לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
אי תחולת החוק על סוגי עיסקאות
אי תחולת החוק על סוגי עיסקאות
 

צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזההביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

אי תחולת החוק (תיקונים: התשמ"ז, התשמ"ח)

1. (א) (1) הוראות החוק לא יחולו על חוזי ביטוח שמתקשרתבהם קופת גמל לקיצבה כמבטח.

(2) הוראות החוק, למעט סעיפים 62 ו-69, לא יחולועל חוזים לביטוח יהלומים ומתכות יקרות, לרבות ביטוח מלאי, העברה, משלוחים בהעברה אישית וביטוח נאמנות.

(ב) לענין צו זה -

"קופת גמל לקיצבה" - כמשמעותה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, למעטקופת ביטוח, כמשמעותה בתקנות האמורות;

"יהלומים ומתכות יקרות" - למעט מתכתמעובדת לתכשיט ויהלום כשאינו בהחזקתו של עוסק ביהלומים;
"עוסק ביהלומים" - כמשמעותו בצו הפיקוח על יהלומים (יבואם ויצואם), התשל"ט-1979, למעט צורף כמשמעותובאותו צו.

י"ג באב התשמ"ו (18 באוגוסט 1986)
אברהם שריר
שרהמשפטים
___________________
פורסם: ק"ת 4966, התשמ"ו (8.9.1986), עמ' 1382.

תיקונים:ק"ת 5050, התשמ"ז (20.8.1987), עמ' 1230 (תחילת התיקון ביום 8.9.1986);
ק"ת 5079, התשמ"ח (21.1.1988), עמ' 367 (תחילת התיקון ביום תחילתו שלהצו העיקרי).

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל