 

 

התייעצות אחת לפני ניתוח עם מנתח הסכם אשר ביצע את הניתוח.

 

עד 3 התייעצויות בשנה עם רופא מומחה מנתח, עד תקרה של 464 ש"ח, 20% ה"ע.

אישפוז

עד 30 יום

עד 30 יום

עד 30 יום

ללא הגבלה

עד 30 יום

(אישפוז כתוצאה ממחלה מהיום הרביעי לאישפוז, 464 ש"ח ליום עד 4 ימים)

 

כיסוי נוסף בניתוח

בדיקה פתולוגית, תותבות, אמבולנס, מעבדה והדמיה, פיזיותרפיה, אחות פרטית.

בדיקה פתולוגית, תותבות, אמבולנס, אחות פרטית, תשלום במקרה מוות במהלך ניתוח, תשלום במקרה של אובדן מוחלט של כושר העבודה כתוצאה מביצוע הניתוח.

בדיקה פתולוגית, חוות דעת שנייה בפתולוגיה (השתתפות עצמית), פיזיוטרפיה, תותבות, כימותרפיה, רדיותרפיה שניהם עד לסכום הנקוב בפוליסה, אמבולנס,אחות פרטית.

 

בדיקה פתולוגית, אחות פרטית או פיזיוטרפיה,תותבות, אמבולנס, מעבדה והדמיה, ימי החלמה בניתוח מעקף לב או ניתוח מוח..

בדיקה פתולוגית, תותבות, אמבולנס, מעבדה והדמיה, פיזיותרפיה+ אחות פרטית.

ניתוח במימון מלא של קופ"ח

פיצוי לכל יום אישפוז בגובה 647 ש"ח עד 30 ימי אישפוז.

פיצוי בגובה 30% משכר מנתח הסכם

פיצוי בגובה 50% מגובה תשלום מנתח הסכם.

בוצע הניתוח בבי"ח ציבורי, החזר לפי ימי אישפוז ועד 14 ימי אישפוז לניתוח

פיצוי בגובה 50% מערך טופס 17 במידה והניתוח מומן במלואו ע"י קופ"ח.

 

מימון טופס 17 ע"י קופ"ח

פיצוי לכל יום אישפוז, עד 362 ש"ח ליום, עד 30 ימי אישפוז.

פיצוי בגובה 50% מערך הטופס

אין כיסוי

המציא טופס 17

50% מערך הטופס (סעיף זה לא יחול על מחלקת שר"פ בבי"ח ציבורי)

פיצוי בגובה של 25% מערך הטופס במידה והחברה השתתפה במימון הניתוח.

 

הכיסוי

פניקס/הדר

"קו כסף עולמי"

שילוח

ניתוחית PREFERRED

כלל

"אחריות מורחבת"

מגדל

"ביטוח ניתוח בינלאומי"

מנורה

"בריאות מושלמת טופ"

 

ניתוח בחו"ל

כיסוי מלא לניתוחים בחו"ל בכל מקום בעולם, לפי עלות הניתוח.

כיסוי מלא לניתוחים בחו"ל בכל מקום בעולם, לפי עלות הניתוח.

כיסוי מלא לניתוחים החו"ל

בבי"ח הסכם.

בבי"ח שלא בהסכם כיסוי עד גובה 150% מעלות ניתוח מקביל בבי"ח הסכם בישראל.

ניתוח מח שלא באמצעות נותן השירות- עד גובה 200% מעלות ניתוח מקביל בבי"ח הסכם בישראל.

כיסוי מלא לניתוחים בחו"ל בכל מקום בעולם, לפי עלות הניתוח.

כיסוי מלא לניתוחים בחו"ל במרכזים שבהסכם. במרכזים שלא בהסכם ישולם לפי תקרת בי"ח שבהסכם.

 

כיסוי לשירותים נלוים לניתוח בחו"ל:

הוצאות טיסה ומלווה

במקרה שיש צורך באישפוז מעל 10 יום או שיש צורך בהטסה רפואית.

במידה ויימי האשפוז לאחר הניתוח עולים על 10 ימים.

 

כיסוי להוצאות הטסה רפואית.

במקרה של ניתוח לב פתוח, ניתוח מוח,או ניתוח שאינו ניתן לבצע בארץ, והמבוטח נמצא בסכנת חיים.

במקרה של ניתוחי לב פתוח, ניתוחי מוח וכל ניתוח אחר אשר אינו ניתן לביצוע בארץ והמבוטח נימצא בסכנת חיים.

במקרה של ניתוח לב פתוח (לא כולל מעקפים) ניתוח מח או ניתוח שאינו ניתן לביצוע בארץ וזמן המתנה מסכן את חיי המבוטח.

השתלות בארץ בחו"ל

 

כל השתלה כולל קרנית ללא תקרת שיפוי,

כולל אתההוצאות הנלוות להשתלה בכל מרכז רפואי בעולם.

 

אפשרות 1. שיפוי עד 1,000,000$, כולל את ההוצאות שנלוות להשתלה.

אפשרות 2. פיצוי חד פעמי בסך 50,000$ לאחר ביצוע השתלה בחו"ל.

 

 

שיפוי מלא להשתלות בבי"ח שבהסכם בי"ח אחר, עד לתקרה בי"ח שבהסכם.

כיסוי להוצאות הנלוות להשתלה.

כיסוי להשגת איבר להשתלה עד תקרה של 79,430 ש"ח.

שיפוי מלא ללא תקרה

כיסוי להוצאות בגין רכישת מכשיר לצורך תפקוד הלב, והוצאות נלוות להשתלה.

 

עד 1,000,000 $.כולל את כל ההוצאות הנלוות להשתלה. תשלום גמלה חודשית לתקופה של 24 חודשים. השתלה חוזרת מהווה חלק בלתי נפרד ממקרה הביטוח הראשון, כלומר תחת אותה תקרת סכום.

 

גמלה לאחר השתלה

גימלה חודשית לאחר כל סוג השתלה על סך 4,843 ש"ח לתקופה של 24 חודש.

גמלה חודשית לאחר השתלה לתקופה של 24 חודשים:

להשתלת כבד, לב, לב-ריאה, ריאה, לבלב- פיצוי בסך 5,253 ש"ח.

כליה, מח עצם - פיצוי בסך 3,152 ש"ח.

גמלה חודשית לאחר השתלת כבד, לב או לב ריאה בסך 7,008 ש"ח לתקופה של 12 חודשים.

בהשתלת כליה או כליה-לבלב פיצוי בסך 3,504 ש"ח לתקופה של 6 חודשים.

 

 

גמלה חודשית בסך 4,305 ש"ח במקרה של אובדן כושר מוחלט של עבודה עד 24 חודשים.

גמלה חודשיתעד 5,807 ש"ח לתקופה של עד 24 חודש.

לילד עד גיל 18 גמלה בשיעור 50% מהסכום הנקוב

טיפולים וניתוחים מיוחדיםבחו"ל

שיפוי עד 100,000$

עד 100,000$ש"ח.

שיפוי עד 100,000$

.

כיסוי לניתוח מיוחד בחו"ל למניעת אובדן מוחלט של חוש השמיעה או הראיה, עד סכום של 175,214 ש"ח.

שיפוי עד 461,860 ש"ח

 

עד 100,000 $ כולל הוצאות המפורטות בסעיף השתלות למעט תשלום עבור ביצוע ניתוח הוצאות האיבר וטיפולי המשך בחו"ל.

טיפול מיוחד חוזר מהווה חלק בלתי נפרד ממקרה הביטוח הראשוני, כלומר, תחת אותה תקרת סכום.

הכיסוי

פניקס/הדר

"קו כסף עולמי"

שילוח

ניתוחית REFERRED

כלל

"אחריות מורחבת"

מגדל

"ביטוח ניתוח בינלאומי"

מנורה

"בריאות מושלמת טופ"

 

מענק חד פעמי במקרה הדבקות באיידס או הפטיטיס Bכתוצאה מעירוי דם במהלך ניתוח

במסגרתנספח "קו הבריאות +10" בתוספת פרמיה

מענק בסך 168,840 ש"ח בגין הדבקות באיידס.

מענק בסך 33,767 ש"ח למקרה של הפטיטיס B.

אין כיסוי

תשלום חד פעמי בסך: 175,214 ש"ח.

501,837 ש"ח מענק לאיידס.

 

קצבה חודשית בסך 8,364ש"ח עד 12 חודשים להפטיטיס B

אם מרותק למיטה.

 

 

- 406,881 ש"ח מענק לאיידס כתוצאה מעירוי דם אשר ניתן לו במהלך הניתוח.

- 4,650ש"ח למשך 12 חודשים להפטיטיס Bכתוצאה מעירו דם במהלך ניתוח, במידה של אי כושר עבודה מוחלט.

התייעצות שלא לצורך ניתוח

במסגרת נספח שירותים אמבולטוריים בתוספת פרמיה עד 8,538ש"ח לשנת ביטוח ועד 545 ש"ח להתייעצות, 20% ה"ע.

 

במסגרת שירות "בריאות כל" ללא הגבלה במספר ההתיעצויות , 50ש"ח ה"ע , מכוסה גם מקרה שהוחרג בפוליסה

עד שתי התייעצויות במקרה של מחלות קשות (לפי רשימה) אצל רופא הסכם. אצל רופא שאינו בהסכם, עד תקרה של רופא שבהסכם.

 

במסגרת נספח שירותים רפואיים אמבולטורים בתוספת פרמיה עד 2 התייעצויות לגבי בעיה רפואית עד 574 ש"ח 20% ה"ע.

במסגרת נספח "ייעוץ ובדיקות" בתוספת פרמיה

בעת מחלה חריפה (אקוטית)זכאי המבוטח לשתי התייעצויות בנוגע למחלה.

במסגרת כתב שירות כיסוי

אמבולטורי בתוספת פרמיה

עד שתי התייעצויות עם רופאים מומחים בשנה בלבד, עד 600 ש"ח להתייעצות 20% ה"ע.

עד 2 התייעצויות בשנה:

עד תקרה של 348 ש"ח 25% ה"ע.

 

אמבולטורי

במסגרת נספחשירותים אמבולטורים בתוספת פרמיה כולל: התייעצות עם מומחה, בדיקות מעבדה, בדיקות אבחנתיות, פיזיותרפיה, טיפולים כימוטרפיים ורדיוטרפיים.

עד תקרה שנתית של 8,589 ש"ח, 20% ה"ע.

 

 

במסגרת נספח שירותים אמבולטורים בתוספת פרמיה

כולל:התייעצות עם מומחה, בדיקות אבחנתיות, טיפולים פיזיוטרפיים, טיפולים רדיוטרפיים, כימוטרפיים, בדיקות לרפואה מונעת,

לגבי כל הסעיפים השתתפות עצמית בשיעור 20%.

עקירה כירורגית, וניתוחי חניכיים עד תקרות שבפוליסה.

 

 

במסגרת נספח "יעוץ ובדיקות" בתוספת פרמיה

בעת מחלה אקוטית (חריפה)זכאי המבוטח לבדיקות רפואיות אבחנתיות, בדיקות מעבדה.

הפריית מבחנה, עד 2 הפריות מבחנה לכל תקופת הביטוח, עם ה"ע.

במסגרת כתב שירות כיסוי

אמבולטורי בתוספת פרמיה

עד שתי התייעצויות עם רופאים מומחים בשנה בלבד, בדיקות אבחנתיות- MRI, ו-CT, עד סכום של 4,000 ש"ח לשנה, 20% ה"ע.

 

במסגרת נספח בריאות מושלמת פלוס בתוספת פרמיה:

בדיקות אבחנתיות במקרה בו הרופא קבע כי המבוטח נזקק לניתוח.

 

טכנולוגיות מתקדמות ברפואה

במסגרת נספח שירותים אמבולטורים בתוספת פרמיה:

סריקה על קולית לבדיקת מערכות העובר, בדיקות גנטיות לאבחון טרום לידתי, ביצוע ניתוח בהדמיה, שימוש באביזרים רפואיים מתקדמים, שמירת מח עצם, הקפאת זרע וביציות, טיפולים מתקדמים במחלת הסרטן ועוד..

אין כיסוי

במסגרת נספח "ייעוץ ובדיקות" בתוספת פרמיה

סיקור גנטי טרום לידתי, בדיקת סיסי שליה, סריקה על קולית מוקדמת לסקירת מערכות העובר, סריקה על קולית מאוחרת לסקירת מערכות העובר.

במסגרת כתב שירות כיסוי אמבולטורי בתוספת פרמיה

סריקת מערכות וסיקור גנטי לנשים בהריון.

ניתוחים קוסמטיים עד לתיקרה של 6,000 ש"ח, לאחר תקופת אכשרה של 5 שנים.

ניתוחי לייזר בעיינים לשיפור הראיה עד סכום של 2,000 ש"ח לכל עין, לאחר תקופת אכשרה של שנה.

במסגרת נספח בריאות מושלמת פלוס בתוספת פרמיה:

הפרייה חוץ גופית, סיקור גנטי טרום לידתי, בדיקת מי שפיר, סקירה על קולית לבדיקות מערכות העובר.

 

 

הכיסוי

פניקס/הדר

"קו כסף עולמי"

שילוח

ניתוחית PREFERRED

כלל

"אחריות מורחבת"

מגדל

"ביטוח ניתוח בינלאומי"

מנורה

"בריאות מושלמת טופ"

 

בדיקת סקר תקופתית

אחת לשנתיים, למבוטח מעל גיל 20 עד גיל 65.

בדיקה מקיפה ללא תוספת פרמיה וללא השתתפות עצמית.

 

 

בנספח שירותים רפואיים אמבולטרים בתוספת תשלום

אחת ל- 3 שנים, למבוטח מעל גיל 50.

במסגרת נספח בדיקות ורפואה משלימה בתוספת פרמייה לאחר 5 שנים מיום תחילת תקופת הביטוח, וכל 5 שנים לאחר הבדיקה האחרונה.

אין כיסוי

בתוספת פרמייה:

אחת לשלוש שנים מעל גיל 21

25% השתתפות עצמית עד 674 ש"ח

בדיקות תקופתיות בבית המבוטח, אחת לשנה בהשתתפות עצמיתשל 92 ש"ח לבדיקה, מעל גיל 14.

תרופה

כיסוי לתרופות שאינן כלולות בסל הבסיסי

עד 500,000 ש"ח

ללא תקופת המתנה!!

השתתפות בהוצאות הטיפול הרפואי הכרוך במתן התרופה

ה"ע 150 ש"ח או 5% למרשם

(ה"ע בסיסית 2,000 ש"ח)

 

 

עד 400,000 ש"ח,

ובתנאי שהתרופה אינה ממומנת במלואה ע"י קופ"ח בה חבר המבוטח ואין תרופה

חלופית בסל הבריאות.

ה"ע 200 ש"ח למרשם (ה"ע בסיסית 6,000ש"ח).

עד 500,000 ש"ח,

ובתנאי שאין בנמצא טיפול תרופתי חלופי לתרופה.

3 חודשי המתנה.

ה"ע 350 ש"ח או 10% מעלות המרשם.

 

 

עד 500,000 ש"ח,

ה"ע 500 ש"ח למרשם

 

 

עד 500,000 ש"ח.

לתרופות לצורך רפואי.

3 חודשי המתנה.

ה"ע 500 ש"ח למרשם לחודש.

 

שירותים נוספים ללא תוספת פרמיה

-מוקד רפואי24 שעות ביממה.

-שירות ביקור רופא.

-שירות אישפוז VIP

-קבלת חוות דעת שניה מרופא מומחה בארה"ב.

-VIDEO NURSING- תמיכה של מוקד רפואי לאחר ניתוח.

-שירותי תמיכה ויעוץ פסיכולגי לאחר ניתוח.

-הנחות בהלבנת שיניים

-הנחה לניתוחי LASIKלטיפול בקוצר ראיה

-הנחות לטיפולים וניתוחים אסטתיים בקלאס קליניק

-הטבה לגמילה מעישון

-הנחות לקליניקה און

-שירות מידע רפואי מקוון דרך האינטרנט

 

 

 

 

 

 

 

-ביקור רופא,

-מוקד רפואי טלפוני 24 שעות,

-שירותי חירום ועזרה ראשונה לשיניים.

 

-בונוס - העדר תביעות בגובה 10% מדמי ביטוח אם לא הוגשה תביעה במשך 3 שנים.

-ביקור רופא

-חוות דעת שניה מרופא מומחה בארה"ב

-VIDEO NURSING

-שירותי תמיכה ויעוץ פסיכולגי לאחר ניתוח.

-אינטרנט בריא.

- מוקד חירום 24 שעות ביממה

- שירות ביקור רופא

-שחרור מתשלום פרמיה עקב אובדן כושר עבודה

- כיסוי לשירותי חירום לרפואת שיניים.

-מוקד שירות לקוחות 24 שעות ביממה

-שירות ביקור רופא –

-עזרה ראשונה ברפואת שיניים.

-77,833 ש"ח במקרה של מוות כתוצאהמניתוח אלקטיבי מעל גיל 21.

-ELE HOMENURSINGתמיכה של מוקד רפואי לאחר ניתוח.

הכיסוי

פניקס/הדר

"קו כסף עולמי"

שילוח

ניתוחית PREFERRED

כלל

"אחריות מורחבת"

מגדל

"ביטוח ניתוח בינלאומי"

מנורה

"בריאות מושלמת טופ"

 

ניתוחים

השתלות

תרופות

(פרמיה ליחיד)

גיל

ילד: 30.45 ש"ח (מילד שני התעריף יורד)

18-29: 81.36 ש"ח

30-34: 92.82 ש"ח

35-39: 99.08 ש"ח

40-44: 108.60 ש"ח

45-50: 119.09 ש"ח

55:172.42 ש"ח

60:204.15 ש"ח

65:257.45 ש"ח

 

 

גיל

ילד: 22.65 ש"ח

21-29: 69.82 ש"ח

30-34: 80.21 ש"ח

35-39: 92.53 ש"ח

40-44: 105.75 ש"ח

45-49: 124.38 ש"ח

50-54: 149.93 ש"ח

55-59: 215.17 ש"ח

60-64: 280.97 ש"ח

גיל

ילד: 36.18 ש"ח

20-29: 78.44 ש"ח

30-39: 92.48 ש"ח

40-49: 114.17 ש"ח

50-59: 144.29 ש"ח

60:161.44 ש"ח

61-70: 180.12 ש"ח

 

גיל

19-24: 87.17 ש"ח

25-29: 87.44 ש"ח

30-34: 87.78 ש"ח

35-39: 91.78 ש"ח

40-44: 98.54 ש"ח

45-49: 109.32 ש"ח

55:150.10 ש"ח

60:203.87 ש"ח

65:263.86 ש"ח

גיל

ילד : 26.65 ש"ח

21-29: 64.66 ש"ח

30-39: 77.83 ש"ח

40-49: 97.11 ש"ח

50-54: 131.27 ש"ח

60-65: 161.94 ש"ח

 

 

פרמיה משפחתית:

זוג + 2 ילדים

גיל

30: 235.76 ש"ח

35: 248.23 ש"ח

40: 267.27 ש"ח

45: 288.28 ש"ח

50: 288.28 ש"ח

גיל

30: 205.72 ש"ח

35: 230.36 ש"ח

40: 256.80 ש"ח

45: 294.06 ש"ח

50: 345.16 ש"ח

גיל

30: 248.90 ש"ח

35: 248.90 ש"ח

40: 292.26 ש"ח

45: 292.26 ש"ח

50: 352.44 ש"ח

גיל

30: 230.59 ש"ח

35: 238.61 ש"ח

40: 252.14 ש"ח

45: 274.87 ש"ח

50: 284.09 ש"ח

גיל

30: 208.96 ש"ח

35: 208.96 ש"ח

40: 247.51 ש"ח

45: 247.51 ש"ח

50: 315.84 ש"ח

נספח

שירותים אמבולטורים

שירותים אמבולטורים וטכנולוגיות מתקדמות

גיל

ילד:3.62 ש"ח

18-29 - 13.61 ש"ח

30-34 - 14.35 ש"ח

35-39 - 15.57 ש"ח

40-44 - 17.43 ש"ח

45-50 - 19.49 ש"ח

50 -21.76 ש"ח

55 -26.96 ש"ח

 

שירותים רפואיים אמבולטורים

גיל

ילד:3.55 ש"ח

21-29: 13.64 ש"ח

30-34: 15.42 ש"ח

35-39: 17.46 ש"ח

40-44: 19.65 ש"ח

45-49: 22.32 ש"ח

50-54: 24.82 ש"ח

55-59: 26.32 ש"ח

נספח ייעוץ ובדיקות

 

גיל

ילד:3.28 ש"ח

מבוגר: 14.04 ש"ח

כתב שירות כיסוי אמבולטורי

גיל

ילד:3.59 ש"ח

מבוגר: 18 ש"ח

בריאות מושלמת פלוס

 

גיל

ילד: 6.97 ש"ח

21-29: 10.93 ש"ח

30-39: 12.35 ש"ח

40-49: 14.14 ש"ח

50-59: 17.89 ש"ח

 

  קובץ

ביטוחי בריאות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל