לפגישת היכרות
נצלצל אליך
לא הרווחת
שאלות ותשובות בקופות גמל

שאלות ותשובות בנושאים שונים:
לשאלות ותשובות נוספות לחצו על הדפים הבאים:
ראשי, דף1, דף2, דף 3, דף 4, דף 5
,דף 6, דף7, דף8 .


 1. מהי קופת גמל?
קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחוקתי (פרוט להלן). התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

  2. אילו סוגי קופות גמל קיימים?
קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים - העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד;
קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים - העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו);
קופת גמל אישית לפיצויים - קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד;
קרן השתלמות לשכירים - העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות להפקדתו של המעביד;
קרן השתלמות לעצמאים - לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד;
קופת גמל מרכזית לפיצויים - קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין;
קופת גמל לדמי מחלה - קופת גמל בה העמית הוא המעביד המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו; קופת גמל למטרה אחרת - נועדה לתשלום דמי חגים, דמי הבראה וכדו'. ההפרשות לקופה מסוג זה מעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);
קופת גמל לחופשה - הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);
קופת גמל לחופשה - הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);
כמו כן ישנן קרנות השתלמות מיוחדות לעובדי הוראה (ששיעורי ההפקדה ותנאי המשיכה בהן שונים), קופות גמל מבטיחות תשואה (הסגורות למצטרפים חדשים) וקרנות דמי מחלה ותיקות (הסגורות אף הן למצטרפים חדשים).

 3. לאיזו קופת גמל אני יכול להצטרף?
לקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים זכאי להצטרף עובד שכיר.
לקופת גמל לתגמולים לעצמאים זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד).
לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.
לקופה מרכזית לפיצויים ולקופה לדמי מחלה זכאי להצטרף רק מעביד (המשלם משכורת).

 4. מהן הטבות המס להן זוכה חוסך בקופת גמל?
עובד המפקיד סכומים בקופת גמל לתגמולים כעמית שכיר (דהיינו, במקביל למעבידו) -
במועד ההפקדה העמית נהנה מזיכוי ממס . הזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 7% מההכנסה המזכה ממשכורת (בשנת 2007- משכורת שנתית עד לסכום של86,400 ₪). סכום הזיכוי ממס שווה ל- 25% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס.
חשוב להדגיש כי חלק המעביד שהופקד בקופה עד לתקרה הקבועה בחוק אינו חייב במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעביד הוא מוכר כהוצאה לצרכי מס.
בעיקרון, העמית רשאי למשוך את הכספים (קרן) שנצברו לזכותו בקופה בפטור ממס לאחר 6 חודשים ממועד הפרישה מחמת התפטרות או פיטורים אם לא החל לעבוד אצל מעביד חדש באותה תקופה. אם החל לעבוד אצל מעביד חדש בתוך 6 חודשים לאחר הפרישה מחמת התפטרות או פיטורים, והמעביד החדש לא מפקיד עבורו סכומים בקופות גמל לתגמולים/לקצבה - לאחר 13 חודשים מתחילת העבודה אצל המעביד החדש. לחילופין, העמית רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקופה בפטור ממס בהגיעו לגיל 60 ללא כל תנאי נוסף.
סכומים שהופקדו החל משנת 2005 ניתנים למשיכה בפטור ממס (קרן) רק בגיל 60 +וותק 5 שנים.
חשוב לציין כי קיימים מצבים נוספים בהם ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס. לקבלת מידע מפורט ביחס למצבים נוספים אלה ניתן לפנות למשרדי הקופה או למשרד השומה באזור המגורים.
הרווחים שנצברו על הפקדות מלפני חודש ינואר 2003 פטורים ממס במועד המשיכה ואילו הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2003 חייבים במס בשיעור של 15%,ועל הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2006 חייבים במס בשיעור של 20%. רווחים אלה יהיו פטורים ממס רק אם משיכת הכספים תהא בגיל 67 (גבר) או 64 (אישה), ובלבד שחלפו 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה (אם מועד ההפקדה הראשון בקופה היה לאחר שהעמית הגיע לגיל זה - הרווחים יהיו פטורים ממס אם חלפו 5 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון בקופה).
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו הרווחים פטורים ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה או למשרד השומה באזור המגורים.

א. זיכוי ממס - הפחתת סכום המס השנתי הכולל.


עובד המפקיד סכומים בקופת גמל לתגמולים כעמית במעמד עצמאי (בשל משכורת שמעבידו לא הפקיד עבורו בשלה סכומים בקופות גמל לתגמולים או לקצבה) -

במועד ההפקדה העמית נהנה מניכוי ומזיכוי ממס. הניכוי לא יעלה על 5% מההכנסה המזכה ממשכורת (בשנת2007- משכורת שנתית עד לסכום של 86,400 ₪) והזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 5% מאותה ההכנסה. סכום הזיכוי ממס שווה ל- 25% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס. אולם אם משכורתו המבוטחת עולה על 345,600 לשנה,לא יהיה זכאי לניכוי האמור.בנוסף ,עמית שנולד מיום 1.1.1961 רשאי להפקיד במסלול הוני רק אם הופקדו עבורו תחילה בקצבה סכום של 13.000 ש"ח בשנה.
חשוב להדגיש כי אם העובד ניצל כבר את מלוא הסכום שבגינו מוענק זיכוי ממס כעמית שכיר (דהיינו, באמצעות הפקדותיו שנעשו במקביל למעבידו), לא יהא זכאי לזיכוי ממס נוסף בשל הפקדותיו כעמית עצמאי אלא רק לניכוי כאמור.
העמית רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בחלוף 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה, ואם מלאו לו 60 שנים לפחות - בחלוף 5 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה.סכומים שהופקדו מינואר 2006-רק בגיל 60 +וותק של 5 שנים. חשוב לציין כי קיימים מצבים נוספים בהם ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס. לקבלת מידע מפורט ביחס למצבים נוספים אלה ניתן לפנות למשרדי הקופה או למשרד השומה באזור המגורים.
הרווחים שנצברו על הפקדות מלפני חודש ינואר 2003 פטורים ממס במועד המשיכה ואילו הרווחים שנצברו על הפקדות לאחר ינואר 2003 חייבים במס בשיעור של 15%.ועל הפקדות מחודש ינואר 2006 20%. רווחים אלה יהיו פטורים ממס רק אם משיכת הכספים תהא בגיל 67 (גבר) או 64 (אישה), ובלבד שחלפו 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה (אם מועד ההפקדה הראשון בקופה היה לאחר שהעמית הגיע לגיל זה - הרווחים יהיו פטורים ממס אם חלפו 5 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון בקופה).
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו הרווחים פטורים ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה או למשרד השומה באזור המגורים.

יחיד המפקיד סכומים כעמית עצמאי בקופת גמל לתגמולים בשל הכנסה שאינה ממשכורת -
במועד ההפקדה העמית נהנה מניכוי ומזיכוי ממס. הניכוי לא יעלה על סכום השווה ל- 7% מההכנסה המזכה שאינה ממשכורת (בשנת 2007 - הכנסה שנתית שאינה ממשכורת עד לסכום של 122,400 ₪) והזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 5% מאותה ההכנסה. סכום הזיכוי ממס שווה ל- 25% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס.
עמית שנולד מיום 1.1.1961 רשאי להפקיד בהון רק אם הפקיד תחילה 13,000 ₪ בקצבה,אם יעשה זאת יוכל ליהנות מהטבות מס עד הכנסה כוללת של 172,800 ₪ לשנה. הוראה זו חלה גם על עמית שנולד לפני 1.1.1961 אם הפקיד לפחות 13,000 ₪ בקצבה.
העמית רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בחלוף 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה, ואם מלאו לו 60 שנים לפחות - בחלוף 5 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה.סכומים שהופקדו מינואר 2006 רק בגיל 60+וותק של 5 שנים. חשוב לציין כי קיימים מצבים נוספים בהם ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס. לקבלת מידע מפורט ביחס למצבים נוספים אלה ניתן לפנות למשרדי הקופה או למשרד השומה באזור המגורים.
הרווחים שנצברו על הפקדות מלפני חודש ינואר 2003 פטורים ממס במועד המשיכה ואילו הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2003 חייבים במס בשיעור של 15%.רווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2006 חייבים במס בשיעור של 20%. רווחים אלה יהיו פטורים ממס רק אם משיכת הכספים תהא בגיל 67 (גבר) או 64 (אישה), ובלבד שחלפו 15 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה (אם מועד ההפקדה הראשון בקופה היה לאחר שהעמית הגיע לגיל זה - הרווחים יהיו פטורים ממס אם חלפו 5 שנים לפחות ממועד ההפקדה הראשון בקופה).
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו הרווחים פטורים ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה או למשרד השומה באזור המגורים.


ב. ניכוי - הפחתת ההכנסה החייבת לצורכי מס.

בקרן השתלמות לשכירים -
העובד אינו זכאי להטבת מס בגין הפקדותיו לקרן, אך הפקדות המעביד בקרן עד לתקרה הקבועה בחוק אינן חייבות במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעביד הן מוכרות כהוצאה לצרכי מס.
העובד רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בקרן בפטור ממס בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן (ואם מלאו לו 67 שנים (גבר) ו- 64 שנים (אישה) - אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן). ולמטרת השתלמות - אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ובכפוף לכללים שנקבעו בחוק.
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה.
הרווחים שנצברו על הפקדות מלפני חודש ינואר 2003 פטורים ממס במועד המשיכה ואילו הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש ינואר 2003 חייבים במס בשיעור של 15%,ועל הפקדות מחודש ינואר 2006 20%. למעט רווחים שנצברו על הפקדת המעביד שלא חויבה במס בידי העובד במועד ההפקדה (סכום שאינו עולה על 7.5% ממשכורת חודשית שאינה עולה על 15,712 ₪ בשנת המס 2007 ) ועל חלק העובד שהנו 1/3 לפחות מחלק המעביד או 2.5% ממשכורת זו).

בקרן השתלמות לעצמאים -
במועד ההפקדה העמית נהנה מהוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס בגובה הסכום שהופקד בקרן בניכוי סכום השווה ל- 2.5% מהכנסתו החייבת מעסק או ממשלח-יד (בשנת המס 2007 - הכנסה חייבת מעסק או ממשלח-יד עד לסכום של 218,000 ₪). ואולם, סך ההוצאה שתותר בניכוי לא תעלה על סכום השווה ל- 4.5% מהכנסתו החייבת מעסק או ממשלח-יד (בשנת המס 2007 - הכנסה חייבת מעסק או ממשלח-יד עד לסכום של 218,000 ₪).
היחיד רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בקרן בפטור ממס בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן (ואם מלאו לו 67 שנים (גבר) ו- 64 שנים (אישה) - אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן), ולמטרת השתלמות - אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ובכפוף לכללים שנקבעו בחוק.
חשוב לציין שכיום עדיין קיים גיל מעבר הנמוך מגיל זה. לקבלת הגיל המדויק בו ניתן למשוך את הכספים בפטור ממס ניתן לפנות למשרדי הקופה.
הרווחים שנצברו על הפקדות מלפני חודש דצמבר 2002 פטורים ממס במועד המשיכה ואילו הרווחים שנצברו על הפקדות מחודש דצמבר 2002 חייבים במס בשיעור של 15%,ועל הפקדות מחודש ינואר 2006 -20%. למעט רווחים שנצברו על הפקדה שנתית שאינה עולה על 14,760 ₪ (בשנת המס 2004).

 5. מה עלי לעשות כדי ליהנות מהטבות המס?

בהפקדה לקופת גמל לתגמולים לשכירים - חלק העובד מנוכה ע"י המעביד ממשכורתו של העובד ומועבר לקופת הגמל. הטבת המס לעובד ממומשת בהפחתת תשלומי המס שמשלם העובד.
(בהפקדה לקרן השתלמות לשכירים - על חלק העובד - אין העמית נהנה מהטבת מס בשלב ההפקדה.)
בהפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים - לשם ניצול הטבת המס בשנה השוטפת, על העמית השכיר להעביר (במהלך השנה) את אישור ההפקדה לקופה לחשב השכר (המכין את תלוש המשכורת שלו) על מנת שהטבת המס בגין ההפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים תופחת מהמס שמנוכה ממשכורתו. אם לא עשה כן במהלך השנה, רשאי העמית לאחר תום השנה להגיש לפקיד השומה "טופס 135: דו"ח שנתי לשכירים - בקשה להחזר מס" בצירוף אישור קופת הגמל על הפקדותיו לקופה. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים באתר רשות המסים בישראל בכתובת:
www.mof.gov.il/taxes . עמית בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד יצרף את אישור ההפקדה לקופת גמל לדין וחשבון על הכנסותיו שהוא מעביר לפקיד השומה. עמית רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים רק באותה שנה בה בוצעה ההפקדה לקופה. יחיד רשאי לנצל את הטבת המס גם בשל הפקדותיו לקופות גמל על שם בן זוגו וילדיו .


 6. מה הם שיעורי ההפקדה המקסימאליים לקופת גמל? (החל מינואר 2005)
6.1. לקופת גמל לתגמולים לשכירים:

6.1.1. שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי המעביד לקופת גמל לתגמולים לא יעלה על 7.5% ממשכורתו של העמית. הפקדות מעביד לחשבון תגמולים - יהיו בדרך של תשלומים חודשיים רצופים בשיעור שווה ממשכורתו של העמית.
6.1.2. שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי העובד לא יעלה על 7% ממשכורתו. הפקדות העמית השכיר יועברו בדרך של תשלומים חודשיים רצופים בשיעור שווה ממשכורתו.
6.1.3. כנגד הפקדות המעביד למרכיב תגמולי המעביד עד לשיעור של 5% ממשכורתו של העמית השכיר, יפקיד העמית השכיר אף הוא מדי חודש למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל סכום שווה לסכום ששילם המעביד.
6.1.4. כל הפקדות המעביד למרכיב תגמולי המעביד וכל הפקדות העמית השכיר למרכיב תגמולי העובד, בשל אותה משכורת יהיו לאותו חשבון קופת גמל.

6.2. לקופת גמל לתגמולים לעצמאים:
הטבת המס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים מוגבלת להכנסה המזכה שנקבעה.

6.3. לקופת גמל אישית לפיצויים:
שיעור ההפקדה לקופת גמל לפיצויים לא יעלה על השיעור הדרוש לכיסוי התחייבויות המעביד עבור אותו עמית שכיר לפי חוק פיצויי פיטורים, או לפי הסכם עבודה ובלבד שלא יעלה על השיעור של 1/3% 8 ממשכורתו.

6.4. לקרן השתלמות לשכירים:
עמית שכיר ומעבידו, יהיו חייבים בהפקדה חודשית לקרן, אשר תהיה מורכבת מסכום שינוכה ע"י המעביד ממשכורתו של העמית ומסכום שיופקד עבורו ע"י המעביד (להלן: "סכומי ההפקדות"). שיעוריהם של סכומי ההפקדות, יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעבידו ובכפוף להסדר התחוקתי.

6.5. לקרן השתלמות לעצמאים:
הטבת המס על הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים מוגבלת ל4.5% מההכנסות מעסק און ממשלח יד או עד לתקרה שנקבעה (9,810 ₪ בשנת 2007).

  7. מתי אוכל למשוך את הכספים שהפקדתי בקופת הגמל?
קופה תשלם לעמית את הכספים שנצברו בחשבונו (כולל חלק המעביד)::
7.1. בקופה לתגמולים לשכירים:

7.1.1. בהגיעו לגיל 60 שנים + וותק של 5 שנים. הפקיד עמית כספים בחשבונו בקופת הגמל אחרי שמשך כספים כאמור, יהיה רשאי למשוך כספים אלו רק אם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה אחרי מועד המשיכה האחרונה שלו מאותו חשבון בקופה;
7.1.2. לאחר פטירתו, לזכאים לכך;
7.1.3. לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם,- אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.
7.1.4. בתנאים כלכליים קשים (פרטי התנאים מנויים בתקנה 34(ב) פסקאות משנה (2) עד (4) ).
7.2. בקופת תגמולים של עמית עצמאי:
7.2.1. כספים שהופקדו עד 31.12.05 - אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;
7.2.2. כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 - בהגיעו לגיל 60+ וותק של 5 שנים;
7.2.3. עם הגיעו לגיל 60 שנים - אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;
7.2.4. בתנאים כלכליים קשים (פרטי התנאים מנויים בתקנה 34(ב) פסקאות משנה (2) עד (4) );
7.2.5. לאחר פטירתו - לזכאים לכך.
7.3. בקופה אישית לפיצויים:
7.3.1. לאחר פרישתו מהעבודה;
7.3.2. לאחר פטירתו - לזכאים לכך.
7.4. בקרן השתלמות:
7.4.1. למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;
7.4.2. לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
7.4.3. בפטירת העמית;

7.5. מועדי התשלום
משיכת כספים תתבצע בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה.

7.6. זקיפת תשואה לעמית מושך
חוסך שהגיש בקשה למשיכת כספים מהקופה, תיזקף לחשבונו תשואה אחרונה של יומיים לפני קבלת הכספים. למשל, אם בהתאם להוראות מחויבת קופת הגמל לשלם לעמית ביום חמישי, העמית יקבל תשואה אחרונה של יום שלישי (בהנחה שימי שלישי, רביעי וחמישי בדוגמא לעיל הינם ימי עסקים).

מובהר כי לא תיזקף כל ריבית בשל הפער האמור בימים.

  8. איך אדע לאיזו קופה כדאי לי להצטרף?
קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן העמיתים ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. את המידע ההשוואתי בין קופות הגמל ניתן למצוא באתר משרד האוצר בכתובת: gemelnet.mof.gov.il.

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן. כמו כן מומלץ להשוות את הפרסומים שמפרסמת הקופה עם המידע והנתונים המוצגים באתר

 9. לאחר שהצטרפתי לקופה מסוימת, האם אהיה רשאי לעבור לקופה אחרת?
עמית בקופת גמל רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקופה לקופת גמל אחרת מאותו סוג. בקופה אליה עבר יראו אותו כאילו היה לעמית מהיום בו היה לעמית בקופה הראשונה. כמו כן ניתן להעביר כספים מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, אם עברו שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן, והם יהיו ניתנים למשיכה בתום שנה ממועד ההעברה, ואם הופקדו סכומים נוספים לאחר ההעברה - יחולו על העמית כללי המשיכה מקופה לתגמולים לעמיתים עצמאים ויראו אותו כעמית בקופה מהיום בו היה לעמית בקרן ההשתלמות.
עמית רשאי לעבור מקופת גמל אחת לאחרת בלא הגבלה (למעט בקופת גמל לתגמולים לעצמאים ממנה רשאי לעבור רק אם חלף חודש מיום שהיה לעמית בקופה).

קופת גמל אינה רשאית להטיל כל קנס על עמית העובר לקופה אחרת.

מועד העברה -
העברה בין קופות גמל תיעשה בתוך שבעה ימי עסקים ממועד בקשת ההעברה.
דוגמא:
בקשה להעברת כספים שהוגשה ב-4.4.2007 (יום ג') הכספים יועברו עד ה-13.4.2005 (יום ה').

זקיפת תשואה לעמית מעביר -
עמית שהגיש בקשה להעברת כספים מהקופה, תיזקף לחשבונו תשואה אחרונה של יומיים לפני העברת הכספים. למשל, אם בהתאם להוראות מחויבת קופת הגמל להעביר כספו של עמית לקופת גמל אחרת ביום חמישי, העמית יקבל תשואה אחרונה של יום שלישי (בהנחה שימי שלישי, רביעי וחמישי בדוגמא לעיל הינם ימי עסקים).
מובהר כי לא תיזקף כל ריבית בשל הפער האמור בימים.

 10. מה ההבדל בין קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים?
קרן פנסיה -היא אפיק חסכון לטווח ארוך המקנה לחוסך ולשאיריו קצבה לשארית חייהם, מרגע הגיעו של החוסך לגיל פרישה, או קצבת שארים לשאריו - אם נפטר לפני גיל פרישה, וכן ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. העמית (שכיר או עצמאי) משלם לקרן תשלומים שוטפים משכרו במהלך שנות עבודתו בהתאם לרמת השכר המבוטח.
קופת גמל - היא אפיק חיסכון לטווח בינוני או ארוך המקנה לבעליו הטבות מיסוי. ההפקדה לקופת גמל היא לפי השיעורים שנקבעו בהסדר התחוקתי לכל סוג קופה. הסכומים שנצברו לזכות החוסך ניתנים למשיכה במועדים ובתנאים שנקבעו בהסדר התחוקתי.
ביטוח מנהלים - תוכנית ביטוח המאושרת כקופת ביטוח לפי תקנות מ"ה, ומשלבת בתוכה מרכיב חיסכון ומרכיב ביטוחי. התוכנית מבוססת על הפרשות עובד ומעביד, לתגמולים ולפיצויים. ביטוח זה נועד לתת מענה לבעיות הביטחון הכלכלי של העובד: דאגה לשאריו במקרה פטירתו, דאגה להכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה, מחלה או תאונה וצבירת חיסכון לעת פרישה מעבודה. בניגוד לקופת גמל, בביטוח מנהלים ניתן במסגרת הפרשות לבטח בביטוח אובדן כושר עבודה וריסק מוות. החוסך בוחר לו את תוכנית ביטוח החיים על מרכיביה לפי רצונו.

 11. איך אדע כי הקופה אינה "משחקת" בכסף בצורה מסוכנת? האם יש פיקוח על ההשקעות שמבצעת קופת הגמל?
תקנות קופות גמל מסדירות מינויים של דירקטוריון וועדת השקעות לכל חברה מנהלת (או קופה) כולל תנאי הכשירות הנדרשת מהחברים וכו'. הדירקטוריון וועדת ההשקעות נושאים באחריות לפעילות הקופה ומתווים את מדיניות ההשקעות שלה. בתקנות קופות גמל נקבעו כללי מסגרת להשקעת קופות הגמל. חלק מההוראות נוגעות למגבלות יציבותיות, חלקן מטילות מגבלות על השקעה בצדדים קשורים וכדו'. עמית יכול לבחור את אופי הקופה המתאימה לו ע"י בחירה בקופה מתמחה או במסלול השקעה מתמחה (בקופה מסלולית) התואם את העדפותיו. ניתן לראות את הרכב השקעותיה של כל קופת גמל באתר משרד האוצר בדף מחלקת קופות גמל תחת "מידע פיננסי" > "הרכב נכסים" בכתובת: www.mof.gov.il/hon/2001/gemel/gemel.asp
 12. מה יעשו בכסף שייצבר לזכותי בקופה לאחר מותי?
בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. ואם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.

 13. כמה דמי ניהול רשאית הקופה לגבות ממני?
דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מהיתרה העומדת בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש. השיעור המרבי של דמי הניהול הוא 0.167% לחודש (דהיינו 2% לשנה מחולק בשתים עשרה).

 14. מדוע גובים ממני אותם דמי ניהול בין אם הקופה מרוויחה (הרבה או מעט) ובין אם היא מפסידה?
שיטת גביית דמי הניהול שנקבעה היא בשיעור קבוע מיתרת הצבירה בקופה ואינה תלויה בתשואת שהניבה הקופה. קופת גמל משמשת כאפיק השקעה לטווח בינוני או ארוך הפתוח לציבור הרחב. בהתאם לכך נקבעה שיטת גביית דמי ניהול אחידה ופשוטה המובנת לכל עמיתי קופות הגמל. קיים חשש כי גביית דמי ניהול בשיעור יחסי לתשואת הקופה עלולה לתמרץ מנהל תיקים לקחת סיכונים גדולים יותר מאלו שהוא לוקח בשיטה של דמי ניהול קבועים. אף על קרנות נאמנות נאסר לגבות דמי ניהול כפונקציה של רווחי הקרן ואף נאסר על מנהל תיקים להתנות את שכרו ברווחי הלקוח מהתיק.

 15. מהו ההסדר התחוקתי המסדיר פעולתן של קופות גמל?
פעילות קופות גמל מוסדרת בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964, בפקודת מס הכנסה וכן במספר תקנות שהתקינה נציבות מס הכנסה בנושאים ספציפיים ובחוזרים שמפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעת לעת. לכל קופת גמל תקנון המסדיר את אופן פעולתה, יחסיה עם העמיתים, זכויותיהם, חובותיהם, וכו'. עמית רשאי לעיין בתקנון הקופה. את חוזרי הממונה על שוק ההון ניתן למצוא באתר משרד האוצר בכתובת: www.mof.gov.il/hon/2001/gemel/ghoz.aspקראו עוד אודות ייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח  אובייקטיבי ללא מכירה ונושאים קשורים:
ייעוץ ביטוח, יעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, ניתוח ביטוח, תיק השקעות, ביטוח חיים, קופות גמל,
ייעוץ לפרישה, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח ניתוחים, קרנות פנסיה,
קרן השתלמות, ביטוח פרט, ביטוח מנהלים, בטוח עצמאיים, יועצים פנסיוניים, ניהול תיקי השקעות,
קופת גמל, הטבות מס, הפרשות לגמל, קרן פנסיה, ביטוח השתלות, ניתוח ביטוח, יועצי ביטוח,
יועצי פנסיה, פנסיה, ניתוח פנסיוני, יועצים פיננסיים, גמלצור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל