לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
היכן נמצא הכסף שלך איכות שירות ועוד

איכות השירותמנהל החיסכון הפנסיוני מלווה אתכם לאורך שנים רבות. במסגרת זו עליו להתאיםאת החיסכון הפנסיוני שלכם לצרכים המשתנים שלכם במהלך השנים, וזאת - תוך הקפדה עלשירות מהיר, יעיל ומקצועי. לדוגמה, במקרים של החלפת מקום עבודה, של גידול בשכר, שלשינוי במצב המשפחתי (נישואין, ילדים וכד') או במקרים שבהם אתם מבקשים לקבל מידעכללי או ספציפי בנוגע לחיסכון שלכם. בנוסף, איכות השירות של הגוף המנהל נמדדת גםבאופן שבו הוא מנהל את תביעות הביטוח במקרה שלאובדן כושר עבודתושל המבוטח, או במקרה פטירתו חו"ח.

מחירמתוך ההפקדות שאתם מבצעים לחיסכון הפנסיוני, גובה הגוףהמנהלדמי ניהול. דמי הניהול הם למעשההמחיר שאתם משלמים על מגוון השירותים אשר מעניק הגוף המנהל את החיסכון הפנסיונישלכם. חשוב לדעת כי מחיר זה אינו קבוע וכדאי לקיים מו"מ עם הגוף המנהל בדבר שיעורדמי הניהול הנגבים מחשבונכם.

היכן קיים מידע על גופי החיסכון השונים?
קיימות מספר דרכים שבהן תוכלו לברר מידע לשם קבלת ההחלטההנכונה בבחירת הגוף המתאים ביותר לטיפול בחיסכון שלכם:
אתר האינטרנט שלמשרד האוצר ושל הגופים המנהלים
באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוחוחיסכון ובאתרי האינטרנט של הגופים המנהלים אתהחיסכון הפנסיוני, תוכלו למצוא מידע בנוגע לתשואותשאותן השיגו הגופים המנהלים, מידע עלדמיהניהולהנגבים על ידם ומידע על הרכב תיק ההשקעות במסלולים השונים (היכן וכיצדמושקע הכסף).


 

כאן גם תוכלו לקבל מידע אודות יועצים אובייקטיביים - להמשך לחץ כאן !

חזרה לעמודים קודמים:

קופות ביטוח מנהלים,ביטוח לעצמאיים,קרנות פנסיה, קופות גמל השתלמות ועוד
אפשרויות ופנסיית חובה
מהפיכה 2009

התאמר המוצר
איכות שירות

הפרדת יעוץ פנסיוני משיווק

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל