לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
העברת סכומים מקופת גמל לקצבה לקופת גמל לתגמולים

א.ג.נ,

הנדון: העברת סכומים מקופת גמל לקצבה לקופת גמל לתגמולים

ביום 29.01.2006 פרסמה רשות המסים בישראל הנחיה חדשה ולפיה תינתן אפשרות להעביר סכומים מקופת גמל לקצבה לקופת גמל לתגמולים, בהתקיים כל התנאים הבאים:

1.ההעברה תיעשה על-ידי המעביד ובאישור העובד בלבד.

2.האישור יחול רק על סכומים שהופקדו בקופות גמל לקצבה מיום 01.01.2000 ועד ליום 31.12.2002, ושחויבו במס לפי הוראות סעיף 3(ה3) לפקודה – סכומים שהופקדו מעל לתקרה הקבועה בחוק ומשכך חויבו במס בידי העובד כבר במועד ההפקדה.

3.על הסכומים שהועברו יחולו כל הוראות החוק החלות על קופות גמל לתגמולים, על כל המשתמע מכך. אולם, יראו בסכומים המועברים כהפקדה חדשה בקופת גמל לתגמולים, ומשכך הוראות הרפורמה במס (וועדת רבינוביץ') יחולו על הרווחים שייצברו בגינם. כמו-כן, הסכומים המועברים לא יכללו במניין "ההפקדה המוטבת" לעניין סעיף 9(18א) לפקודה => כל הרווחים בגינם יחויבו במס בשיעור של 20%.

4.הסכומים המועברים לא יזכו את העמית בהטבות המס של ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיפים 47 ו- 45א לפקודה.

5.ניתן לבצע את ההעברה עד ליום 31.12.2006. ההעברות לאחר מועד זה תתבצענה רק בכפוף לאישור מחלקת קופות הגמל ברשות המסים בישראל.

 הערה: תמוהה עד מאוד הוראת רשות המסים בישראל, ולפיה הסכום המועבר ייחשב לסכום חדש שהופקד בקופת גמל לתגמולים שהרווחים בגינו חייבים במס, אך ללא זכות ליהנות מ"הפקדה מוטבת" שבגינה הרווחים פטורים ממס.

יש לזכור, כי במקור סכומים אלה הופקדו לפני יום 31.12.2002 וכי לא היה כל מקום לחייב במס את הרווחים שייצברו בגינם. אולם, אם כבר הוחלט למסות את הרווחים בגינם, לפחות יש להעניק בגינם את הזכות ליהנות מ"הפקדה מוטבת". תמוה!!!

 

                                                                      לשירותכם בכל עת,

                                                                      צביקה משבנק, רו"ח

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל