לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
חובת מבטח לאשר קבלת מסמכי תביעה ממבוטחים ומועדי תשלום תגמולי הביטוח

ח' באב התש"ס

9 באוגוסט 2000

שה. 2000-3229

לכבוד

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

חובת מבטח לאשר קבלת מסמכי תביעה ממבוטחים ומועדי תשלום תגמולי הביטוח

1.ליחידה הגיעה תלונה בה התעוררה השאלה בדבר חובתה של חברת ביטוח לאשר קבלת מסמכי תביעה ממבוטח וכן בדבר המועד החוקי שבו על חברת ביטוח לשלם תגמולי הביטוח.  

2.תשובתנו היתה כי באשר לזכותו של מבוטח לקבל מחברת הביטוח תשובה או אישור קבלה לפנייתו אליה - הרי שלעניין זה לא קבועות הוראות מפורשות בחוק או בתקנות וכל חברתביטוח נוהגת על פי נוהליה. 

3.יחד עם זאת הודענו כי לדעתנומוטלת חובה כללית על כל חברת ביטוח לנהוג בתום לב ובנאמנות כלפי מבוטחיה ועל כן עליה לפעול במהירות הראויה בנסיבות העניין. 

4.על כן, אם לדעת מבוטח בביטוח פרט או בעל הפוליסה בביטוח קבוצתי, נוהגת חברת הביטוח להפר את התחייבויותיה על פי ההסכם כמבואר לעיל, או שהיא נוהגת בחוסר תום לב בבירור התביעות שהוגשו אליהוהוא יגיש תלונה ליחידה - היא תוכרע כמוצדקת במקרה כזה. 

5.כמו כן, הובהר כי לכאורה ניראה שעיכוב במועד אישור פורמלי מחברת הביטוח לקבלת מסמכים שנמסרו לה על ידי מבוטח אינו רלוונטי, אם חברת הביטוח משלמת למבוטח את תגמולי הביטוח במועדים הקבועים בחוק חוזה הביטוח לתשלום תגמולי הביטוח. חברת ביטוח שלא שילמה את תגמולי הביטוח במועד החוקי תחוייב בתשלום של הפרשי הצמדה וריבית על פי השיעורים הקבועים בחוק.מועדים אלה אינם ניתנים להתנאה בהסכם בין הצדדיםאלא לטובת המבוטחים.

להלן ההוראות הרלבנטיות בחוק חוזה הביטוח:

"27. המועד לתשלום תגמולי הביטוח

תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע

והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים

במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי

סעיף 23(א), והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים.

28.הצמדה וריבית

(א)על תגמולי הביטוח יתווספו הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת

ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961, מיום קרות מקרה הביטוח, וריבית בשיעור

של %4 לשנה מתום 30 ימים מיום מסירת התביעה; אין בהוראה זו כדי

לגרוע מסמכות בית המשפט לפי החוק האמור."

 

6.כמו כן הודגש כי על פי הוראת סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח, אם המדובר ב"בביטוחים אישיים" (כהגדרתם בסעיף הנ"ל) אזי תחול ריבית מיוחדת בגין אי תשלום תגמולי ביטוח שלא היו שנויים במחלוקת במועד החוקי כמפורט להלן:

"28א. ריבית מיוחדת

"מבטח בביטוחים אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו שנויים

במחלוקת בתום לב, במועדים שבהם היה עליו לשלמם לפי סעיף 27, רשאי

בית המשפט לחייבו בתשלום ריבית מיוחדת ...

 

לענין זה, "ביטוחים אישיים" - ביטוח חיים, ביטוח תאונות

אישיות, ביטוח רכב (רכוש), ביטוח דירות ותכולתן, ולמעט ביטוח אחריות". 

בכבוד רב, 

רחל רטוביץ, עו"ד

סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל