נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
עוד דחיה בחובת מסירת מסמך הנמקה ללקוח

 

י"ב באלול התש"ע
22 באוגוסט 2010

 

חוזר סוכנים ויועצים 2010-10-1
סיווג: כללי

 

 

 

הוראות לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח - עדכון

 

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 31(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 ולפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

חוזר סוכנים ויועצים 2009-10-1 שעניינו הוראות לעניין תוכנו של מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח (להלן - החוזר) יתוקן כדלקמן:

 

בסעיף 8 תחילה יבוא במקום סעיף ב. הסעיף הבא:

ב.      על אף האמור בסעיף קטן א', הוראות סעיף 2(ג) בדבר מילוי מסמך הנמקה באופן ממוחשב יחולו החל מיום 1 בינואר 2011.

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                בכבוד רב,

 

                                                                                                עודד שריג

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

  

 

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל