לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
מושגי ייסוד בביטוח

תכניות ביטוח / כיסויים ביטוחים
ביטוח ריס וכיסויי ריסק
: ביטוח למקרה מוות בלבד. הפרמיה עולה מדי תקופה בהתאם לתכנית הנרכשת לתכנית הנרכשת. סוג ביטוח זה נקרא בשמות: הכ"י 1, הכ"י 5, מגן 1 , מגן 6, מגן 7, מגן 10, מגן 12 , מגן לבני זוג ( מגן ליד שם התוכנית מציין את מועדי שינוי שיעור הפרמיה בשנים שלמות .
חודשית – הכנסה למשפחה : תכנית לתשלום קצבה חודשית למקרה מוות.
במות המבוטח ישלם למוטבים סכום חודשי שנקבע מראש החל ממועד פטירת המבוטח ובמשך תקופת התשלום שנקבעה בפוליסה.
ביטוחים לכל החיים : תכנית ביטוח המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון. הביטוח הנו עד גיל 95. סכום הביטוח ישולם לאחר פטירתו של המבוטח ללא תלות בגילו בזמן הפטירה. בתוכנית זאת המבוטח משלם פרמיה לכל ימי חייו וקיימת אופציה  לשלם את הפרמיה עד גיל מסוים ולאחר מכן המבוטח יהיה פטור מתשלום פרמיות וימשיך להיות מבוטח.
ביטוח מעורב: תכנית זו משלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון . סכום הביטוח ישולם באחד משני המקרים (לפי המוקדם מבינהם):
• פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח .
• תום תקופת הביטוח .
בביטוח זה יש ערכי פדיון וערכי סילוק.
סב: תוכנית זאת באה ליצור חיסכון למוטב עד שיגיע לגיל מסוים (התוכנית מתאימה בעיקר לחסכון עבור ילדים לרכישת השכלה גבוהה או לכל מטרה אחרת) אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח, תשלום הפרמיות יפסק והמטוב יקבל את מלא סכום הביטוח בתום תקופת הביטוח . תוכנית זאת , נקראת גם "הכשרה להשכלה גבוהה".
דורון פלוס: תוכנית זו דומה לתכנית ביטוח מעורב . אך למבוטח ישולם מענק בנוסף לסכום הביטוח. במהלך תקופת הביטוח במועד הזכאות .
הכ"י  לילד: בתכנית זו הילד הוא המבוטח . התכנית כוללת חיסכון וריסק והיא מסתיימת בגיל 65 של הילד. לילד יש אפשרות בבגרותו להגדיל באופן משמעותי את סכום הביטוח והחיסכון ללא תלות במצב בריאותו , במועדים קבועים מראש.
ביטוחי משכנתא: בתכנית זו סכום הביטוח יורד לאורך תקופת הביטוח. בהתאם לירידה ביתרת ההלוואה בלוח . במות המבוטח , החברה תשלם למוטב , הבנק, את יתרת חוב ההלוואה וסכום הביטוח הנותר ישלום למוטבים. תכנית זו נקראצ הכ"י למשתכן והכ"י -1 למשכנתא.
ביטוחי גימלא: בכל סוגי הגמלאות משלם המבוטח פרמיות לצבירת ערך חסכון שישמש לתשלום גמלא חודשית בתום תקופת הביטוח. עם הגיע המבוטח לגיל תום הביטוח, החברה תשלם למבטוח גמלא חודשית במשך כל ימי חייו, כאשר בכל מקרה מובטח תשלום של מינימום מספר גמלאות , בהתאם לתנאי הפוליסה.
ביטוחי עדיף: (מיטב) פוליסות לביטוח חיים , המשלבות בין חיסכון לריסק בהתאם לתמהיל שבחר המבוטח. חלק מהפרמיה מיועד לצורך רכישת ריסק, בעוד חלק אחר מופנה לצורך צבירת חיסכון. תכניות עדיף מיועדות למנהלים , לעצמאים ולפרט.
ביטוחי עדיף – קצבה/ עדיף קצבה פלוס/ עדיף קצבה לעצמאיים: פוליסת קצבה המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון בהתאם לתמהיל שקבע המבוטח.בהגיע המבוטח לגיל הזכאות תשולם קצבה חודשית בהתאם לתנאי הפוליסה .
ביטוח עדיף הוני /פלוס פרט/עצמאי / מנהלים: פוליסת הונית המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון בהתאם לתמהיל שקבע המבוטח. בהגיע המבוטח לגיל הזכאות ישולם החיסכון כסכום חד פעמי בהתאם לתנאי הפוליסה.
ביטוח מסלולית / מסלולית ירדן : פוליסת ביטוח חיים משולבת עם חסכון. כספי החיסכון מושקעים במסלולי השקעה על פי בחירה של בעל הפוליסה או המבוטח, לפי עניין.
קיימת מספר סוגי פוליסות מסלולית : מסלולית מנהלים, לעצמאיים , לפיצויים ואישית (אישית לא מוכרת כקופת גמל )
מסלולית ירדן מנהלים\ ירדן לעצמאים וירדן אישית (ירדן אישית לא מוכרת כקופת גמל).
ביטוח הכי מוגן :חבילה ביטוחית המעניקה בטחון למקרה מוות , נכות מתאונה , מוות מתאונה , גילוי מחלות קשות , הקדמת סכום ביטוח במקרה של מחלה סופנית ושחרור מפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה.
ביטוח פיצוי חודשי במקרה אובדן כושר עבודה: בתכנית זו ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או תאונה , בכפוף להגדרות בתנאי הפוליסה , משך התשלום מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח של התוכנית . בנוסף לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח , יהיה המבוטח משוחרר מתשלום הפרמיה כל עוד נמשך אי כושר העבודה , וכל המאוחר עד תום תקופת הביטוח בתכנית. סוג ביטוח זה נקרא בשמות : שלב , שלב בפעולה , הכ"י להכנסה והכ"י להכנסה בפעולה.
שחרור מתשלום פרמיות במקרה אובדן כושר עבודה : בתכנית זו ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה , ממחלה או מתאונה. משך "השחרור" מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח.
נכות מתאונה: ביטוח נוסף למקרה נכות צמיתה , מלאה או חלקית מתאונה בלבד.
שיעור התשלום למבוטח מסכום הביטוח נקבע בהתאם לאחוזי הנכות כמוגדר בפוליסה.
נכות רגילה: כיסוי בו ישולם סכום הביטוח בתשלום חד פעמי במקרה והמבוטח יאבד באופן מוחלט ותמידי את כושר העבודה ולא יוכל לעסוק בשום עיסוק אחר.
נכות מקצועית : תוכנית דומה לנכות רגילה , אולם סכום הביטוח ישולם במקרה שנשלל מהבוטח באופן תמידי ומוחלט היכולת לעסוק בעיסוק סביר אחר בהתאם למוגדר בפוליסה.
מוות מתאונה : ביטוח נוסף למקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה בלבד.
מחלות קשות : ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות . עם גילוי המחלה ישולם סכום הביטוח כמוגדר בפוליהץ תכנית זו נקראת : "בריאות ב"ר", " בריאות פלוס" , "גילוי מחלות קשות".
סרטני נשים – פיצוי חודשי: תוכנית ביטוח לנשים במקרה גילוי מחלת סרטן השד ו/או הרחם. עם גילוי המחלה ישולם פיצוי חודשי שנקבע בפוליסה לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.
הכ"י להשתלות : כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל שלא ניתנים בישראל עד לתקרות הנקובות בפוליסה.
סל תרופות: כיסוי לרכישת תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות הממלכתי עד לתקרה הנקובה בפוליסה .
בריאותית : ביטוח לניתוחים המעניק למבוטח תשלום פיצוי , במקרה של ניתוח , בגובה הסכומים המצוינים ברשימת הניתוחים בפוליסה.
הכ"י סיעוד: ביטוח המעניק למבוטח פיצוי חודשי בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי כמוגדר בפוליסה.סכום הביטוח ישולם בתשלומים מתום תקופת ההמתנה לתקופה כפי שהוגדרה בפוליסה וכל עוד המבוטח במצב סיעודי.
כל חייך : תכנית זו מבטיחה תשלום למבוטח במקרה שהמבוטח הוגדר כסיעודי. התשלום החודשי ישולם למבוטח מתום תקופת ההמתנה למשך תקופת התשלום שנקבע בפוליסה.
הקדמת סכום ביטוח במקרה של מחלה סופנית: תכנית ביטוח המבטיחה תשלום מחתית סכום הביטוח למקרה מוות אם המבוטח חלה במחלה סופנית כמשמעה בתוכנית הביטוח. לאחר התלשום הנ"ל יוקטן סכום הביטוח למקרה מוות בסכום ששולם.
מושגים כלליים ונתוני הפוליסה
סכום ביטוח למקרה הביטוח : סכום הביטוח שישולם בקרות אירוע הביטוח – מקרה מוות , נכות או מחלה קשה וכד'.
מוטב : הזכאי לתגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה בקרות מקרה הביטוח.
מקרה הביטוח: המאורע כמוגדר בפוליסה (כגון : מקרה מוות , ניתוח , סיעוד , נכות , מחלה קשה וכו' לפי העניין ) אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח לפי העניין בקבלת תגמולי הביטוח.
פוליסה פעילה: פוליסה שהפרמיות (דמי הביטוח) בגינה משולמות כסדרן , נכון למועד הדו"ח.
בונוס / מאלוס: סכום חסכון נוסף שנצבר לזכות או לחובת הפוליסה בפוליסה משתתפת ברווחי תיק השקעות הכוללת חסכון. סכום זה נכלל בדווח ערך הפדיון ובדווח הערך המסולק של הפוליסה.
פוליסה מסולקת/ מוקפאת : פליסה בשילוב חסכון שתשלום הפרמיות בגינה הופסק תחשב כפוליסה מוקפאת , עם הקפאת הפוליסה יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה.
פוליסה משתתפת ברווחים – רב רווח : בפוליסה זאת , חלק הפרמיה המופנה לחסכון מושקע בתיק השקעות שמנוהל בנפרד מייתר ההשקעות של חברת הביטוח לפי תקנות ההשקעה. ( איגרת זו כוללת את הרכב תיק ההשקעות ושיעור התשואה ליום הדוח ) שיעור הרווח נטו מהשקעות נזקף לפרמיה המופנית לחסכון.
נספח הוני : יעוד חלקי או מלא של הזכויות בתוכנית הקצבה לסכום הוני חד פעמי.
נספח קצבה : יעוד חלקי או מלא של הזכויות בתוכנית הונית לטובת מסלול קצבה , כך שבתום תקופת הביטוח יימשכו הכספים אלו בדרל של קצבה חודשית.
משכורת מבוטחת : משכורתו של העובד כמשמעותה בתקנות מס הכנסה , שהוסכם בין בעל הפוליסה , המבוטח והחברה כי תשולם לפיה הפרמיה הנובעת מהפרשות התגמולים והפיצויים לתוכניות הביטוח השונות (הון /קצבה).
% החסכון בפוליסה מסוד "עדיף": היחס בין חלק הפרמיה המופנה לחסכון בעדיף יסודי ועוד חלק הפרמיה המופנית לחסכון טהור לבין סה"כ הפרמיה השוטפת ששולמה לפוליסה עדיף ללא כיסויים נוספים לרבות הפרמיות ששולמו לסיכוני מוות בתוכנית עדיף , פרמיה שוטפת לחסכון גורם פוליסה וגורם גביה.
קופת ביטוח : תוכנית ביטוח המנוהלת על ידי מבטח ואשר אושרה כקופת גמל לתגמולים , לפיצויים או קצבה.
קנס משיכה : סכום המנוכה מהכספיים שנצברו בתכנית הביטוח, בגין משיכה מוקדמת של הכספים , בהתאם לתנאי הפוליסה.
ריכוז זכויות
ערך פדיון מנהלים
:הערך הכספי שעומד לזכות המבוטח , בביטוח מנהלים , במקרה של עזיבת עבודה , בהתאם לתנאי הפוליסה.
ערך פדיון תגמולי מבוטח שכיר: ערך פדיון מנהלים בגין הפרות העובד למרכיב התגמולים.
ערך פדיון תגמולי מעביד: ערך פדיון מנהלים בגין הפרשות המעביד למרכיב התגמולים.
ערך פדיון פיצויים (כולל מעביד נוכחי): ערך פדיון מנהלים בגין הפרות המעביד (לברות מעביד נוכחי) למרכיב הפיצויים.
ערך פדיון תגמולי מבוטח עצמאי: הערך הכספי העומד לזכות מבוטח במעמד עצמאי בהתאם לתנאי הפוליסה.
ערך פדיון לפרט: הערך הכספי שעומד לזכות המבוטח בפוליסת פרט , בהתאם לתנאי הפוליסה.
חסכון מצטבר הוני : החסכון ההוני אשר נצבר לזכות המבוטח נכון למועד הדו"ח ושישולם כסכום
הוני /חד פעמי.
חסכון מצטבר לקצבה : הצבירה למרכיב הקצבה אשר נצברה לזכות המבוטח נכון למועד הדוח ושתשולם בתום תקופת הביטוח , אשר חושבה לפי תנאי הפוליסה למועד הדוח.
סך ערך מסולק: סכום החיסכון שיהיה במועד סיום תקופת הביטוח, ללא המשך תשלומים לפוליסה . בפוליסה מסוג "מעורב" סכום החסכון שיהיה במועד סיום תקופת הביטוח ,ללא המשך תשלומים לפוליסה , וסכום ביטוח חיים למקרה פטירה לפני מועד סיום תקופת הביטוח. בפוליסה מסוג "גמלא" סכום הגמלא החודשית , שתהיה במועד סיום תקופת הביטוח , ללא המשך תשלומים לפוליסה.
בביטוח מנהלים – סכום הביטוח המוקטן בפוליסה הכולל מרכיב חסכון במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות כתוצאה מעזיבת עבודה.
ריסק למקרה מוות : סכום תגמולי הביטוח שישולמו למוטבים במקרה במות המבוטח , נכון למועד הדוח.
אובדן כושר עבודה : גובה סכום תגמולי הביטוח (פיצוי חודשי) נכון למועד הדוח שישולמו למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה – ראה פירוט בחלק "תכנית/ כיסויים ביטוחיים".
דמי ניהול
דמי ניהול :דמי ניהול בפוליסות שהונפקו החל משנת 2004 המנוכים מהפרמיה ומהחיסכון המצטבר בהתאם למצוין בדף פרטי הביטוח.
דמי ניהול מפרמיה: סכומים המנוכים ע"י החברה מהפרמיה השוטפת בתוכניות מסלולית למינהן , בשיעורים המצוינים בתנאי הפוליסה / דף פרטי הביטוח.
דמי ניהול קבועים מהחיסכון מצטבר (מצבירה) : סכומים המנוכים ע"י החברה מהחיסכון המצטבר בכל מסלולי השקעה בשיעורים קבועים המצוינים בתנאי הפוליסה / דף בפרטי הביטוח.
דמי ניהול משתנים מהחסכון המצטבר : דמי ניהול המנוכים מהחיסכון המצטבר בפוליסות המשתתפות ברווחי תיק השקעות ושהונפקו עד 31.12.2003 , בהתאם לתנאי הפוליסה.
דמי העברת מסלול : בפוליסות המונפקות החל מ- 1.1.2004 העברת החיסכון המצטבר בין מסלולי ההשקעה השונים מעל 4 פעמים בשנה יחויב בעל הפוליסה ו/או המבוטח לפי העניין בשיעור 0.25% מהחיסכון המועבר.
דמי ניהול חשבון / גורם פוליסה : פרמיה שנתית נוספת לכיסוי הוצאות בגין הגביה והטיפול השוטף .
מסלול השקעה : כספי החיסכון מושקעים מסלולי השקעה שונים המאופיינים ברמות סיכון שונות . המבוטח /בעל הפוליסה לפי עניין בוחר את תמהיל השקעות המתאים לצרכיו, המסלולים הקיימים מנייתי , אג"ח ממשלתי , מט"ח וכללי כפוף לתנאי הפוליסה ונספחי השקעות .
מיסוי רווחי קופות גמל לתגמולים
רפורמה במיסוי קופות הגמל : היום 1.1.2003 נכנס לתוקף תיקון 132 לפקודת מס הכנסה שעיגן בחוק את המלצות ועדת רבינוביץ – עיקרי הרפורמה למיסוי רווחי הון של כספים בקופות גמל לתגמולים.
ברפורמה נקבע כי רווחים ריאליים ( מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן) , בגין הפקדות שתחילתן ביום 1.1.2003 ואילך , מעל לסכומים מסוימים הקרויים "תקרת הפקדה מוטבת" , יחויבו במס רווחי הון בשיעור 15% ריאלי בעת משיכה מקופת גמל לתגמולים במעמד "עצמאי" ובמעמד "שכיר" . על הפקדות מ- 1.1.2006 שיעור המס נקבע ל- 20% על הרווח הריאלי.
תקרת הפקדה מוטבת : תקרה זו מתייחסת לסך כל הפקדות שהפקיד המבוטח בשנת המס, לכל קופות הגמל לתגמולים שלו , הן במעמד "שכיר" והן במעמד "עצמאי". תקרת ההפקדה ליום 1.1.2006 19,920 ₪.
חיפשת מונחים או מושגים ולא מצאת פנה אלינו - בטופס צור קשר ונשמח לעזור
מבולבל וזקוק לעזרה נוספת , נישמח לקבוע עימך פגישה מקדימה -
לפרטים נוספים

הבטיחו כבר היום שתיק הביטוח שלכם תקף, חכם, רציף ובר מימוש!

לחיצה אחת
על לשונית "הזמנת שירות / קשר",
ופחות מ-5 דקות
של מילוי טופס קצר

זה כל מה שצריך! 

המערכת הממוחשבת קולטת אתכם – ואנחנו כבר ניצור קשר עימכם !!!

 

תהליך הבירור קל ופשוט וכמעט ואינו כרוך במאמץ מצדכם

 

פורשור:  ניתוח ביטוח היום – כי העתיד מחייב!

 

 

 

       למבצע "ניתוח ביטוח בריאות סיעוד" ( לנרשמים עד סוף 2006)

לתיאור תהליך ייעוץ פנסיוני כולל

לתיאור תהליך הדרכה וייעוץ בנושא בריאות או סיעוד

 

למענה אנושי - למתקשים במילוי טופס מקוון

נא התקשרו 1-700-700-913 

                                         
הנה כך זה מתבצע -   מצגות מונפשות       powerpoint  לבעלי תוכנת          
                           

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל