נצלצל אליך
לא הרווחת
לפגישת היכרות
ייעוץ ביטוח משרד הבריאות

טפסים ונוהלים בנושא סיעוד, בקשות תמיכה ועוד במשרד הבריאות

אכיפת החלטות נציב קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ("נציב הקבילות")

ביום 1 בינואר 2006 נכנס לתוקפו תיקון מס' 34 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד- 1994 (להלן החוק).


במסגרת תיקון זה נוסף לחוק סעיף 46א שזאת לשונו:

"תלונה "שעניינה אי מתן שירותי בריאות
46א.
(א)
החליט הנציב1 כי תלונה של מבוטח שעניינה אי מתן שירותי בריאות היא מוצדקת ולא פעלה קופת חולים על פי החלטת הנציב בתוך 21 ימים מיום מתן ההחלטה, יהיה המבוטח רשאי לפנות למנהל2 או למי שהוא הסמיך לכך (בסעיף זה – המנהל) בבקשה לאכוף את החלטת הנציב (בסעיף זה - הבקשה) ; הוגשה בקשה ורכש המבוטח את שירותי הבריאות, יורה המנהל למוסד3 על ביצוע החזר למבוטח בעד הרכישה, בסכום שיקבע, מתוך מקורות המימון המגיעים לקופה לפי סעיף 16(א)(1);

"נציב" - נציב קבילות הציבור ע"פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
"מנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות.
"מוסד" - המוסד לביטוח לאומי.

טופס להגשת דו"חות ביצוע 2004- מוסד נתמך המחוייב בהגשת דו"חות ביצוע על השימוש בכספי התמיכה

טופס להגשת דו"חות ביצוע 2004- מוסד נתמך המחוייב בהגשת דו"חות ביצוע על השימוש בכספי התמיכה

שאלון הצהרה של בן/בת החולה לצורך קביעת גובה השתתפות

שאלון הצהרה של בן/בת החולה לצורך קביעת גובה השתתפותבמימון האשפוז הסעודי – הכרוני

שאלון הצהרה של החולה ו/או בן/בת זוג החולה לצורך קביעת גובה

שאלון הצהרה של החולה ו/או בן/בת זוג החולה לצורך קביעת גובה מימון האשפוז הסעודי – הכרוני

טפסים שימושיים

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל