נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות

מדינת ישראל

משרד האוצר

 אגף שוק ההון הביטוח והחסכון

 

ירושלים, ‏כ"ג אדר, תשס"ז

‏13 מרץ, 2007

tviot2.doc

 

לכבוד

הממונים על פניות ציבור בחברות הביטוח

 

 

הנדון: תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת בביטוח חבויות

 

 

1.              לאחרונה במסגרת ברור תלונת ציבור שהיגיעה ליחידתנו התעוררה השאלה העקרונית האם ומתי ניתן לשלם סכום שאינו שנוי במחלוקת במקרה ביטוח בתחום החבויות.

2.              סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א1981-, (להלן: "החוק"), שכותרתו "המועד לתשלום תגמולי הביטוח" קובע:

"תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים

הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב

ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23(א), והם ניתנים

לתביעה בנפרד מיתר התגמולים."

3.              לטענת המבטחת הנילונה אין מקום לתשלום של סכום שאינו שנוי במחלוקת במקרה ביטוח בתחום החבויות וזאת מהטעמים הבאים:

א.             בסימן ב' לחוק, העוסק בביטוח אחריות, מונה סעיף 67 לחוק את הסעיפים של החוק אותם הוא מחיל על ביטוח אחריות וסעיף 27 לחוק אינו נמנה עליהם.

ב.             פרק ביטוח האחריות בחוק מדבר על שיפוי בשל חבות  כספית של המבוטח - ולא על תגמולי ביטוח. צד שלישי אשר מקבל כספים ממבטח אינו מקבל "תגמולי ביטוח" ולפיכך אין מקום ואין אפשרות לייחס את הוראות סעיף 27 למקרים של ביטוח אחריות.

ג.               ועוד טענה המבטחת כי סעיף 27 לחוק מדבר על סכום שאינו שנוי במחלוקת  וניתן לתביעה בנפרד מיתר התגמולים ועל כן לא יכול להיות שהכוונה ל"תביעה בנפרד" היא לתביעה של "חלק" מהכסף הנתבע.

4.              עמדתו של המפקח על הביטוח מימים ימימה הינה כי חלה על המבטח חובה לברר תביעות צד ג' ולשלם לצד ג' סכומים שאינם שנויים במחלוקת באותם תנאים בהם הוא מחוייב כלפי המבוטח. (העתק מכתבו של מר מאיר שביט, המפקח על הביטוח דאז, מיום 14/2/94 מצ"ב).

5.              בנוסף, סעיף 27 לחוק מצוי בסימן ה' בפרק א' שעניינו "הוראות לכל סוגי הביטוח". לדידנו, סעיף 67 לחוק , שמונה את הסעיפים אותם הוא מחיל על ביטוח אחריות אינו מונע או מחליף את תחולת הוראות פרק א' לחוק ששמו מעיד על תחולתו: "הוראות לכל סוגי הביטוח" .

הפרשנות של המבטחת מובילה למסקנה, שקשה לנו לאמצה, כי את הוראות סימן ב' בפרק ד' לחוק, שעניינו "ביטוח אחריות" יש לקרוא ולפרש כיחידה עצמאית ונפרדת מהחוק כולו.

6.              כמו כן אין בידינו אפשרות לקבל את הטענה שביטוח האחריות דן בשיפוי בשל חבות כספית של המבוטח ולא בתגמולי ביטוח ועל כן סעיף 27 לחוק אינו חל עליו.

סעיף 68 עצמו, שעוסק במעמד הצד השלישי (המצוי בסימן ב' בפרק ד' לחוק שכאמור עניינו בביטוח אחריות) נוקט בלשון "תגמולי ביטוח". דבר זה מתיישב גם עם הגדרת מהותו של חוזה הביטוח בסעיף 1 לחוק.

7.              אולם משרדנו מקבל את הטענה לפיה לא ניתן לשלם למבוטח או לצד ג' סכום שאינו שנוי במחלוקת אם המחלוקת אינה על סכום הניתן לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. במילים "תביעה בנפרד" בהן נקט המחוקק מקובלת עלינו העמדה כי אין הכוונה לתביעה של חלק מהסכום הנתבע.

8.              לידיעתכם תלונות דומות שיגיעו למחלקה יוכרעו בהתאם לאמור לעיל.

 

 

 

בכבוד רב

 

                                                                        רחל רטוביץ, עו"ד

                                                                        סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

 

 

העתק: גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

            מר גבי לסט - מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

            גב' ארית שני, עו"ד - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל