לפגישת היכרות
לא הרווחת
נצלצל אליך
משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

ירושלים, ‏כ"ח אדר, תשס"ז

 18 ‏מרץ , 2007

לכבוד,

הממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון:משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסהבגין חוב פרמיה

1.לבקשתה של עו"ד רחל רטוביץ, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון, אני מצרף לעיונכם את פסק הדין בת.א. 1724/99 זגורי ורד נגד יוסף חכם ואח', שניתן בבית המשפט השלוםושהועבר אלינו לאחרונה.עניינו של פסק הדין - חובת מבטח לשלוח למבוטח שתי הודעות נפרדות קודם לביטול הפוליסה בהתאם לקבוע בסעיף 15 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א1981-.

2.פסק הדין קובע כי בטרם מבטל המבטח את הפוליסה עליו לשלוח אל המבוטח שתי הודעות נפרדות: האחת - ובה דרישת תשלום הסכום שבפיגור תוך 15 יום; והשנייה- ובה הודעה כי היות שלא שולם הסכום שבפיגור כאמור בהודעה הראשונה תבוטל הפוליסה בתוך 21 ימים נוספים (מיום משלוח מכתב זה).

 

3.לפיכך, על פי האמור בפסק הדין חברת ביטוח השולחת למבוטח רק הודעה אחת ובעקבותיה מבטלת את הפוליסה פועלת שלא כדין וביטול הפוליסה לא תקף.

 

4.נבקשכם לוודא כי הנהלים הקבועים בחברתכם תואמים את האמור לעיל. כמו כן נודה לכם על הפצת מכתבנו זה בקרב כל העובדים הנוגעים בדבר בחברתכם. 

בכבוד רב, 

דני צור מרכז פניות ציבור 

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר גבי לסט - מנכ''ל איגוד חברות הביטוח

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל