נצלצל אליך
לפגישת היכרות
לא הרווחת
למושגי יסוד ומונחים

מושגי יסוד ומונחים


תכניות ביטוח / כיסויים ביטוחים

ביטוח ריסק וכיסויי ריסק: ביטוח למקרה מוות בלבד. הפרמיה עולה מדי תקופה בהתאם לתכנית הנרכשת. סוג ביטוח זה נקרא בשמות: הכ"י 1, הכ"י 5, מגן 1, מגן 6, מגן 7, מגן 10, מגן 12, מגן לבני זוג ( מגן ליד שם התוכנית מציין את מועדי שינוי שיעור הפרמיה בשנים שלמות).

חודשית: הכנסה למשפחה - תכנית לתשלום קצבה חודשית למקרה מוות.
במות המבוטח ישולם למוטבים סכום חודשי שנקבע מראש החל ממועד פטירת המבוטח ובמשך תקופת התשלום שנקבעה בפוליסה.

ביטוחים לכל החיים
: תכנית ביטוח המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון. הביטוח הוא עד גיל 95. סכום הביטוח ישולם לאחר פטירתו של המבוטח ללא תלות בגילו בזמן הפטירה. בתוכנית זאת המבוטח משלם פרמיה לכל ימי חייו וקיימת אפשרות לשלם את הפרמיה עד גיל מסוים ולאחר מכן המבוטח יהיה פטור מתשלום פרמיות וימשיך להיות מבוטח.

ביטוח מעורב: תכנית זו משלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון . סכום הביטוח ישולם באחד משני המקרים (לפי המוקדם מביניהם):
• פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח.
• תום תקופת הביטוח.
בביטוח זה יש ערכי פדיון וערכי סילוק.

סב
: תוכנית זאת נועדה ליצור חיסכון למוטב עד שיגיע לגיל מסוים (התוכנית מתאימה בעיקר לחסכון לילדים לרכישת השכלה גבוהה או לכל מטרה אחרת) אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח, תשלום הפרמיות יפסק והמוטב יקבל את מלא סכום הביטוח בתום תקופת הביטוח. תוכנית זאת נקראת גם "הכשרה להשכלה גבוהה".

דורון פלוס: תוכנית זו דומה לתכנית ביטוח מעורב, אך למבוטח ישולם מענק בנוסף לסכום הביטוח במהלך תקופת הביטוח במועד הזכאות.

הכ"י  לילד:
בתכנית זו הילד הוא המבוטח. התכנית כוללת חיסכון וריסק והיא מסתיימת בגיל 65 של הילד. לילד יש אפשרות בבגרותו להגדיל באופן משמעותי את סכום הביטוח והחיסכון ללא תלות במצב בריאותו, במועדים קבועים מראש.

ביטוחי משכנתא:
בתכנית זו סכום הביטוח יורד לאורך תקופת הביטוח בהתאם לירידה ביתרת ההלוואה בלוח. במות המבוטח החברה תשלם למוטב, הבנק, את יתרת חוב ההלוואה וסכום הביטוח הנותר ישלום למוטבים. תכנית זו נקראת הכ"י למשתכן והכ"י -1 למשכנתא.

ביטוחי גימלא
: בכל סוגי הגמלאות משלם המבוטח פרמיות לצבירת ערך חסכון שישמש לתשלום גמלא חודשית בתום תקופת הביטוח. עם הגיע המבוטח לגיל תום הביטוח, החברה תשלם למבוטח גמלא חודשית במשך כל ימי חייו, כאשר בכל מקרה מובטח תשלום של מינימום מספר גמלאות, בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוחי עדיף: (מיטב)
פוליסות לביטוח חיים, המשלבות בין חיסכון לריסק בהתאם לתמהיל שבחר המבוטח. חלק מהפרמיה מיועד לצורך רכישת ריסק, בעוד חלק אחר מופנה לצורך צבירת חיסכון. תכניות עדיף מיועדות למנהלי , לעצמאים ולפרט.

ביטוחי עדיף – קצבה/ עדיף קצבה פלוס/ עדיף קצבה לעצמאיים
: פוליסת קצבה המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון בהתאם לתמהיל שקבע המבוטח. בהגיע המבוטח לגיל הזכאות תשולם קצבה חודשית בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח עדיף הוני /פלוס פרט/עצמאי / מנהלים
: פוליסה הונית המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון בהתאם לתמהיל שקבע המבוטח. בהגיע המבוטח לגיל הזכאות ישולם החיסכון כסכום חד פעמי בהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח מסלולית / מסלולית ירדן
: פוליסת ביטוח חיים משולבת עם חסכון. כספי החיסכון מושקעים במסלולי השקעה על פי בחירה של בעל הפוליסה או המבוטח, לפי עניין.
קיימת מספר סוגי פוליסות מסלולית : מסלולית מנהלים, עצמאיים, פיצויים ואישית (אישית לא מוכרת כקופת גמל).

מסלולית ירדן מנהלים\ ירדן לעצמאים וירדן אישית
(ירדן אישית לא מוכרת כקופת גמל).

ביטוח הכ"י מוגן:
חבילה ביטוחית המעניקה בטחון למקרה מוות, נכות מתאונה, מוות מתאונה, גילוי מחלות קשות, הקדמת סכום ביטוח במקרה של מחלה סופנית, ושחרור מפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה.

ביטוח פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה:
בתכנית זו ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או תאונה, בכפוף להגדרות בתנאי הפוליסה, משך התשלום מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח של התוכנית. בנוסף לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח, יהיה המבוטח משוחרר מתשלום הפרמיה כל עוד נמשך אי כושר העבודה, וכל המאוחר עד תום תקופת הביטוח בתכנית. סוג ביטוח זה נקרא בשמות: שלב, שלב בפעולה, הכ"י להכנסה והכ"י להכנסה בפעולה.

שחרור מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה
: בתכנית זו ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה, ממחלה או מתאונה. משך "השחרור" מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח ולכל המאוחר עד מועד תום תקופת הביטוח.

נכות מתאונה: ביטוח נוסף למקרה נכות צמיתה, מלאה או חלקית מתאונה בלבד. שיעור התשלום למבוטח מסכום הביטוח נקבע בהתאם לאחוזי הנכות כמוגדר בפוליסה.

נכות רגילה:
כיסוי בו ישולם סכום הביטוח בתשלום חד פעמי במקרה שהמבוטח יאבד באופן מוחלט ותמידי את כושר העבודה ולא יוכל לעסוק בשום עיסוק אחר.

נכות מקצועית:
תוכנית דומה לנכות רגילה,אולם סכום הביטוח ישולם במקרה שנשללת מהמבוטח באופן תמידי ומוחלט היכולת לעסוק בעיסוק סביר אחר בהתאם למוגדר בפוליסה.

מוות מתאונה: ביטוח נוסף למקרה מות המבוטח כתוצאה מתאונה בלבד.

מחלות קשות : ביטוח למקרה גילוי מחלות קשות. עם גילוי המחלה ישולם סכום הביטוח כמוגדר בפוליסה. תכנית זו נקראת
: "בריאות ב"ר", " בריאות פלוס", "גילוי מחלות קשות".

סרטני נשים – פיצוי חודשי:
תוכנית ביטוח לנשים במקרה גילוי מחלת סרטן השד ו/או הרחם. עם גילוי המחלה ישולם פיצוי חודשי שנקבע בפוליסה לתקופה שלא תעלה על 12 חודשים.

הכ"י להשתלות: כיסוי להשתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל שלא ניתנים בישראל עד לתקרות הנקובות בפוליסה.

סל תרופות:
כיסוי לרכישת תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות הממלכתי עד לתקרה הנקובה בפוליסה.

בריאותית
: ביטוח לניתוחים המעניק למבוטח תשלום פיצוי במקרה של ניתוח, בגובה הסכומים המצוינים ברשימת הניתוחים בפוליסה.

הכ"י סיעוד:
ביטוח המעניק למבוטח פיצוי חודשי בהיות המבוטח בעל צורך סיעודי כמוגדר בפוליסה. סכום הביטוח ישולם בתשלומים מתום תקופת ההמתנה לתקופה כפי שהוגדרה בפוליסה וכל עוד המבוטח במצב סיעודי.

כל חייך :
תכנית זו מבטיחה תשלום למבוטח במקרה שהמבוטח הוגדר כסיעודי. התשלום החודשי ישולם למבוטח מתום תקופת ההמתנה למשך תקופת התשלום שנקבע בפוליסה.

הקדמת סכום ביטוח במקרה של מחלה סופנית: תכנית ביטוח המבטיחה תשלום מחצית סכום הביטוח למקרה מוות אם המבוטח חלה במחלה סופנית כמשמעה בתוכנית הביטוח. לאחר התשלום הנ"ל יוקטן סכום הביטוח למקרה מוות בסכום ששולם.

מושגים כלליים ונתוני הפוליסה

סכום ביטוח למקרה הביטוח: סכום הביטוח שישולם בקרות אירוע הביטוח – מקרה מוות, נכות או מחלה קשה וכד'.

מוטב
: הזכאי לתגמולי הביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה בקרות מקרה הביטוח.

מקרה הביטוח
: המאורע כמוגדר בפוליסה (כגון: מקרה מוות, ניתוח, סיעוד, נכות, מחלה קשה וכו' לפי העניין) אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח לפי העניין בקבלת תגמולי הביטוח.

פוליסה פעילה: פוליסה שהפרמיות (דמי הביטוח) בגינה משולמות כסדרן , נכון למועד הדו"ח.

בונוס / מאלוס
: סכום חסכון נוסף שנצבר לזכות או לחובת הפוליסה בפוליסה משתתפת ברווחי תיק השקעות הכוללת חסכון. סכום זה נכלל בדיווח ערך הפדיון ובדיווח הערך המסולק של הפוליסה.

פוליסה מסולקת/ מוקפאת: פוליסה בשילוב חסכון שתשלום הפרמיות בגינה הופסק תחשב כפוליסה מוקפאת. עם הקפאת הפוליסה יבוטלו כל הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה.

פוליסה משתתפת ברווחים – רב רווח
: בפוליסה זאת, חלק הפרמיה המופנה לחסכון מושקע בתיק השקעות שמנוהל בנפרד מיתר ההשקעות של חברת הביטוח לפי תקנות ההשקעה. (איגרת זו כוללת את הרכב תיק ההשקעות ושיעור התשואה ליום הדוח) שיעור הרווח נטו מהשקעות נזקף לפרמיה המופנית לחסכון.

נספח הוני
: יעוד חלקי או מלא של הזכויות בתוכנית הקצבה לסכום הוני חד פעמי.

נספח קצבה
: יעוד חלקי או מלא של הזכויות בתוכנית הונית לטובת מסלול קצבה, כך שבתום תקופת הביטוח יימשכו הכספים אלו בדרך של קצבה חודשית.

משכורת מבוטחת: משכורתו של העובד כמשמעותה בתקנות מס הכנסה, שהוסכם בין בעל הפוליסה, המבוטח והחברה כי תשולם לפיה הפרמיה הנובעת מהפרשות התגמולים והפיצויים לתוכניות הביטוח השונות (הון /קצבה).
%
 החסכון בפוליסה מסוג "עדיף":
היחס בין חלק הפרמיה המופנה לחסכון בעדיף יסודי ועוד חלק הפרמיה המופנית לחסכון טהור לבין סה"כ הפרמיה השוטפת ששולמה לפוליסה עדיף ללא כיסויים נוספים לרבות הפרמיות ששולמו לסיכוני מוות בתוכנית עדי , פרמיה שוטפת לחסכון גורם פוליסה וגורם גביה.

קופת ביטוח:
תוכנית ביטוח המנוהלת על ידי מבטח ואשר אושרה כקופת גמל לתגמולים, לפיצויים או קצבה.

קנס משיכה
: סכום המנוכה מהכספיים שנצברו בתכנית הביטוח, בגין משיכה מוקדמת של הכספים, בהתאם לתנאי הפוליסה.


ריכוז זכויות

ערך פדיון מנהלים:
הערך הכספי שעומד לזכות המבוטח בביטוח מנהלים, במקרה של עזיבת עבודה, בהתאם לתנאי הפוליסה.

ערך פדיון תגמולי מבוטח שכיר
: ערך פדיון מנהלים בגין הפרות העובד למרכיב התגמולים.

ערך פדיון תגמולי מעביד:
ערך פדיון מנהלים בגין הפרשות המעביד למרכיב התגמולים.

ערך פדיון פיצויים (כולל מעביד נוכחי):
ערך פדיון מנהלים בגין הפרות המעביד (לברות מעביד נוכחי) למרכיב הפיצויים.

ערך פדיון תגמולי מבוטח עצמאי
: הערך הכספי העומד לזכות מבוטח במעמד עצמאי בהתאם לתנאי הפוליסה.

ערך פדיון לפרט
: הערך הכספי שעומד לזכות המבוטח בפוליסת פרט, בהתאם לתנאי הפוליסה.

חסכון מצטבר הוני: החסכון ההוני אשר נצבר לזכות המבוטח נכון למועד הדו"ח ושישולם כסכום
הוני /חד פעמי.

חסכון מצטבר לקצבה
: הצבירה למרכיב הקצבה אשר נצברה לזכות המבוטח נכון למועד הדוח ושתשולם בתום תקופת הביטוח, אשר חושבה לפי תנאי הפוליסה למועד הדוח.

סך ערך מסולק:
סכום החיסכון שיהיה במועד סיום תקופת הביטוח, ללא המשך תשלומים לפוליסה. בפוליסה מסוג "מעורב" - סכום החסכון שיהיה במועד סיום תקופת הביטוח, ללא המשך תשלומים לפוליסה, וסכום ביטוח חיים למקרה פטירה לפני מועד סיום תקופת הביטוח.
בפוליסה מסוג
"גמלא" -
סכום הגמלא החודשית, שתהיה במועד סיום תקופת הביטוח, ללא המשך תשלומים לפוליסה.
בביטוח מנהלים – סכום הביטוח המוקטן בפוליסה הכולל מרכיב חסכון במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות כתוצאה מעזיבת עבודה.
בביטוח ריסק למקרה מוות - סכום תגמולי הביטוח שישולמו למוטבים במקרה במות המבוטח , נכון למועד הדוח.

אובדן כושר עבודה:
גובה סכום תגמולי הביטוח (פיצוי חודשי) נכון למועד הדוח שישולמו למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה – ראה פירוט בחלק "תכנית/ כיסויים ביטוחיים".

דמי ניהול
דמי ניהול: דמי ניהול בפוליסות שהונפקו החל משנת 2004 המנוכים מהפרמיה ומהחיסכון המצטבר בהתאם למצוין בדף פרטי הביטוח.

דמי ניהול מפרמיה
: סכומים המנוכים ע"י החברה מהפרמיה השוטפת בתוכניות מסלולית השונות , בשיעורים המצוינים בתנאי הפוליסה / דף פרטי הביטוח.

דמי ניהול קבועים מחיסכון מצטבר (מצבירה)
: סכומים המנוכים ע"י החברה מהחיסכון המצטבר בכל מסלולי השקעה בשיעורים קבועים המצוינים בתנאי הפוליסה / דף בפרטי הביטוח.

דמי ניהול משתנים מהחסכון המצטבר
: דמי ניהול המנוכים מהחיסכון המצטבר בפוליסות המשתתפות ברווחי תיק השקעות ושהונפקו עד 1.12.2003 , בהתאם לתנאי הפוליסה.

דמי העברת מסלול: בפוליסות המונפקות החל מ- 1.1.2004 העברת החיסכון המצטבר בין מסלולי ההשקעה השונים מעל 4 פעמים בשנה יחויב בעל הפוליסה ו/או המבוטח לפי העניין בשיעור 0.25% מהחיסכון המועבר.

דמי ניהול חשבון / גורם פוליסה
: פרמיה שנתית נוספת לכיסוי הוצאות בגין הגביה והטיפול השוטף.

מסלול השקעה
: כספי החיסכון מושקעים במסלולי השקעה שונים המאופיינים ברמות סיכון שונות. המבוטח/בעל הפוליסה לפי עניין בוחר את תמהיל השקעות המתאים לצרכיו.  המסלולים הקיימים הם: מנייתי, אג"ח ממשלתי, מט"ח וכללי כפוף לתנאי הפוליסה ונספחי השקעות.

מיסוי רווחי קופות גמל לתגמולים
רפורמה במיסוי קופות הגמל: ביום 1.1.2003 נכנס לתוקף תיקון 132 לפקודת מס הכנסה שעיגן בחוק את המלצות ועדת רבינוביץ' – עיקרי הרפורמה למיסוי רווחי הון של כספים בקופות גמל לתגמולים.
ברפורמה נקבע כי רווחים ריאליים ( מעבר לעליית מדד המחירים לצרכן), בגין הפקדות שתחילתן מיום 1.1.2003 ואילך, מעל לסכומים מסוימים הקרויים "
תקרת הפקדה מוטבת", יחויבו במס רווחי הון בשיעור 15% ריאלי בעת משיכה מקופת גמל לתגמולים במעמד "עצמאי" ובמעמד "שכיר". על הפקדות מ- 1.1.2006 שיעור המס נקבע ל- 20% על הרווח הריאלי.

תקרת הפקדה מוטבת: תקרה זו מתייחסת לסך כל הפקדות שהפקיד המבוטח בשנת המס, לכל קופות הגמל לתגמולים שלו, הן במעמד "שכיר" והן במעמד "עצמאי". תקרת ההפקדה ליום 1.1.2006 היא 19,920 ₪.בדיקת פדיון פוליסות

פדיתם פוליסה ?
יש סיכויים גדולים שמגיעים לכם עשרות אלפי שקלים מחברות הביטוח!

 

בעת פדיון כספים מחברות הביטוח, קורה שנופלות טעויות לרעת הפודה, שבעקבותיהן כספים רבים המגיעים למבוטח נשארים בידי חברת הביטוח. הניסיון מלמד שאחוז הטעויות לרעת המבוטח הוא גדול ולכן הבדיקה מומלצת מאוד.

לקוחות רבים כבר קיבלו החזרי כספים בסכומים של מאות אלפי שקלים מטעויות שנמצאו בפוליסות!

ומה איתכם?

 

לתרשימי זרימה והסברים נוספים להדפסה לחץ כאן

 

 התחילו עתה להרוויח ובגדול !
התהליך אינו מסובך כלל , לחיצה על אחת מהאפשרויות המתאימה  
לכם ...ומתחילים !

כל הבדיקות מבוצעות ע"י מומחים בעלי רשיונות ייעוץ בתחום התמחותם ללא זיקה
לחברות ביטוח וגופים פנסיוניים (וברור ללא קבלת הטבות ועמלות מהם !)

 


אז אל תדחו,
למידע נוסף וצורות התקשרות
לחצו כאן


 

 

 

קראו עוד אודות ייעוץ פנסיוני וייעוץ ביטוח  אובייקטיבי ללא מכירה ונושאים קשורים:
ייעוץ ביטוח, יעוץ פנסיוני, ייעוץ פיננסי, ניתוח ביטוח, תיק השקעות, ביטוח חיים, קופות גמל,
ייעוץ לפרישה, קרנות השתלמות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי, ביטוח ניתוחים, קרנות פנסיה,
קרן השתלמות, ביטוח פרט, ביטוח מנהלים, בטוח עצמאיים, יועצים פנסיוניים, ניהול תיקי השקעות,
קופת גמל, הטבות מס, הפרשות לגמל, קרן פנסיה, ביטוח השתלות, ניתוח ביטוח, יועצי ביטוח,
יועצי פנסיה, פנסיה, ניתוח פנסיוני, יועצים פיננסיים, גמל

 

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל