נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
חוק הפיקוח על עסקי הביטוח - 1981

 

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981

פרק א': פרשנות


הגדרות

1. בחוק זה-

"אמצעי שליטה", בתאגיד- כל אחת מאלה:

(1) זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2) הזכות למנות דירקטורים של התאגיד;

(3) הזכות להשתתף ברווחיהתאגיד;

(4) הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוקחבויותיו;


"החזקה" או "רכישה" - בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידישלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט;

"המפקח" - המפקח על הביטוח שנתמנה לפיסעיף 2;

"הועדה" - הועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 4;

"המועצה" - המועצה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 6;

"מבטח" - מי שקיבל רשיון מבטח ישראלי לפיסעיף 15(א)(1) או מי שקיבל רשיון מבטח חוץ לפי סעיף 15(א)(2);

"סוכן ביטוח" או "סוכן" - מי שקיבל רשיון סוכן יחיד לפי סעיף 25 או מי שקיבל רשיון סוכן תאגידלפי סעיף 26;

"עיסוק בביטוח" - התקשרות דרך עסק בחוזי ביטוח, למעט מתןאחריות למצרך או לשירות הנלווה לעיסוק עיקרי אחר של נותן האחריות;

לענין זה, "התקשרות" - לרבות הצעה להתקשרות ולרבות התקשרות שלא לשם הפקתרווחים;

"קרוב" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, או בן זוגו של אחדמאלה.

פרק ב': המפקח על הביטוח, הועדה המייעצת והמועצההמייעצתמינוי מפקח

2. שר האוצר ימנה מפקח על הביטוח מקרב עובדי המדינה.

סגןהמפקח

3. שר האוצר רשאי, אם ראה צורך בכך, למנות מקרב עובדי המדינהסגן מפקח על הביטוח; סמכות הנתונה בחוק זה למפקח רשאי שר האוצר להעניק גם לסגןהמפקח.

ועדה מייעצת (תיקון התשנ"ו)

4. (א) תוקם ועדה מייעצת שתייעץ לשר האוצר ולמפקח בכל ענין שבו עליהם להתייעץ אתה לפיחוק זה ובכל ענין אחר הנוגע לביטוח שיביאו לפניה או שיועלה על סדר יומה על פי הצעתאחד מחבריה.

(ב) הועדה תימנה תשעה חברים שימנה שר האוצר מקרב הציבור ומקרבעובדי המדינה; בועדה יהיו מיוצגים מבטחים, סוכני ביטוח ומבוטחים; סוכני הביטוח יהיומיוצגים על ידי שני נציגי הארגון המאגד בתוכו את המספר הגדול ביותר של סוכני ביטוחבישראל; חמישה לפחות מחברי הועדה יהיו אנשים שאין עיסוקם בעסקי ביטוח.

(ג) שר האוצר ימנה אחד מחברי הועדה ליושב-ראש הועדה ואחד מהם לסגן יושב-ראש; אחד מהםיהיה שלא מקרב עובדי המדינה.

(ד) שלושה חברי הועדה כשביניהם היושב-ראש אוסגן היושב-ראש יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

ועדותמשנה

5. הועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדות משנה קבועות או לעניןמסויים; סיכומיה של ועדת משנה יהיו בבחינת המלצות לועדה והיא תהיה רשאית לאמצן, לשנותן או לדחותן.

מועצה מייעצת (תיקוןהתשנ"ו)

6. (א) תוקם מועצה מייעצת שתייעץ לשר האוצר ולמפקח בכל עניןהנוגע לביטוח שתביא לפניה הועדה או שיועלה על סדר יומה על פי הצעת אחדמחבריה.

(ב) המועצה תימנה חמישה עשר חברים שימנה שר האוצר; במועצה יהיומיוצגים מבטחים, סוכני ביטוח ומבוטחים; שלושה מהם יהיו חברי הועדה המייעצת כאמורבסעיף 4; סוכני הביטוח יהיו מיוצגים על ידי שלושה נציגי הארגון המאגד בתוכו אתהמספר הגדול ביותר של סוכני ביטוח בישראל; שמונה לפחות מחברי המועצה יהיו אנשיםשאין עיסוקם בעסקי ביטוח; שמונה לפחות מחברי המועצה לא יהיו עובדימדינה.

(ג) המועצה תבחר אחד מחבריה להיות יושב-ראש ואחד מחבריה להיות סגןיושב-ראש; אחד מהם יהיה שלא מקרב עובדי המדינה.

(ד) ששה חברי המועצהכשביניהם היושב-ראש או סגן היושב-ראש יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

(ה) חבריהועדה שאינם חברי המועצה רשאים להשתתף בישיבות המועצה ללא זכות הצבעה.

(ו) המועצה רשאית למנות מבין חבריה ועדות קבועות או לענין מסויים.

פרסום ברשומות

7. (א) הודעה על מינוי המפקח או סגןהמפקח ועל הענקת סמכות לפי סעיף 3 תפורסם ברשומות.

(ב) הודעה על מינוי ועלפקיעת כהונה של חבר הועדה, חבר המועצה, יושב-ראש או סגן יושב-ראש תפורסםברשומות.

תקופת כהונה

8. (א) תקופתכהונתו של חבר הועדה או המועצה תהא שלוש שנים מיום מינויו, אלא ששניים מתוך הממוניםלראשונה כחברי הועדה ושלושה מתוך הממונים לראשונה כחברי המועצה יתמנולשנתיים.

(ב) חבר הועדה או המועצה שתקופת כהונתו תמה יכול שיתמנהמחדש.

פקיעת כהונה

9. (א) חבר הועדה אוהמועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר האוצר;

(2) נבצר ממנו דרך קבע, לדעתשר האוצר, למלא תפקידו;

(3) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמהקלון.(ב) עובד המדינה שנתמנה להיות חבר הועדה או חבר המועצה תפקעכהונתו כאשר יחדל להיות עובד המדינה.

סדרינוהל

10.(א) הועדה והמועצה יקבעו את דרכי עבודתן וסדרי דיוניהן במידהשלא נקבעו בחוק זה או על פיו.

(ב) החלטותיהן של הועדה והמועצה יתקבלו ברובדעות החברים הנוכחים ומצביעים בישיבה, ובלבד שבעת קבלת ההחלטות נכח בישיבה מניןחוקי.

(ג) השר רשאי לקבוע שלחברי הועדה או המועצה שאינם עובדי המדינה יוחזרומאוצר המדינה הוצאות הכרוכות במילוי תפקידם.

שמירתתוקף

11.קיום הועדה או ועדת משנה שלה, קיום המועצה או ועדה מועדותיה, סמכויותיהן ותוקף החלטותיהן, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהן או מחמת ליקויבמינויו או בהמשך כהונתו.

סודיות

12.לאיגלה אדם דבר מדיוני הועדה או המועצה, או מכל חומר שנמסר להן, אלא אם הסמיך אותולכך שר האוצר או היושב-ראש; הוראה זו לא תחול על דיון שהועדה או המועצה החליטו כייהיה פתוח לציבור.

פרק ג': רישוי

 

סימן א': ענפי ביטוחסיווגלענפים

13.עסקי ביטוח יסווגו לענפי ביטוח שיקבע שר האוצר; הודעה עלקביעה כאמור תפורסם ברשומות.

סימן ב': רישוי מבטחיםאיסור עיסוק

14.(א) לא יעסוק אדם בביטוח אלא אם ישבידו רשיון לפי סעיף 15 ובהתאם לתנאי הרשיון.

(ב) לא יעסוק מבטח אלא בענפיהביטוח הנקובים ברשיונו.

(ג) מי שעיקר עיסוקו בביטוח מחוץ לישראל, ואינועוסק בישראל אלא בביטוח משנה, לא ייחשב כעוסק בביטוח לענין חוק זה אלא אם הוא חברהשהואגדה בישראל.

רשיון מבטח

15.(א) המפקחרשאי, לפי שיקול דעתו ולאחר התייעצות בועדה לתת-

(1) לחברה או לאגודה שיתופית שהואגדו בישראל - רשיון מבטח ישראלי;

(2) לתאגיד חוץ רשום בישראל העוסק בביטוח במדינת חוץ ונתון לפיקוח של שלטונות מדינתהחוץ - רשיון מבטח חוץ.(ב) ברשיון מבטח ייקבעו ענפי הביטוח שבהם מורשהבעל הרשיון לעסוק.

(ג) הודעה על מתן רשיון מבטח ועל הענפים שבהם הורשה המבטחלעסוק תפורסם ברשומות.

בקשהלרשיון

16.(א) בקשה לרשיון מבטח תוגש בטופס שקבע לכך המפקח, ותכלולגם את הנתונים הבאים:

(1) ענפי הביטוח שלגביהם מבוקש הרשיון;

(2) פירוט תכניות הביטוח ותנאיהביטוח המוצעים;

(3) פירוט תעריפי דמי הביטוח המוצעים והתשלומים האחריםשייגבו מן המבוטחים;

(4) דוגמאות של פוליסות, של טפסי הצעת ביטוח ושל טפסיםאחרים שהמבקש ישתמש בהם;

(5) פרטים בדבר הסדרי ביטוח המשנההמוצעים;

(6) העתק מאושר ממסמכי ההתאגדות שבתוקף;

(7) רשימתהדירקטורים ומנהלי העסקים;

(8) רשימת בעלי אמצעי השליטה לרבות הדירקטורים, מנהלי העסקים ובעלי אמצעי השליטה בהם - אם הם תאגידים, או האנשים שהם פועליםכשלוחים או כנאמנים בשבילם - אם הם יחידים;

(9) פרטים בדבר האמצעים הכספייםשל המבקש.(ב) בקשה לרשיון מבטח חוץ תכלול, בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), נתונים כאמור בפסקאות (6) עד (8) לגבי התאגיד אשר ייצג אותו בישראל.

(ג) המפקח רשאי לדרוש מן המבקש נתונים ומסמכים נוספים ככל הדרוש לדעתו לשם דיוןבבקשה.

שיקולים במתן רשיון מבטח

17.המפקחוהועדה יביאו בחשבון עניינים אלה בעת שידונו בבקשה לרשיון מבטח:

(1) תכניות הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימן;

(2) התאמתם של הדירקטוריםומנהלי העסקים של התאגיד המבקש, ובמקרה של מבטח חוץ - של מנהליו ומורשיו בישראל, לתפקידם;

(3) האמצעים הכספיים של התאגיד המבקש;

(4) האמצעים הכספייםוהרקע העסקי של בעלי אמצעי השליטה בתאגיד המבקש;

(5) תכניותיו של המבקשלענין ביטוח משנה ולענין צוות עובדים מקצועיים וסיכוייו להגשימן;

(6) תרומתמתן הרשיון לתחרות במשק הביטוח ולרמת השירות בו;

(7) המדיניות הכלכלית שלהממשלה;

(8) טעמים שבטובת הציבור.תנאיםברשיון ושינויים

18.ברשיון מבטח ניתן לקבוע תנאים והגבלות ומותרלשנות תנאים והגבלות שנקבעו בו ולהוסיף ענפי ביטוח שבהם יורשה המבטח לעסוק, הכלבהתייעצות עם הועדה; שינוי תנאים והגבלות שלא לפי בקשת המבטח ייעשה לאחר שניתנהלמבטח הזדמנות סבירה להגיש או להשמיע טענותיו לפני הועדה.

סימן ג': פקדוןחובתפקדון

19.(א) לא יינתן רשיון מבטח אלא אם הופקד פקדון בסכום שקבע שרהאוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לכל ענף ביטוח; צו כאמור יכול שיהיה לכללהמבטחים או לסוגי מבטחים.

(ב) ניתן צו כאמור המגדיל את סכום הפקדון, ישליםהמבטח את סכום הפקדון לסכום המוגדל תוך תקופה שתיקבע בצו ושלא תפחתמשנה.

הפקדון ופירותיו

20.(א) הפקדוןיופקד אצל החשב הכללי ויהיה באיגרות חוב הרשומות למסחר בבורסה, לפי ערכן בבורסהביום ההפקדה; לענין זה, "בורסה" - בורסה שקיבלה רשיון לפי סעיף 45 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

(ב) עלה ערכן של איגרות החוב לאחר ההפקדה - לא יוחזר כל חלקמהן למבטח, אולם אם הוגדל סכום הפקדון בצו כאמור בסעיף 19 יובא בחשבון ערכן בתוםהתקופה שנקבעה בצו כאמור.

(ג) ירד ערכן של איגרות החוב לאחר ההפקדה - רשאיהמפקח לדרוש מן המבטח המפקיד שישלים את סכום הפקדון לסכום הקבוע באותה עת בצו לפיסעיף 19.

(ד) הגיע מועד פדיונן של איגרות חוב שהופקדו, ירכוש המבטח מידאיגרות חוב שיופקדו בפקדון, במלוא כספי הפדיון, למעט הריבית.

(ה) המפקח רשאילהתיר למבטח החלפת איגרות החוב שבפקדון באיגרות חוב אחרות, ובלבד שביום ההחלפה ערכןשל איגרות החוב המחליפות לא יפחת מערכן של איגרות החוב המוחלפות.

(ו) המפקחרשאי להתיר למבטח, על פי בקשתו, להפקיד בפקדון מטבע חוץ או נייר ערך מסויים שאינואיגרת חוב הרשומה למסחר בבורסה.

(ז) המבטח יהיה זכאי לריבית ולדיבידנדהמשתלמים על איגרות החוב או ניירות הערך האחרים שבפקדון זולת אם נתמנה מפרקלמבטח.

השימוש בפקדון

21.(א) הפקדון אינוניתן להעברה, לשעבוד או למישכון ואין להטיל עליו עיקול.

(ב) הפקדון יוחזרלמבטח אם הוכח להנחת דעתו של המפקח כי המבטח לא החל בניהול עסקי ביטוח בענף הביטוחשבשלו הופקד הפקדון, או חדל לעסוק בענף הביטוח שבשלו הופקד הפקדון, כי אין לו עודהתחייבויות באותו ענף, וכי רשיונו לעסוק באותו ענף בוטל.

(ג) נתמנה מפרקלמבטח רשאי בית המשפט לצוות על העמדת הפקדון לרשות המפרק ולתת הוראות בדבר השימושבפקדון בידי המפרק, ובלבד שכספי הפקדון ישמשו תחילה לתשלום על פי התחייבויותלמבוטחים שנתן המבטח, ולגבי מבטח חוץ - לתשלום כאמור למבוטחים בישראל.

סימן ד': ביטול רשיון מבטחביטול רשיון מבטח

22.(א) המפקח רשאי, לאחר התייעצותבועדה, לבטל רשיון מבטח, כולו או לגבי ענף ביטוח פלוני, בכל אחת מאלה:

(1) המבטח ביקש ביטול רשיונו;

(2) המבטח החליט על פירוקומרצון;

(3) ניתן צו לפירוק המבטח או למינוי כונס נכסים עליו;

(4) המבטח הפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון;

(5) המבטח הפר הוראות חיקוק הפרה שיש בהכדי לפגוע במהימנותו;

(6) חלפו שנתיים מיום מתן הרשיון והמבטח לא החל בניהולעסקים בהיקף המצדיק לדעת המפקח המשך החזקת הרשיון, או שהמבטח הפסיק לנהל עסקיםבהיקף כאמור במשך תקופה של שנתיים;

(7) טעמים שבטובת ציבור המבוטחים מצדיקיםביטולו של הרשיון.(ב) לא יבטל המפקח רשיון מבטח אלא אם ניתנה למבטחהזדמנות סבירה להגיש או להשמיע טענותיו לפני הועדה.

(ג) הודעה על ביטולרשיון מבטח תפורסם ברשומות.

פיקוח על תאגיד שרשיונובוטל

23.(א) מי שרשיונו בוטל חייב למלא אחרי כל ההוראות החלות עלמבטח לפי חוק זה כל עוד קיימות התחייבויות שנתן למבוטחים לפני ביטולהרשיון.

(ב) המפקח רשאי ליתן למי שרשיונו בוטל הוראות בדבר ניהול עסקיו ככלשהדבר נראה לו נחוץ כדי להגן על המבוטחים; אין בהוראה כאמור כדי לפטור את מישרשיונו בוטל מאחריותו להתחייבות שנתן לפני ביטול הרשיון.

סימן ה': רישוי סוכני ביטוחתיווך בביטוח

24.לא יעסוק אדם בישראל, בעצמו או על ידיאחר, בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם לבין מבטח (להלן - עיסוק בתיווך) אלא אם ישבידו רשיון לפי סימן זה ובהתאם לתנאי הרשיון.

סוכןיחיד

25.(א) המפקח רשאי לתת רשיון סוכן ביטוח (להלן - רשיון סוכן) ליחיד.

(ב) יחיד כשיר לקבל רשיון סוכן אם נתקיימו בו אלה:

(1) הוא תושב ישראל

(2) מלאו לו 20 שנים;

(3) עבר תקופת התמחותועמד בבחינות.(ג) המפקח לא יתן רשיון סוכן ליחיד, על אף כשירותו-

(1) אם בחמש השנים שקדמו למתן הרשיון הורשע או נשא עונש מאסר על עבירה שיש בה, בנסיבות הענין, משום קלון;

(2) אם תלויים ועומדים נגדו הליכים בשל עבירהכאמור;

(3) אם קיימות עובדות אחרות והמפקח, לאחר התייעצות עם הועדה, סבורשבגללן אין המבקש ראוי לשמש סוכן ביטוח.(ד) שר האוצר רשאי להתקיןתקנות בדבר הכשרה, התמחות ובחינות של סוכני ביטוח, בדבר מתן ערבויות לאחריותם, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת - בדבר פטור מחובת התמחות או בחינות.

סוכן תאגיד

26.(א) המפקח רשאי לתת רשיון סוכןלתאגיד.

(ב) בקשה לרשיון לתאגיד רשאי להגיש מי שנתמלאו בו תנאיםאלה:

(1) הוא תאגיד שנרשם על פי דין בישראל;

(2) שם התאגיד מורה כי עיסוקובסוכנות ביטוח;

(3) העוסקים בשמו בתיווך, ובשותפות - כל השותפים שאינםשותפים מוגבלים, הם בעלי רשיון סוכן;

(4) מנהל העסקים וכל מנהל משרד או סניףשלו הם בעלי רשיון סוכן ועיקר עיסוקם בניהול התאגיד, המשרד אוהסניף.סוכן מתמחה

27.(א) המפקחרשאי, לפי שיקול דעתו, לתת לתושב ישראל שמלאו לו 18 שנים רשיון סוכן מתמחה לתקופהשלא תעלה על שלוש שנים; הוראות סעיף 25(ג)(1) ו-(2) יחולו על מתן רשיון סוכןמתמחה.

(ב) מי שקיבל רשיון סוכן מתמחה רשאי לעשות פעולת תיווך אם מאמנו נתןמראש אישור לפעולה.
(ג) הוראות סעיפים 28, 29, 55 עד 59, 85(ג) ו-99 יחולו גםלגבי סוכן מתמחה.

הרשיון לפיענפים

28.(א) ברשיון סוכן יפורטו ענפי הביטוח שבתיווך בהם הורשההסוכן לעסוק.

(ב) לא יעסוק סוכן ביטוח אלא בתיווך בענפי הביטוח המפורטיםברשיונו.

ביטול והתליה של רשיוןסוכן

29.(א) המפקח רשאי, לאחר התייעצות בועדה, לבטל רשיון סוכן, כולואו לגבי ענף ביטוח פלוני, בכל אחת מאלה:

(1) בעל הרשיון ביקש ביטול רשיונו;

(2) אם בעל הרשיון הוא תאגיד - ניתןצו לפירוקו או למינוי כונס נכסים עליו או הוא החליט על פירוקו מרצון, ואם הוא יחיד-
ניתן לגביו צו כינוס נכסים או צו הכרזה על פשיטת רגל;

(3) בעל הרשיוןהפר תנאי מהותי מתנאי הרשיון;

(4) בעל הרשיון הפר הוראות חיקוק הפרה שיש בהכדי לפגוע במהימנותו;

(5) בעל הרשיון הפר הסכם כאמור בסעיף 30 בכך שלא החזיקכספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד או לא העבירם למבטח עד ה-15 בחודש שלאחר החודש שבוגבה אותם;

(6) אם בעל הרשיון הוא תאגיד - חדל להתקיים התנאי האמור בסעיף26(ב)(3);

(7) טעמים שבטובת ציבור המבוטחים מצדיקים ביטולו שלהרשיון.(ב) לא יבוטל רשיון סוכן אלא אם ניתנה לסוכן הזדמנות סבירהלהגיש או להשמיע טענותיו לפני הועדה.

(ג) היה המפקח סבור שנסיבות העניןוטובת הציבור מחייבים זאת, רשאי הוא להתלות רשיון סוכן לתקופה שלא תעלה על 15 ימים; המפקח רשאי, באישור הועדה ולאחר שניתנה לסוכן הזדמנות סבירה להגיש או להשמיעטענותיו, להאריך את תקופת ההתליה לתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.

(ד) בוטל או הותלה רשיון סוכן - יחדל מיד מי שהיה בעלו לעסוק בתיווך.

הסכם בין סוכן למבטח

30.לא יתווך סוכן בין כל אדם לביןמבטח אלא אם קיים בינו לבין אותו מבטח הסכם בכתב שבין תנאיו חויב הסוכן בשניאלה:

(1) להחזיק כספים שגבה ממבוטחים בחשבון נפרד;

(2) להעביר למבטח עד ליוםה-15 בכל חודש כספים שגבה ממבוטחים בחודש הקודם.תיווך עם תושב חוץ

31.(א) לא יעסוק אדם בישראל בתיווךלענין ביטוח בין כל אדם שאינו מבטח לבין תושב חוץ או סוכנו שאינם בעלי רשיון לפיחוק זה.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על תיווך בענפי ביטוח או בסוגיביטוח שקבע שר האוצר בצו, לאחר התייעצות בועדה; על העוסק בתיווך כאמור יחולו הוראותסעיף 96.

סימן ו': אמצעי שליטההחזקתאמצעי שליטה

32.(א) לא יחזיק אדם - בעצמו או יחד עם קרוביו או עםאחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע - יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטהבתאגיד מבטח, אלא על פי היתר שנתן המפקח.

(ב) לא ישלוט אדם - בעצמו או יחדעם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע - בתאגיד מבטח, אלא על פי היתרשנתן המפקח; לענין זה, "שליטה" - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולתהנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולטבתאגיד אם הוא מחזיק יותר מחמשים אחוזים
מסונ מסויים של אמצעי השליטהבתאגיד.

(ג) היתר שניתן לפי סעיף זה כוחו יפה גם לגבי כל תאגיד שבשליטתו שלבעל ההיתר.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו-

(1) על מי שרכש אמצעי שליטה בהעברה על פי דין;

(2) על תאגיד שרכש אמצעישליטה ממי ששולט בו.(ה) לענין סעיף זה, "מבטח" - לרבות תאגידשמתקיימות בו שתיים אלה:

(1) הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה במבטחפלוני;

(2) יותר מעשרה אחוזים מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה במבטחים או בסוכניביטוח.(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי אמצעי שליטה בתאגיד שהוא מבטחחוץ, אלא אם המחזיק הוא תושב ישראל.

העברת אמצעישליטה

33.מי שמחזיק אמצעי שליטה בתאגיד מבטח לא יעביר אותם לאחרביודעו שהנעבר זקוק להיתר לפי סעיף 32 ואין בידו ההיתר.

מכירת אמצעי שליטה

34.(א) רכש אדם אמצעי שליטה בתאגידמבטח בניגוד להוראות סעיף 32 או בהעברה על פי דין, רשאי בית המשפט, לבקשת המפקח, למנות כונס נכסים למכירת אמצעי השליטה, כולם או חלקם.

(ב) לכונס נכסים שמונהלפי סעיף זה תהיה, בכפוף להוראות בית המשפט, הזכות הבלעדית להפעיל את אמצעי השליטהשלגביהם מונה ואת הזכויות הנובעות מהם, עד אשר ימכרם.

פרק ד': הפיקוח על עסקיביטוח

 

סימן א': הגבלות על ניהול עסקיםהון מינימלי

35.שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים שלהכנסת, לקבוע בתקנות, לכל המבטחים או לסוגי מבטחים, הוראות בדבר הון מניות מונפקונפרע מינימלי ועודף מינימלי של נכסים לעומת התחייבויות.

הוראות בדבר ניהול עסקים

36.(א) שר האוצר רשאי לקבועבתקנות, דרך כלל או לסוגי מבטחים, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראותבדבר-

(1) סוגי הנכסים שיחזיק מבטח כנגד התחייבויותיו לסוגיהן ושיעוריהם ביחסלהתחייבויות;

(2) דרכי החזקת הנכסים שמבטח מחזיק כנגדהתחייבויותיו;

(3) המקרים שבהם רשאי מבטח להשקיע בחברת בת שלו, בבעל אמצעישליטה בו, במבטח אחר או בסוכן ביטוח;

(4) חובת מבטח להחזיק עתודות ביטוחודרכי חישובן;

(5) עיסוק כמבטח בחוץ לארץ;

(6) השיעור המינימלי שלחלק הסיכון שישאו בו מבטחים בישראל;

(7) השיעור המקסימלי של חלק הסיכון שישאבו מבטח;

(8) הלוואות שמבטח רשאי לתת וערבויות שהוא רשאי לערוב, ושיעוריהן.(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א)(8) יותקנו לאחר התייעצות עםנגיד בנק ישראל.

(ג) המפקח רשאי, מטעמים מיוחדים שיפרט, להטיל על מבטח פלונילתקופה מסויימת הגבלות נוספות על אלה שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (א).

הוראות בדבר דמי ביטוח

37.(א) שר האוצר רשאי לקבועבתקנות, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר-

(1) שיעורי דמי הביטוח ותשלומים אחרים שמבטח רשאי לגבות ממבוטחים, לרבותשיעורים מקסימליים ומינימליים ותשלום דמי ביטוח בשיעורים;

(2) חובת מבטחהקובע דמי ביטוח באשראי להודיע למבוטח מראש, בדרך שנקבעה, את דמי הביטוח באשראיודמי הביטוח במזומן, את שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבדמי הביטוח באשראי, ואתשיעורי התשלום של דמי הביטוח באשראי ומועדיהם.(ב) תקנות לפי סעיף קטן(א)(1) טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת.

הוראות בדברתנאי ביטוח

38.(א) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות, לכל ענפי הביטוח אולענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר תנאים שבחוזה ביטוח וניסוחם; הסדר הסותר תנאישיש לקבעו על פי תקנות שהותקנו כאמור לא ינהגו לפיו, ויראו כאילו הותנה במקומוהתנאי שיש לקבעו כאמור, זולת אם ההסדר הוא לטובת המבוטח; אין בהוראה זו כדי לגרועמאחריותו הפלילית של המבטח.

(ב) תקנות לפי סעיף זה לא יסתרו הוראה שאיןלהתנות עליה לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981.

צורתהפוליסה והבלטת התנאים (תיקון התשנ"ה)

39. (א) שר האוצר רשאי לקבועבתקנות, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוח מסויימים, הוראות בדבר מבנה פוליסת ביטוחוצורתה, לרבות הבלטת תנאים מסויימים וכן את הגודל המזערי ואופן הכתיבה של האותיותבפוליסת ביטוח, כולן או חלקן.

(ב) המפקח רשאי לדרוש ממבטח שפרט מסויים המובאבפוליסת ביטוח יובלט הבלטה מיוחדת בצורה שיורה.

שינויתנאי ביטוח

40.(א) מבטח המבקש להנהיג תכנית ביטוח שפרטיה לא הוגשולמפקח לפי סעיף 16 או לשנות את תנאי הביטוח או את דמי הביטוח והתשלומים האחריםשפרטים עליהם הוגשו למפקח כאמור, יגיש למפקח הודעה על כך 10 ימים לפני שיחולהשינוי.

(ב) בענפי ביטוח שקבע שר האוצר בצו לעניין זה לא ינהיג מבטח תכניתאו שינוי כאמור בסעיף קטן (א) אלא אם התיר זאת המפקח.

(ג) שר האוצר רשאילקבוע בצו כאמור בסעיף קטן (ב) סוגי עסקים או שינויים שעליהם לא תחול חובת קבלתהיתר, וכן סוגי עסקים או שינויים שבהם יהיה המבטח רשאי להנהיג תכנית או שינוי כאמורבסעיף קטן (א) אם המפקח לא הודיע על התנגדותו תוך 30 ימים מיום שקיבל הודעהעליהם.

קבלת עסקים ותשלום דמי עמילות (תיקוןהתשמ"א)

41. (א) מבטח או סוכן ביטוח לא יקבל עסקי ביטוח בתיווכו שלאדם אלא אם יש בידו רשיון סוכן וקיים ביניהם הסדר בכתב כאמור בסעיף 30.

(ב) מבטח או סוכן ביטוח לא ישלם דמי עמילות בעד תיווך בין כל אדם לבינו אלא למי שישבידו רשיון סוכן.

(ג) האמור בסעיף קטן (ב) אינו מונע תשלום דמי עמילותליורשיו של סוכן ביטוח שנפטר בשל ביטוח חיים שנעשה בתיווכו או בשל ביטוחים אחריםהמתחדשים בתוך שנתיים מיום פטירתו.

(ד) שר האוצר, בהתייעצות עם הועדה, רשאילקבוע בתקנות, דרך כלל או לסוגי מבטחים או סוכנים, לכל ענפי הביטוח או לענפי ביטוחמסויימים, הוראות בדבר דמי העמילות המקסימליים שמותר למבטח לשלם לסוכןביטוח.

(ה) לענין סעיף זה, "דמי עמילות" - עמלה, שכר, השתתפות בהוצאות, אוכל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

סימן ב': דינים וחשבונותדיןוחשבון של מבטח ישראלי [תיקון התשנ"ז (מס' 2)]

42. (א) מבטח ישראלייערוך ליום 31 בדצמבר של כל שנה דין וחשבון כספי שנתי שלו מבוקר בידי רואה חשבוןויגישו למפקח עד 31 במרס שאחרי תאריך הדין וחשבון.

(א1) מבטח ישראלי יערוךדו"חות כספיים ליום האחרון של הרבעון הראשון, השני והשלישי של כל שנה (להלן- דו"חות כספיים לתקופות ביניים) כשהם מסוקרים בידי רואה חשבון, ויגישם למפקח בתוךחודשיים מתום כל רבעון; בסימן זה, "רבעון" - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביוםהאחרון של החודש השלישי, השישי, התשיעי, והשנים-עשר של כל
שנה.

(ב) מבטחישראלי שיש לו חברת בת יגיש למפקח, יחד עם הדין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א), דיןוחשבון כספי שנתי של חברת הבת ערוך ליום 31 בדצמבר ודין וחשבון כספי מאוחד של המבטחעם חברות הבת שלו;
לענין זה, "חברת בת" - חברה אשר המבטח מחזיק ביותר מחמישיםאחוזים מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה או רשאי למנותמחצית או יותר מן הדירקטורים או את המנהל הכללי שלה.

(ג) המפקח רשאי, מטעמיםשיירשמו, לפטור מבטח מחובת הגשת דו"ח של חברת בת שלו שעיסוקה אינו בתחום הביטוח אומחובת הגשת דו"ח מאוחד שלו ושל חברות הבת שלו, כולן או מקצתן.

דין וחשבון של מבטח חוץ [תיקון התשנ"ז (מס' 2)]

43. (א) מבטח חוץ יערוך ליום 31 בדצמבר של כל שנה דין וחשבון כספי שנתי על עסקיובישראל, מבוקר בידי רואה חשבון, ויגישו למפקח עד יום 31 במרס שאחרי תאריך הדיןוחשבון.

(א1) מבטח חוץ יערוך דו"חות כספיים לתקופות ביניים כשהם מסוקריםבידי רואה חשבון, ויגישם למפקח בתוך חודשיים מתום כל רבעון.

(ב) נוסף על דיןוחשבון כאמור בסעיף קטן (א) יגיש מבטח חוץ למפקח דין וחשבון כספי על עסקיו בישראלומחוץ לישראל, ערוך ומאושר על פי הדין הנוהג במקום ההתאגדות שלו, תוך 30 ימים מןהיום שבו הוגש לרשות המתאימה במדינת החוץ או מן היום שבו פורסם, לפיהמוקדם.

דין וחשבון של סוכן תאגיד

44. סוכן ביטוח שהוא תאגיד יערוך ליום 31 בדצמבר של כל שנה דין וחשבון כספי שנתי מבוקרבידי רואה חשבון, ויגישו למפקח עד יום 30 באפריל שאחרי תאריך הדיןוחשבון.

תאריך שונה

45. המפקח רשאי, מטעמים שיירשמו, להתיר למבטח או לסוכן ביטוח לערוך את הדין וחשבון הכספי השנתילתאריך שונה מן האמור בסעיפים 42 עד 44.

פרטי דיןוחשבון [תיקון התשנ"ז (מס' 2)]

46. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנותהוראות בדבר תכנו, מידת פירוטו ועקרונות חשבונאיים לעריכתו של דין וחשבון כספי שנתישל מבטח ושל סוכן ביטוח שהוא תאגיד, וכן הוראות כאמור לענין דין וחשבון כספילתקופות ביניים של מבטח, והכל לרבות ההצהרות והביאורים שיש לצרףאליהם.

פרסום דין וחשבון

47. (א) מבטחיפרסם לציבור דינים וחשבונות כאמור בסעיפים 42 או 43 באופן, בצורה ובהיקף שהורההמפקח.

(ב) מבטח יציג בקביעות במקום בולט במשרדו הראשי ובכל סניף שלו בישראלהעתקים של הדו"חות הכספיים השנתיים של השנתיים האחרונות, וכן העתקים של הדו"חותהכספיים לתקופות ביניים של השנה האחרונה, שפורסמו כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) המפקח רשאי לפטור מחובת פרסום הדין וחשבון לפי סעיף זה מבטח שחדל מלקבל עסקי ביטוח, ולקבוע דרכי פרסום שונות למבטח שאין בפרסום הדין וחשבון שלו עניןלציבור.

שינויים בהנהלה

48. (א) מבטחיודיע בכתב למפקח על כל שינוי של הדירקטורים או מנהלי העסקים שלו תוך 21 ימים מיוםהשינוי.

(ב) סוכן ביטוח שהוא תאגיד יודיע בכתב למפקח על כל שינוי שלהדירקטורים או מנהלי העסקים שלו או של העוסקים בשמו בתיווך, תוך 21 ימים מיוםהשינוי.

פירוק או פשיטת רגל

49.מבטח אוסוכן ביטוח שנפתחו נגדו הליכי פירוק או פשיטת רגל, יודיע על כך למפקח ללאדיחוי.

מסירת ידיעות ומסמכים

50.(א) המפקח או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לדרוש מכל מבטח וסוכן ביטוח, ומכל דירקטור או מנהלעסקים שלהם, למסור לו כל ידיעה ומסמך הנוגעים לעסקי ביטוח שבטיפולו, לרבות דיניםוחשבונות סטטיסטיים ואקטואריים, ולהראות לו או לנציגיו כל פנקס, חשבון, תעודה אומסמך אחר שברשותו הנוגעים לעסקי הביטוח שלו.

(ב) לא יגלה אדם ידיעה או מסמךשנמסרו לו לפי סעיף זה אלא אם המפקח ראה צורך בכך לענין הליכים פליליים בשל עבירהעל חוק זה או לענין דיון בועדה.

קנס על אי הגשת דיןוחשבון

51.(א) מי שלא הגיש דין וחשבון כאמור בסעיפים 42 עד 44 או לאמסר ידיעה או מסמך במועד שנדרש לכך כאמור בסעיף 50, יוטל עליו קנס של 200 שקלים בעדכל יום של פיגור, זולת אם הוארך המועד לפי סעיף 103.

(ב) הודעה על הטלת הקנסישלח המפקח למי שעליו הוטל.

(ג) על גביית הקנס תחול פקודת המסים(גביה).

סמכות המפקח להקטין את הקנס

52. (א) המפקח רשאי להקטין את הקנס או לוותר עליו לחלוטין אם הוכח להנחת דעתו, בבקשהמנומקת שהוגשה תוך 30 ימים מקבלת ההודעה על הטלת הקנס, שהפיגור בהגשת הדו"ח לא נגרםבשל מעשה או מחדל התלויים במי שחוייב בקנס.

(ב) סירב המפקח לבקשה, יודיע אתהחלטתו המנומקת למבקש.

האחריות הפליליתשמורה

53.(א) הטלת קנס לפי סעיף 51 לא תגרע מאחריותו הפלילית שלהחייב בהגשת הדו"ח; ויתר המפקח על הקנס לחלוטין, לא תוגש נגד החייב תביעה פלילית עלאי הגשת הדו"ח.

(ב) הוגשה נגד החייב בהגשת הדו"ח תביעה פלילית על אי הגשתהדו"ח, לא יחוייב בתשלום הקנס לפי סעיף 51, ואם שילס קנס כאמור - יורה המפקח עלהחזרתו לו.

סימן ג': הפרדת עסקי ביטוח חייםהפרדת חשבונות ונכסים

54.(א) מבטח שהורשה לעסוק בענףביטוח חיים ינהל לגבי עסקיו אלה מערכת חשבונות נפרדת, יחזיק נכסים נפרדים לכיסויהתחייבויותיו בביטוח חיים, ויעשה ביטוח משנה נפרד לעסקים אלה.

(ב) נכסיםוזכויות המוחזקים לכיסוי התחייבויות מבטח בביטוח חיים וביטוח המשנה להתחייבויות אלהישמשו לכיסוי התחייבויות המבטח בביטוח חיים; נותרו נכסים לאחר מילוי כל התחייבויותהמבטח בביטוח חיים, ישמשו לכיסוי התחייבויות אחרות של המבטח.

(ג) האמורבסעיף קטן (ב) יחול אף בהליכי הוצאה לפועל נגד מבטח ובהליכי פירוק שלמבטח.

(ד) שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי הפרדת החשבונותוהנכסים.

(ה) בסעיף זה, "ביטוח חיים" - ביטוח שבו מקרה הביטוח הוא מותו שלהמבוטח או של זולתו או הגיעם לגיל מסויים או מקרה אחר בחייהם, לרבות ביטוח תאונה, מחלה ונכות שהוא חלק מפוליסת ביטוח חיים או תוספת קבועה לה.

פרק ה': שמירה על ענינימבוטחיםאיסור תיאורמטעה

55.(א) מבטח או סוכן ביטוח לא יתאר תיאור מטעה עסקת ביטוחהמוצגת לפני לקוח פלוני ולא יכלול תיאור מטעה בפרסום לציבור.

(ב) לענין זה, "תיאור מטעה" - תיאור הניתן בעל פה, בכתב או בדפוס, שיש בו כדי להטעות בענין מהותיבעסקה; בלי לגרוע מכלליות האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקה:

(1) שם המבטח או הסוכן, ותקו, הצטיינותו, המוניטין שלו, מצבו הכספי והיקףעסקיו;

(2) מהותה של עסקת הביטוח, היקף הכיסוי הביטוחי, הסייגים לו והתנאיםהמוקדמים לקיומו;

(3) משך תקופת הביטוח והאפשרויות שבידי המבוטח או המבטחלהפסיקה;

(4) דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם, לרבות דמי הביטוחהמקסימליים המותרים על פי דין ושיעור הריבית על האשראי שניתן לתשלומם, לפי חישובשנתי;

(5) דמי הביטוח בהשוואה לדמי הביטוח הרגילים או המקובלים או שנדרשובעבר, לגבי אותו מבטח ולגבי מבטחים אחרים;

(6) התאמת תנאי הפוליסה לתנאיםשנקבעו או שאושרו על פי דין או לתנאים שנקבעו בדוגמה שצויינה;

(7) חוות דעתשנתן אדם לגבי העסקה או לגבי המבטח.(ג) תהא זו הגנה טובה לסוכן ביטוחשבתארו תיאור מטעה התבסס על תיאור בכתב שסיפק מבטח ושהוא לא ידע ולא יכול היה לדעתשהתיאור מטעה.

אחריות לתיאור מטעה

56.היהתיאור מטעה בפרסומת של מבטח או של סוכן ביטוח, יראו כמטעה את מי שבשמו נעשתההפרסומת ואת האדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו, ואם המוציא לאור, העורך, המדפיס או מי שהחליט בפועל על פרסום אותה פרסומת ידעו כי הפרסומת מטעה או אם עלפניה הפרסומת מטעה - יראו גם אותם כמטעים.

התנייתביטוח

57.(א) לא יתנה מבטח או סוכן ביטוח עשיית ביטוח בענף פלוניבעשיית ביטוח בענף אחר, או בקניית שירות אחר או נכס ממנו או מאדם אחר שהמבטח אוהסוכן ציין, אלא אם קיים קשר עסקי סביר בין הביטוח המבוקש לבין קיוםהתנאי.

(ב) בלי לגרוע מדרכי הוכחה אחרות בדבר הסבירות של קשר כאמור, רשאימבטח להודיע למפקח על מדיניות עסקית שקבע לענין התניית מתן ביטוח בתנאי כאמור בסעיףקטן (א), ואם אישר המפקח, בהתייעצות עם הועדה, את המדיניות האמורה ייחשב קשר ביןביטוח מבוקש לבין קיום התנאי כקשר סביר אם הוא נובע מאותה מדיניות.

איסור פגיעה בנסיבות מיוחדות

58. לא יעשה מבטח או סוכןביטוח - במעשה או במחדל, בכתב, בעל פה או בכל דרך אחרת - דבר שיש בו משום ניצולמצוקתו של מבוטח, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי ידיעתו את השפה או חוסרנסיונו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה של ביטוח בתנאים בלתיסבירים או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת.

עסקה במקום מגורים או עבודה של מבוטח

59.(א) הסכםביטוח שנעשה באמצעות סוכן ביטוח בעת שפנה למבוטח במקום מגוריו או עבודתו של המבוטח, שלא לפי הזמנתו, רשאי המבוטח לבטלו תוך שלושה ימי עסקים מיום עשייתו.

(ב) משבוטל הסכם ביטוח לפי סעיף קטן (א) יחזיר המבטח למבוטח את מה שקיבל לפיההסכם.

(ג) סוכן ביטוח שפנה למבוטח כאמור בסעיף קטן (א) ימסור לו הסבר לגביזכויותיו לפי סעיף זה; שר האוצר רשאי לקבוע פרטים שייכללו בהסבר והדרךלנתינתו.

בירור תלונות הציבור

60.(א) המפקח יברר תלונות הציבור שראה בהן ממש בדבר פעולה של מבטח או של סוכן ביטוחבענייני ביטוח.

(ב) המפקח לא יברר תלונה בענין שהחל בו דיון לפני בית משפטאו בורר, או שבית משפט או בורר הכריע בו, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו, אולם רשאיהוא לברר תלונה בענין שבו הוגשה תובענה לפני בית המשפט או בורר אך טרם החל הדיוןבה.

דרכי הבירור

61.(א) בירור תלונה יהיהבדרך שתיראה למפקח, והוא לא יהיה קשור להוראות שבסדרי הדין או בדיניראיות.

(ב) המפקח יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו ויתן לו הזדמנותנאותה להשיב עליה.

תוצאות הבירור

62. (א) מצא המפקח שהתלונה היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן ולמי שהתלונה עליו; המפקח רשאילפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו ורשאי הוא להורות למי שהתלונה עליו לתקן ליקוי שהעלההבירור, בין למקרה שעליו התלונה ובין בדרך כלל, בדרך ובמועד שהורה.

(ב) מצאהמפקח שהתלונה אינה מוצדקת, או שאינה ראויה לבירור, יודיע על כך למתלונן ולמישהתלונה עליו, ורשאי הוא לפרש בתשובתו את תמצית ממצאיו.

(ג) העלה הבירור חשדשנעברה עבירה פלילית, יביא המפקח את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה.

פרק ה1': תובענה ייצוגית[פרקה1' חל רק על עילה שנוצרה מיום תחילתו של תיקון התשנ"ז (מס' 3) ואילך]

תובענה ייצוגית [תיקון התשנ"ז (מס' 3)]

62א. (א) אדם, המועצה הישראלית לצרכנות או ארגון צרכנים אחר שאישר שר המשפטים לפי סעיף 31(ג) לחוקהגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - התובע), רשאי להגיש תובענה בשם קבוצת אנשים בשל כלעילה אשר בשלה יכול התובע לתבוע בשמו ונגד כל נתבע אשר התובע רשאי לתבוע בשמו לפיסעיפים 38 ו-39 וכן לפי פרק ה' (להלן - תובענה ייצוגית).

(ב) מקום שעילתהתובענה הייצוגית, בהתאם להוראות סעיף קטן (א), היא נזק, די בכך שהתובע יראה כינגרם לו נזק.

(ג) פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כלהנמנים עם הקבוצה, בכפוף להוראות סעיף 62ג(ב).

אישורבית המשפט [תיקון התשנ"ז (מס' 3)]

62ב. הגשת תובענה ייצוגית טעונהאישור בית המשפט, והוא לא יאשרה אלא אם כן שוכנע שנתקיימו התנאים האלה:

(1) גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית;

(2) קיימתאפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה יוכרעו בתובענההייצוגית לטובת הקבוצה;

(3) הגשת התובענה הייצוגית היא דרך עדיפה על הגשתתביעות אישיות, מוצדקת והוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;

(4) קיים יסודסביר להניח כי התובע מייצג בדרך הולמת את עניינם של כל הנמנים עםהקבוצה.הגדרת הקבוצה [תיקון התשנ"ז (מס' 3)]

62ג. (א) אישר בית המשפט את הגשת התובענה כתובענה ייצוגית, יגדיר את הקבוצה שבשמה תוגש התובענה, ויורה על אופן פרסום החלטתו.

(ב) יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט כמי שהסכים להגשת התובענה כתובענה ייצוגית, אלא אם כן הודיע לבית המשפט על רצונו שלא להימנות עם הקבוצה, וזאת תוך ארבעים וחמישה ימים מיום פרסומה של החלטת בית המשפט; בית המשפט רשאי, לפי בקשה של אדם פלוני, להאריך לגביו את התקופה האמורה, אם ראה טעם מיוחד לכך.

הסדר או פשרה [תיקון התשנ"ז (מס' 3)]

62ד. תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם נתבע, אלא באישור בית המשפט.

תקנות [תיקון התשנ"ז (מס' 3)]

62ה. (א) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין הגשת תובענה ייצוגית וניהולה, והוא רשאי לקבוע דרכים לשמיעת עמדתם של היועץ המשפטי לממשלה ושל המפקח, ובהסכמת שר התעשיה והמסחר - גם את עמדתם של המועצה הישראלית לצרכנות או של ארגון צרכנים אחר האמור בסעיף 62א(א) (להלן - ארגון צרכנים).

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל