לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
סוגיות בביטוח כללי המפורסמות ע"י משרד האוצר
  הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח
  : הכרעה עקרונית בנושא חסיון חוות דעת של רופא
  תוצאות סירובו של מבוטח לעבור בדיקת פוליגרף לעניין בירור חבותה של חברת ביטוח; טענות בדבר אי קיומם או הפעלתם של אמצעי מיגון ברכב
  שינוי חוות דעת שמאי מטעם חברת הביטוח
   צירוף מבוטחים ללא קבלת הסכמה פוזיטיבית מצד המבוטחים
  : פירוט מלוא הנימוקים לדחיית תביעה לתשלום תגמולי ביטוח
   מכירת ביטוח בטלמרקטינג
   הכרעה עקרונית בנושא ביטול פוליסות ביטוח חיים שנרכשו בשיווק באמצעות הטלפון
   עיכוב בבירור התביעה על ידי חברת הביטוח
   הכרעות היחידה לפניות הציבור בהיעדר תגובות של הנילונים
  חובת חברת ביטוח וסוכנות ביטוח לבדוק את פעולותיו של מי שפועל מטעמם
  זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח
  הכרעה בנושא טיפול בסילוק תביעה של מבוטח על ידי מחלקות שונות של אותה מבטחת
  חובת מבטח לאשר קבלת מסמכי תביעה ממבוטחים ומועדי תשלום תגמולי הביטוח
   המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא
  משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה
   הכרעה עקרונית בנושא דרך סילוק תביעות
  חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו
  : תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל