לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
ביטוח רכב מנועי

ביטוח רכב מנועי

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970

פרק א': פרשנו

הגדרות [תיקונים: התשל"ה, התשמ"ג, התשנ"ה, התשנ"ה (מס' 2), (מס' 3), התשנ"ח, התשנ"ח (מס' 2)]

1. בפקודה זו-

"האזור" - הישוביםוהאתרים הצבאיים כמשמעותם בהסכם;

"האזורים" - כמשמעותם בחוק יישום חוזההשלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995;

"שדההתעופה" - כהגדרתו בחוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדניתההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997;

"בעל", לענין רכב שיש עליו הסכם-שכירות או הסכם של מקח-אגב-שכירות - האדם המחזיק ברכב מכוחההסכם;

"ההסכם" - הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועתעזה, שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד' בתשריהתשנ"ו (28 בספטמבר 1995), לרבות נספחיו והמסמכים שנלוו
אליו;

"המועצה" - המועצה הפלסטינית שתכונן בהתאם להסכם, ועד לכינונה - הרשות הפלסטינית כמשמעותהבהסכם;

"חבות טעונת-ביטוח" - חבות שיש לכסותה בפוליסה, כאמור בסעיף3;

"מבטח" - חברה, אגודה שיתופית או חתם המורשים לפי סעיף 7 לעסוק בעסקיביטוח רכב מנועי;

"מבטח מהאזור" - מי שהרשויות המוסמכות לכך באזור הרשוהולעסוק בעסקי ביטוח רכב מנועי;

"מבטח משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" - מישהרשויות המוסמכות מטעם המועצה הפלסטינית הרשוהו לעסוק בעסקי ביטוח רכבמנועי;

"נוהג" - לרבות הגאי של רכב מנועי שיש בו אדם מיוחד להיגויו, וכל אדםאחר המועסק בנהיגת אותו רכב;

"עסק לביטוח רכב מנועי" - עסק של עשייתחוזי-ביטוח מפני אבדן רכב מנועי או נזק לרכב מנועי, או נזק הבא מן השימוש ברכבמנועי או עקב השימוש בו, ובכלל זה סיכוני צד שלישי;

"פוליסה" - לרבותכתב-כיסוי וכתב-כיסוי זמני;

"רכב מנועי" - כמשמעותו בחוק פיצויים לנפגעיתאונות דרכים, התשל"ה-1975;

"הרשות" - שר האוצר, או אדם או חבר-בני-אדם ששרהאוצר מינה אותם בהודעה ברשומות;

"שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית" - יהודהוהשומרון וחבל עזה, למעט הישובים והאתרים הצבאיים כמשמעותם בהסכם;

"תצהיר" - אמרה בכתב שניתנה בשבועה, בהן-צדק או בהצהרה, לפי פקודת השבועות, 1936, ואם ניתנהבחוץ-לארץ אמרה בכתב שניתנה בשבועה או בהן-צדק על-פי דיני המקום שבו ניתנה.

פרק ב': חובת הביטוחחובת פוליסה

2. (א) בכפוף להוראות פקודה זו, לא ישתמשאדם - ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש - ברכב מנועי, אלא אם יש על שימושו שלו אושל האדם האחר באותו רכב פוליסה בת-תוקף לפי דרישותיה של פקודה זו.

(ב) העוברעל הוראות סעיף-קטן (א), דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 750 לירות, ורשאיבית-המשפט, בנוסף לכל עונש אחר, לפסול אותו מקבל או מהחזיק רשיון-נהיגה כאמור בסעיף36א לפקודת התעבורה, או לפסלו מקבל או מהחזיק רשיון-רכב לסוג מסויים של רכב או לרכבמסויים, לתקופה שלא תפחת משנים-עשר חודש, זולת אם ראה להורות על פסילה לתקופה קצרהיותר מנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק-הדין; תחילת הפסילה וחישוב תקופתה יהיו כאמורבסעיף 42 לפקודת התעבורה.

(ג) מי שנפסל עקב הרשעה לפי סעיף זה יראוהו לעניןפקודת התעבורה כאילו נפסל לפי הוראותיה.

הדרישה לגביפוליסה [תיקונים: התשל"ה, התשמ"ה, התשנ"א, התשנ"ה, התשנ"ה (מס' 2), התשנ"ח, התשנ"ח(מס' 2)]

3. (א) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו היא פוליסה שהוציאמבטח שהיה מורשה בשעת הוצאתה והיא מבטחת את-

(1) בעל הרכב והנוהג בו - מפני כל חבות שהם עשויים לחוב לפי חוק פיצויים לנפגעיתאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - החוק), ומפני חבות אחרת שהם עשויים לחוב בשל נזקגוף שנגרם לאדם על-ידי השימוש ברכב מנועי או עקב השימוש בו;

לענין זה, "נזקגוף" ו"שימוש ברכב מנועי" - כמשמעותם בחוק.

(2) בעל הרכב הנוהג בו וכל אדםהנוהג בו בהתר ממנו - מפני נזק גוף שנגרם להם בתאונת דרכים כמשמעותםבחוק.
(ב) המבוטח בביטוח לפי סעיף-קטן (א)(2) יהא זכאי לפיצוי כפי שהיהזכאי לקבל נפגע אחר לפי החוק.

(ג) פוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו, כאמורבסעיף קטן (א), תכסה אף מפני כל חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם, כולל הנוהג ברכב, בתאונת דרכים אשר אירעה באזור או בשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, או באיזורים אובשדה התעופה, הכל לפי הדין החל במקום התאונה.

(ד) פוליסה המכסה, על פי הדיןהחל באזור או בשטחי עזה ויריחו, מפני חבות טעונת ביטוח בשל תאונת דרכים שאירעהבישראל, ושהוצאה בידי מבטח מהאזור או משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית, לפי הענין, לכלי רכב הרשום או החייב ברישום לפי הדין באזור או בשטחי עזה ויריחו, לפי הענין, יראוה כפוליסה לפי דרישותיה של פקודה זו, ויחולו הוראות פקודה זו, בשינוייםהמחוייבים.

פטור רשות מקומית

4. שר האוצררשאי, בהודעה ברשומות, לפטור רשות מקומית מהוראות סעיף 2, אם יציבותה הכספית מניחהדעתו.

פטור תאגיד

5. (א) סעיף 2 לא יחוללגבי רכב מנועי של תאגיד שהרשות פטרה אותו מהחובה שלפיו, ואולם הרשות לא תתן לתאגידפטור כאמור אלא אם נתקיימו בו תנאים אלה:

(1) הוא בעל מאה כלי-רכב מנועיים לפחות;

(2) הוא מקיים קרן-ערובה אוסדרי-ביטוח, שיש בהם, לדעת הרשות, כדי להבטיח כיסוי כל חבויות טעונות-ביטוח שהתאגידעשוי לחוב בהן, בלי שיהיה בכך כדי לסכן את יציבותו הכלכלית;

(3) הוא מקייםסדרים לבירור ולקיום החבויות האמורות, ולדעת הרשות אין הם מכבידים על הזכאים יותרמשהיו מכבידים עליהם סדרי הביטוח לפי פוליסה של מבטח מורשה.(ב) הרשותרשאית להתנות את מתן הפטור או המשך קיומו בתנאים נוספים, כפי שתמצא לנכון, ורשאיתהיא לבטל את הפטור, אם חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף זה או מהתנאיםהנוספים שקבעה.

רכב שסעיף 2 לא חלעליו

6. סעיף 2 לא יחול-

(1) לגבי רכב מנועי שהוא רכוש המדינה, או על אדם שבשירות המדינה המשתמש, אוגורם או מניח שאדם אחר ישתמש, ברכב מנועי כאמור לשירותה של המדינה בלבד;

(2) לגבי רכב מנועי כשהוא נהוג לצרכי המשטרה בידי שוטר או לפי הוראותיו;

(3) לגבי רכב מנועי שהוא רכושה של רשות מקומית ששר האוצר פטר אותה לפי סעיף 4, או עלאדם שבשירות אותה רשות מקומית המשתמש, או גורם או מניח שאדם אחר ישתמש, ברכב מנועיכאמור לשירותה של הרשות המקומית בלבד

חובת פיצוי(תיקונים: התשל"ה, התשנ"ה)

6א. מי שפטור מחובת ביטוח לפי סעיפים 4 עד6 יהא חייב לתת כל פיצוי שמבטח היה חייב לתת אילו היתה קיימת פוליסה לפי סעיף3.

פרק ג': מבטחים, פוליסות ותעודות
הרשאת מבטחים (תיקוןהתשנ"ז)

7. (א) הרשות רשאית, בהודעה ברשומות, להרשות חברה, אגודהשיתופית או חתם שהוא חבר בהתאחדות חתמים המאושרת על-ידי הרשות, לעסוק בעסקי ביטוחרכב מנועי, ובלבד שלא תיתן הרשאה כאמור אלא אם יציבותם הכספית של החברה, האגודה אוהחתם מניחה דעתה.

(ב) חדלה יציבותו הכספית של מבטח מורשה להניח דעתה שלהרשות, רשאית היא, בהודעה ברשומות, להפקיע את ההרשאה שניתנה לו להודיע שאין הואמורשה עוד לעסוק מכוח סעיף זה בעסקי-ביטוח, ותקפה של ההודעה יהיה מן היום והשעההמפורשים בה.

(ג) הרשאה לפי סעיף זה יראו אותה כמותנית גם בכך שמבטח, שקיבלאת ההרשאה ופועל מכוחה, יפעל גם בהתאם להסדר לביטוח כל משתמש ברכב מנועי שלא הצליחלרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטח, כפי שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים שלהכנסת, והכל בתנאים ועל פי תעריפים שייקבעו לפי סעיף זה.

(ד) המנגנון לקביעתתעריפי הביטוח למשתמש ברכב מנועי שלא הצליח לרכוש פוליסה באופן ישיר אצל מבטחבמסגרת הפול כמשמעותו בחוק ביטוח רכב מנועי (הוראת שעה), התשנ"ז-1996, או במסגרתהסדר לפי הוראות סעיף קטן (ג), ייקבע בידי שר האוצר, בהתבסס על מידע לגבי הסיכוניםבענף ביטוח רכב מנועי, ובהתאם לכללים שיקבע באישור ועדת הכספים שלהכנסת.

איסור להתנות פוליסה בביטוחנוסף

8. (א) מבטח שנתבקש להוציא פוליסה לפי דרישות סעיף 3, כולן אומקצתן, לא יתנה הוצאתה בעשיית ביטוח נוסף בינו לבין המבקש.

(ב) מבטח המפרהוראת סעיף-קטן (א) דינו - קנס 5,000 לירות.

תעודתביטוח

9.(א) מבטח שהוציא פוליסה לפי דרישות סעיף 3, כולן או מקצתן, יוציא בו בזמן תעודת-אישור (בפקודה זו - תעודת-ביטוח) בטופס שנקבע ובציון הפרטיםשנקבעו, ואפשר לקבוע טפסים שונים ופרטים שונים למקרים שונים ולנסיבותשונות.

(ב) לא יוציא מבטח לפוליסה אחת יותר מתעודת-ביטוח אחת, אך מקוםשבפוליסה אחת מכוסים כלי-רכב אחדים, יוציא המבטח תעודת-ביטוח נפרדת לכל אחדמכלי-הרכב המכוסים בפוליסה.

(ג) לא יוציא מבטח תעודת-ביטוח אלא לתקופה שבההיתה קיימת פוליסה בת-תוקף.

(ד) מבטח המפר הוראה מהוראות סעיף זה, דינו- קנס 5,000 לירות.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע הוצאת תעודת-ביטוחבמקום תעודה שנשחתה או שאבדה, וכל מקום בפקודה זו שמדובר בהחזרת תעודת-ביטוח, באבדנה או בהשחתתה, יתפרש כמדובר בכל התעודות שהוצאו כאמור ובהעתקיהן.

כתב כיסוי זמני

10. (א) על אף האמור בסעיף 9, רשאימבטח, כל עוד לא הוציא את הפוליסה, להוציא כתב-כיסוי זמני לתקופה שלא תעלה עלשלושים יום מיום הוצאתו.

(ב) כתב-כיסוי זמני יכלול תעודת-ביטוח בטופס שנקבעובציון הפרטים שנקבעו, ואפשר לקבוע טפסים שונים ופרטים שונים למקרים שונים ולנסיבותשונות; הוראות סעיף 9(ב), (ד) ו-(ה) יחולו, בשינויים המחוייבים.

(ג) מבטחשהוציא כתב-כיסוי זמני רשאי להוציא את הפוליסהלתקופה שתחילתה כתחילת התקופה שלכתב-הכיסוי הזמני; משהוציא פוליסה כאמור בטל כתב-הכיסוי הזמני מאליו.

תעודת פטור

11. פטרה הרשות תאגיד מכוח סעיף 5, תוציאהרשות לתאגיד תעודת פטור והוראות סעיפים 9(א), (ב) ו-(ה), 27, 39-45 ו-51, לעניןתעודת-ביטוח, יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי תעודת-פטור.

מאגר מידע (תיקון התשנ"ז)

11א. (א) שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה, רשאי לקבוע הוראות בדבר הקמה וניהול של מאגרמידע אשר ישמש להערכת עלות הסיכונים בענף ביטוח רכב מנועי; מידע לפי סעיף זה יימסרגם לרשות, לפי דרישתה.

(ב) תקנות לפי סעיף זה יכללו, בין השאר, הוראות בדבר-

(1) חובת מבטח למסור מידע למאגר המידע, ובלבד שמידע זה לא יכלול פרטים מזהים עלהמבוטחים או מידע בדבר דתם, לאומם או מוצאם;

(2) פרטי המידע שימסור מבוטחלמבטח, לצורך מילוי חובת המבטח על פי סעיף זה.

 

פרק ד': חבויות בביטוחפוליסה מחייבת על אף כל דין (תיקון התשל"ה)

12. המוציא פוליסה לפי סעיף 3 יהא חב, על אף האמור בכל דין, לשפות את המבוטחים הנקוביםבה בשל חבות שהפוליסה אמורה לכסותה, וכן לפצות את המבוטח הנוהג ברכב או את הנוהגבהיתר ממנו על נזק גוף שנגרם להם בתאונת-דרכים כמשמעותם בחוק.

שינוי בעלות ברכב אינו פוטר

13.(א) מבטח שהוציאפוליסה לכיסוי חבות טעונת-ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטורממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנולפי הסיפא לסעיף 3 - ואירע מאורע הנותן עילה לחבות כזאת אחרי שהמבוטח העביר אתהבעלות ברכב לאדם אחר (להלן - הבעל החדש), לא תישמע טענה מצד המבטח שהוא פטורמכיסוי החבות עקב ההעברה כאמור, אלא אם הוכיח אחת מאלה:

(1) שלא ידע על ההעברה וכי היה נמנע, מנימוקים סבירים, לבטח את הבעלהחדש;

(2) שקיים ביטוח אחר לכיסוי החבות.(ב) נמנעה טענה מצדהמבטח כאמור בסעיף קטן (א), יחייבו הוראות הפוליסה שהוצאה למבוטח גם את הבעלהחדש.

תנאים שאין להם תוקף כלפי צד שלישי (תיקוןהתשל"ה)

14.(א) תנאי בפוליסה שהוצאה לפי סעיף 3 האומר, שאם לאחרהמקרה המשמש עילה לתביעה על פי הפוליסה ייעשה או לא ייעשה דבר פלוני כמפורש בתנאי, לא תנבע מן הפוליסה שום חבות או שתחדל חבות שנבעה ממנה - אין לו תוקף לגבי תביעותבשל חבות טעונת-ביטוח.

(ב) (בוטל).

הגבלות שאיןלהן תוקף כלפי צד שלישי (תיקון התשל"ז)

15. מקום שהוצאה פוליסה לפיסעיף 3, לא יהיה תוקף, לגבי חבות טעונת-ביטוח, לשום דבר בפוליסה הבא להגביל אתביטוחם של המבוטחים בה על סמך אחת הנסיבות האלה:

(1) הגיל או המצב הגופני או הנפשי של הנוהגים ברכב או משך היותם בעלירישיון;

(2) מצב הרכב;

(3) מספר האנשים המוסעים ברכב;

(4) משקלם וטיבם הפיסי של הטובין המובלים ברכב;

(5) הזמנים והשטחים שבהם משתמשיםברכב;

(6) כוחות-הסוס של הרכב או שוויו;

(7) מכשיר מיוחד המובלברכב;

(8) מציאותם של סימני-זיהוי מיוחדים על הרכב, שאינם סימני-הזיהוישמציאותם חובה לפי פקודה זו או לפי פקודת התעבורה.סכום ששולם על אף הגבלה ניתן להיפרע (תיקוןהתשל"ה)

16. שום דבר האמור בסעיף 15 לא יחייב מבטח לשלם בשל חבותו שלאדם כל סכום שאינו לשם הפטר מלא או חלקי מאותה חבות.

חובתו של נתבע למסור פרטים על ביטוחו

17. (א) אדםהנתבע בשל חבות טעונת-ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטורממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנולפי הסיפא לסעיף 3 - חייב, לפי דרישה מאת האדם התובע או משמו, להודיע אם הוא מבוטחאו לא מבוטח מפני אותה חבות בפוליסה, או שהיה מבוטח כאמור אילו
המבטח לא ביטל אתהפוליסה מעיקרה או הפקיעה; ואם הוא מבוטח או היה יכול להיות מבוטח כאמור - ימסור אתהפרטים בדבר הפוליסה כפי שהם מפורטים בתעודת הביטוח שהוצאה לפי סעיף 9.

(ב) המפר, ללא הצדק סביר, הוראות סעיף זה, או המוסר במזיד הודעה כוזבת בתשובה לדרישההאמורה, יאשם בעבירה.

הליכים מסויימים שאינם משפיעים עלזכות צד שלישי

18. מקום שהוצאה פוליסה לפי סעיף 3, וקרה למבוטח בהאחד המקרים האמורים בסעיפים 29 או 30, לא ישפיע המקרה, על אף האמור בפקודה זו, עלשום חבות טעונת-ביטוח של המבוטח; אולם שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכויות כנגדהמבטח שהעניקה הפקודה לאדם שכלפיו נוצרה אותה חבות.

זכות הניזוק להיפרע מן המבטח (תיקונים: התשל"ג, התשל"ה)

19. ניתן פסק-דין נגד מבוטח בשל חבות טעונת-ביטוח ואותה חבותמכוסה על-ידי ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפיסעיפים 4, 5 או 6, בין שהחבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפהלסעיף 3 - ישלם המבטח לבני-האדם הזכאים ליהנות מפסק הדין כל סכום שיש לשלמו בשלאותה חבות, לרבות מה שיש לשלם בשל הוצאות המשפט ובשל ריבית המשתלמת על אותו סכוםמכוח כל דין בענין הריבית בפסקי-דין, אף אם הוא זכאי לבטל את הפוליסה מעיקרה אולהפקיעה או כבר ביטלה או הפקיעה, והכל בכפוף לסעיפים 22 עד 24.

"מבטח" לעניןסעיף זה - לרבות הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונותדרכים, התשל"ה-1975.

זכות הניזוק לתבועיחד

20. אין בהוראות סעיף 19 כדי למנוע את הניזוק מלתבוע את המבטחיחד עם המבוטח.

כשאין המבוטח יכוללהיתבע

21. (א) קיים ביטוח של חבות טעונת-ביטוח - בין שהמבוטח היהחייב באותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6, בין שאותה חבות היתהטעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 - ואירע מאורע הנותן עילהלחבות כזאת, אלא שאי-אפשר לתבוע את המבוטח או ליתן פסק-דין נגדו מחמת אחתמאלה:

(1) הרכב שבאמצעותו נגרם המאורע היה בבעלות של מדינת-חוץ או של האומותהמאוחדות, או שהיה בבעלות אדם שאין לתבעו מחמת חסינותו או שאדם כאמור נהגברכב;

(2) המבוטח הוא בן-זוגו של הנפגע

ישלם המבטח לניזוק אולשאיריו מה שהיה חייב לשלם לפי סעיף 19 אילו היה ניתן פסק-דין נגדהמבוטח.

(ב) היה ביטוח בשל חבות לנזקי-רכוש ונתקיימו הנסיבות האמורות בסעיףקטן (א), ישלם המבטח לניזוק או לשאיריו מה שהיה חייב לשלם למבוטח לפי תנאיהפוליסה.

(תיקון התשל"ה)

22. (בוטל).

תנאי לחיוב המבטח לפיפסק-דין

23. המבטח לא יהיה חייב לשלם לפי סעיף 19 בשל פסק-דין שניתן, אם לא הודיעו לו על הגשת התובענה לבית המשפט לפני שהוגשה או תוך שבעה ימים לאחרשהוגשה או אם ביצועו של פסק הדין מעוכב מחמת ערעור.

כשבטלה הפוליסה לפני המאורע (תיקון התשל"ג)

24. מבטחלא יהיה חייב לשלם לפי סעיפים 19 או 21(א), בקשר לחבות, אם לפני המאורע שגרם למוותאו לחבלת הגוף שמהם נובעת החבות בוטלה הפוליסה בהסכמה הדדית או בתוקף הוראהשבפוליסה; אולם לא יהיה לביטול תוקף כלפי הניזוק או שאיריו אלא כעבור עשרים ואחדיום לאחר שניתנה לבעל הפוליסה הודעה בכתב על הביטול; ניתנה ההודעה בדואר רשום עםאישור-מסירה, יראו אתהתאריך המסומן באישור המסירה כתאריך מתן ההודעה.

(תיקון התשל"ג)

25-26. (בוטלו).

חובה להחזיר תעודה שבטלה

27.אם לאחר שהוצאהתעודת-ביטוח לפי סעיף 9 בוטלה הפוליסה כאמור בסעיף 24, יחזיר בעל הפוליסה את תעודתהביטוח למבטח תוך שבעה ימים מיום היכנס הביטול לתקפו, ואם אבדה או נשחתה, ימסורתצהיר על כך; לא עשה כאמור - יאשם בעבירה.


חובהלשלם הוצאות בית-חולים (תיקון התשנ"ה)

28. (א) מקום שחבותטעונת-ביטוח מכוסה על-ידי ביטוח - בין שהמבוטח היה חייב באותו ביטוח ובין שהיה פטורממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6, בין שאותה חבות היתה טעונה כיסוי ובין שהיתה פטורה ממנולפי הסיפה לסעיף 3 - והאדם שמת או שנחבל קיבל לפי ידיעת המבטח טיפול בבית-חולים בשלהחבלה שנגרמה לו, ישלם המבטח לבית החולים את ההוצאות שהוציא באופן סביר במתןהטיפול, בתנאי שהסכום שעל המבטח לשלמו לא יעלה על ההוצאות שהוציא בית החולים בשלהטיפול בו כחולה-פנים במשך 180 יום או כחולה-חוץ במשך שנה.

(ב) הזכויות לפיסעיף זה אינן גורעות מזכויות אחרות של בית החולים, אולם-

(1) בית-חולים הזכאי לתשלום לפי סעיף זה וגם על פי זכות אחרת, לא יגבה בעד אותוטיפול סכום העולה על המגיע לו לפי סעיף זה או על פי הזכות האחרת, הכל לפי הסכוםהגדול יותר;

(2) במידה שמבטח שילם לפי סעיף זה, יהיה פטור מלשלם בעד אותוטיפול על פי חבות אחרת כדין ובמידה ששילם בעד אותו טיפול לפי חבות אחרת, יהיה פטורמלשלם לפי סעיף זה;

(3) במידה שהמבטח שילם לבית-חולים לפי סעיף זה, יהיהפטור מלשלם בעד אותו טיפול לאדם אחר, ובמידה ששילם לאדם אחר הזכאי לאותו תשלום, יהיה פטור מלשלם לפי סעיף זה.(ג) לענין סעיף זה-

"בית-חולים" - מוסד בישראל המטפל טיפול רפואי או ניתוחי בחולי-פנים ואינו מתנהל לשםרווחים;

"הוצאות סבירות" -

(1) באדם שטיפלו בו כחולה-פנים, לכל יום של אישפוזו בבית החולים - סכום שהואהממוצע של ההוצאה היומית על כל חולה-פנים להחזקת בית החולים וחבר-עובדיו ולהחזקתהחולים שבו ולטיפול בהם;

(2) באדם שטיפלו בו כחולה-חוץ - ההוצאות הסבירותשהוציא בית החולים למעשה.

פרק ה': זכויות צד שלישי בפשיטת-רגל אובפירו

כשהמבוטח פשט את הרגל אוהתפרק

29. מקום שאדם מבוטח מפני חבות טעונת-ביטוח בין שהיה חייבבאותו ביטוח ובין שהיה פטור ממנו לפי סעיפים 4, 5 או 6, בין שהחבות היתה טעונהכיסוי ובין שהיתה פטורה ממנו לפי הסיפה לסעיף 3 - וקרה אחד המקרים האלה:

(1) המבוטח הוכרז פושט-רגל, או בא לידי פשרה או סידור עם נושיו בהליכיפשיטת-רגל;

(2) המבוטח הוא חברה או אגודה שיתופית, וניתן נגדה צו-פירוק אושנתמנה לה כדין כונס-נכסים או מנהל לעסקיה או למפעלה, או שבעלי איגרות-חוב שלההמבוטחות בשעבוד צף קמו והחזיקו, בעצמם או על ידי אחרים מטעמם, בנכסים שלה הכלוליםבשעבוד או נתונים לו;

(3) המבוטח הוא חברה ונתקבלה בה החלטה על פירוקהמרצון, - ולפני אחד המקרים האמורים או לאחריו נעשה המבוטח חב כלפי צד שלישי- זכויותיו של המבוטח כלפי המבטח, לפי החוזה לגבי אותה חבות, יעברו ויוקנו, על אףהאמור בכל דין, לצד השלישי שכלפיו נוצרה אותה חבות

כשנתמנה מנהל עזבון לנכסי המבוטח

30. ניתן צו לפי סעיף112 לפקודת פשיטת-רגל, 1936, לניהול עזבונו של חייב לפי דיני פשיטת-רגל, והיה עלהנפטר חוב בר-הוכחה בפשיטת-רגל בשל חבות שהיה מבוטח מפניה כאמור בסעיף 29- זכויותיו כלפי המבטח, לפי החוזה לגבי אותה חבות, יעברו ויוקנו, על אף האמור באותהפקודה, לאדם אשר לו מגיע החוב.

הזכות לפי סעיפים 29ו-30 אינה ניתנת להתנאה

31. כל דבר בחוזה-ביטוח מפני חבות כלפי צדשלישי, הבא, במישרין או בעקיפין, לבטל את החוזה, או לשנות זכויותיהם של הצדדיםלפיו, אם יקרה אחד המקרים האמורים בסעיפים 29 או 30 - אין לו תוקף.

יישוב חבויות הדדיות לאחר העברה

32. משעברו זכויות לפיסעיפים 29 או 30 יהיה המבטח חב כלפי צד שלישי, בכפוף להוראות סעיף 37, ככל שהיה חבכלפי המבוטח, אולם-

(1) אם היתה חבותו של המבטח כלפי המבוטח עולה על חבותו של המבוטח כלפי הצדהשלישי, לא יפגע שום דבר האמור בפקודה זו בזכויותיו של המבוטח כלפי המבטח ביחסלעודף;

(2) ואם היתה חבותו של המבטח כלפי המבוטח פחותה מחבותו של המבוטחכלפי הצד השלישי, לא יפגע שום דבר האמור בפקודה זו בזכויותיו של הצד השלישי כלפיהמבוטח ביחס ליתרה

מבוטח שהוא גםמבטח

33. לענין פקודה זו, "חבות כלפי צד שלישי" של מבוטח לפיחוזה-ביטוח אינה כוללת חבותו כלפיו בתור מבטח לפי חוזה-ביטוח אחר.

חובה למסור ידיעות לצד שלישי

34.קרה לאדם או לתאגידאחר המקרים האמורים בסעיפים 29 או 30, ונמצא מי שטוען שהאדם או התאגיד חבים כלפיו- יהיו הם, או הנציג החוקי או יורש, או הנאמן, או המפרק, או כונס-הנכסים אומנהל-העסקים, או המחזיק בנכסים - הכל לפי המקרה - חייבים למסור לטוען, לפי דרישתו, כל ידיעה העשויה באופן סביר להיות דרושה לטוען כדי לקבוע אם עברו והוקנו לו זכויותלפי פקודה זו וכדי לאכוף זכויות אלה; וכל דבר שבחוזה-ביטוח הבא, במישרין אובעקיפין, לבטל את החוזה או לשנות זכויותיהם של הצדדים לפיו, אם תימסר ידיעה כאמור, או הבא לאסור או למנוע באופן אחר את מסירת הידיעה - אין לו תוקף.

חובתו של מבטח למסור ידיעות

35.היתה הידיעה הנדרשת לפיסעיף 34 מגלה שיש יסוד סביר להניח, כי עברו לטוען, לפי פקודה זו, זכויות כנגד מבטחפלוני, יהיה אותו מבטח חייב בחובה המוטלת לפי סעיף 34 על הנזכרים בו.

זכות העיון בתעודות והעתקתן

36. החובה למסור ידיעותהמוטלת לפי סעיף 34 כוללת גם את החובה להתיר את העיון בכל חוזי-ביטוח, שוברות שלפרמיות ותעודות אחרות הנוגעות לענין, המצויים ברשותו של האדם שעליו מוטלת החובההאמורה, וקבלת העתקים מהם.

סידור בין מבטחלמבוטח

37. מבוטח שהיה לפושט-רגל או שהוא חברה או אגודה שיתופיתשניתן עליה צו-פירוק או חברה שקיבלה החלטה להתפרק מרצון - שום הסכם שנעשה בין המבטחובין המבוטח לאחר שחב כלפי צד שלישי ולאחר שהתחילו פשיטת-הרגל או הפירוק, ושוםויתור או המחאה או כל העברה אחרת שנעשו בידי המבוטח, או כל תשלום ששולם לו לאחרשהתחילו פשיטת-הרגל או הפירוק, לא יהיה בכוחם לבטל את הזכויות שעברו לצד השלישי לפיפקודה זו או לפגוע בהן, אלא הזכויות יעמדו בעינן כאילו אותם הסכם, ויתור, המחאה, העברה או תשלום לא היו מעולם.

סייג לתחולת הוראות פרקזה

38.הוראות פרק זה לא יחולו על חברה המתפרקת מרצון רק לשם שינוימבנה או לשם התמזגות עם חברה אחרת, או על מקרה שחל עליו סעיף 9(1), (2) ו-(4) לפקודת הפיצויים לעובדים, 1947.

פרק ו': עבירות ועונשי

חובת הנוהג להציג תעודת ביטוח (תיקון התשל"ה)

39. הנוהג רכב מנועי חייב למסור לשוטר, לפי דרישתו, את שמו ומענו, וכן את שמו ומענו שלבעל הרכב, ולהציג לפניו לבדיקה את תעודת-הביטוח השייכת לענין, או כל ראיה אחרתשנקבעה לשמש עדות שהרכב אינו נהוג, או לא היה נהוג, תוך הפרת הוראות סעיף 2 (להלן- תעודתו), ואם לא עשה כן יאשם בעבירה.

חובת הנוהג להודיעעל תאונה (תיקון התשל"ה)

40.בכל מקרה שבגלל מציאותו של רכב מנועיאירעה תאונה שגרמה פגיעה בגופו של אדם אחר, והנוהג ברכב לא הציג אותה שעה את תעודתולפני שוטר או לפני אדם אחר שדרש ממנו מטעמים סבירים לעשות כן, חייב הוא למסור עלתאונה לתחנת-משטרה בהקדם האפשרי, ועל כל פנים תוך 24 שעות לאחר התאונה, ולהציג שםאת תעודתו, ואם לא עשה כן יאשם בעבירה; ואולם לא יורשע אדם לפי סעיף זה על אי-הצגתתעודתו, אם תוך חמישה ימים לאחר התאונה הציג אותה בעצמו בתחנת-המשטרה שנקב אותהבשעה שנמסר על התאונה.

חובת בעל רכב למסורפרטים

41. בעל רכב מנועי חייב, לפי דרישתו של שוטר, למסור את כלהפרטים שידרוש ממנו לאחת המטרות המפורשות להלן, ואם לא עשה כו יאשם בעבירה:

(1) קביעת זהותו של הנוהג ברכב, הנדרש להציג תעודתו לפי סעיף 39;

(2) בירור העובדה אם הרכב היה, או לא היה, נהוג תוך הפרת הוראות סעיף 2, כשהנוהג בונדרש להציג תעודתו לפי סעיפים 39 או 40

הונאה

42.אדם שעשה אחד המעשים המנויים להלן בכוונהלהונות, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 3,000 לירות:

(1) שינה תעודת-ביטוח - לרבות כל תעודה שהוצאה מכוח תקנות לפי פקודה זו וניתןלהביאה כראיה במקום תעודת-ביטוח או השתמש בתעודה כאמור, או השאילה לאחר לשם השימושבה, או הניח לאחר להשתמש בה;

(2) עשה או החזיק תעודה הדומה לתעודה כאמור עדכדי להונות

השגת תעודה בטענהכוזבת

43. אדם המוסר הודעה כוזבת או מעלים ידיעה חשובה כדי להשיג בכךתעודה כאמור בסעיף 42, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 3,000 לירות.

הוצאת תעודה כוזבת

44.המוציא תעודה כאמור בסעיף 42, כשהוא יודע שהיא כוזבת בפרט חשוב, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס 3,000לירות.

סמכות לתפוס תעודה כוזבת

45. שוטרשיש לו יסוד סביר להניח שתעודה כאמור בסעיף 42, שהוצגה לפניו לפי הוראות פקודה זועל ידי הנוהג ברכב מנועי, היא תעודה שעברו לגביה עבירה לפי סעיפים 42-44, רשאילתפוס את התעודה, ומשנתפסה יוזמן האדם שממנו נתפסה לבוא לפני בית משפט השלום - זולתאם כבר נאשם בעבירה לפי הסעיפים האמורים - וליתן הסבר על החזקת התעודה, ובית המשפטיורה מה לעשות בה ויפסוק הוצאות בית-המשפט כפי שתחייב מידת הצדק באותוענין.

סירוב להזדהות וזיהוי כוזב

46. הנוהג ברכב מנועי שעבר עבירה על הוראות פקודה זו או על התקנות לפיה, וסירב למסורלשוטר, לפי דרישתו, את שמו ומענו, או מסר שם או מען כוזבים - יאשם בעבירה; בעל הרכביהא חייב, לפי דרישתו של שוטר, למסור לו כל ידיעה שברשותו העשויה להביא לזיהויוולתפיסתו של הנוהג, ואם לא עשה כן יאשם בעבירה.

אחריותםשל הנוהג והבעל לעבירות ברכב

47. השתמשו ברכב מנועי שלא נתקיימה בוהוראה מהוראות פקודה זו או כל תקנה לפיה, או שהשתמשו בו במצב או באופן שיש בהם הפרתהוראה כאמור, או שנעשה בקשר עמו מעשה או מחדל שיש בהם הפרת הוראה כאמור - יאשמובעבירה, אם אין הוראה מפורשת אחרת בפקודה זו-

(1) הנוהג ברכב בשעת העבירה, זולת אם נעברה לא מחמת מעשה, מחדל או התרשלותמצידו;

(2) גם בעל הרכב, בין שנכח בשעת העבירה ובין שלא נכח, זולת אם נעברההעבירה שלא בהסכמתו ולא מחמת מעשה או מחדל מצידו והוא נקט כל אמצעי הזהירות הסביריםכדי למנוע עבירה.
עונש כללי

48. כלהמפר במעשה או במחדל הוראה מהוראות פקודה זו או כל תקנה לפיה, דינו, באין עונש אחרמפורש - מאסר שלושה חדשים או קנס 3,000 לירות.

צו עלאכיפת ביצוע

49. נדרש אדם, מכוח סמכות שניתנה בפקודה זו או בתקנהלפיה, לעשות מעשה או לחדול מעשותו, ולא קיים את הדרישה, יהא בית-המשפט שהרשיע אותורשאי, בנוסף לעונש שיטיל עליו, לצוות על האדם לקיים את הדרישה ורשאי הוא להוסיף לצוכל תנאי בנוגע לזמן או לאופן של הפעולה או לענין אחר, ככל שיראה נחוץ לאכיפת קיומהשל הדרישה.

הפרת צו אכיפה

50. כל המפר צולפי סעיף 49 רשאי בית-המשפט, לפי שיקול-דעתו, להטיל עליו כעונש תשלום סכום שלא יעלהעל 15 לירות לכל יום של הפרה מכאן ואילך, או מאסר עד שיקיים את אשר הפר; ובלבד שלאיחוב אדם על הפרה כאמור בתשלום סכומים העולים בסך הכל על 750 לירות, אובתקופות-מאסר העולות בסך הכל על שני חדשים, בנוסף על כל קנס או מאסר שהוא עשוי לחובבהן בדרך אחרת.

פרק ז': תקנות

תקנות (תיקון התשנ"ה)

51. שר האוצר רשאי להתקין תקנותהבאות לקבוע כל דבר הניתן לקביעה לפי פקודה זו וכל הדרוש לביצועה בכלל, ומבלי לגרוע מכלליותה של הוראה זו רשאי הוא במיוחד להתקין תקנות בדבר -

(1) טפסים שישמשולצרכי פקודה זו;

(2) בקשות למתן תעודות-ביטוח וכל תעודה אחרת שנקבעה ודרךהוצאתן, ניהול רישומן של תעודות, מסירת פרטים מהן וידיעות בקשר עמן, ומסירת העתקים של תעודות-ביטוח לרשות הרישוי כמשמעותה בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

(3) הוצאתהעתקים מתעודות-הביטוח ומן התעודות האחרות אם אבדו או נשחתו;

(4) שמירתן, הצגתן, ביטולן והחזרתן של תעודות-הביטוח ושל התעודות האחרות;

(5) החלתה שלהוראה מהוראות פקודה זו על רכב מנועי הרשום בחוץ-לארץ שהובא לישראל לתקופה מוגבלת לפי הוראות פקודת התעבורה או כל תקנה לפיה, בכפוף לכל שינוי והתאמה של אותה הוראה כפי שראה לקבוע;

(6) שיטת הפנקסנות שמבטחים חייבים לנהל והדו"חות שעליהםלהגיש.

(7) ביצוע הוראות ההסכם הנוגעות לביטוח רכב מנועי.

תחילה

52. תחילתו של נוסח חדש זה ביום כ"ז בסיון התש"ל (1 ביולי 1970).

הערה: לוח-השוואה בין הנוסח המקורי לנוסח החדש, המובאברשומות, הושמט. חלפו למעלה מ-30 שנה מאז פרסום הנוסח החדש ובאופן מעשי אין יותר שימוש בלוח ההשוואה.

הנוסח החדש פורסם:

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15 (1.4.1970), עמ' 320 (התש"ל, התשל"ב, עמ' 3).

הנוסח המקוריפורסם:

ע"ר 1947, תוס' 1, מס' 1568, עמ' 41; ס"ח 513, התשכ"ח, עמ' 2; התשכ"ט, עמ' 43.

תיקונים פורסמו:

ס"ח 707, התשל"ג (26.7.1973), עמ' 201;
ס"ח 780, התשל"ה (8.8.1975), עמ' 237;
ס"ח 829, התשל"ז (4.11.1976), עמ' 2;
ס"ח 1075, התשמ"ג (31.1.1983), עמ' 42;
ס"ח 1129, התשמ"ה (6.1.1985), עמ' 17;
ס"ח 1329, התשנ"א (30.9.1990), עמ' 2;
ס"ח 1497, התשנ"ה (28.12.1994), עמ' 82;
ס"ח 1503, התשנ"ה (10.2.1995), עמ' 110 [התשנ"ה (מס' 2)];
ס"ח 1526, התשנ"ה (9.6.1995), עמ' 325 [התשנ"ה (מס' 3)];
ס"ח 1633, התשנ"ז (31.7.1997), עמ' 206;
ס"ח 1639, התשנ"ח (25.11.1997), עמ' 13;
ס"ח 1678, התשנ"ח (29.7.1998), עמ' 285 [התשנ"ח (מס' 2)].

מסמך 21תקנות (תיקון התשנ"ה)

51. שר האוצר רשאי להתקין תקנות הבאות לקבוע כל דבר הניתן לקביעה לפי פקודה זו וכל הדרוש לביצועה בכלל, ומבלי לגרוע מכלליותה של הוראה זו רשאי הוא במיוחד להתקין תקנות בדבר -

(1) טפסים שישמשו לצרכי פקודה זו;

(2) בקשות למתן תעודות-ביטוח וכל תעודה אחרת שנקבעה ודרך הוצאתן, ניהול רישומן של תעודות, מסירת פרטים מהן וידיעות בקשר עמן, ומסירת העתקים של תעודות-ביטוח לרשות הרישוי כמשמעותה בסעיף 1 לפקודת התעבורה;

(3) הוצאת העתקים מתעודות-הביטוח ומן התעודות האחרות אם אבדו או נשחתו;

(4) שמירתן, הצגתן, ביטולן והחזרתן של תעודות-הביטוח ושל התעודות האחרות;

(5) החלתה של הוראה מהוראות פקודה זו על רכב מנועי הרשום בחוץ-לארץ שהובא לישראל לתקופה מוגבלת לפי הוראות פקודת התעבורה או כל תקנה לפיה, בכפוף לכל שינוי והתאמה של אותה הוראה כפי שראה לקבוע;

(6) שיטת הפנקסנות שמבטחים חייבים לנהל והדו"חות שעליהם להגיש.

(7) ביצוע הוראות ההסכם הנוגעות לביטוח רכב מנועי.

תחילה

52. תחילתו של נוסח חדש זה ביום כ"ז בסיון התש"ל (1 ביולי 1970).

הערה: לוח-השוואה בין הנוסח המקורי לנוסח החדש, המובא ברשומות, הושמט. חלפו למעלה מ-30 שנה מאז פרסום הנוסח החדש ובאופן מעשי אין יותר שימוש בלוח ההשוואה.

הנוסח החדש פורסם:

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 15 (1.4.1970), עמ' 320 (התש"ל, התשל"ב, עמ' 3).

הנוסח המקורי פורסם:

ע"ר 1947, תוס' 1, מס' 1568, עמ' 41; ס"ח 513, התשכ"ח, עמ' 2; התשכ"ט, עמ' 43.

תיקונים פורסמו:

ס"ח 707, התשל"ג (26.7.1973), עמ' 201;
ס"ח 780, התשל"ה (8.8.1975), עמ' 237;
ס"ח 829, התשל"ז (4.11.1976), עמ' 2;
ס"ח 1075, התשמ"ג (31.1.1983), עמ' 42;
ס"ח 1129, התשמ"ה (6.1.1985), עמ' 17;
ס"ח 1329, התשנ"א (30.9.1990), עמ' 2;
ס"ח 1497, התשנ"ה (28.12.1994), עמ' 82;
ס"ח 1503, התשנ"ה (10.2.1995), עמ' 110 [התשנ"ה (מס' 2)];
ס"ח 1526, התשנ"ה (9.6.1995), עמ' 325 [התשנ"ה (מס' 3)];
ס"ח 1633, התשנ"ז (31.7.1997), עמ' 206;
ס"ח 1639, התשנ"ח (25.11.1997), עמ' 13;
ס"ח 1678, התשנ"ח (29.7.1998), עמ' 285 [התשנ"ח (מס' 2)].

מסמך 21

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל