לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
תקנוות ביטוח חיים קבוצתי

תקנות ביטוח חיים קבוצתי

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 41 ו-112 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה:

 הגדרות

 1.    בתקנות אלה -

    "קבוצת מבוטחים" - קבוצה של 100 יחידים לפחות, המבוטחים בביטוח חיים בפוליסה אחת לפי תקנות אלה;

    "ביטוח חיים קבוצתי" - ביטוח חיים (סיכון) שנעשה לקבוצת מבוטחים ואשר אינו כולל מרכיבי חסכון;

    "בעל פוליסה" - מי שהתקשר עם מבטח בחוזה לביטוח חיים קבוצתי.

 בעל הפוליסה  

2.    לא יתקשר אדם בחוזה לביטוח חיים קבוצתי, אלא אם כן הוא אחד מאלה:

   (1)מעביד - לגבי עובדיו ובני זוגם;

   (2)תאגיד - לגבי חבריו ובני זוגם, ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לחבריו אינה המטרה העיקרית להתאגדותו;

   (3)ספק שירות - לגבי מקבלי שירותו, ובלבד שהשירות אינו בעסקי ביטוח ואין עיקרו של השירות בעשיית ביטוח חיים קבוצתי.

תנאי הפוליסה והצטרפות 

3.         (א)    לא יוציא מבטח פוליסה לביטוח חיים קבוצתי אלא בהתאם לתקנות אלה; הפוליסה תכלול את התנאים שבתקנות אלה.

            (ב)    ההצטרפות לביטוח חיים קבוצתי, במקרה בו דמי הביטוח, או חלקם, משולמים בידי מי שחייו בוטחו, תיעשה על פי הסכמה בכתב בלבד.

            (ג)    ירד מספר המבוטחים בקבוצה מתחת ל-100, לא תחודש הפוליסה  במועד פקיעתה או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם. 

הכיסוי וסכום הביטוח 

4.     (א)  בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי ניתן להוסיף ביטוח סיכוני תאונה, מחלה ונכות.

        (ב)   סכום הביטוח יהיה סכום שווה או יחושב לפי גיל, שכר, וותק או לפי תבחין אובייקטיבי אחר, או שילוב שלהם, והכל לגבי כל  מבוטח בקבוצת מבוטחים מסויימת.

 הצהרת בעל פוליסה

  5.    בעל פוליסה ימסור למבטח, לפני הוצאת הפוליסה לביטוח חיים קבוצתי או בעת צירוף מבוטחים נוספים לפוליסה, הצהרה על התאמת קבוצת המבוטחים או     המצטרפים להוראות תקנות 2 ו-3(ב).

תעודה למבוטח

  6. מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, באופן ישיר או באמצעות בעל הפוליסה, תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה וכן את הפרטים הבאים:

         (1)שם המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;

         (2) הגבלות על היקף הכיסוי וכן הנסיבות בהם יפקעו זכויותיו  על פי הפוליסה, אם ישנן, וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;

         (3)שיעור דמי הביטוח סכומם ומועדי תשלומם;

         (4) סכומי הביטוח או דרך חישובם לפי תקנה 4. 

תקופת הביטוח

7. תקופת הביטוח לפי פוליסה לביטוח חיים קבוצתי תהיה שנה אחת.

דמי ביטוח

8. בעל פוליסה יעביר למבטח את מלוא דמי הביטוח עבור קבוצת המבוטחים; בעל פוליסה רשאי לגבות את דמי הביטוח, או חלקם, עבור ביטוח החיים הקבוצתי מן המבוטחים בקבוצה, בכפוף לאמור בתקנות אלה.

עמלה

9.     (א)  שיעור העמלה שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא יעלה על %5 מדמי הביטוח ברוטו.

        (ב)  לא ישלם מבטח עמלה לבעל הפוליסה; לענין זה, "עמלה" -  עמלה, שכר, השתתפות בהוצאות, השתתפות ברווחים או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

        (ג)  נכללה בפוליסה תניה בדבר השתתפות ברווחים, יועברו הרווחים לטובת מי ששילם את דמי הביטוח.

רישומים

10.    מבטח ינהל לגבי כל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי, את הרישומים הבאים:

         (1)הנתונים ששימשו יסוד לעשיית הביטוח ולקביעת דמי הביטוח;

         (2) השינויים בדמי הביטוח עקב הגדלת קבוצת המבוטחים או הקטנתה;

         (3)נתונים בענין התאמת דמי הביטוח לפי נסיון התביעות;

         (4) נתונים בענין חישובי ההשתתפות ברווחים.

חישוב העתודה

11.    העתודה לביטוח חיים קבוצתי תחושב לפי הקבוע בתוספת.

דין וחשבון שנתי

12.    מבטח יגיש למפקח על הביטוח דו"ח שנתי על עסקי ביטוח חיים קבוצתי, בדרך ועל טפסים כפי שיורה המפקח.

הוראת מעבר

13.    פוליסות ביטוח חיים קבוצתי שבתוקף במועד תחילתן של תקנות אלה, ושאינן בהתאם לתקנות, לא יחודשו במועד פקיעתן או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

ביטול

14.    תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התש"ל-1970  - בטלות.

תוספת

(תקנה 11)

 חישוב עתודת הביטוח

העתודה לביטוח חיים קבוצתי (R) תחושב על פי הנוסחה הבאה ובהתאם ללוח תמותה A67-70:

                            R = 3 X S + P + D + C + 0.8 X A
 כאשר:

S- סטיית תקן של התביעות הצפויות, כשהיא מחושבת לגבי כל הפוליסות ולא לגבי כל קבוצה בנפרד; כאשר חסרים נתונים לחישוב שונות התביעות של קבוצת מבוטחים, ניתן לאמוד את השונות בהתאם לנוסחה הבאה:

S 2 = SB 2 XN X Q X 2

לענין זה

SB- סכום ביטוח ממוצע למבוטח בקבוצה;

N - מספר המבוטחים בקבוצה; 

Q - הסתברות תביעה לחבר בקבוצה; 

P- פרמיה נטו (פרמיה מראש בניכוי עמלה מראש);

D- התחייבויות למבוטחים בגין רווחים;

C- תביעות תלויות לרבות הערכת תביעות שעליהן המבטח טרם קיבל דיווח (IBNR);

A- ההפרש בין התביעות הצפויות לפרמיה הצפויה לשנה הבאה, אם הפוליסה צפויה להתחדש ואם ההפרש האמור חיובי.

י"א בתמוז התשנ"ג (30 ביוני 1993)

אברהם (בייגה) שוחט

שר האוצר 

פורסם בקובץ תקנות 5536, התשנ"ג (26.7.1993), עמ' 992.

תיקון פורסם בקובץ תקנות 5593, התשנ"ד (26.4.1994), עמ' 819.

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל