לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
חוק השומרים

חוק השומרים

שם החוק: חוק השומרים, התשכ"ז-19671

שמירהושומרים

1. (א) שמירת נכס היא החזקתו כדין שלא מכוחבעלות.

(ב) השומר נכס שאין לו בשמירתו טובת הנאה לעצמו, הוא שומרחינם.

(ג) השומר נכס המקבל תמורה בעד השמירה או שיש לו בשמירתו טובת הנאהאחרת לעצמו, ואיננו שואל, הוא שומר שכר.

(ד) השומר נכס כדי להשתמש בו אוליהנות ממנו בלי ליתן תמורה, הוא שואל.

אחריותשומרים

2.(א) שומר חינם אחראי לאבדן הנכס או לנזקו אם נגרמוברשלנותו.

(ב) שומר שכר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקבנסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן; אך כשהמטרה לשמורעל הנכס היתה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו, פטור
השומר אם אבדן הנכס או נזקונגרמו שלא ברשלנותו.

(ג) שואל אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, יהיו גורמיהם אשריהיו, ובלבד שאחריותו לא תהיה חמורה משל מחזיק בנכס שלא כדין.

(ד) שומרשנודע לו כי עלול להיגרם לנכס נזק שהוא אינו אחראי לו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), ולא הודיע על כך לבעל הנכס תוך זמן סביר או לא נקט אמצעים סבירים להודיע לו, יהאאחראי לאותו נזק במידה שההודעה היתה מאפשרת לבעל הנכס למנוע את הנזק.

החמרת האחריות

3. שומר חינם או שומר שכר שקיבל נכס עלמנת לשמרו אישית, והוא מסר אותו לאדם אחראי בלי שהורשה לכך במפורש או מכללא, אחריותו לאבדן הנכס או לנזקו תהא כשל שואל.

סייגלאחריות

4. שומר אינו אחראי לאבדן הנכס או לנזקו שנגרמו עקב שימושרגיל בנכס לפי תנאי השמירה או עקב בלאי טבעי או מום שהיה בו בתחילת השמירה, אולםאין בהוראה זו כדי להפחית מאחריותו בשל רשלנות.

פיצויושיפוי

5. (א) היה השומר אחראי לאבדן הנכס או לנזקו, זכאי בעל הנכסלפיצויים הניתנים בשל הפרת חוזה.

(ב) לא היה השומר אחראי לאבדן הנכס אולנזקו, אך היה לו בשל אבדנו או נזקו זכות לפיצוי או לשיפוי כלפי צד שלישי, רשאי בעלהנכס לתבוע מן השומר את נזקו מתוך הפיצוי או השיפוי המגיע לשומר.

הרשאה לעת צורך

6. שומר רשאי לעשות כל פעולה דחופהובלתי צפויה מראש הדרושה באופן סביר למניעת נזק העלול להיגרם לנכס, כאילו נתן לובעל הנכס הרשאה לעשות כן.

שומר שמסר לשומר משנה

7. (א) שומר שמסר את הנכס לשומר-משנה, רואים את מעשיו ומחדליו שלשומר המשנה כמעשיו ומחדליו של השומר, ושומר המשנה אחראי גם כלפי בעל הנכס באותהמידה שהוא אחראי כלפי השומר.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בין אם מסירתהנכס היתה ברשות בעל הנכס ובין אם היתה שלא ברשותו, ובלבד שאין בהן כדי לגרועמאחריותו של השומר לפי סעיף 3 או לפי כל דין אחר.

שיפוי

8. (א) בעל הנכס חייב לשפות שומר חינם וכן אתהמחזיק משכון או בטוחה אחרת, על ההוצאות הסבירות שהוציאו ועל ההתחייבויות שהתחייבובהן באופן סביר עקב השמירה.

(ב) כל שומר זכאי לשיפוי כאמור בסעיף קטן (א) עקב פעולה שעשה לפי סעיף 6.

עכבון

9. לשומר תהא זכות עכבון על הנכס כדי המגיע לו מבעל הנכס עקב השמירה.

קיזוז

10.חובות שבעל הנכס והשומר חבים זה לזה עקבהשמירה ניתנים לקיזוז.

בעל נכס שלא קיבלהו בחזרה

11.שומר הזכאי להחזיר את הנכס לבעלו ועשה את המוטל עליו כדילהחזירו, אלא שבעל הנכס לא קיבלהו, רשאי לבקש מבית המשפט הוראות מה יעשה בנכס ויהאפטור מכל אחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט; ואם היה שומר שכר או שואל, תהא אחריותו לאבדן הנכס או לנזקו וזכותו לשיפוי כשל שומר חינם, אף בלי שביקש הוראותמבית המשפט.

דין בעל מלון

12.(א) בסעיףזה-

"מלון" - לרבות פנסיון ובית אירוח אחר;

"בעל מלון" - לרבות מי שבידוניהול של מלון;

"אורח" - מי שניתן לו מקום לינה במלון.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל