לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
חוק חוזה קבלנות

חוק חוזה קבלנות

שם החוק: חוק חוזה קבלנות, התשל"ד- 1974חוזה קבלנות מהו

1. חוזה קבלנות הוא חוזה לעשיית מלאכהאו למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובדו של המזמין.

חיובי הצדדים

2. הקבלן חייב לעשות את המלאכה או לתת אתהשירות והמזמין חייב לשלם את השכר, הכל לפי המוסכם בין הצדדים.

פגם

3. (א) לא היו המלאכה או השירות בהתאם למוסכם (להלן - פגם), על המזמין להודיע לקבלן על הפגם זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיהעליו לגלותו, ואם הפגם ניתן לתיקון - לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקנו.

(ב) אין המזמין זכאי להסתמך על הפגם -

(1) אם לא קיים את המוטל עליו לפי סעיףקטן (א) זולת אם ידע הקבלן על הפגם;

(2) אם בא הפגם מסיבה שהמזמין אחראילה.

תרופות בשל פגם

4. (א) לא תיקן הקבלןאת הפגם תוך זמן סביר לאחר שהמזמין עשה כאמור בסעיף 3(א), רשאי המזמין -

(1) לתקן את הפגם ולדרוש מהקבלן החזרת הוצאותיו הסבירות;

(2) לנכות מן השכר, כלעוד לא תוקן הפגם, את הסכום שבו פחת שווי המלאכה או השירות עקב הפגם לעומת השכר לפי המוסכם.

(ב) פגם שתיקונו דחוף עד שאין לדרוש מן המזמין שימתין לתיקונו בידיהקבלן, רשאי המזמין לתקנו כאמור בסעיף קטן (א)(1) גם בלי שעשה כאמור בסעיף 3(א).

(ג) לא ניתן הפגם לתיקון, זכאי המזמין לניכוי מן השכר כאמור בסעיף קטן (א)(2).


זכות עכבון

5. לקבלן תהאזכות עכבון על נכס שמסר לו המזמין לביצוע מלאכתו או למתן שירותו, כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המזמין עקב עיסקת הקבלנות.

קבלת הנכסוהעברת הסיכון

6. (א) נעשו המלאכה או השירות בנכס בידי הקבלן, חייבהמזמין לקבלו במועד שהוסכם עליו, ובאין הסכם - תוך זמן סביר לאחר שהקבלן הודיע לו שגמר את המלאכה או השירות.

(ב) אבד או ניזק הנכס בעודו בידי הקבלן -

(1) אחראי הקבלן, לענין חוק השומרים, התשכ"ז-1967, כשומר שכר ששמירת הנכסאינה טפלה למטרה העיקרית של החזקתו;

(2) פטור המזמין מתשלום השכר, זולת אםאבד או ניזק הנכס אחרי שהמזמין היה חייב לקבלו ומסיבה שהקבלן אינו אחראי לה.

שמירת תרופות

7. אין בהוראות חוק זהכדי לגרוע מתרופה אחרת בשל הפרת חוזה.

תחולה

8. (א) הוראות חוק זה יחולו כשאין בדין אחרהוראות מיוחדות לענין
הנדון, ובאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם ביןהצדדים.

(ב) על חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו והקבלן קיבל
עליולתת את עיקר החמרים הדרושים לכך, יחולו הוראות חוק המכר, התשכ"ח-1968.

אי-תחולת המג'לה

9. בענינים שחוק זה דן בהם לא יחולהספר השני של המג'לה.

עצמאות החוק

10. בענינים שחוק זה דן בהם לא יחול סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ-ישראל 1922-1947.

תחילה והוראות מעבר

11. תחילתו של חוק זה ביום א' בחשון התשל"ה (17 באוקטובר 1974); על חוזה קבלנות שנעשהלפני תחילתו יוסיף לחול הדין הקודם.

פורסם: ס"ח 742, התשל"ד (1.8.1974), עמ' 110.


צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל