לא הרווחת
נצלצל אליך
לפגישת היכרות
גביית תוספת גורם הפוליסה בביטוח חיים
גביית תוספת גורם הפוליסה בביטוח חיים
 

מדינת ישראל

האוצר/אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

תאריך: ו' באבתשמ"ב

26 ביולי 1982

לכבוד

חברות הביטוחבישראל

א.נ.,

הנדון: ביטוח חיים - גביית תוספת "גורם הפוליסה"1. "גורם הפוליסה" יתווסף לתעריף במועד תחילת הביטוח ויהווה חלק מהתעריף לכל דברוענין.

2. הגורם יתווסף לתעריף של פוליסה יסודית. אין להוסיף את הגורםלתעריפי תוספות לפוליסה היסודית.

3. למרות האמור, לא תיגבה תוספת "גורםהפוליסה" בשנה הראשונה לקיום הביטוח.

4. החל ביום 1.9.82 יהיה סכום גורםהפוליסה:

א. בביטוח יסודי רגיל - 182 שקל.

ב. פוליסה להגדלת ביטוחמנהלים - 64 שקל.

5. הסכום כאמור בסעיף 4 יוגדל ע"י הכפלה ביחס שבין המדדהיסודי לבין המדד החדש.

"המדד היסודי" - מדד המחירים לצרכן בגין חודש פברואר 1982 (פורסם בתאריך 15.3.82).

"המדד החדש":

א. בחודשים ינואר-מרץ: המדד בגין חודש נובמבר (מפורסם בתאריך 15.12)

ב. בחודשים אפריל-יוני: המדדבגין חודש פברואר (מפורסם בתאריך 15.3)

ג. בחודשים יולי-ספטמבר: המדד בגיןחודש מאי (מפורסם בתאריך 15.6)

ד. בחודשים אוקטובר-דצמבר: המדד בגין חודשאוגוסט (מפורסם בתאריך 15.9)


בכבוד רב,


ד"ר בן-עמיצוקרמן
המפקח על הביטוח

מסמך 16

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל