לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
חוק חוזה הביטוח - 1981

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981

 

פרק א': הוראות לכל סוגי הביטוח

 

סימן א': חוזה הביטוחמהותו של חוזה ביטוח

1. חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטחלבין מבוטח המחייב את המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמוליביטוח למוטב.

פוליסה (תיקון התשמ"ד)

2. (א) נכרת חוזה ביטוח, על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח המפרט את זכויותהצדדים וחיוביהם (להלן - פוליסה), זולת אם נהוג באותו סוג ביטוח שלא להוציאפוליסה.

(ב) כל עוד לא נמסרה הפוליסה לידי המבוטח יראו כמוסכמים בין הצדדיםאת התנאים הנהוגים באותו סוג ביטוח אצל אותו מבטח, כפי שהוגשו למפקח על הביטוח, לפיסעיף 16 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, או כפי שהוגשו או שהותרו, לפיהענין, לפי סעיף 40 לחוק האמור, זולת אם הוסכם בין הצדדים על סטיה מאותםתנאים.

חובה להבליט הגבלות

3. תנאי או סייגלחבות המבטח או להיקפה יפורטו בפוליסה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו, או יציינו בהבהבלטה מיוחדת; תנאי או סייג שלא נתקיימה בהם הוראה זו, אין המבטח זכאי להסתמךעליהם.

מצורפות לפוליסה

4. נזכרה בחוזהתשובה שהשיב המבוטח בכתב לשאלה שהציג לו המבטח, יצורף לפוליסה העתק מהתשובה; תשובהשהעתקה לא צורף לפוליסה, אין המבטח זכאי להסתמך עליה.

מתןהעתקים

5. המבטח חייב למסור למבוטח ולמוטב, לפי דרישתו של המבוטח ועלחשבונו, העתקים מן הפוליסה ומן המצורפות אליה.


חובתגילוי

6. (א) הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעתביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב, שאלה בענין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סבירלכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו (להלן - ענין מהותי), על המבוטח להשיבעליה בכתב תשובה מלאה וכנה.

(ב) שאלה גורפת הכורכת ענינים שונים, ללא אבחנהביניהם, אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

(ג) הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי, דינה כדין מתןתשובה שאינה מלאה וכנה.

תוצאות שלאי-גילוי

7. (א) ניתנה לשאלה בענין מהותי תשובה שלא היתה מלאה וכנה, רשאי המבטח, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את החוזה בהודעה בכתב למבוטח.

(ב) ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות המבטח, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה.

(ג) קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזהמכוח סעיף זה, אין המבטח חייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחסשבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלו לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוחהמוסכמים, והוא פטור כליל בכל אחת מאלה:

(1) התשובה ניתנה בכוונתמרמה;

(2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופהשלאחר קרות מקרה הביטוח, בניכוי הוצאות המבטח.

שלילתתרופות

8. המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 7 בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא היתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה:

(1) הוא ידע או היהעליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא היתה מלאהוכנה;

(2) העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא היתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפנישקרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או עלהיקפה.

תקופת הביטוח

9. (א) באין הסכם אחרמתחילה תקופת הביטוח עם כריתת החוזה והיא מסתיימת בחצות הלילה שבסוף יומההאחרון.

(ב) הוסכם על תקופת הביטוח והציע המבוטח למבטח בכתב, לא יאוחר מ-30ימים לפני תום התקופה, להאריך את הביטוח לתקופה שנקב בהצעתו, רואים את המבטח כמסכיםלהארכה אם לא הודיע למבוטח בכתב, תוך 15 ימים ממסירת ההצעה, על סירובו.

(ג) הותנה שבתום התקופה המוסכמת יוארך הביטוח מאליו - יוארך הביטוח מדי פעם לתקופהשאורכה זהה לזה של תקופת הביטוח המוסכמת.

(ד) לא הוסכם על תקופת הביטוח, רשאי כל צד לבטלו בכל עת בהודעה בכתב לצד השני; המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילםבעד התקופה שלאחר ביטול הביטוח.

ביטולהחוזה

10. ביטל אחד הצדדים את החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לצד השני.

סימן ב': המוטבמיהו מוטב

11. (א) המבוטח הוא גם המוטב אם לא נקבע מוטבזולתו.

(ב) קביעת מוטב תהיה בדרך המאפשרת זיהויו.

(ג) כל עוד לא קרהמקרה הביטוח רשאי המבוטח, בהודעה בכתב למבטח, לקבוע מוטב זולתו, ורשאי הוא לבטל אתהקביעה ולקבוע מוטב אחר; אולם הקביעה תהיה בלתי חוזרת אם נקבע כך בחוזה או בהודעהבכתב מאת המבוטח למבטח.
(ד) קביעת המוטב יכול שתהיה לגבי חלק בלבד מתגמוליהביטוח.


מעמד המוטב

12. (א) נקבע מוטבשאינו המבוטח, תהיה הזכות לתגמולי הביטוח למוטב; אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו שלהמבוטח לתבוע מן המבטח לשלם את תגמולי הביטוח למוטב.

(ב) טענה שהמבטח יכוללטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי המוטב, והוא רשאי לקזז מתגמולי הביטוח דמיביטוח המגיעים לו לפי אותו חוזה.


זכויות המבוטחוהמוטב

13. (א) קביעת מוטב שאינו המבוטח, אין בה כדי למנוע מן המבוטחלהעביר או לשעבד את זכויותיו על פי החוזה, או כדי למנוע מנושי המבוטח לעקל זכויותאלה, והכל כל עוד לא קרה מקרה הביטוח; אולם אם היתה קביעת המוטב בלתי חוזרת, יהיוהעברה ושעבוד של זכויות המבוטח טעונים הסכמת המוטב בכתב, ונושי המבוטח אינם רשאיםלעקל זכויות אלה.

(ב) זכותו של המוטב אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקולכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, אלא אם היתה קביעת המוטב בלתי חוזרת.

סימן ג': דמי הביטוחהמועד לתשלום

14. (א) דמי הביטוח ישולמו עם כריתת החוזהאו תוך זמן סביר לאחר מכן, ואם נקבעו לתקופות קצובות - בראשית כל תקופה.

(ב) היה הביטוח למספר שנים ודמי הביטוח נקבעו בסכום כולל, ישולמו בשיעורים שנתיים שוויםבראשית כל שנת ביטוח.


פיגור בתשלום

15. (א) לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטחדרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן.

(ב) נקבע מוטב שאינו המבוטחוהקביעה היתה בלתי חוזרת, אין המבטח רשאי לבטל את החוזה אלא אם הודיע על הפיגורלמוטב בכתב והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך 15 ימים מהיום שנמסרה לוההודעה.

סימן ד': שינויים בסיכוןסיכון שנתבטל

16. (א) חוזה ביטוח לכיסוי של סיכון שבעתכריתת החוזה כבר חלף או למקרה ביטוח שבאותה עת כבר קרה - בטל.

(ב) נעשה מקרההביטוח בלתי אפשרי אחר כריתת החוזה, מתבטל החוזה מאליו והמבוטח זכאי להחזר דמיהביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול.


חובת הודעה עלהחמרת הסיכון

17. (א) נודע למבוטח שחל שינוי מהותי, עליו להודיע עלכך מיד למבטח בכתב.

(ב) לענין סימן זה, "שינוי מהותי" - כל אחדמאלה:

(1) שנוי בענין מהותי ששאלה עליו הוצגה למבוטח לפני כריתת החוזה ושחלאחרי שניתנה תשובה לאותה שאלה;

(2) שינוי שחל אחרי מסירת הפוליסה למבוטח, בנושא שצויין בה במפורש כענין מהותי;

(3) דבר המגלה שתשובה לשאלה בעניןמהותי היתה לא נכונה ויש בכך כדי להחמיר את סיכון המבטח החמרה שלממש.


תוצאות של החמרת הסיכון

18. (א) תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח הודעה על שינוי מהותי או מהיום שנודע לו עליו בדרךאחרת, לפי המוקדם יותר, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, רשאי המבטח לבטל את החוזהבהודעה בכתב למבוטח.

(ב) ביטל המבטח את החוזה מכוח סעיף זה, זכאי המבוטחלהחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה; לא ביטל המבטח את החוזה, רואים אותו כמסכים להמשך
קיומו על אףהשינוי.

(ג) קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטל החוזה מכוח סעיף זה, אין המבטחחייב אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיומשתלמים לפי המקובל אצלו במצב שלאחר השינוי לבין דמי הביטוח המוסכמים, והוא פטורכליל בכל אחת מאלה:

(1) לא ניתנה הודעה לפי סעיף 17, והדבר נעשה בכוונתמרמה;

(2) מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שתמצב הוא כפי שהוא לאחר השינוי; במקרה זה זכאי המבוטח להחזר דמי הביטוחששילם בעד התקופה שלאחר השינוי.


שלילתתרופות

19. המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות בסעיף 18 בכל אחתמאלה:

(1) השינוי חדל להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח או שלא השפיע על קרותואו על חבות המבטח או היקפה;

(2) השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט על דעתהמבטח;

(3) השינוי היה תוצאה של אמצעי שננקט לשם מניעת נזק חמור לגוף אולרכוש, ובלבד שהמבוטח הודיע למבטח בכתב על נקיטת האמצעי מיד לאחר שנקט אותו אושנודע לו עליו.


הפחתת הסיכון

20. נקבעודמי הביטוח לאור נסיבות שהחמירו את סיכון המבטח, ולאחר קביעתם חדלו אותן נסיבותלהתקיים או להשפיע על סיכון המבטח, זכאי המבוטח להפחתת דמי הביטוח, למעט הוצאותהמבטח, בעד התקופה שלאחר
שהודיע למבטח על השינוי, ולהעמדתם על מה שהיה משתלם לפיהמקובל אצל המבטח בשעת קביעת דמי הביטוח בהעדר אותן נסיבות.


אמצעים להקלת הסיכון

21. הותנה שעל המבוטח או על המוטבלנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח הקלה מהותית ואותו אמצעי לא ננקט תוך הזמן שנקבעלכך, יחולו הוראות סעיפים 18 ו-19, בשינויים המחוייבים.

סימן ה': תגמולי הביטוחהודעה על קרות מקרה הביטוח

22. קרה מקרה הביטוח, עלהמבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו, ועל המוטב להודיע למבטח, מיד לאחרשנודע לו, על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח; מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרראת השני
מחובתו.

בירור חבותו שלהמבטח

23. (א) משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתבלתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו.

(ב) עלהמבוטח או על המוטב, לפי הענין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, אתהמידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככלשיוכל, להשיגם.


הכשלה של בירורהחבות

24. (א) לא קויימה חובה לפי סעיף 22 או לפי סעיף 23(ב) במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיהחייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה:

(1) החובה לאקויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות;

(2) אי קיומה או איחורה לא מנע מןהמבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור.

(ב) עשה המבוטח או המוטב במתכווןדבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו, אין המבטח חייבבתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו נעשה אותו דבר.


מרמה בתביעת תגמולים

25. הופרה חובה לפי סעיף 22 או לפיסעיף 23(ב), או שנעשה דבר כאמור בסעיף 24(ב), או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטחעובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח, והדבר נעשה בכוונת מרמה - פטור המבטח מחבותו.


מקרהשנגרם בכוונה

26. נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי המוטבבמתכוון, פטור המבטח מחבותו.


המועד לתשלום תגמוליהביטוח

27. תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטחהמידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתוםלב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי
סעיף 23(א), והם ניתניםלתביעה בנפרד מיתר התגמולים.


הצמדה וריבית (תיקוןהתשמ"ד)

28. (א) על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוקפסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום קרות מקרה הביטוח, וריבית בשיעור של %4 לשנהמתום 30 ימים מיום מסירת התביעה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית המשפט לפיהחוק האמור.

(ב) חושבו תגמולי הביטוח, או חלקם, כערכם בתאריך שלאחר קרותמקרה הביטוח, יתווספו עליהם או על חלקם, לפי הענין, הפרשי הצמדה מאותו תאריךבלבד.

(ג) היה המבטח חייב להחזיר למבוטח או למוטב דמי ביטוח, יתווספו עליהםהפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף קטן (א) מיום היווצר החיוב.

(ד) הוראת סעיףקטן (א) לא תחול על תגמולי ביטוח המשולמים במטבע חוץ או במטבע ישראלי המחושב לפיערכו של מטבע חוץ; על תגמולי ביטוח כאמור תתווסף, מתום 30 ימים מיום מסירת התביעה, ריבית בשיעור שמשלם בנק ישראל לתאגידים בנקאיים על כספי פקדונות, באותו מטבע, שהםמפקידים אצלו לתקופה של שלושה חדשים מכספי פקדונות תושב כמשמעותם בהיתר הפיקוח עלהמטבע, התשל"ח-1978; שילם בנק ישראל בתקופה שמתום 30 הימים האמורים עד ליום התשלוםבפועל שיעורים שונים של ריבית כאמור, תחושב הריבית המשולמת כך שלגבי כל תקופה שלשלושה חדשים יחול שיעור הריבית ששילם בנק ישראל כאמור ביום הראשון של אותהתקופה.


ריבית מיוחדת (תיקוןהתשמ"ח)

28א. מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלאהיו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם לפי סעיף 27, רשאי ביתהמשפט לחייבו בתשלום ריבית מיוחדת בשיעור שלא יעלה על פי שלושה מן הריבית הקבועהבהגדרת הפרשי הצמדה וריבית שבחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, שתחושב עלתגמולי הביטוח האמורים ועל תוספת הפרשי ההצמדה על תגמולים אלה לפי סעיף 28, מהמועדים בהם היה על
המבטח לשלמם עד תשלומם בפועל; הריבית המיוחדת תשולם בנוסףלריבית האמורה בסעיף 28.

לענין זה, "ביטוחים אישיים" - ביטוח חיים, ביטוחתאונות אישיות, ביטוח רכב (רכוש), ביטוח דירות ותכולתן, ולמעט ביטוחאחריות.

(הערה: הוראות סעיף 28א חלות, לפי האמור בתיקוןהתשמ"ח, גם על תגמולי ביטוח שיש לשלמם בשל מקרה ביטוח שאירע לפני תחילתו של תיקוןהתשמ"ח (27.7.1988), ובלבד שהריבית המיוחדת תחושב לתקופה המתחילה במועד שבו היה עלהמבטח לשלם את תגמולי הביטוח האמורים באותו סעיף או המתחילה בתום 30 ימים מיוםתחילתו של תיקון התשמ"ח לפי המאוחר.)

סעדמיוחד

29. היתה חבות המבטח או היקפה מותנים על פי חוק או על פיהחוזה, בין לחיוב ובין לשלילה, במעשה או במחדל של המבוטח או של המוטב, שלא השפיעוהשפעה של ממש על סיכון המבטח, רשאי בית המשפט, אם נראה לו צודק לעשות כן בנסיבותהענין, לחייב את המבטח בתגמולי הביטוח, כולם או מקצתם, אף אם התנאי לא קויים אוהופר.


הישנות מקרה הביטוח

30. המבטחחייב בתגמולי הביטוח גם אם קרה מקרה הביטוח תוך תקופת הביטוח יותר מפעם אחת, ובלבדשלא יחוייב בסך הכל ביותר מסכום הביטוח כמשמעותו בסעיף 56.


התיישנות

31. תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היאשלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח.

סימן ו': סוכן הביטוחהגדרה

32. בסימן זה, "סוכן ביטוח" - מי שעוסק בתיווךביטוחים בין מבוטחים לבין מבטחים.

שליחות לעניןהחוזה

33. (א) לענין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח ולעניןכריתת החוזה, יראו את סוכן הביטוח כשלוחו של המבטח, זולת אם פעל כשלוחו של המבוטחלפי דרישתו בכתב.

(ב) לענין חובת הגילוי בכריתת חוזה הביטוח, יראו את ידיעתסוכן הביטוח לגבי העובדות הנכונות של ענין מהותי כידיעת המבטח.


שליחות לענין דמי הביטוח

34. לענין קבלת דמי הביטוח נחשבסוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח כשלוחו של המבטח, זולתאם הודיע המבטח למבוטח בכתב כי אין לשלמם לאותו סוכן.

שליחות לענין מתן הודעות

35. לענין מתן הודעות של המבוטחושל המוטב למבטח נחשב סוכן הביטוח שתיווך בביטוח או שצויין בפוליסה כסוכן הביטוח, כשלוחו של המבטח, זולת אם הודיע המבטח למבוטח ולמוטב בכתב כי יש לשלוח הודעות למעןאחר.

תחולת חוק השליחות

36. על שליחות כאמורבסעיפים 33 עד 35 יחולו הוראות חוק השליחות, התשכ"ה-1965, בשינוייםהמחוייבים.

סימן ז': הוראות שונותמתן הודעות

37. (א) הודעה של המבטח למבוטח או למוטב תינתןלפי מענם האחרון הידוע למבטח.

(ב) הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן, לפי ברירת המודיע, למבטח לפי מען מקום עסקיו, לסוכן הביטוח כאמור בסעיף 35, או לאדםאחר בישראל שמענו צויין בפוליסה או שהמבטח הודיע להם עליו בכתב.

(ג) לא היהלמבטח מקום עסקים בישראל וגם לא ניתן מען של אדם אחר בישראל, אין המבטח זכאי להסתמךעל כך שלא ניתנה הודעה של המבוטח או של המוטב, או על שניתנהבאיחור.


ייחוד תרופות

38. תרופות המבטחלפי סעיפים 7, 15, 18, 24 ו-25 מוציאות בענינים הנדונים בהם את תרופותיו לפי דיןאחר.


סייגים להתניה (תיקון התשמ"ב)

39. (א) הוראות סעיפים 2 עד 4, 21, 25, 26, 33(ב), 34, 35 ו-38 - אין להתנותעליהן.

(ב) הוראות סעיפים 5 עד 8, 9(ג), 13, 15, 17, 18, 19, 22 עד 24, 27, 28, 31 ו-37 - אין להתנות עליהן אלא לטובת המבוטח או המוטב.


תחולה

40. הוראות פרק זה יחולו על כל סוגי ביטוח זולת אםיש בפרק אחר של חוק זה או בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

פרק ב': ביטוח חיים
מהותהביטוח

41. בביטוח חיים מקרה הביטוח הוא מותו של המבוטח או של זולתואו הגיעם לגיל מסויים או מקרה אחר בחייהם למעט תאונה, מחלה ונכות.


ביטוח אדם זולת המבוטח

42. (א) היה מקרה הביטוח מותו שלאדם זולת המבוטח, טעון החוזה הסכמה בכתב של אותו אדם, ואם היה קטין או פסול דין- הסכמת נציגו כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.(ב) סעיף זה לא יחול על ביטוח חיים של קבוצת בני אדםשהרכבה עשוי להשתנות תוך תקופת הביטוח והמוטבים הם אותם בני אדם אויורשיהם.


סייג לתרופות

43. המבטח אינוזכאי לתרופות האמורות בסעיף 7 לאחר שעברו שלוש שנים מכריתת החוזה, זולת אם המבוטחאו האדם שחייו בוטחו פעל בכוונת מרמה.


המוטבים

44. (א) נקבע כמוטב בן זוגו של המבוטח ללא נקיבתשמו, יזכה בתגמולי הביטוח מי שהיה בן זוגו בקרות מקרה הביטוח, ואם נקבעו קרובים- הקרובים שהיו בחיים בקרות המקרה; נקבעו ילדים או צאצאים - גם מאומץ ומי שנולד תוך300 ימים לאחר קרות המקרה במשמע.

(ב) נקבעו מוטבים אחדים ולא נקבעו חלקיהם, יחלקו את תגמולי הביטוח בשווה.

(ג) מת מוטב שאינו המבוטח לפני שקרה מקרההביטוח - יזכו בתגמולי הביטוח בן זוגו או צאצאיו לפי כללי החלוקה שבירושה על פידין; באין שאירים כאלה, או אם ויתר המוטב על זכותו לפני שקרה מקרה הביטוח, תהאהזכות לתגמולי הביטוח למבוטח.


ביטולהחוזה

45. (א) המבוטח רשאי בכל עת לבטל את החוזה בהודעה בכתבלמבטח.

(ב) נקבע מוטב שאינו המבוטח קביעה בלתי חוזרת, והמבוטח ביטל את החוזהמכוח סעיף זה, על המבטח להודיע על כך מיד בכתב למוטב תוך ציון הוראות סעיף קטן זה, והמוטב רשאי, לא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הודעת המבטח, לאמץ, בהודעה בכתב למבטח, אתהחוזה על זכויותיו וחיוביו; הודיע המוטב כאמור, יוסיף החוזה לעמוד בתקפו, ואם נתבטלבינתיים - יתחדש, כשהמוטב בא במקום המבוטח.

(ג) נקבע מוטב שאינו המבוטחקביעה בלתי חוזרת, והחוזה בוטל שלא כאמור בסעיף קטן (ב), על המבטח להודיע על כך מידבכתב למוטב.


המרה ופדיון

46. (א) לאחרששולמו דמי הביטוח בעד שנתיים רשאי המבוטח לדרוש, בהודעה בכתב למבטח, המרת הביטוחלביטוח מסולק או פדיון הפוליסה.

(ב) דרש המבוטח המרת הביטוח לביטוח מסולק, יקטנו תגמולי הביטוח, מתום התקופה השוטפת שבעדה משתלמים דמי הביטוח, בהתאם לסכוםשנקבע לכך בפוליסה, והחובה לשלם דמי ביטוח תיפסק מאותו זמן.

(ג) דרש המבוטחפדיון הפוליסה, חייב המבטח לשלם לו את ערך הפדיון שנקבע לכך בפוליסה תוך 30 ימיםמהיום שנמסרה לו הדרישה, או תוך זמן ארוך יותר שנקב המבוטח בדרישה ושלא יהיה יותרמ-90 ימים; על ערך הפדיון יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום מסירת הדרישה או מהיום שנקבע בה, וכן תיווסף עליהם ריבית בשיעור%3 לשנה החל מתום 30 ימים מן היום האמור.
(ד) המבוטח רשאי להגביל את דרישתו לחלקמן הביטוח.

(ה) נקבע מוטב שאינו המבוטח קביעה בלתי חוזרת, טעונה דרישתהמבוטח הסכמה בכתב של המוטב.


המרה ופדיון על אף ביטולהחוזה (תיקון התשמ"ב)

47. ביטול הביטוח מצד המבטח אינו גורע מזכותהמבוטח לפדיון הפוליסה, וביטול כאמור בשל אי תשלום דמי ביטוח אינו פוגע גם בזכותולהמרת הביטוח, ובלבד שהדרישה להמרת הביטוח תבוא תוך 30 ימים ממסירת הודעת
הביטולשל המבטח.


הפוליסה כערובה להלוואה

48. מישכן המבוטח למבטח את זכויותיו על פי פוליסה הניתנת לפדיון כערובה להלוואה שנתן לוהמבטח, וההלוואה לא סולקה במועדה, לא יקזז המבטח את ההלוואה מערך הפדיון שלהפוליסה, אלא לאחר שדרש מן המבוטח בכתב לסלק את ההלוואה תוך התקופה שבה על המבטחלשלם את ערך הפדיון וההלוואה לא סולקה גם תוך תקופה זו.


סייג לתחולת הוראות

49. בביטוח חיים לא יחולו הוראותסעיפים 17 עד 19.


התאבדות האדם שחייומבוטחים

50. בביטוח חיים מגיעים תגמולי הביטוח גם אם האדם שחייומבוטחים התאבד כעבור שנה או יותר מכריתת החוזה.


אימוץהחוזה

51. (א) נקבע מוטב שאינו המבוטח ומת המבוטח בעוד האדם שחייומבוטחים בחיים, על המבטח להודיע על כך למוטב בכתב, ותוך 30 ימים מיום הודעה זו רשאיהמוטב, בהודעה בכתב, לאמץ את החוזה על זכויותיו וחיוביו.

(ב) נקבע מוטבשאינו המבוטח וניתן על המבוטח צו פשיטת רגל או צו פירוק, רשאי המוטב לאמץ את החוזהכאמור בסעיף קטן (א), אלא שאם קביעתו לא היתה בלתי חוזרת, ישלם לנאמן בפשיטת הרגלאו למפרק, לפי הענין, את ערך הפדיון של הפוליסה בזמן מתן הצו.


סייגים להתניה

52. (א) הוראות סעיפים 42, 49 ו-51 - איןלהתנות עליהן.
(ב) הוראות סעיפים 43, 45 עד 48 ו-50 - אין להתנות עליהן אלאלטובת המבוטח או המוטב.

פרק ג': ביטוח תאונה, מחלה ונכות
מהות הביטוח

53. בביטוח תאונה מקרה הביטוח הוא תאונהשקרתה למבוטח או לזולתו, בביטוח מחלה - מחלה שחלה בה, ובביטוח נכות - נכות שלקהבה.


הוראות

54. (א) על ביטוח תאונה, מחלה ונכות שבו חייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי שיעור מוסכם מראש, ללא תלותבשיעור הנזק שנגרם, יחולו הוראות פרק ב', בשינויים המחוייבים.

(ב) על ביטוחתאונה, מחלה ונכות שבו חייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי שיעור הנזק שנגרם, יחולוהוראות סעיפים 42, 49, 52, 56, 61, 62 ו-64, בשינויים המחוייבים.

פרק ד': ביטוח נזקיםסימן א': ביטוח נכסיםמהות הביטוח

55. (א) בביטוח נכסים חייב המבטח לשפות בעדנזק שנגרם למבוטח או למוטב מחמת שהנכס המבוטח אבד או ניזק.

(ב) הנכס המבוטחיכול שיהיה של המבוטח או של זולתו.


היקף החבות (תיקוןהתשמ"ד)

56. (א) חובת השיפוי של המבטח תהיה כשיעור הנזק שנגרם ובלבדשלא תעלה על הסכום שנתחייב בו בחוזה (להלן - סכום הביטוח); סכום הביטוח - למעט סכוםביטוח הנקוב במטבע חוץ או במטבע ישראלי הצמוד למטבע
חוץ - ישתנה בהתאם לשינוייםבמדד המחירים לצרכן, המתפרסם מדי פעם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - או במדד אחרשמתפרסם כאמור ושהצדדים הסכימו עליו - בין המדד שפורסם סמוך לפני כריתת החוזה לביןהמדד
שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.

(ב) לא ייקבע בחוזה סכום ביטוחנקוב במטבע חוץ או במטבע ישראלי הצמוד למטבע חוץ, אלא אם כן אותו מטבע כלול ברשימתמטבעות חוץ שקבע המפקח על הביטוח לענין זה.

(ג) תגמולי הביטוח יחושבו באופןשיביאו את המוטב ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילולא קרה מקרה הביטוח.

(ד) הסכימו הצדדים מראש על שיעור השיפוי, יהיו תגמולי הביטוח כמוסכם, ללא תלות בשיעורהנזק שנגרם.


הרחבת החבות

57. ביטוח נכסבפני סיכון מסויים מכסה גם נזק שנגרם לו מחמת שננקטו אמצעים סבירים להצלתו מאותוסיכון.


ביטוח יתר

58. עלה סכום הביטוח, בעת כריתת החוזה או לאחר מכן, באופן בלתי סביר על שוויו של הנכס המבוטח, רשאי כלצד, בכל עת בתקופת הביטוח, לדרוש הפחתת סכום הביטוח עד לשווי הנכס בשעת הדרישה; נדרשה הפחתה
זו, יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח מיוםהדרישה.


ביטוח כפל (תיקון התשמ"ד)

59. (א) בוטח נכס בפני סיכון אחד אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, על המבוטח להודיעעל כך למבטחים בכתב מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או לאחר שנודע לו עליו.

(ב) בוטח נכס ביטוח כפל ועלה סך-כל סכומי הביטוח באופן בלתי סביר עלשווי הנכס, רשאיםהמבוטח וכל אחד מהמבטחים, בכל עת בתקופת הביטוח, לדרוש הפחתת סכומי הביטוח עד לשוויהנכס בשעת הדרישה; נדרשה הפחתה זו, יפחתו סכומי הביטוח לפי היחס שביניהם, ובמקביליפחתו גם דמי הביטוח מיום הדרישה.

(ג) בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפיהמבוטח יחד ולחוד לגבי סכום הביטוח החופף.

(ד) המבטחים ישאו בנטל החיוב בינםלבין עצמם לפי היחס שבין סכומי הביטוח.


ביטוחחסר

60. היה בשעת כריתת החוזה סכום הביטוח פחות משוויו של הנכסהמבוטח, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הנכסבשעת כריתת החוזה.


הקטנת הנזק

61. (א) אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין, בקרותמקרה הביטוח או לאחר מכן, בנקיטת אמצעים סבירים או אמצעים שהמבטח הורה לולנקוט.

(ב) הוציא המבוטח או המוטב, בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן, הוצאותסבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב לשם כך בהתחייבויות סבירות, חייב המבטחלשפותם, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו ההוצאות או ההתחייבויות בלתיסבירות, חייב המבטח בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות הענין; והכל אף מעל לסכוםהביטוח.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על ביטוח שבו הסכימו הצדדים על שיעורהשיפוי כאמור בסעיף 56(ג).


תחלוף

62. (א) היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלא מכוחחוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למוטב תגמולי ביטוח וכשיעור התגמוליםששילם.

(ב) המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופןשיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבלמהמבטח.

(ג) קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפיסעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברהלמבטח, עליו לפצותו בשל כך.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוחנגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבתמשפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.


ביטוחחובות

63. בביטוח מפני אי-פרעון של חוב עוברת זכותו של המבוטח כלפיחייבו למבטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם, ויחולו הוראותסעיף 62(ב) ו-(ג) בשינויים המחוייבים.


סייגים להתניה(תיקון התשמ"ד)

64. הוראות סעיפים 56, 57, 59(א) עד (ג), 61 ו-62- אין להתנות עליהן אלא לטובת המבוטח או המוטב.

סימן ב': ביטוח אחריותמהות הביטוח

65. בביטוח אחריות חייב המבטח לשפות בשל חבותכספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי; מקרה הביטוח חל ביום שבו נולדה עילתהחבות האמורה.

היקף החבות של המבטח

66. ביטוח אחריות מכסה גם הוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל חבותו, והוא אף מעללסכום הביטוח.

תחולת הוראות (תיקוןהתשמ"ד)

67. על ביטוח אחריות יחולו הוראות סעיפים 56, 59, 61 ו-62, בשינויים המחוייבים, ואין להתנות עליהן, למעט על הוראת סעיף 59(ד), אלא לטובתהמבוטח או הצד השלישי.


מעמד הצדהשלישי

68. בביטוח אחריות רשאי המבטח - ולפי דרישת הצד השלישי חייבהוא - לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כךבכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד תוך תקופה זו; אולם טענה שהמבטח יכוללטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי.


פשיטתרגל או פירוק של המבוטח

69. (א) אירע במבוטח בביטוח אחריות אחדהאירועים המפורטים להלן ולפני אירועו או לאחריו התחייב המבוטח כלפי צד שלישי בחבותהמכוסה בביטוח, לא יהיו זכויותיו של המבוטח כלפי המבטח בשל אותה חבות חלק מנכסיו, אלא יעברו לצד השלישי והוא יהיה רשאי לתבוע את המבטח על פי זכויות אלה; אולם טענהשהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי.

(ב) ואלההאירועים:

(1) המבוטח הוכרז פושט רגל או בא בהליכי פשיטת רגל לידי פשרה אוסידור עם נושיו;

(2) המבוטח נפטר וניתן צו לניהול עזבונו בפשיטתרגל;

(3) במבוטח שהוא תאגיד - ניתן עליו צו פירוק, או נתמנה לו כונס נכסיםאו מנהל לעסקיו או למפעלו, או נתקבלה בו החלטה לפירוק מרצון, למעט פירוק מרצון לשםשינוי מבנה או לשם התמזגות עם תאגיד אחר.


סייגלהתיישנות

70. בביטוח אחריות, התביעה לתגמולי ביטוח אינה מתיישנת כלעוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח.


סייגלהתניה ולפעולות

71. (א) הוראות סעיפים 66 ו-68 עד 70 - אין להתנותעליהן.
(ב) פעולה של המבוטח, של המבטח, של הנאמן בפשיטת רגל, של המפרק, של כונסהנכסים או של המנהל, אין בכוחה לגרוע מזכויות הצד השלישי לפי סעיפים 68ו-69.

פרק ה': שונות
סייגים לתחולה (תיקון התשמ"ד)

72. (א) (1) הוראות חוק זה, למעט סעיף 62, לא יחולו על ביטוח משנה;

(2) הוראות חוק זה, למעט סעיפים 62 ו-69, לא יחולו על ביטוח ימי וביטוח אוירי.

(ב) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בצו סוגי עסקאות שהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, לא יחולו עליהן.
(תחילת תיקון התשמ"ד לגבי סעיף 72 ביום תחילתו של החוק העיקרי.)


שמירת דינים

73. הוראות חוק זה יחולו כשאין בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970, או בחוק אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.


ביטולים

74. בטלים -

(1) חוק הביטוח העותומאני משנת 1323 (1904);

(2) חוק הבטחת תגמולי ביטוח לצד שלישי, התשל"ז-1976.


תחילה והוראת מעבר (תיקון התשמ"ב)

75. (א) תחילתו של חוק זה ביום ו' בטבת התשמ"ב (1 בינואר 1982); אולם תחילתו של סעיף 28(א) שלושה חדשים מיום פרסום חוק זה ברשומות.

(ב) על חוזה ביטוח שנעשה לפני תחילתו של חוק זה יוסיף לחול הדין הקודם; לענין התחולה רואים חידוש חוזה ביטוח כעשייתו.

_____________________________________________

פורסם: ס"ח 1005, התשמ"א (12.2.1981), עמ' 94.
תיקונים:ס"ח 1042, התשמ"ב (1.3.1982), עמ' 40;
ס"ח 1108, התשמ"ד (23.2.1984), עמ' 72;
ס"ח 1262, התשמ"ח (27.7.1988), עמ' 216.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל