לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
תקנות ביטוח חובה לספורטאים

תקנות ביטוח חובה לספורטאים

הסבר:חוק הספורט, התשמ"ח-1988 מחייב אגודת ספורט (שהוגדרה בחוק: "חבר-בני-אדם העוסק בענף או בענפי ספורט מסויימים והמסונף לארגון ספורט או הפועלכתאגיד עצמאי"), ארגון ספורט ("תאגיד שלא למטרות ריווח המאגד בתוכו אגודות ספורטהעוסקות בענפי ספורט שונים"), התאחדות ("תאגיד שלא למטרות ריווח, המרכז והמייצג ענףאו ענפי ספורט בישראל ושמכירים בו הגופים הבין-לאומיים המייצגים והמוכרים באותו ענףספורט") ואיגוד (הגדרה זהה לזו של התאחדות) לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויותספורט המאורגנות בידם או מטעמם.

שר החינוך והתרבות הוסמך לקבוע בתקנות, לאחר התייעצות בממונה על הביטוח במשרד האוצר ובארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוךוהתרבות של הכנסת את סכומי הביטוח המזעריים ואת פרטי הביטוח, לענף ספורט, כולו אומקצתו. בהתאם לסמכות זו הותקנו תקנות אלה:

השם המלא: תקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ה-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב) ו-18(ג) לחוק הספורט, התשמ"ח-1988, (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הממונה על הביטוח במשרד האוצר ועםארגוני הספורט, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנותאלה:

הגדרות

1. בתקנות אלה-

"מקרה ביטוח" - המקרה המזכה בסכומי ביטוח;

"סכומי ביטוח" - תגמולי ביטוחכמשמעותם בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - חוק הביטוח);

"פרטי ביטוח" - סיכונים כמשמעותם בחוק הביטוח.


פרטיביטוח

2. פרטי הביטוח לכל ענפי הספורט יהיו המפורטים להלן, ובלבדשמקרה הביטוח אירע בפעילות ספורט מאורגנת:

(1) מוות של ספורטאי;

(2) נכות של ספורטאי;

(3) אשפוז של ספורטאיוטיפול רפואי בו;

(4) נזק לשיניו של ספורטאי;

(5) אי-כשירות שלספורטאי לעסוק במקצועו או במשלח-ידו, באורח מלא או חלקי;

(6) גרימת נזק לצדג', מן המפורטים בפסקאות (1) עד (5).


סכומי ביטוחמזעריים

3. סכומי הביטוח המזעריים, בשקלים חדשים, למקרה ביטוח בכלענפי הספורט יהיו:

(1) במקרה של מוות - 100,000 למי שמלאו לו 20 שנה, ו-30,000 למי שטרם מלאו לו20 שנה;

(2) במקרה של נכות - 150,000 לנכות בשיעור %100, וחלק יחסי מהם לכלשיעור נכות אחר;

(3) אשפוז וטיפול רפואי - 5,000;

(4) טיפול שיניים- 5,000;

(5) פיצוי שבועי על אי-כשירות לעבודה או לעיסוק במשלח-יד, החל ביוםה-11 לאי הכשירות ואילך-

(א)למי שטרם מלאו לו 20 שנה - 100 לשבוע;

(ב)למי שגילו 20 שנה או יותר- 400 לשבוע.


אי תחולה

4. הוראות תקנות אלה לא יחולו על ביטוח תלמיד, המשתתף בתחרות ספורט במוסד החינוך שבו הוא לומד, או מטעמו, או במסגרת תחרות למוסדות חינוך המאורגנת על ידי משרד החינוך והתרבות או באישורו.

תחילה

5. תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן.

המקור פורסם: בק"ת 5640 עמ' 360 ביום 22.11.1994.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל