לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
הכרעות היחידה לפניות הציבור בהיעדר תגובות של הנילונים

 

ז' בתמוז התשס"ב

 17 ביוני 2002

שה. 2002-5090

 

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

הנדון:הכרעות היחידה לפניות הציבור בהיעדר תגובות של הנילונים

בהתאם לקבוע בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 על המפקח על הביטוח בבואו לברר תלונות מהציבור לתת לנילון הזדמנות נאותה להגיב על האמור בתלונה. ויודגש, אין למפקח על הביטוח כל חובה לקבל את תגובת הנילון לתלונה טרם יכריע בה וכל שנדרש ממנו טרם יכריע בתלונות הוא לתת הזדמנות נאותה לנילונים להגיב עליהן.

בהתאם לקבוע בחוק נקבע נוהל העבודה של היחידה לפניות הציבור, לפיו עם קבלת התלונה ופתיחת התיק, מועבר העתק התלונה עם בקשה לקבלת תגובת הנילון לאמור בה, טרם תוכרע על ידי מטפלי היחידה.

במספר מקרים אשר טופלו על ידי היחידה לפניות הציבור, למרות פניות חוזרות ונשנות לא הגיבו הנילונים על התלונה או שתגובתם לא היתה עניינית.

ברצוננו להביא לידיעתכם כי במקרים כאלו, אף אם התלונה לא תימצא מוצדקת כשלעצמה היא תוכרע כתלונה מוצדקת בשל טיפול כאמור של הנילון. זאת ועוד, במקרים בהם יתאפשר הדבר על פי נסיבות המקרה תינתן גם הכרעה אופרטיבית בתלונה.

בכבוד רב,

רחל רטוביץ, עו"ד סגנית המפקח על הביטוח

וסגנית בכירה לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

העתק:

מר אייל בן-שלוש - ממלא מקום הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל