לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
פוליסה תקנית לביטוח דירות ותכולתן

פוליסה תקנית לביטוח דירות ותכולתן

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו-198

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 38, 39 ו-112 לחוקהפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלו:

פוליסה תקנית

1. הפוליסה בחוזה לביטוח דירה ותכולהתהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת (להלן - הפוליסה התקנית), ובביטוח דירה אובביטוח תכולת דירה-לפי הפרקים המתאימים בפוליסה התקנית.

הרחבות

2. לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגביהיקף הכיסוי, החבויות, הסיכונים, והרכוש המבוטחים.

סיכוני מים ונוזלים אחרים

3. (א)נוספה לפוליסה התקנית, על פי בקשת המבוטח ובהסכמת המבטח, הרחבה לענין סיכוני מים ונוזלים אחרים, תכלולההרחבה אבדן ונזק שנגרמו לדירה או לתכולה, לפי הענין, כתוצאה מהימלטות או דליפה שלמים, נפט, סולר או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה, לרבותהתבקעות או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא עלות המים, ולא התבלות, קורוזיהוחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם.

(ב) ביטוח סיכון מיםונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר הדירה פנויה למעלה מ-60 ימים, אושבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ-60 ימים רצופים.

סיכוני חשמל

4. נוספה לפוליסה הרחבה לענין סיכוניחשמל, תכלול ההרחבה אבדן ונזק שנגרמו למכשירים חשמליים ולמיתקנים חשמליים כתוצאהממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי.

ליפוף מנועים

5. נוספה לפוליסה התקנית הרחבה לעניןליפוף מנועים, תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות ליפוף מנועים חשמליים וסלילי שנאי מתחהמוזנים מרשת החשמל, כשהנזק נגרם ממתח יתר, עומס יתר, קצר, קשת חשמלית וחימום עצמי; כן תכלול ההרחבה כיסוי הוצאות פירוק, הרכבה והובלה עד לשיעור של 20 אחוז מהוצאותהליפוף.

רעידת אדמה (תיקוןהתשנ"ד)

5א.(א) הפוליסה התקנית תכסה סיכון של רעידת אדמה למבנה הדירהולתכולתה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה בחתימתו על נספח נפרד לטופס ההצעה(להלן - נספח רעידת אדמה) והדבר יצויין גם במפרט הפוליסה; מבוטח רשאי לוותר עלהכיסוי לגבי הפוליסה כולה או לגבי פרק הדירה או פרק התכולה שבפוליסה.

(ב) התעריף לכיסוי נזקי רעידת אדמה יוצג בנפרד בהצעת הביטוח על פי רמות שונות שלהשתתפות עצמית כפי שאישר המפקח על הביטוח; המבוטח רשאי לבקש תנאי השתתפות עצמיתשונים לפרק הדירה ולפרק התכולה שבפוליסה; בחירת המבוטח לענין גובה ההשתתפות העצמית, אם תהיה שונה מזו שבתקנת משנה (ג), תצויין בנספח רעידת אדמה ובמפרטהפוליסה.

(ג) לא ויתר המבוטח על הכיסוי ולא בחר בהשתתפות עצמית מוקטנת כאמורבתקנות משנה (א) ו-(ב), תכסה הפוליסה סיכון של רעידת אדמה ברמת ההשתתפות העצמיתהגבוהה ביותר שאושרה למבטח.

שינויים לטובתהמבוטח

6.מבטח רשאי לשנות תנאי מתנאי הפוליסה התקנית אם השינוי הואלטובת המבוטח.

שינויי נוסח

7.מבטח רשאילשנות את הניסוח וסדר הסעיפים שבפוליסה התקנית, ובלבד שלא ישתנו עקב כך התוכןוהמהות של הוראות הפוליסה התקנית.

הבלטתסייגים

8. אין באמור בתקנות אלה כדי לגרוע מחובת מבטח לפרט תנאי אוסייג לחבותו או להיקפה בסמוך לנושא שהם נוגעים לו או לציינם בהבלטה מיוחדת, כאמורבסעיף 4 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981.

תחולה

9.תקנות אלה יחולו על פוליסות לביטוח דירהותכולתה בחוזי ביטוח שנכרתו החל ביום פרסומן של תקנות אלה או לאחריו.

ביטול

10.תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזהלביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ב-1981 - בטלות.

תוספת (תקנה 1) (תיקוןהתשנ"ד)

פוליסה לביטוח הדירה ותכולתהפוליסה זוהיא חוזה בין .................(להלן - המבטח) לבין המבוטח ששמו נקוב במפרט (להלן- המבוטח) לפיו מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל מקרי ביטוח שארעו בתקופתהביטוח, בגבולות סכומי הביטוח, תמורת דמי הביטוח.

דמי הביטוח, תקופת הביטוחוסכומי הביטוח נקובים במפרט המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו.

פרק א' - ביטוח הדירה1. הדירה

לענין פוליסה זו "הדירה" משמעה - המבנה של הדירה או הביתהנזכרים במפרט, מרפסות, צנרת, מיתקני ביוב ואינסטלציה, מיתקני הסקה, דוודים, מערכותסולריות ומיתקני טלפון וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכיםלדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע, אך לא חלקיהדירה המשמשים לעסק בלבד. אם הדירה מצויה בבית משותף כוללת היא גם את חלקו שלהמבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכן הצמדות מיוחדות שיש לדירה; לענין זה, "ביתמשותף" - בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעין וכן בית מגורים שיש בו שתי דירות אויותר ושאינו רשום כאמור.

2. מקרההביטוח

מקרה הביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוחכתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן:

א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;

ב. התפוצצות או התלקחות;

ג. סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעטדליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם ולמעט נזק הנגרם לגדרותולשערים;

ד. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכליטיס;

ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידיהמבוטח או בן זוגו, ילדיו, הוריו או קרובים אחרים שלו המתגוררים עמו דרך קבע בדירה(להלן - "בני משפחתו");

ו. פעולות זדון, למעט:

(1)פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה היתה פנויה למעלה מששים ימים רצופים או שבפועללא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מששים ימים רצופים (להלן - דירה שאינהתפוסה);

(2)פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, אובהסכמתם;

(3)פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטחאו בהסכמתו;


ז. גניבה, שוד, פריצה, או נסיון לבצעם, למעט כאשר הדירה אינהתפוסה;

ח. התקהלות אסורה והתפרעות;

ט. רעידת אדמה ובלבד שהמבוטח לאויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א;

י. שטפון או הצפה ממקורמים חיצוני;


הכיסוי לפי סעיפים קטנים ו ו-ז לא ייכלל בפוליסה לגבי ביטוחהדירה לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה והדבר יצויין במפרט.

3. סיכונים לא מכוסים

פרק זה אינו מכסה אבדן אונזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה:

א. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;

ב. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

ג. קרינה מייננת, זיהום רדיו אקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית;

ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פידין.

 

פרק ב' - ביטוח התכולה4. התכולה

לענין פוליסה זו "תכולה" משמעה - כל דבר וחפץ הנמצאיםבדירה, למעט הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהינם חלקמהדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם או באחריותם של המבוטח או בני
משפחתוולמעט:

א. כלי רכב מנועיים, קאראוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס;

ב. בעליחיים;

ג. ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מניה, תעודות מילווה;

ד. חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם;

ה. זהב, כסף אומתכת יקרה, כשהם במצב גלמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם חלק מתכשיט;

ו. בוליהכנסה ובולי דאר שאינם חלק מאוסף בולים;

ז. כלי נשק, תחמושת וחמרינפץ;

ח. כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסיתבניות;

ט. פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים;

י. ציוד ומלאי המשמשיםלעסק;

יא. פריטים המוחזקים בקומיסיון;

יב. שיקים, המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטריחוב ושטרות למיניהם, כרטיסי נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראיוכרטיסי הגרלה.

5. הגבלת אחריות המבטח לגבי פריטי תכולהמסוימים

אם לא צויינו במפרט במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגביפריטי התכולה המנויים להלן, יהיו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק לגבי כל אחד מהםמוגבלים במסגרת סכום ביטוח התכולה כלהלן:

א. כסף מזומן - עד 0.5 אחוזים מסכום ביטוח התכולה;

ב. כלי כסף - עד 10אחוזים מסכום ביטוח התכולה, ועד %5 לפריט;

ג. פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך הסטורי, מדעי או אמנותי - עד 10 אחוזים מסכום ביטוחהתכולה, ועד 5 אחוזים לפריט;

ד. מערכות כלי אוכל - עד 5 אחוזים מסכום ביטוחהתכולה;

ה. שטיחים - עד 10 אחוזים מסכום ביטוח התכולה;

ו. פרוות - עד10 אחוזים מסכום ביטוח התכולה;

ז. אוסף בולים - עד 5 אחוזים מסכום ביטוחהתכולה;

ח. אוסף מטבעות - עד 5 אחוזים מסכום ביטוח התכולה;

ט. תכשיטים וכלי זהב - עד 10 אחוזים מסכום ביטוח התכולה ועד 2 אחוזיםלפריט;


6. מקרה הביטוח

מקרההביטוח הוא אבדן או נזק שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר הסיכוניםהמפורטים להלן:

א. אש, ברק, רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה קבועה;

ב. התפוצצות או התלקחות;

ג. סערה, לרבות גשם, שלג וברד שבאו בשעת סערה, למעטדליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם;

ד. נפילת כלי טיס, נפילתחפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס;

ה. מגע או התנגשות של כלי רכבבדירה, למעט כאשר כלי הרכב נהוג בידי המבוטח או בני משפחתו;

ו. פעולות זדון, למעט-

(1)פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה;

(2)פעולות זדון שנעשו בידיהמבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם;

(3)פעולות זדון שנעשו בידי בני אדםהמתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו;ז. גניבה, שוד, פריצה אונסיון לבצעם, למעט:

(1)כאשר הדירה אינה תפוסה;

(2)כאשר הדירה אינה משמשת למגוריםבלבד;

(3)ביצוע בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירהברשות המבוטח או בהסכמתו;

(4)תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה;


ח. התקהלותאסורה והתפרעות;

ט. רעידת אדמה ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכוןזה, בדרך האמורה בתקנה 5א;

י. שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני;

הכיסוילפי סעיפים קטנים ו ו-ז לא יכלל בפוליסה לגבי התכולה לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשםבטופס ההצעה, והדבר יצוין במפרט.

7. סיכונים לאמכוסים

פרק זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותרמהגורמים האלה:

א. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים;

ב. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה;

ג. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית;

ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית, או אדם הפועל על פידין.

8. הרחבת כיסוי לחלק מהתכולה מחוץלדירה

א. בגדים, חפצים אישיים ותכשיטים של המבוטח וקרובים אחריםשלו, הגרים עמו בדירה דרך קבע, יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, כנגד הסיכוניםהכלולים בפרק זה, למעט סיכון גניבה, אך לא בעת הימצאם ברכב כלשהו, או בעת הימצאםבחוץ לארץ.

ב. הפיצוי לפי סעיף זה מוגבל ל-5 אחוזים מסכום ביטוחהתכולה.

פרק ג' - תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה9. דרכי הפיצוי

המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה:

א. תשלום ערך האבדן או הנזק;

ב. תיקון הדירה או התכולה שאבדו או נזוקווהבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האבדן או הנזק;

ג. החלפת התכולה או חלקיםממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו אונזוקו.

10. חישובי הפיצוי (ערךשיפוי)

א. תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרקים א' או ב' לפוליסה זו יחושבו וישולמו לפי שווי האבדן או הנזק, אולם לא ישולם יותר מסכוםהביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח הדירה או התכולה, והכל בכפוף לסעיף 11 להלן; תגמוליהביטוח בשל אבדן או נזק לפריט או מספר פריטים לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט, אםנקוב, כסכום הביטוח של הפריט או הפריטים.

ב. תגמולי הביטוח יחושבו באופןשיביאו את המבוטח ככל האפשר למצב שהיה נמצא בו אילמלא קרה מקרה הביטוח.

ג. תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק א' יכללו בכפוף לאמור בסעיף קטן א' גם:

(1)הוצאות בשל אדריכלים, שמאים, יועצים, מהנדסים וקבלנים, והוצאות משפטיותשהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה או בנייתה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנהמראש הסכמת המבטח בכתב לסוג ההוצאה האמורה ולסכומה;

(2)הוצאות לשם פינויהריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המיםוהביוב;

(3)(א)אובדן שכר דירה של הדירה או ההוצאות בשל שכר דירה לצורךמגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד מבוצעות בדירה פעולות לתיקונה, שיפוצה ובנייתהמחדש, וכל עוד אין הדירה מתאימה למגורים;

(ב)הפיצוי לפי פסקת משנה (א) יחושבעל פי שכר דירה מקובל עבור דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה מרבית של 6חדשים החל ביום קרות מקרה הביטוח או בסכום מרבי שלא יעלה על %10 מסכום ביטוח הדירה, לפי הנמוך מבין השניים, וזאת אף אם הפיצוי הכולל עולה על סכום ביטוח הדירה; תשלוםלפי פסקה זו מותנה בהוכחה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן מוצאבפועל;

(4)המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח לפי פסקה (3) אם אי אפשר יהיהלקומם את הדירה מסיבה כלשהי.


ד. במקרה של תשלום תגמולי ביטוח לפי פרק ב', יכלול הפיצוי, לפי הענין גם אובדן או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק ביתושל המבוטח בעת הימצאם בדירה בסכום שלא יעלה על 5 אחוזים מסכום הביטוח לגביהתכולה.

11. הצמדת סכומיהביטוח

א. סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינוייםבין מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), שפורסםלאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרההביטוח.

ב. לפי בקשת המבוטח, כפי שתירשם בטופס ההצעה ותצוין במפרט, יוצמדוסכומי הביטוח למטבע חוץ מוסכם (להלן - המט"ח המוסכם) וישתנו בהתאם לשינויים בין שערהמט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין שער המט"ח המוסכם שפורסםלאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח.

ג. אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלותבסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למט"ח המוסכם, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיסלהגדלה יהיה המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקףההגדלה.

12. הצמדה וריבית על תגמוליהביטוח

א. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח ישולמו בתוספת הפרשיהצמדה או הפרשי שער מיום קרות מקרה הביטוח ועד למועד התשלום בפועל בשיטת ההצמדההנקובה בפוליסה כאמור בסעיף 11, למעט אם צויינה במפורש שיטת הצמדה אחרת.

ב. תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה ביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בין המדדאו שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבין המדדאו שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח;

ג. לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור הקבוע בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן- חוק חוזה הביטוח) מתום שלושים ימים מיום הגשת התביעה.

13. ערך כינון

א. לפי בקשת המבוטח כפי שתירשםבהצעת הביטוח ותצוין במפרט, ובהסכמת המבטח, יפצה המבטח את המבוטח בקרות מקרה ביטוחלדירה או לתכולה, לפי ערך כינון.
לענין זה, "כינון" - הקמה מחדש, תיקון או החלפהברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.

ב. תשלום פיצוי לפי ערךכינון בשל מקרה ביטוח מותנה בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של הרכוששאבד או ניזוק וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק; לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיה הפיצוי בעדו לפי ערךשיפוי.

ג. נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, לא יעלו תגמולי הביטוחהמשולמים בשל אבדן או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו במפרט.

ד. לא נקבעסכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, אך נקבע במפרט כי הפיצוי יהיה לפי ערך כינון, ישולמו תגמולי הביטוח בעד אבדן או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינון.

ה. לאישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אבדן או נזק שנגרם לבגדים בלבד.

ו. תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינון, או לפישוויו כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח, לפי המוקדם משני התאריכים.

ז. ישלהתחיל בביצוע הכינון תוך זמן סביר לאחר קרות האובדן או הנזק, ובכל מקרה ישלהשלימולגבי הדירה תוך ששה חדשים מתאריך קרות מקרה הביטוח ולגבי התכולה - תוך ששים ימיםמתאריך קרות מקרה הביטוח; באין אפשרות להשלים את הכינון תוך התקופות האמורות מסיבותשאינן תלויות במבוטח, תוארך תקופת ביצוע הכינון תוך תיאום בין המבוטחלמבטח.

ח. אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרטלגבי המבנה, התכולה, או הפריט, לפי הענין.

14. תביעהלתגמולי ביטוח

א. קרה מקרה ביטוח, יודיע המבוטח על כך למבטח מידלאחר שנודע לו הדבר;

ב. כל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה תוגשבכתב;

ג. על המבוטח למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידעוהמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככלשיוכל להשיגם;

ד. המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו;

ה. תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיוםשהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.

15. הודעה למשטרה

על המבוטח להודיע למשטרה בכלמקרה של אבדן או נזק הנובעים לדעתו ממעשה זדון, פריצה או גניבה וכן לעשות כמיטביכולתו לגילוי המעורבים באותם מעשים.

16. מציאתרכוש

א. נמצא רכוש שנגנב בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפיפוליסה זו, יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כן ניזוק הרכוששהוחזר;

ב. נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, יעבור הרכושלבעלות המבטח והרכוש לא יוחזר למבוטח ותגמולי הביטוח לא יוחזרו למבטח.

17. מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת

א. בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לולקבל שירות לתיקון הנזק או האבדן וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאיפוליסה זו;

ב. שילם המבטח מקדמה על חשבון תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זומהסכום הסופי שישולם למבוטח; חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או לשערהמט"ח המוסכם, מיום תשלום המקדמה עד יום התשלום הסופי;

ג. תגמולי ביטוחשאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלוםתגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

18. החזרת סכומי הביטוח לקדמותם

א. במקרה שלאבדן או נזק המכוסים לפי פוליסה זו והחזרת המצב לקדמותו, יוחזר סכום הביטוחאוטומטית לקדמותו כפי שהיה לפני קרות אותו מקרה ביטוח;

ב. לאחר תשלום תגמוליהביטוח ישלם המבוטח את דמי הביטוח תמורת השבת סכום הביטוח לקדמותו מתאריך קרות מקרההביטוח ועד תום תקופת הביטוח; לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבתסכום הביטוח לקדמותו ילקחו בחשבון רק תגמולי הביטוח ששילם המבטחבפועל.

19. השתתפות עצמית

א. בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפותעצמית הקבוע במפרט בעד כל תביעה;

ב. אם נקבע סכום השתתפות עצמית לגבי מקרהביטוח מסוים כאחוז מסכום הביטוח, יחושב סכום ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל פרקמפרקי הפוליסה;

ג. סכום ההשתתפות העצמית ישתנה בהתאם ליחס שבין המדד או שערהמט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבין המדד או שערהמט"ח המוסכם שפורסם לאחרונה לפני תשלום תגמולי הביטוח.

20. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים

א. דמיהביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו באופןובמועדים שיפורטו במפרט;

ב. לענין פוליסה זו דמי ביטוח הינם הפרמיה כוללהדמים המשתלמים למבטח וכן המסים וההיטלים, הכל לפי הנקוב במפרט;

ג. לא שולםבמועדו סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח, ישא הסכום שבפיגור ריבית כקבוע בחוקפסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, והפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד או בשער המט"חהמוסכם, לפי הענין, בין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפניהיום שנקבע לתשלום לבין המדד או שער המט"ח המוסכם, לפי הענין, שפורסם לאחרונה לפנייום התשלום בפועל;

ד. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימיםלאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוחיתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטבשאינו המבוטח, והקביעה היתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתבלמוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיוםשנמסרה לו ההודעה האמורה;

ה. אין בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובתהמבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, וכן את הוצאותהמבטח.

21. גילוי ושינוי בעניןמהותי

א. פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בכתב למבטחעל כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועלסמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לאהסתיר בכוונת מרמה ענין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחיםונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפיפוליסה זו;

ב. ענין מהותי הוא ענין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכלדרך אחרת בכתב, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם ענינים אלה:

(1)לגבי הדירה: מען הדירה, ערך הדירה, סוג המבנה, חומר הבניה, מיקום הדירהבבנין, אמצעי בטיחות מכל סוג שהוא, גיל הדירה, גודל הדירה, מספר החדרים, מספרהאנשים המתגוררים בה דרך קבע, תוספות ושינויים מיוחדים;

(2)לגבי התכולה: תיאור הפריטים המרכיבים את התכולה, ערך התכולה, פירוט מוצרים חשמליים: סוגם, תוצרתם, גילם וערכם, פירוט חפצי ערך כגון שטיחים, פרוות, תכשיטים, יצירות אמנות, מערכות אוכל וסכו"ם ואוספים;

(3)לגבי הדירה והתכולה: נזקים שארעו בשלושהשנים האחרונות כתוצאה מסיכונים המכוסים על ידי פוליסה זו וכן פרטים על מבטחיםקודמים שביטחו או סירבו לבטח את הדירה או התכולה.

ג. לא השיב המבוטח תשובותמלאות וכנות לשאלות בענינים מהותיים, או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה ענין מהותי, אולא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יהא המבטח רשאילבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח; איןבסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי דין;

ד. המבוטח יודיעלמבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בענין מהותי, מיד עם היוודע לו על כך; לאגילה המבוטח למבטח על שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין אתהיקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח.

22. ביטולהפוליסה

א. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תוםתקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבטח בדואר רשום 21 ימיםלפחות לפני התאריך שבו תתבטל הפוליסה; במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו דמי ביטוחמחושבים לפי 10 אחוזים מדמי הביטוח השנתיים בעד כל חודש או חלק ממנו שבו היה הביטוחלפי הפוליסה בתוקף, ובנוסף לזה תוספת כוללת של 10 אחוזים מדמי הביטוח השנתיים, והיתרה תוחזר למבוטח.

ב. מבלי לגרוע מזכויות המבוטח על פי דין או על פיהוראה אחרת כלשהי בפוליסה זו, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפי פוליסה זו בכל עת לפניתום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו, ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום 21ימים לפחות לפני התאריך בו תתבטל הפוליסה; במקרה כזה המבוטח יהיה זכאי להחזר דמיהביטוח ששילם לחברה בעד התקופה שלאחר ביטול הפוליסה.

ג. החזר דמי הביטוחכאמור בסעיפים קטנים א' ו-ב' ייעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הפוליסה; סכום ההחזרייקבע לפי השינויים שחלו במדד, או בשער המט"ח המוסכם, מהמדד או משער המט"ח המוסכםשפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח ועד המדד או שער המט"ח המוסכם שפורסםלאחרונה לפני החזרת דמי הביטוח.

ד. אם המבטח יבטל את הפוליסה לפני תום תקופתהביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח, ישלם המבטח למבוטח, בעת החזר כאמור בסעיף קטן ב', את הסכום שהיה דורש ממבוטח דומהלאותו סוג ביטוח ביום הביטול, יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח המוסכמת; התשלום יעשה תוך 30 ימים מיום ביטול הפוליסה.

23. ביטוח חסר

א. היה בעת תחילת תקופת הביטוח סכום ביטוח הדירה אוהתכולה פחות משווים של הדירה או התכולה, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחסשבין סכום הביטוח לבין שווי הדירה או התכולה בעת תחילת תקופת הביטוח; כל פריט שנקבעלו במפרט סכום ביטוח נפרד, כפוף לתנאי זה בנפרד.

ב. אם ערך הרכוש המבוטח עלהתוך תקופת הביטוח כתוצאה משיפורים או תוספות לרכוש המבוטח או כתוצאה מרכישת נכסיםנוספים, יחושב שווי הרכוש המבוטח לצורך קביעת תגמולי הביטוח כאילו השיפור, התוספת, או הרכישה, לפי הענין, נעשו סמוך לפני תחילת תקופת הביטוח.

24. ביטוח כפל

א. אם בוטחה הדירה או התכולהבפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות, יודיע המבוטחעל כך בכתב למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך.

ב. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד.

25. החלפת דירה

א. החליף המבוטח את הדירה בתוך תקופת הביטוח ועברלדירה אחרת (להלן - הדירה החדשה) יוכל המבוטח, בהודעה למבטח, להעביר את הכיסוי לפיפוליסה זו לדירה החדשה והכיסוי בעבור הדירה והתכולה ימשיך להיות בתוקף בדירההחדשה.

ב. עלה ערכה של הדירה החדשה על ערך הדירה ביום המעבר לדירה החדשהיגדיל המבוטח בהתאם את סכום הביטוח וישלם למבטח תוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמיהביטוח באופן יחסי בעד הגדלת סכום הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הגדלת סכום הביטוחיעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליוםהמעבר.

ג. היה ערכה של הדירה החדשה נמוך מערך הדירה ביום המעבר, יקטיןהמבוטח את סכום הביטוח בעד הדירה החדשה ויקבל מהמבטח תוך 30 ימים מיום ההודעה עלהשוני בערכים, את הפרשי דמי הביטוח המגיעים לו באופן יחסי בעד הקטנת סכום הביטוח; חישוב הפרשי דמי הביטוח המגיעים למבוטח ייעשה תוך הבאה בחשבון של עליית ערך הדירהמתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר.

ד. היה שווי הדירה החדשה זהה לערךהדירה, ישלם המבוטח למבטח תוך 30 ימים מיום המעבר לדירה החדשה תשלומים לכיסויהוצאות המבטח בעד העברת הכיסוי לפי פוליסה זו.

26. תחלוף

א. היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפויכלפי אדם שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמוליביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.

ב. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליולפי סעיף זה באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעללתגמולים שקיבל מהמבטח.

ג. קיבל המבוטח מן האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיהמגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעתבזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך.

ד. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרההביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

27. התיישנות

תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסהזו היא שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

28. נזקתוצאתי

המבטח לא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטחאו למוטב כתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסהזו.

29. הודעות

א. הודעה שלהמבוטח למבטח תישלח למבטח בכתב לפי אחד המענים הבאים:

(1)מען משרדו של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר בישראל שעליויודיע המבטח, בכתב, למבוטח, מזמן לזמן;

(2)משרדו של סוכן הביטוח הרשוםבפוליסה - לפי מענו, כמפורט בה או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוחהנזכר או המבטח, בכתב, למבוטח מזמן לזמן.

ב. הודעה של המבטח למבוטח תישלח בכתב לפי המען הרשום במפרט או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבוטח, בכתב למבטח, מזמן לזמן.

נחתם: על ידי שר האוצר ביום 16 באפריל 1986 ז' בניסן התשמ"ו.

המקור פורסם: ק"ת 4932, התשמ"ו (15.5.1986), עמ' 882.

תיקון פורסם:

ק"ת 5574, התשנ"ד (13.1.1994), עמ' 495.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל