נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
השמאי המכריע

השמאי המכריע

רכבה של בתיה אוסטר ניזוק בתאונת דרכים.

חברת הביטוח מגדל, מבטחת הרכב בביטוח מקיף, מינתה את השמאי יעקב קרופניק כדי שיעריך את הנזק לרכב.

השמאי קרופניק העריך את הנזק הכולל לרכב בכשלושים וארבעה אלף שקל.

חוות דעתו של קרופניק לא הניחה את דעתה של אוסטר. היא פנתה לשמאי ויקטור עידן.

השמאי עידן העריך את הנזק הכולל בסכום של שבעים ושניים אלף שקל. כפול ואף יותר מהערכת השמאי קרופניק.

עידן גם קבע שאין כדאיות בתיקון הנזק. בהתאם להמלצתו מכרה אוסטר את הרכב כפי שהוא, במצבו כניזוק.

מגדל בשלה, דבקה בהערכת השמאי קרופניק ופיצתה את אוסטר בהתאם להערכתו.

אוסטר לא ויתרה ותבעה את יתרת נזקיה, מעל לסכומים שהתקבלו ממכירת הרכב, בבית המשפט לתביעות קטנות.

גבול סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות, הוא שבעה עשר אלף ושמונה מאות שקל. בשל מגבלת הסמכות, נאלצה אוסטר לצמצם את תביעתה עד לגבול סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות.

תביעתה של אוסטר הובאה בפני השופט ישי קורן, מבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב.

במשפט טענה מגדל, כי על פי הפוליסה היה על אוסטר ליזום ולדרוש להעמיד את המחלוקת להכרעת שמאי מכריע. אוסטר, המשיכה מגדל, לא דרשה זאת. על כן הפנתה מגדל את שתי חוות הדעת להכרעת ועדה מקצועית של איגוד השמאים. הדיון בפני איגוד השמאים בוטל משהוברר כי אוסטר הגישה את תביעתה לבית המשפט לתביעות קטנות.

לאור כל אלה, ביקשה מגדל מבית המשפט, למשוך ידו מכל הכרעה ולהעביר את התיק לוועדה המקצועית של איגוד השמאים. מדובר במחלוקת שמאים, הבהירה מגדל, לא במחלוקת משפטית.

השופט קורן לא קיבל את עמדתה של מגדל.

הפוליסה לביטוח מקיף של מגדל, מדברת על מוסד של שמאי מכריע בין שתי חוות דעת שמאיות, שצריך לתת את הכרעתו בתוך שלושה ימים.

הפניית המחלוקת לאיגוד השמאים ולא לשמאי המכריע אינה תואמת את הוראות הפוליסה, קובע השופט. גם המועד שנקבע לדיון לאחר למעלה שלושה שבועות אינו תואם את הוראות הפוליסה.

השופט גם דחה את טענת מגדל, כי היוזמה לדרוש מינוי שמאי מכריע מוטלת על אוסטר. האחריות לביצוע ההליכים הדרושים על פי הפוליסה, קובע השופט, מוטלת על חברת הביטוח ולא על המבוטח. בידי חברת הביטוח יש הכלים והכשירויות לביצוע הליכים אלה.

במאמר מוסגר נציין כי מוסד השמאי המכריע הוקם על פי חוזר המפקח על הביטוח שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג'). לקבלת החוזר המובא באתר משרדנו במדור חיקוקים בביטוח ונזיקין לחץ כאן.

אשר למחלוקת בין השמאים, השופט העדיף את חוות דעתו של השמאי עידן מטעמה של אוסטר על פני חוות דעתו של קרופניק מטעם מגדל.

השמאי עידן בעדותו, כותב השופט, הבהיר והסביר את קביעותיו. "שמאי זה הסביר מדוע תיקון הרכב, בהתחשב בגובה הנזק שנגרם לו, יחד עם ירידת ערכו הריאלית בשוק, הופכים את תיקון הנזק לבלתי כדאי, ומדוע יש לפצות את המבוטחת לפי אובדן מלא של ערך הרכב".

לעומתו, השמאי קרופניק מטעם מגדל, "התקשה לאשר כי ירידת הערך שקבע בחוות דעתו משקפת את ירידת הערך הריאלית של הרכב".

מגדל חויבה אפוא לשלם לאוסטר את מלוא סכום התביעה המהווה כאמור את גבול סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות.

בשולי הדברים יצוין, כי חשיבותו של פסק הדין היא בכך, שהוא מטיל על חברת הביטוח את האחריות להפעלת מנגנון השמאי המכריע. חברת הביטוח אינה רשאית לשבת בחיבוק ידיים ולשלם רק את מה שהשמאי מטעמה קבע. השופט אף הצדיק את המבוטחת, כאשר החליטה למכור על דעת עצמה את הרכב. "משלא פעלה חברת הביטוח כמתחייב מתנאי הפוליסה, אין לבוא אל המבוטחת בטענה על כי עשתה דין לעצמה בנסותה להקטין את נזקיה, מכרה את הרכב בהתאם להמלצת השמאי מטעמה והגישה תביעה זו".

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל