לא הרווחת
לפגישת היכרות
נצלצל אליך
הגבלות ואיסורים בנוגע לייעוץ פנסיוני

חובות, איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני:


(א) לענין ייעוץ פנסיוני - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים;

"נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני לפי סעיף 27(ב)(4) כי ייעוץ פנסיוני הוא מתמשך,
ישוב היועץ הפנסיוני ויבחן, בהתאם להוראות סעיף קטן (א),
את התאמת החסכון באמצעות המוצר הפנסיוני נושא
ייעוץ פנסיוני
לצרכיו של הלקוח,  במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני"
.

"יועץ פנסיוני או אדם אחר מטעמו או עבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אלה:
"שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח...
 עמלת הפצה הנגבית מחברה מנהלת שלה זיקה למוצר פנסיוני
 הכלול בסוגיהמוצר הפנסיוני שבפסקאות  (1) עד    (3) ו-(7)
 להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח,
 ובלבד שהלקוח שעבורו בוצעה העסקה הסכים, מראש ובכתב,
 לקבלת העמלה בידי היועץ ולשיעורה, ובכפוף להוראות סעיף 28.

 "
יועץ פנסיוני לא יתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים,
  במפורש או במשתמע, לעניין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד.." 

 

אז אל תדחו,
למידע נוסף וצורות התקשרות
לחצו כאן

צור קשר


עבור לתוכן העמוד

ייעוץ פנסיוני

ייעוץ פרישה

ביטוח פנסיוני

  יועץ ביטוח

  יועץ פנסיוני

סניפים  

אודות

ייעוץ פנסיוני מוזל