נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
ההודעות הנדרשות לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

ההודעות הנדרשות לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

 

ספטמבר 28, 2000 ‏כ"ח אלול, תש"ס

לכבוד,
הממונים על פניותהציבור בחברות הביטוח

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חובפרמיה1. לבקשתה של עו"ד רחל רטוביץ, סגן בכיר לממונה עלשוק ההון, הביטוח והחסכון, אני מצרף לעיונכם את פסק הדין בת.א. 1724/99 זגורי ורדנגד יוסף חכם ואח', שניתן בבית המשפט השלום ושהועבר אלינו לאחרונה. (פסק הדין פורסםבאתר משרדנו ביום 13.9.2000לחץלכניסה)


עניינו של פסק הדין-חובת מבטח לשלוח למבוטח שתי הודעותנפרדות קודם לביטול הפוליסה בהתאם לקבוע בסעיף 15 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981.

2. פסק הדין קובע כי בטרם מבטל המבטח את הפוליסה עליו לשלוח אל המבוטחשתי הודעות נפרדות:

האחת - ובה דרישת תשלום הסכום שבפיגור תוך 15יום;

והשנייה - ובה הודעה כי היות שלא שולם הסכום שבפיגור כאמור בהודעההראשונה תבוטל הפוליסה בתוך 21 ימים נוספים (מיום משלוח מכתב זה).
3. לפיכך, עלפי האמור בפסק הדין חברת ביטוח השולחת למבוטח רק הודעה אחת ובעקבותיה מבטלת אתהפוליסה פועלת שלא כדין וביטול הפוליסה לא תקף.

4. נבקשכם לוודא כי הנהליםהקבועים בחברתכם תואמים את האמור לעיל. כמו כן נודה לכם על הפצת מכתבנו זה בקרב כלהעובדים הנוגעים בדבר בחברתכם.

בכבוד רב,

 

דני צור

 

מרכז פניות ציבורהעתק:
גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר
עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר
גבי לסט - מנכ''ל איגוד חברות הביטוח

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל