לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של חברות הביטוח

ט"ז בשבט התשס"ה
 26 בינואר 2005
חוזר ביטוח 2005-1-3
סיווג: יציבות

תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של חברות הביטוח

1 .כללי

הועדה לבחינה מחודשת של מודל הדיווח על עסקי החברה בתשקיף ובנגזרותיו (להלן – ועדת ברנע), מונתה בחודש אוגוסט 2000 על ידי יו"ר הרשות לניירות ערך, במטרה לבחון מחדש את שיטת, אופי והיקף המידע אודות החברה ועסקיה אשר יינתן לציבור על ידי החברות במסגרת התשקיף ובמסגרת הדוחות התקופתיים.המלצות הועדה כוללות הרחבה של הדיווחים התקופתיים (שנתיים), של החברות הציבוריות בארץ.

התפישה בבסיס המלצות הועדה להרחבת הדיווח התקופתי של החברות, היא להפוך את המידע לשימושי ורלוונטי יותר לציבור, תוך מתן דגש על שימוש בשפה בהירה וברורה, הימנעות משימוש בנוסחים מעורפלים, הימנעות מניסוחים משפטיים ללא הסברים תמציתיים ובהירים וכיו"ב.

המלצות הועדה עוגנו בחקיקה של תיקונים לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 (להלן – חוק ניירות ערך) והתקנות מכוחו בחודש יולי 2004. ההוראות הנוגעות לדוח התקופתי חלות על הדוחות הכספיים השנתיים של תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, החל מהדוחות הערוכים ליום 31 בדצמבר 2004, אך אינן חלות על תאגיד בנקאי ומבטח. 

2 .תיאור עסקי התאגיד

במסגרת התיקונים האמורים, תאגיד מדווח מחויב להוסיף פרק נוסף לדוח התקופתי. הפרק הנוסף ימוקם לפני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד וייקרא "תיאור עסקי התאגיד" והוא יכלול את תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו בהתאם לפרטים ולעקרונות המפורטים בתוספת החדשה שנוספה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו), התשכ"ט – 1969 (להלן – התוספת).

מדיניותו של הפיקוח על הביטוח היא להרחיב את בסיס המידע המדווח למשתמשים בדוחות התקופתיים, להגדיל את שקיפותו ולשמור ככל האפשר על אחידות בעקרונות הדיווח החלים על חברות הביטוח, בדומה לחברות ציבוריות אחרות.

לאור האמור לעיל, ולצורך החלת דרישות הגילוי המורחבות שנוספו לתקנות ניירות ערך, ההוראות המפורטות בתוספת ייושמו בדוחות התקופתיים של חברות הביטוח תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות עקב מאפייני פעילות שונים של ענף הביטוח. הוראות התוספת יחולו במלואן על חברות הביטוח למעט ההתאמות המפורטות להלן.

יצוין כי משמעות המונח "סך הכנסות התאגיד" בתוספת, לעניין תחומי הפעילות הביטוחית היא "דמי ביטוח ברוטו".

3 .פירוט ההתאמות הנדרשות לתוספת

א.הגדרת "תחום פעילות" (סעיף 3 לתוספת)

עסקי חברות הביטוח מורכבים מענפי ביטוח שונים אשר מהווים רכיבים עסקיים של החברה. בהתאם להוראות פרקים 2 ו-3 לתוספת, יש לפרט מידע עבור כל רכיב עסקי מהותי המתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 3 לתוספת. מכאן, שעל חברת הביטוח לבחון אילו מענפי הביטוח בהם היא עוסקת מהווים תחומי פעילות ועבורם לפרט את המידע הנדרש. לצורך בחינת המהותיות יש לאחד ענפים בעלי מאפיינים דומים משמעותית. עיקרון המהותיות צריך להישקל הן על סמך קריטריונים איכותיים והן על סמך קריטריונים כמותיים כדוגמת דמי ביטוח, רווחיות והתחייבויות ביטוחיות.

כמו כן, ניתן להקדים ולפרט מידע אודות ביטוח חיים וביטוח כללי והמאפיינים הכלליים הנוגעים לתחומים אלו בנוסף למידע המפורט עבור כל תחום פעילות בנפרד.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, במרבית החברות, ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך, ביטוח רכב רכוש וביטוח רכב חובה, הינם תחומי פעילות לעניין הדיווח בהתאם להוראות התוספת, אם הן בעלות רישיון בענפים אלו. לגבי תחומי פעילות נוספים יש לבחון לפי העקרונות שהוגדרו לעיל.

פעילות הקבוצה בתיווך לעניין ביטוח ניתנת לייחוס לתחומי הפעילות הביטוחית אם אינם מהווים תחום פעילות בפני עצמו.

ב.מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד (במקום סעיף (6(א))

1) לגבי תחומי פעילות הכוללים פעילות ביטוח חיים או כללי יובאו הנתונים האלה:

א) דמי הביטוח ברוטו;

ב) דמי הביטוח בניכוי ביטוח משנה (בשייר עצמי);

ג) רווח לפני מסים מתחום הפעילות;

ד) סך ההתחייבויות הביטוחיות ברוטו;

ה) חלק המיעוט בדמי הביטוח ברוטו.

לגבי תחום פעילות הכולל ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך יש לתאר כי בעסקי התאגיד קיימות הכנסות נוספות מניהול כספי חיסכון אשר לא פורטו בפרק זה והכלולים בסעיפים שונים בדוחות הכספיים.

2) לגבי תחום פעילות הכולל ענף ביטוח אשר בו מחושבת עתודה בסכום מצטבר של עודף הכנסות על הוצאות בניכוי הפרשות לתביעות תלויות, בהתאם להוראות המפורטות בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה – 1984, יובאו בנוסף הנתונים בהתאם למפורט בטבלאות הבאות:

טבלה 1 – התפלגות הרווח (הפסד) בשייר של תחום הפעילות

שנת דיווח(1)

רווח (הפסד) בגין השנים הפתוחות

(2)

רווח (הפסד) בגין שנת החיתום שהשתחררה

בשנת הדוח(3)

התאמות בגין שנות החיתום שהשתחררו בשנים הקודמות (4)

פעילות שלא נכללת בחישוב העתודות (5)

סה"כ רווח (הפסד) שדווח

2004

(שנת הדוח)

 

 

 

 

 

2003

 

 

 

 

 

2002

 

 

 

 

 

 

(1) הנתונים יובאו עבור שנת הדוח והשנתיים שקדמו לה.

(2) רווח בגין השנים הפתוחות יינתן רק אם נרשם הפסד בגין שנים אילו בשנת הדיווח הקודמת.

(3) תצוין שנת החיתום שהשתחררה בשנת הדוח.

(4) אם קיימת התאמה מהותית בגין שנת חיתום מסוימת יש לפרטה בנפרד.

(5) יש לצרף הסברים בדבר סכומים מהותיים שלא נכללו בעתודה.

 

טבלה 2 – נתונים בדבר שנות החיתום 2004-1997

 

שנות חיתום פתוחות

שנות חיתום סגורות

 

שנת חיתום (1)

2004

(שנת הדוח)

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

דמי ביטוח ברוטו (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

רווח (הפסד) בשייר בגין שנת החיתום מצטבר עד לתאריך הדוח

 

 

 

 

 

 

 

 

עודף הכנסות על הוצאות בשייר

 

 

 

 

 

 

 

 

השפעת ההכנסות מהשקעות על הרווח/העודף המצטבר בגין שנת החיתום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)הנתונים יובאו עבור שנת החיתום הזהה לשנת הדוח ו-7 השנים שקדמו לה.

(2)יש לכלול נתונים בדבר חברות שפעילותן מוזגה לקבוצה תוך נטרול נתונים בגין עסקאות ביטוח משנה בין אותן חברות.

3)לגבי תחומי פעילות הכוללים ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל יובאו הנתונים האלה:

א)הכנסות מדמי ניהול;

ב)רווח תחום הפעילות לפני מסים;

ג)חלק המיעוט בהכנסות מדמי הניהול.

כמו כן, יפורטו נתונים בדבר דמי הגמולים שניגבו וסכום הנכסים המנוהלים.

4)לגבי תחומי פעילות אחרים יובאו נתונים כמפורט בסעיף 6(א) לתוספת.

ג.התאמות ומידע נוסף אודות הענפים שלא נכללו בתחומי הפעילות (במקום סעיף 6(ב))

1)בהתאם להוראות סעיף 6(ב) לתוספת יש לפרט את ההתאמות של סכומי הנתונים בסעיף ב. לסכומים בדוחות הכספיים המאוחדים בצירוף הסבר בדבר מהות הסכומים.

2)התאמות סכומי הנתונים יכללו נתונים במבנה המפורט בטבלאות המצורפות לסעיף ב. לעיל, במקובץ עבור כל הענפים בהם מחושבת עתודה בסכום מצטבר של עודף הכנסות על הוצאות בניכוי הפרשות לתביעות תלויות, בהתאם להוראות המפורטות בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי חישוב הפרשות לתביעות עתידיות בביטוח כללי), התשמ"ה – 1984.

3)הסבר בדבר מהות הסכומים הנובעים מעסקי ביטוח כללי שלא נכללו בתחומי הפעילות יכלול לכל הפחות את הפירוט הבא:

א)מהות הכיסוי הביטוחי;

ב)מאפיינים ייחודיים של המוצרים;

ג)מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים;

ד)גורמים עיקריים המשפיעים על הרווחיות.

4)כמו כן, יצוין במפורש כי כל אחד מענפים אלו אינו רכיב עסקי מהותי וכי גם בחינה במקובץ של ענפים בעלי מאפיינים דומים משמעותית אינה עוברת את סף המהותיות.

ד.מידע כללי על תחום הפעילות (סעיף 9)

יובא מידע כנדרש בסעיף 9 לתוספת, לרבות:

1)לגבי תחומי פעילות הכוללים פעילות ביטוחית יובא תיאור בהתאם לפירוט המובא בסעיף ג.3) לעיל;

2)לגבי תחומי פעילות הכוללים ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל יש לציין את שיעור דמי הניהול הסטטוטוריים ושנגבו בפועל על ידי חברות הניהול של קרנות הפנסיה וקופות הגמל בחלוקה בין שיעור דמי הניהול מהנכסים ושיעור דמי הניהול מדמי הגמולים, (ככל שישנם);

3)לגבי תחומי פעילות הכוללים פעילות ביטוח חיים או כללי יש לתאר את עיקרי ההנחות האקטואריות העומדות בבסיס התוצאות העסקיות;

4)יתואר בקצרה מבנה ניהול ההשקעות של תחום הפעילות (אג"ח מיועדות, פעילות ועדת השקעות וכו'). לגבי קרנות פנסיה וקופות גמל, יפורטו ההשקעות למול ההתחייבויות לעמיתים - "השקעות מנוהלות".

ה.מוצרים ושירותים (סעיף 10)

1) לגבי תחומי פעילות הכלול בענפי ביטוח כללי יובא מידע בהתאם לאמור בסעיף 10 לתוספת.

2) לגבי תחום פעילות הכלול בענפי ביטוח חיים יובא תיאור נפרד עבור מוצרי הביטוח הבאים (ככל שישנם)–

א) ביטוח מנהלים:

(1) עדיף (יותר)

(2) מעורב (מסורתי)

(3) פוליסות שהונפקו החל ביום 1.1.2004

ב) ביטוח פרט:

(1)עדיף (יותר)

(2)מעורב (מסורתי)

(3)פוליסות שהונפקו החל ביום 1.1.2004

ג)ביטוח חיים ריסק טהור:

(1)פרט

(2)קבוצתי

ד)ביטוח אבדן כושר עבודה;

ה)ביטוח סיעודי;

ו)ביטוח מחלות קשות;

ז)אחר.

 

התיאור יובא בהתאם לאמור בסעיף 10 לתוספת, לרבות:

-מהות הכיסוי:

oריסק וחיסכון

oהוני וקצבתי

oמשתתף ולא משתתף

-מאפיינים ייחודיים לכל מוצר;

-מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים;

-גורמים עיקריים המשפיעים על רווחיות, כגון: שיעורי ביטולים ותמותה.

3)לגבי ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל יובא תיאור נפרד עבור –

-קרנות פנסיה

-קופות גמל

התיאור יובא בהתאם לאמור בסעיף 10 לתוספת, לרבות: סוג הקרנות, שמות הקרנות, מועד הקמתן, היקף דמי הגמולים, זכויות העמיתים והנכסים המנוהלים בכל קרן (תוך התייחסות להבדל בין קרן זכויות לקרן תשואות).

4)לגבי תחומי פעילות אחרים יובא מידע בהתאם לאמור בסעיף 10 לתוספת.

ו.פילוח נתונים עבור מוצרים ושירותים (במקום סעיף 11)

יצוינו נתונים עבור מוצרים ושירותים, בהתאם למפורט להלן:

1)לגבי קבוצת מוצרים או שירותים אשר שיעור דמי הביטוח בגינם מהווה 10% או יותר מדמי הביטוח ברוטו בביטוח כללי:

א)דמי הביטוח ברוטו;

ב)דמי הביטוח בניכוי ביטוח משנה (בשייר עצמי);

ג)תביעות ברוטו;

ד)תביעות בשייר.

2)בביטוח חיים -

א)לגבי קבוצת מוצרים או שירותים אשר שיעור הפרמיות בגינם מהווה 10% או יותר מהפרמיות בביטוח חיים יצוין סכום הפרמיות בגינם.

ב)בנוסף יובאו הנתונים בהתאם למפורט בטבלה הבאה:

טבלה 3 – פירוט נתונים בביטוח חיים

 

משתתף ברווחים

מבטיח תשואה

אחר

סה"כ

פרמיות:

א.ביטוח מנהלים:

א.1.עדיף (יותר)

 

 

 

 

א.2.מעורב (מסורתי)

 

 

 

 

א.3.פוליסות שהונפקו החל ביום 1.1.2004

 

 

 

 

ב.ביטוח פרט:

ב.1.עדיף (יותר)

 

 

 

 

ב.2.מעורב (מסורתי)

 

 

 

 

ב.3.פוליסות שהונפקו החל ביום 1.1.2004

 

 

 

 

ג.ביטוח ריסק טהור:

ג.1.פרט

 

 

 

 

ג.2.קבוצתי

 

 

 

 

ד.ביטוח אבדן כושר עבודה

 

 

 

 

ה.ביטוח סיעודי

 

 

 

 

ו.ביטוח מחלות קשות

 

 

 

 

ז.אחר

 

 

 

 

ח.סה"כ פרמיות

 

 

 

 

ט.התחייבויות ביטוחיות

 

 

 

 

 

3)עבור קרנות פנסיה וקופות גמל בנפרד:

א)הכנסות מדמי ניהול:

(1)דמי ניהול מהנכסים;

(2)דמי ניהול מדמי הגמולים.

ב)רווח לפני מסים.

כמו כן, יפורטו נתונים בדבר דמי הגמולים שניגבו וסכום הנכסים המנוהלים.

4)עבור תחומי פעילות אחרים:

א)הכנסות;

ב)רווח לפני מסים.

ז.לקוחות (סעיף 13)

יובא מידע כנדרש בסעיף 13 לתוספת, לרבות התפלגות הפעילות לפי המאפיינים הבאים:

1)ביטוח כללי (התפלגות דמי הביטוח ברוטו):

א)קולקטיבים ומפעלים גדולים;

ב)מבוטחים פרטיים ולקוחות עסקים קטנים.

2)ביטוח חיים (התפלגות הפרמיות):

א)מעבידים;

ב)מבוטחים פרטיים ועצמאיים;

ג)קולקטיבים.

3)קופות גמל ופנסיה (התפלגות דמי גמולים):

א)מעבידים;

ב)מבוטחים פרטיים ועצמאיים.

4)שירותים פיננסיים (היקף התיקים המנוהלים):

א)שוק מוסדי;

ב)שוק פרטי.

ח.שיווק והפצה (סעיף 14)

יובא מידע כנדרש בסעיף 14 לתוספת, לרבות תיאור דרכי השיווק וההפצה של המוצרים השונים: מכירה ישירה (קמעונאות וקולקטיבים) ומכירה באמצעות סוכנים.

כמו-כן, יפורט מבנה העמלות ועלויות הרכישה האחרות בכל אחד מתחומי הפעילות ויתוארו שינויים בדינים החלים על תחום הפעילות המשפיעים על שינוי במבנה העמלות.

יינתן מידע אודות ערוצי הפצה המהווים מעל 20% מדמי הביטוח בתחום הפעילות.

ט.צבר הזמנות (סעיף 15)

במקום הכותרת של סעיף זה יבוא "התפתחות התביעות התלויות ברוטו ובשייר והסכמי ביטוח".

יובא מידע בדבר הסכמים מהותיים מחייבים הנוגעים לחוזי ביטוח אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים, בתוספת מידע בדבר התפתחות התביעות התלויות בביטוח כללי בהתאם לטבלאות המפורטות להלן:

טבלה 4 – התפתחות התביעות התלויות בענפי ביטוח רכוש, לגבי התביעות שאירעו לפני שנת הדוח

 

2004

2003

 

 

ברוטו

בשייר

ברוטו

בשייר

1 .תביעות תלויות לראשית השנה (כולל IBNR);

 

 

 

 

2 .תשלום תביעות במשך התקופה;

 

 

 

 

3 .תביעות תלויות לסוף התקופה (כולל IBNR);

 

 

 

 

4 .עודף (גרעון) בהערכות.

 

 

 

 

5 .הסבר בדבר כל עודף/חוסר מהותי.

 

 

 

 

טבלה 5 - התפתחות התביעות התלויות בענפי ביטוח חבויות ורכב חובה

לגבי שנות החיתום שהחלו לפני שנת הדוח:

 

2004

2003

 

ברוטו

בשייר

ברוטו

בשייר

1 .הפרשות לתחילת השנה;

 

 

 

 

2 .הכנסות מפרמיהומהשקעות; (1)

 

 

 

 

3 .עמלות והוצאות;

 

 

 

 

4 .תשלומי תביעות;

 

 

 

 

5 .הפרשות לסוף התקופה.

 

 

 

 

6 .עודף (גרעון) בהפרשות.

 

 

 

 

7 .סכום העודף בהפרשות הנובע משחרור הרווח מהעתודה.

 

 

 

 

(1) בסעיף זה יש לקחת בחשבון תיקונים וזקיפת פרמיות לביטוח משנה הנוגעים לפרמיה שנרשמה בגין שנת החיתום.

י.עונתיות

יובא מידע כנדרש בסעיף 17 לתוספת, לרבות דמי הביטוח ברוטו בפילוח רבעוני לשנתיים האחרונות.

כמו כן, יובא הסבר ביחס לעונתיות הקיימת לעניין תביעות, אם קיימת.

יא.נכסים לא מוחשיים (סעיף 21)

יובא מידע כנדרש בסעיף 21 לתוספת, לרבות מידע אודות מאגרי מידע של התאגיד.

יב.חומרי גלם וספקים (במקום סעיף 23)

במקום הכותרת לסעיף זה יבוא "ספקים וביטוח משנה".

יובא מידע אודות הספקים העיקריים כנדרש בסעיף 23 לתוספת ובנוסף מידע בנוגע לחוזי ביטוח משנה של התאגיד, לרבות:

1)תיאור סוגי חוזי ביטוח המשנה העיקריים ותיאור תמציתי של הכיסוי בגין כל מוצר עיקרי בתחום הפעילות.

2)תיאור הסכמי העמלות העיקריים המתקבלות ממבטחי המשנה.

3)לגבי כל מבטח משנה שחלקו בפרמיה מהווה 10% או יותר מסך הפרמיה בשנת הדוח יפורט היקף הפרמיה המועברת ושיעור הפרמיה מסך הפרמיות המועברות לביטוח משנה, תוך ציון שמה של חברת ביטוח המשנה.

4)יובא דירוג מבטחי המשנה אשר איתם החברה עובדת, ומקור הדירוג.

5)שינויים מהותיים בהסכמי ביטוח המשנה המתייחסים לתקופה מעבר לתאריך הדוח.

תתבצע הפניה לסעיפים בדבר ביטוח המשנה בדוחות הכספיים.

יג.הון חוזר (סעיף 24)

על חברת ביטוח לא חלה חובה לפרט מידע לפי הוראות סעיף 24 לתוספת.

יד.מיסוי (סעיף 27)

יובא מידע לפי הוראות סעיף 27 לתוספת, לרבות עיקרי ההסכם הענפי עם שלטונות המס. כמו כן יימסר מידע על שיעורי המס השונים החלים על החברות השונות בקבוצה.

טו.הליכים משפטיים (סעיף 32)

במקום האמור בסעיף 32(ג) חובת התיאור לפי סעיף זה אינה חלה על הליך שעיקרו תביעה בגין נזק, אם הוא עומד באחד מהתנאים הבאים:

1)הסכום הנתבע לאחר ביטוח המשנה (בשייר), בלא ריבית והוצאות אינו עולה על 1% מההון העצמי של החברה, או:

2)הסכום הנתבע (ברוטו) אינו עולה על 5% מההון העצמי של החברה.

 

4 .תקופת הדיווח

תקופת הדיווח של הדוח התקופתי הינה שנה.

בסעיפים בתוספת בהם מתבקש תיאור של מצב עניינים נתון או שינויים שחלו בתחוםמסוים– הכוונה היא לשינויים שחלו במהלך תקופת הדוח. יחד עם זאת, נתונים לגבי תחום הפעילות שהם מסוג הנתונים המצויים גם בדוחות כספיים של החברה כמו – הכנסות, רווח וכד' יש לפרטם לתקופות הכלולות בדוח הכספי כולל מספרי ההשוואה.

להלן פירוט תקופות הדיווח אליהן יש להתייחס בסעיפים מיוחדים:

א.סעיף 4- שנתיים;

ב.סעיף 5- שנתיים;

ג.סעיף 6- 3 שניםלגבינתונירווח והפסד, שנתייםלגבינתוני מאזן;

ד.סעיף 9- שנה;

ה.סעיף 10- שנה;

ו.סעיף11- 3שנים (בעקבות הנתונים הכספיים לגבי תחום הפעילות);

ז.סעיף 4- שנה;

ח.סעיף 15-שנתיים;

ט.סעיף 17-שנתיים;

י.סעיף 22-שנתיים,אלא אם לא חלו שינויים;

יא.סעיף 26- שנה;

יב.סעיף 38-כנדרש בכללי החשבונאות לגבי מגזרים.

 

5 .תחולה

 

הוראות חוזר זה יחולו על כל חברות הביטוח בישראל.

 

6 .תחילה

 

הוראות חוזר זה יחולו החל בדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2004.

 

7 .הוראות מעבר

א.סעיף 30 לתוספת –

תיאור אודות הסכמים מהותיים של התאגיד ייכלל בדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2005, לכל המאוחר.

ב.חברת ביטוח המאוחדת בדוחות הכספיים של חברת ביטוח אחרת תצרף מידע כמפורט בחוזר זה בדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2005, לכל המאוחר.

ג.חברת ביטוח שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך נדרשת לכלול "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בסעיף 32א. לחוק בדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2005, לכל המאוחר.

ד.בדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2004, לא תחול חובה על המבטח לכלול בדוח הדירקטוריון מידע המובא במסגרת תיאור עסקי התאגיד.

אייל בן-שלוש
המפקח על הביטוח

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל